Uittreksel bezwaren derde openbaar onderzoek


1 Laat het bos staan, hier in Mechelen is geen plaats meer.


2 “Betonstop, er moet al zoveel natuur verdwijnen dat we dit mooie stuk natuur echt niet willen opgeven. Er zijn meer dan genoeg alternatieven waar er geen waardevolle natuur voor moet wijken.
Door licht-,lucht- en geurhinder zal er een belangrijk deel van de fauna en flora verdwijnen.
Om maar niet te spreken over de waterkwaliteit van deze wetland. (Waterzuivering van zulk een zwembad kan nooit bijdragen tot een optimale en zuivere waterhuishouding)”


3 “Ik dien bezwaar in omdat de impact op het milieu en klimaat groot is:
-een toestroom aan auto’s in een regio die al stevig onder druk staat.
-extra verharding in tijden dat we net extra moeten ontharden.
-de verwarming van een dergelijk complex heeft een stevige klimatologische voetafdruk. (CO2 uitstoot!)


4 Ik verzoek de vergunningverlenende overheid om deze vergunning niet toe te kennen, noch in zijn huidige volledige vorm, noch gedeeltelijk voor bepaalde deelactiviteiten of -functies. Ik vraag dat de gemeente het initiatief neemt om het ganse projectgebied op te nemen in een globaal plan dat rekening houdt met de reële noden van de gemeente en de verzuchtingen van buurtbewoners en lokale ondernemers. Deze biedt voor ieder de meeste garanties indien ze gekaderd wordt binnen een beleidsvisie om de wijk Mechelen-Zuid op mensenmaat verder te ontwikkelen en gelijktijdig te vrijwaren van een achteruitgang van de leefbaarheid zoals met verlening van de vergunning onvermijdelijk het geval zou zijn.


5 “Natuur groeit langzaam, zeker als het grote bomen betreft of het aantrekken van dieren en planten, van klein tot groot, met grote diversiteit.
In de Zennebeemden heeft de natuur tijd gehad om dat proces te doorlopen. Het is een prachtig biotoop van waaruit de aanwezige soorten zich kunnen verspreiden om de Mechelse natuur te verrijken.
Daar kunnen nieuwe bomen en plantsoen hier en daar aangeplant niet aan tippen. Het duurt decennia om dit elders in het Mechelse te realiseren.
De bouw van een waterpretpark op deze locatie druist in tegen alle milieuprincipes die het stadsbestuur verdedigt.

Verder is de locatie totaal ongeschikt op vlak van mobiliteit. Nu reeds loopt het rondpunt bij Technopolis regelmatig vast. Er is niet echt ruimte om dit op te lossen. Daar wordt de buurt, en alle gebruikers van het rondpunt ook wie helemaal niet naar het zwembad gaat slachtoffer van.”


6 Als er nog meer fauna. flora en landschap verdwijnt, meer gebbouwd, gegraven, milieu en natuur wordt aangetast, staat binnenkort de wereld vol pretparken, alleen zullen er dan niet veel bezoekers meer rondlopen. Daarom dus… Ons best doen is soms niet genoeg.


7 “Door het verharden wordt heel de waterhuishouding verstoord.
Mechelen is al volgebouwd. Genoeg is genoeg.”


8 – Het vervangen van de gekapte bomen is niet voldoende. Om één boom van pakweg 10m hoogte te vervangen moeten er misschien meer dan 100 nieuwe boompjes geplant worden. Dit is helemaal niet voorzien en de andere bosjes die de laatste jaren werden aangeplant als compensatie zijn voor meer dan de helft kapot gegaan. Ontharden is de boodschap van de Heer Somers dus moet men hier nu niet ineens nog enkele hectaren gaan verharden.


9 – De verkeersdrukte en overlast zullen toenemen


10 nogmaals : waarom een hoogst noodzakelijk bos opofferen voor een overbodig zwembad ?


11 “Een parking van 1100 plaatsen voor wagens! Dit is niet ecologisch.
Tropisch zwembad en dit met de klimaatopwarming
Hoe durf je.
En wat met de natuur en de bomen die je weg doet?”


12 “Hallucinant te vernemen hoeveel kostbare natuur met dit project verwoest gaat worden.
Na de “”groene”” flop van het winkelpark Malinas is het onbegrijpelijk dat er inspanningen geleverd worden om nog meer groen te laten verdwijnen terwijl het net andersom zou moeten zijn.
Dit project is schadelijk voor ons milieu.”


13 Ecologisch totaal onverantwoord


14 Ik wil graag bezwaar indienen omwille van de enorme verkeersdrukte die dit met zich mee zal brengen. De nieuwe kruispunten aan de tangent, de steenweg naar Leuven en de oprit naar de autoweg staan nu al elke ochtend en avond muurvast. Met nog extra verkeer erbij zal dit alleen maar erger worden. Er is gewoon echt geen plaats/infrastructuur om zo’n groot complex met het oog op zo veel bezoekers hier neer te zetten. Het zal enorm veel hinder meebrengen voor mij als buurtbewoner en voor de andere buurtbewoners.


15 Ben tegen. We hebben, met alle extra kilometers die we tegenwoordig moeten afleggen om ergens te geraken, al meer dan genoeg extra CO˛ te verduren. CO˛ neutraal tegen 2030? Dat gat met dat onding zeker niet lukken.


16 tegen het plopsaplan


17 Het Zennebeemdenbos was 40 jaar geleden al een noodzakelijke groene oase in de betonwoestijn van Mechelen-Zuid, en dat is nu nog veel meer het geval. Anno 2023 is het nut van bomen niet langer ze te kappen en en het terrein te ‘ontwikkelen’ maar om de laatste stukjes natuur echt natuur te laten blijven. Als Plopsa een zwembad wil bouwen moeten ze meer eens onder de viaduct van Vilvoorde gaan kijken. Plaats en leegstand genoeg!


18 Ik heb bezwaar tegen plopsaqua omdat dit een prachtig stuk natuur deels wegneemt en voor het resterende stuk veel overlap zal betekenen


19 Er is helemaal geen behoefte aan dit megalomane project, waarvoor ook nog een stuk natuur moet sneuvelen.


20 Als natuurliefhebber dien ik bezwaar in omdat het Zennebeemden Bos een stukje waardevolle natuur, dat onvervangbaar is. Bij verdwijning zal dit een impact hebben op het stukje bos dat overblijft. Nieuwe aanplantingen maken het kappen van een oud bos niet goed.


21 “Elk bos is biologisch zeer waardevol. Het ontwikkeld zich er al tientallen jaren. Bos is schaars en algemeen wordt aanvaard dat volwassen bomen en bos in onze directe omgeving een waardevol element zijn in het menselijk welbevinden en gezondheid.

Het is daarbij bijzonder leerrijk om eens de waarnemingen op te zoeken van de soortenrijkdom die het bos rijk is.
https://waarnemingen.be/locations/34995/observations/

Verkeersdruk

Alle verkeer voor Plopsaqua komt via de rotonde van Technopolis. De extra verkeersdruk werd nog niet uitgedacht. Ondertussen verwerkt die rotonde ook alle verkeer naar distributiecentrum Mechelen-Zuid. Bij regelmatige opstropping komt er een niet wenselijke verkeersdrukte op de Zemstbaan door bezoekers aan Plopsaland
Voor fietsers die uit de korte omgeving komen zou een veilige toegang moeten worden voorzien. Die is er momenteel niet.
Voor de verbinding met fietsostrade en de stad moet eerst de Brusselsesteenweg overgestoken worden. Dit is een gevaarlijke situatie.

Plopsaqua zou een parkeertoren plaatsen met 1000 plaatsen. De verwachtte prijs is 10 tot 15 euro per dag. Parkeren in de Zemstbaan, Zennebeemden, Zwartkloosterstraat, Geerdegemdries, Heysegemstraat, Barbelgemstraat, Kruisbaan is gratis.

Mehelen wordt momenteel zo ontworpen dat er maximaal van openbaar vervoer gebruik kan worden gemaakt. Een parkeertoren is een overjaars concept en past niet meer in het huidige en toekomstige verkeersbeleid.

Er wordt onvoldoende ingezet op openbaar vervoer.

Waterhuishouding

Bewoners in Mechelen worden aangepoord om tuinen en opritten te ontharden (lees: tegelwippen) Dit is bijzonder contradictorisch met het betonneren van zwembaden, parkeerplaatsen en verharde paden.

Een belangrijk deel van die afwatering gebeurd richting de huizen van de Zemstbaan.
Het gebied staat ingeschreven als overstromingsgevoelig. Het is een zogenaamd wetland.

Lichtinval en verstoring

Het waterpretpark krijgt een toren van 30m hoog vanwaar de kleurige glijbanen vertrekken. Lawaaioverlast en horizonvervuiling zijn hierbij niet ondenkbaar.

De open parkeertoren heeft 3 verdiepingen waarbij na zonsondergang de wegrijdende wagens met hun lampen op 7 tot 9m hoogte schijnen en flitsbewegingen veroorzaken voor omwonenden en fauna.

Geluidsoverlast

De geluidsmetingen van de studie werden slechts bij 3 adressen gedaan, allemaal gelegen achter het hoofdgebouw. Er is geen meting gedaan bij huizen die verder op de Zemstbaan liggen, waar het hoofdgebouw geen bescherming geeft. De meting vergelijkt met een Bellewaerde park, niet met Plopsaqua in De Panne of Landen.

Tussen de parking en het hoofdgebouw komt een buitenzwembad, een wildwaterbaan en een speeltuin.

Bij de glijbanen is een grote koker voorzien waarin een zogenaamde whirlpool zit. In de geluidsstudie wordt hierover niets gezegd. Deze grote koker kan als reuzachtige klankkast werken.

In de studie wordt vaak verwezen naar het lawaai van de snelweg dat we hier kennen bij nat weer en westenwind. Het geluid van een waterpretpark is echter niet hetzelfde geluid als een snelweg. Men kan dit niet vergelijken louter met decibels.

Geuroverlast

Plopsaqua zou een eigen waterzuiveringsinstallatie krijgen langs de westkant van de parking. In ons land hebben we overwegend westenwind. Die geur kan dus ook de woonwijken in het oosten bereiken.

Luchtkwaliteit

Veel extra verkeer maar ook de verwarmingsinstallatie van het waterpretpark gaan de omgeving rond de Zemstbaan enorm belasten.

Inplanting

De communicatie van Stad en Plopsa liet het project veel kleiner zien dan het plan dat nu voorligt. De betrokken percelen naar het zuiden zijn veel uitgebreider dan de voorstelling van het project.
De kans bestaat dat men in de toekomst gebruik gaat maken van de vereenvoudigde procedure om later nog verder uit te breiden. Die vereenvoudigde procedure betekent dan geen openbaar onderzoek.”


22 We moeten mer bosen beschermen en geen autoparkings bij maken. war is de logica om en stad autovrij te maken en dan minder natur te hebben. Er zijn genoeg zones waar dit kan ingeplant worden zonder dat er bomen moeten sneuvelen


23 Bos is bos en moet bos blijven. Er wordt al genoeg gekapt in Mechelen !


24 Ik wil geen bos inwisselen voor een waterpretpark ! Handen af van het Zennebeemdenbos !!


25 “Ik wens bezwaar aan te tekenen tegen de vergunningsaanvraag voor de bouw van een zwembad en waterpretpark Plopsaqua op de huidige Technopolissite in Mechelen.

Ik vrees dat de verkeersdruk in de omliggende straten en vooral de Zemsbaan zal toenemen alsook bijhorende parkeerproblemen . De Zemstbaan is in haar huidige toestand niet geschikt om de te verwachten verkeersdruk op te vangen.

Het lawaai van het zwemcomplex en vooral het lawaai van het buitenzwembad zijn voor mij als bewoner van de Zemstbaan
uur tot onaanvaardbaar. Vooral omdat Plopsaqua openingsuren van 08.00 uur tot 24.00 uur wenst in te voeren. Wanneer is er dan nog rust voor de leefomgeving? Reken ook nog de aanvoer van leveranciers voor 08.00 uur. Da, is de Plopsaquasite nagenoeg de klok rond actief.

Ik maak me zorgen over de waterhuishouding op de achterliggende wei aan de zuidkant van de site. Worden er metingen voorzien om het huidige vochtpeil in de kelders van de buurtbewoners vast te stellen ? Een belangrijk deel van die afwatering gebeurd richting de huizen van de Zemstbaan.
Het gebied staat ingeschreven als overstromingsgevoelig. Het is een zogenaamd wetland.

Wat met de milieuverontreiniging en het in te planten waterzuiveringsstation?
Wat met het waardeverlies van de huizen in de omgeving?

Ik kan me niet akkoord verklaren dat een deel van het bos moet gekapt worden.

Ik verzoek u als vergunning verlenende overheid om met mijn argumenten rekening te houden”


26 Ons mooie stukje groen zouden we graag willen houden. We brengen hier veel tijd door met de hond.


27 “Geen aqua park hier ten koste van ons beetje natuur dat nog rest
op deze planeet!”


28 Laat ons de natuur natuur houden !


29 De extra verharding en het verdwijnen van het bestaande bos is niet toelaatbaar. Daar bovenop zal dit extra verkeersdruk brengen en extra vervuiling. Mechelen communiceert over vergroening en ontharding, maar doet het tegenovergestelde.


30 Alle neveneffecten voor de buurt en omgeving: zowel de sociale ruimte als fauna/flora die we in Mechelen alweer zouden verliezen. In deze tijden is dit soort projecten niet meer verantwoord ten opzichte van de lokale bevolking én qua ecologische impact ronduit immoreel.


31 “Te grote impact op de leefomgeving door toenemende verkeersdrukte, te grote impact op waterhuishouding in de omgeving, ophogen van grond maakt dat bomen nooit kunnen overleven, kappen van waardevol bos zal de kwaliteit van de reeds verontreinigde lucht door de autosnelweg enkel versnellen, vervuiling die de hele omgeving Mechelen Zuid nog zal vergroten. Wat bomen ter compensatie kunnen onmogelijk de natuurwaarde van bestaande bomen en omgevingsnatuur vervangen of compenseren.
Er zijn allicht plaatsen genoeg die braak liggen om na te denken zo’n project in te planten.
Waardevolle flora en fauna worden verdrongen door dit project, onaanvaardbaar.”


32 Groene buffer moet blijven


33 “Het weiland van het zennebeemdenbos doet dienst als waterbekken en deze functie zou verloren gaan als daarop gebouwd wordt. Ook is het zennebeemdenbos zelf van biologisch belang…het is het enigste bos in de namiddelijke nabijheid van de Kruisbaan, waar ik woon.
Het ronde punt aan Technopolis is nu al een knelpunt en aangezien al de bezoekers van plopsaqua via deze weg moeten komen zal dit grote hinder veroorzaken. Er zouden 1000 parkeerplaatsen worden voorzien tegen 10 a 15 euro per dag, waardoor bezoekers op zoek zullen gaan naar gratis parkeerplaatsen, zoals bvb in de Kruisbaan. Hierdoor zullen wij, bewoners, zelf niet meer kunnen parkeren in eigen straat.
Volgens de natuurherstelplan zou in 2030 iedereen een bos moeten hebben binnen 300 meter van de woonplaats. Als het zennebeemdenbos verdwijnt zou dit alvast een bos minder zijn ipv een bos meer.”


34 Het plaatsen van een dergelijk groot project als Plopsaqua heeft een vernietigende impact op het idee en streven naar natuurherstel in Vlaanderen. Het vervangen van het Zennebeemden bos door beton verharding gaat regelrecht in tegen de klimaat ambities en doelstellingen die vooral onze kinderen en kleinkinderen aanbelangen! De bouw van een leuk zwempark weegt totaal niet op tegenover de klimaats- en natuur effecten dat dit met zich mee zou brengen. Het is dus onverantwoord en nauwelijks uit te leggen dat er een betonnen waterreservoir (wat zo’n waterpretpark is) zou komen terwijl éénieder van goede wil streeft naar ontharding en natuurherstel door terrassen uit te breken, tegels te klinken en extra bomen te planten in eigen tuin. Wat zijn we met een waterpretpark als de volgende generaties geen water meer zullen hebben voor sanitair of consumptie! Daarom dit bezwaar tegen het plopsaqua project dat alleen een commercieel korte termijn visie heeft.


35 Ik ben tegen de bouw van een nieuw subtropisch zwembad zoals gepland van Plopsa hier in Mechelen en trouwens ook gelijk waar zij dat zouden bouwen. Er zijn twee binnenzwembaden in Mechelen, er zijn twee mogelijkheden voor buiten zwemmen in en rond Mechelen (de Nekker en Hofstade). Er zou beter wat meer geld in de al bestaande faciliteiten vloeien dan nog eens iets nieuws op te zetten. Voor wie een wildwaterbaan moet hebben en meerdere glijbanen is Lier er heel dichtbij. Je moet niet alles in Mechelen hebben en zeker niet als het ten koste gaat van de mooie natuur hier. Ik vind het net een van de mooie punten van Mechelen dat er zoveel natuurgebieden en parks/bossen in de buurt zijn en ik vind dat het er alleen maar meer moeten worden en niet minder.
Met het oog op de toekomst moeten wij vooral eens opletten dat wij niet voortdurend voor nieuw and shiny kiezen maar dat wij vertrekken van wat wij al hebben en zorgen dat wij daar verder mee kunnen. Zorg dan misschien voor betere waterkwaliteit op plekken in Mechelen dat je meer buiten kan gaan zwemmen in de hete zomers, of geef wat meer steun aan bestaande zwembaden?
Ik heb twee kinderen die uiteraard eens graag naar Lier gaan maar dat doen wij maar weinig, hooguit 2 keer per jaar. Meestal gaan wij in het geerdegemzwembad en dat is perfect. Niemand van ons klaagt als wij daar zijn, ook al is er maar een glijbaan. Zij zijn dolblij en de twee uren zijn in een oogwenk om. Maar langer dan dat is ook niet nodig en achteraf kunnen wij nog buiten bij het speelplein zitten en een chocomelk drinken. Het moet niet altijd top en nieuw en veel zijn hoor. Het belangrijkste is eigenlijk dat je van het samenzijn met jouw familie en vrienden geniet en dat kan overal. Maar het lijkt dat vooral mensen met geld dat nogal snel vergeten. Ik hoop oprecht dat Plopsa nooit ook maar een voet zet met zijn zwembad hier in Mechelen en ik hoop dat jullie ook inzien dat dit voor Mechelen ook niet nodig is, gelijk wie van jullie zich dat zwembad als persoonlijke doelstelling op zijn agenda heeft geschreven. Laat het los!


36 “Bomen die verdwijnen.
Verkeersoverlast met luchtverontreiniging tot gevolg.
Geluidsoverlast.
Enorm groot waterverbruik.
Een grote aanval op de natuur, dieren en vegetatie.
Te dicht bij woonwijken.”


37 Genoeg groen weggemaaid, genoeg mooie bomen en bossen gekapt in Regio Mechelen . Betonstop nu ! De laatste schande teveel was MALINAS Mechelen Noord. Bouw die PLOPSA dan elders . Bvb Op de voormalige MAKRO SITE Machelen plaats genoeg zonder groen te moeten vernielen .


38 Ik dien absoluut bezwaar in tegen de bouwaanvraag van Plopsaland omwille van het vernietiging van de wilde natuur die zo noodzakelijk is en nog zo karig aanwezig is in Mechelen en omgeving en omwille van de luchtvervuiling en de bedreiging van de levenskwaliteit in de stad Mechelen.


39 Omdat natuur belangrijk is en blijft en omdat Vlaanderen nog steeds bos verliest.


40 Het Zennebeemdenbos is een belangrijk stuk natuur. Het is onaanvaardbaar om in dit gebied te gaan verharden en bouwen. De overlast voor de buurtbewoners zal groot zijn, de overlast voor de natuur des te meer. Bovendien is het overstromingsgevoelig gebied, wat het niet alleen een ongeschikte plaats maakt om zo’n megaproject te plaatsen, maar ook voor grote problemen kan zorgen in natte periodes of bij zware acute regenval, cfr. de overstromingen in ons land van vorig jaar. Er moet een betere manier zijn dan een project dat voor problemen zal zorgen op vlak van milieu en verkeershinder door alle extra verplaatsingen op een al verzadigde infrastructuur, plompverloren in overstromingsgevoelig natuurgebied neer te ploffen, er moet een betere locatie bestaan.


41 Natuur moet natuur blijven, het is een uniek stuk groene buffer met een diversiteit aan fauna en flora, het landschap heeft zich na vele jaren gevormd tot wat het nu is, een veilig onderkomen voor vele vogels in de hoge kruinen die in zomerse dagen voor verkoeling zorgen. In en rond Mechelen zijn er voldoende braakliggende gronden of oude fabrieksterreinen die in aanmerking kunnen komen.


42 “Laat ons een boom en wat gras dat nog groen is.
Geen onbetaalbaar waterpretpark aub.”


43 Nog meer verkeer, nog meer overlast nog meer ongevallen.Heel Mechelen is een trieste bedoening geworden…Wat ooit een droomstad was is nu een koude  betonnen stad geworden…Het beetje groen wat er nog rest moet eraan geloven  Weg met groen lijkt wel de streefdoel te Mechelen. Malinas waar ik nooit heen zal gaan, Mac donalds zal binnenkort ook vol beton staan……Waar is het politiek verstand om een stad zo om zeep te helpen. Door de ondoordachte politiek van betonneren,waarschijnlijk spelen hier andere factoren dan het wel & wee van de Mechelaar, de vesten die ervoor zorgen dat er meer files zijn. Mensen vanuit de wijde omgeving mijden mechelen als de pest daar er steeds nadien GAS boetes in de bus steken enfin een triest einde van het ooit mooieMechelen.  ps ga maar eens fietsen op de onmogelijkste plekken wordt gebouwd………..Gelukkig kan ik na enkele jaren op pensioen en zeg vaarwel aan Mechelen en zoek groenere oorden op…….Een misnoegde Mechelaar, die ooit vertrouwen had in de politiek …..


44 “Er heerst al een schaarste wat betreft groene zones in Vlaanderen. Tevens heerst er ook een overaanbod aan pretparken allerhande.

Gelieve nieuwe pretparken in te richten in leegstaande industriegebieden die reeds gebetonneerd zijn.”


45 De laatste jaren verdwijnt er enorm veel groen in Mechelen. Denk maar aan het bos dat gesloopt is voor Malinas shopping center. Het gaat me niet alleen om die bomen, maar ook om de habitat van vele dieren die in geen tijd een ander stekje moeten zoeken. En dan maar promoten om zoveel mogelijk te ontharden, maar zelf alles kapot maken. Als kleine man mogen we in onze eigen tuin niet te veel “verharden” (een druppel op een hete plaat) maar de grote projectmannen doen maar op. En of we nu bezwaren hebben of niet, jullie doen toch waar jullie zin in hebben (zie “de vesten”)


46 De waardevolle natuur moet volledig behouden worden! Er zijn voldoende alternatieven in de omgeving voor het bouwen van dit project. En de waardevolle natuur in Mechelen verdwijnt alleen maar. En elke vorm van greenwashing vanuit het stadsbestuur gaat dat niet veranderen.


47 Het is onaanvaardbaar dat een mooi stukje natuur zou moeten verdwijnen om plaats te maken voor een subtropisch zwembad met parking. Er is al veel te weinig groen en veel te veel beton in onze omgeving. We hebben de natuur nodig. Hoe meer natuur er verdwijnt hoe onleefbaarder onze planeet wordt.


48 “Ik woon in de Zwartkloosterstraat en merk dat er nu al parkeerproblemen zijn, dit zal alleen maar verergeren met Plopsaqua op wandelafstand van mijn woning.
Verder wens ik dat het Zennebeemndenbos blijft behouden.”


49 Megalomaan plopsaqua moet uit steden blijven, geen bossen kappen. Er zijn genoeg zwemgelegenheden in mechelen.


50 Wat met het extra verkeer en hoe groot zal die parking moeten worden? Wij hebben een goed zwembad aan de Nekker, vernieuw het zwembad aan de Vaart.


51 Elk stukje natuur MOET verdwijnen in Mechelen. Alles vol beton steken. Vernieuw gewoon het zwembad aan de Geerdegemvaart.


52 Behoud van natuur aub!


53 “Alle bezwaren die de Groene Buffer aanhaalt, daar ben ik 100% mee akkoord.
Bomen zijn onze zuurstof !
Zoek een domein waar geen bomen moeten gekapt worden voor de bouw van een waterpret park. Na 20 jaar moet dit waarschijnlijk afgebroken worden, door het intensieve gebruik, alsook is dit een moerassige gebied, niet logisch volgens mij om daar iets op te bouwen, zie het hotel in het Vrijbroekpark.
Oude waardevolle bomen vervang je niet zomaar…”


54 Ik teken bezwaar aan tegen de vergunning voor de bouw van Plopsaqua in het Zennebeemdengebied. Ik vind deze locatie niet geschikt. Het is in deze tijd niet meer verantwoord om een natuurlijk waardevolle omgeving te bebouwen. Daarnaast vind ik ook dat een dergelijk aquapark vlot bereikbaar moet zijn met het openbaar vervoer en de fiets. Enerzijds om onze nu al verzadigde autowegen niet nog meer te belasten. Anderzijds om iedereen de kans te geven om naar zo’n park te kunnen gaan.


55 “Betreft: Bezwaar tegen de bouw van het nieuwe zwembad van Plopsa

Geachte

Hierbij wil ik mijn bezwaar indienen tegen de voorgenomen bouw van het nieuwe zwembad van Plopsa in Mechelen. Hoewel ik begrijp dat de ontwikkeling van toeristische attracties belangrijk is voor de economische groei van onze regio, ben ik van mening dat dit specifieke project ernstige nadelige gevolgen zal hebben op verschillende gebieden. In dit bezwaarschrift wil ik mijn zorgen uiten met betrekking tot de volgende thema’s: extra verkeer, licht- en luchtverontreiniging, lawaai van het buitenzwembad, uitzicht, waterhuishouding en milieuverontreiniging.

Allereerst ben ik bezorgd over de toename van het verkeer dat het nieuwe zwembad met zich mee zal brengen. De infrastructuur rondom het project is mogelijk niet voldoende uitgerust om het extra verkeer op te vangen, wat kan leiden tot verkeersopstoppingen en gevaarlijke situaties. Ook willen we in Mechelen evolueren naar een maatschappij met minder wagens. Een parkeertoren voor meer dan 1000 wagens is niet op deze toekomst gericht.Bovendien zal de toename van het autoverkeer resulteren in een hogere uitstoot van schadelijke stoffen, wat een negatieve invloed heeft op de luchtkwaliteit in de omgeving.

Daarnaast vrees ik dat de bouw en exploitatie van het zwembad zal leiden tot extra licht- en luchtverontreiniging. De verlichting van het zwembad kan de natuurlijke omgeving verstoren en de leefomstandigheden van de lokale fauna en flora beďnvloeden. Bovendien kan het gebruik van chemische stoffen in het water leiden tot milieuverontreiniging, wat schadelijk kan zijn voor het ecosysteem in de omgeving.

Een ander aspect dat mijn bezorgdheid wekt, is het lawaai dat gepaard gaat met het buitenzwembad. Het geluidsniveau kan de rust en leefbaarheid van de directe omgeving aantasten, vooral tijdens de zomermaanden wanneer mensen buiten willen ontspannen en genieten van de natuur. Ook voor de fauna zal dit grote gevolgen hebben samen met lichtvervuiling.

Daarnaast ben ik bezorgd over de impact van het nieuwe zwembad op het uitzicht van de omgeving. Het is belangrijk om het karakter en de esthetische waarde van de regio te behouden. De omvang en architectuur van het nieuwe zwembad kunnen afbreuk doen aan het landschap en het uitzicht voor omwonenden en bezoekers verminderen.

Verder maak ik me zorgen over de waterhuishouding in het gebied. De bouw van het zwembad kan een aanzienlijke hoeveelheid water verbruiken en het lokale watersysteem belasten. Het is essentieel dat de waterbronnen in de omgeving duurzaam worden beheerd om schaarste en negatieve gevolgen voor het milieu te voorkomen.

Tot slot benadruk ik de mogelijke milieuverontreiniging die kan optreden.

Met vriendelijke groeten


56 “Er heeft al zoveel natuur en bos in Mechelen plaats moeten maken voor beton, appartementen, winkelcentra, verharding in het algemeen. Als Plopsa per se nóg een nieuw park wil, laat ze dan een al verharde site zoeken om te saneren en te herontwikkelen, in plaats van er een bos voor te kappen.
Bovendien is het verkeer in Mechelen een ramp sinds de eenrichting op de vesten. Meer verkeer naar Mechelen lokken gaat het alleen maar erger maken.”


57 “Ik teken bezwaar aan tegen de bouw van het Plosaque park. Dit heeft geen enkele meerwaarde voor de stad, maar zuigt wel veel meer verkeer aan en zal overlast veroorzaken in deze buurt.
Ik heb bezwaar tegen het feit dat de stad de groene buffer tussen de snelweg en de woongebieden systematisch opoffert aan grote projecten. We hebben die buffer nodig voor de leefbaarheid van onze stad.
Een grootschalig project als Plopsaqua is belastend voor het milieu: de grote oppervlakte, de verwarming en het waterverbruik zijn een gigantische aanslag op het milieu.
Daarom hoop ik dat dit project niet goedgekeurd zal worden.”


58 “Een volgroeid en waardevol bos zal verdwijnen.Het gebied is moerasgrond dat kostbaar water vasthoudt.
In deze tijd van klimaatverandering gaan jullie dit allemaal kapotmaken. Een diversiteit aan planten, dieren, insecten naar de knoppen. Als dit goedgekeurd wordt, zal dat niet de geschiedenis ingaan als goed beleid. Zo’n waterpretpark is toch echt niet meer van deze tijd!!!”


59 “ik dacht dat ze de plannen hadden opgeborgen? ik heb liever geen groot zwembad in mijn tuin en de verkeersdrukte die kunnen in Mechelen wel missen met de vesten, als Calvo zo groen is? en toch naar Mechelen komt kan hij zich beter inzetten in de strijd tegen plopsa en de vesten ik kom al in de stad niet meer in moet ik nu ook hier gaan lopen?? Somers heb je nu nog niet door dat we dat niet willen.
mvg “


60 Betonstop, tegel wippen, geen oude wagens in de stad,….. Allemaal afleidingsmaneuvers om de indruk te wekken dat men iets voor het milieu doet, maar tegelijkertijd projecten die ALLEEN maar dienen om poen te blijven scheppen (voor de happy few natuurlijk), erdoor duwen. Hypocriete schande. Democratie??


61 “Ik ben niet tegen Plopsa aqua maar wel tegen de locatie. Een bestaand bos moet je niet kappen!! Er is zo veel leegstand in de buurt van de regio van R6, kunnen ze daar geen oud industrie terrein nemen?
En nee het zijn niet enkel buurtbewoners die (terecht) klagen, want zelf woon ik in Zemst ;-)”


62 “Het toevoegen van een pretpark is absoluut nefast voor de omgeving. Niet alleen zal dit zorgen voor een enorm grote extra verkeersdrukte, dit komt ook met een gigantische impact op het leefmilieu.

Niet enkel verdwijnt hierdoor alweer een deel van dat kleine beetje groen dat Mechelen en Vlaanderen nog kent, ook komt dit met enorm vervuilende infrastructuuringrepen die niet alleen lokaal, maar ook globaal met een grote impact komen (bouwmaterialen, ontginning, fossiele brandstoffen,..). Waardoor niet enkel in Mechelen, maar ook op diverse andere plekken een negatieve impact op het leefmilieu plaatsvind. Dat terwijl er nu een gezellig stukje natuur aanwezig is dat tegemoet komt aan al onze menselijke noden. Rust, gezondheid en plezier.

Pretparken komen daarnaast ook met geluidsoverlast, énorm veel vervuiling door de bezoekers die er naar hartenlust zullen consumeren. Op dit moment is er al een enorm aanbod aan andere parken en is toevoeging hieraan niet wenselijk.

Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen? Juist ja….”


63 “Het park draagt niet bij tot een gezonde biodiversiteit en schaad ons klimaat. Zeker nu de overheid terug krabbelt op mileu akkoorden, dienen burgers EN CEO’s het voortouw te nemen.
Plopsa moet bijdragen om kinderen te laten zien dat mileubewustheid en natuurbehoud belangrijk is. Het bouwen van een waterpretpark dat ten koste gaat van de Zennebeemden en ook nog eens voor veel CO2 uitstoot gaat zorgen, is niet het goede voorbeeld geven!
We moeten werken aan de toekomst van de volgende generatie en niet brood en spelen geven om te volgende generatie zoet te houden!”


64 “Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen
Laat ons een boom en het zicht op de zennebeemden…

Plopsa brengt geen meerwaarde boven de natuur doe jullie zouden verstoren en vernielen…”


65 “Het kappen van een bos voor recreatie vind ik schandelijk. Het is belangrijk voor onze stad/ land/ wereld dat de huidige bossen blijven bestaan.
Een bos komt niet meer terug.
Ik vind het ook niet nodig dat er een attractie park bijkomt, sorry wil bewust geen zwembad zeggen want serieus zwemmen zal daar toch niet mogelijk zijn. De Nekker heeft een zwembad en rond Mechelen zijn er alternatieven genoeg om te zwemmen..
Bovendien is de verkeersdrukte in Mechelen al heel erg. Auto’s die niet in of rond Mechelen moeten zijn komen er beter niet aangezien dit voor meer files gaat zorgen en luchtvervuiling.”


66 Ik wil bezwaar indienen tegen de plannen om een plopsaqua Mechelen te openen waarom nog meer lawaai hinder autostrade deze kan je nu al luid tot op de kruisbaan horen .verkeersdrukte zal nog meer toenemen wat nu al is door gewijzigde verkeer situatie in Mechelen .Nog meer fille op autostrade aan afritten van Mechelen.Het betalend parkeren in de parkingtoren van plopsa zal in al de omliggende straten overlast geven want voor de mensen hun deur is het gratis .De natuur er zijn veel minder insecten (beien..)verteld men juist op het nieuws maar toch gaan we weer natuur bomen bloemenvelden vervangen door veel beton wat met de gezonde zuivering van de lucht door de bomen want zoveel meer vervuilende uitlaatgassen door de tallen van bezoekers plopsaqua.Aan ons wordt gevraagt om tuinen te ontharden om op een andereplaats hopen beton te gieten .België heel klein land waar alles dubbel gebouwd moet worden hoeveel pretparken moeten er nog komen of dergelijke .


67 “Principieel.
Handen af van de bossen, hoe klein ook. Wanneer gaan we het eindelijk menen met het respect voor onze aaneengesloten groene leefomgeving voor fauna en flora ?”


68 Wat met natuurbehoud, wat met de herten en andere kleine dieren die er wonen, wat met de zomereik die moet verdwijnen, wat met het verkeer in de omliggende straten, wat met geluidsoverlast voor de mensen die er wonen.


69 Voor Malinas moest er al een enorm aantal bomen sneuvelen. Hier voor zijn kleine bomen aangelegd in Mechelen. Echter is de impact van deze bomen nihil als het gaat over CO2 reductie. Dit gaat nog tientallen jaren duren. Bomen zijn de longen van onze planeet. Ze reguleren hierbij ook nog eens het klimaat. Geen enkele reden dus om in Mechelen nog meer te kappen en nog meer vervuiling te veroorzaken.


70 “Beste Stad Mechelen,
Beste Plopsa,

Wordt het niet eens tijd dat élk bouwproject rekening houdt met milieu. In de eerste plaats. En niet als één v/d vinkjes die dienen afgevinkt.
Mechelen heeft nog maar net een winkelpark gebouwd waar veel verkeer etc naartoe wordt gelokt. Het heeft ook een deel natuur laten verdwijnen. Uiteraard heeft m’n dit gecompenseerd met bomen elders. Hoop ik. Je weet ook dan bomen niet groeien zoals muren. Ze staan er niet op 123.
Stop nu toch eens met natuur te vernietingen, gebruik bestaande reeds verharde plaatsen. Vlaanderen ligt er vol van.”


71 “Zeer geachte,

stop nu aub eens met de weinige groene open ruimte waarover we beschikken vol te bouwen en vol beton te storten, ook al gaat het alweer om bevriende ultra-commerciële groepen die een mooi maar ongeloofwaardig verhaaltje opdissen voor een ongevraagd project dat weer mee volop met gemeenschapsmiddelen zal gefinancierd worden zonder enige financiële of andere zinvolle ‘return’ voor die inbreng. Stop ermee aub, waarvoor dank.”


72 Hiermee wil ik jullie steunen in de strijd voor het behoud van de natuur die al zo hard onder druk staat van het grote geld. Er kunnen andere oplossingen gezocht worden voor de bouw van een openbaar zwembad zonder dat de natuur weeral moet wijken. Een regelrechte schande die coalitie van groenen en liberalen in het stadsbestuur. Ik wens jullie alle succes en een overwinning in deze strijd, hopelijk volgen er massaal veel bezwaren. Ik heb ze alvast gedeeld. Vriendelijke groet, Philip


73 Voorstander van een open zwemvijver of gewoon groen.


74 “Vlaanderen kreunt onder de vele bouwprojecten die ondertussen lopende zijn.
Met zomers die eraan zitten te komen waar water schaarser wordt, lijkt het mij overbodig om bijkomende gebouwen te plaatsen waardoor het water nog minder in de bodem kan trekken.
Meer baksteen zal leiden tot meer problemen met de ondergrond en bijgevolg met het tekort aan water.
In plaats van bijkomende gebouwen te plaatsen kan men beter de bestaande gebouwen renoveren.
Bovendien verdwijnt er wederom een stuk natuurgebied. Ook die zaken zijn nodig om het leven in een stand aangenamer te maken, om ervoor te zorgen dat de overaanbod aan CO˛ kan geneutraliseerd worden.
Waar is de betonstop van x-aantal jaren geleden?
Wat met de groene longen die stelselmatig verdwijnen en niet vervangen worden?
Waar experten meer groen eisen in een stad wat voor verfrissing kan zorgen besluit Mechelen dan maar het groen te verwijderen.
Een nieuw bad is overbodig, renoveer de bestaande gebouwen!”


75 “Ik wil graag bezwaar indien tegen de nieuwe vergunninsaanvraag van Plopsa vanwege de volgende redenen:

Verkeersdruk:
Het is nu al fillerijden op Mechelen-Noord en Zuid. Heel het gedoe met het 1richting maken van de ring heeft er al zeker niet aan geholpen.
Zulke faciliteiten erbij bouwen lijkt mij echt niet verstandig en maakt het gewoon onleefbaar voor de mensen die in Mechelen wonen/werken.

Milieubeleid:
Het is onbegrijpelijk dat stad Mechelen nog maar zelf de mogelijkheid krijgt om groen, bebost gebied in te kunnen kleuren als verharding voor industrie of culturele doeleinden. Het is van enorm belang dat er voldoende groene zone blijft om de leefkwaliteit voor mens en dier in stand te houden.
Het is 2023, de tijd van bossen te kappen om er een zwembad + parking op te plaatsen is voorbij.”


76 “Ik heb bezwaar tegen de bouw van een Plopsaqua op site Technopolis wegens:

 • locatie is wetland en dus uiterst belangrijk gezien de klimaatverandering.
 • gezien diezelfde klimaatverandering is het not done een bestaand bos (deels) te kappen. Een bos is zoveel meer waard dan de som van zijn aantal bomen.
 • de locatie heeft nu al een zeer slechte luchtkwaliteit. Een bos deels kappen en de enorme toename van uitlaatgassen maakt dat de gezondheid van de omwonenden in het gevaar komt. Zeker ook met bijkomende uitstoot van de waterzuiveringsinstallatie waarvan de invloed op onze gezondheid niet onderzocht is.
 • de dieren die in het bos wonen worden bedreigt door de kap en wijziging in landschap alsook door lawaaihinder en lichtvervuiling omwille van kunstlicht.
 • gezien de locatie wetland is zal een enorme hoeveelheid water uit de bodem moeten worden getrokken. Dit zal een invloed hebben op de vegetatie aan de tuinen grenzend aan de site en kan zelfs leiden tot schade aan de huizen op de Zemstbaan.
 • de weg naar de site is nu reeds verzadigd. De bouw van een nieuw distributiecentrum in buurt en de plannen voor de aanleg van een stadsboulevard aldaar maken dat omwonenden zeer veel hinder zullen ondervinden van file met een nog grotere luchtverontreiniging tot gevolg.
 • de Zemstbaan, waar ik woon, is niet geschikt als toegang voor fietsers en voetgangers. Er is geen voetpad en het fietspad is net zoals de baan zelf in degoutant slechte staat en dus levensgevaarlijk voor fietsers die rekening zullen moeten houden met extra verkeer. Des te meer door de bouw van huizen en appartementen tussen de Zemstbaan en de Brusselse steenweg met enkel toegang en uitgang via de Zemstbaan voor wagens.
 • de Zemstbaan is totaal niet voorzien op de extra verkeersdrukte en bijkomende geparkeerde wagens van bezoekers die de torenhoge parkeerkosten willen vermijden. Dit alles is ook nefast voor de gezondheid van de inwoners aldaar, zowel fysiek als mentaal.
 • de omwonenden krijgen sowieso te maken met lichtvervuiling, lawaaihinder, geurhinder en een kijk op een gebouw ipv op natuur. Er is hiervoor geen enkele compensatie voorzien. Ook niet voor de slechtere luchtkwaliteit, verstoorde nachtrust, bijhorende gezondheidsproblemen en de dalende waarde van de woningen. Als een multinational een winstgevende activiteit wil uitbaten met enorme lasten voor de omwonenden moet er een compensatie voor hen voorzien worden.
 • de locatie is mogelijk overstromingsgebied van de Zenne. Hoe kan er gegarandeerd worden dat bij overstromingen, die er met de klimaatverandering en stijgende zeespiegel gegarandeerd aankomen, de woningen in de omgeving niet zullen getroffen worden gezien de betonering van dit gebied.
 • welke inkijk zal er zijn vanop de parkeertoren of vanop de toren voor de glijbanen? Daar is geen enkel onderzoek naar gedaan.
 • gezien de familiale link tussen de uitbater en de burgemeester van onze stad (dhr Bourlon en dhr Somers zijn schoonbroer van elkaar) dient onderzocht te worden of alle procedures correct zijn gevolgd en of er geen belangenvermenging is. Ik trek dan ook de beslissingsbevoegdheid van de stad Mechelen in dit dossier in twijfel.”

77 De laatste Jaren zijn al verschillende groene zones in Mechelen moeten wijken voor Grote projectontwikkelaars. De geluidsoverlast van de autostrade alsook het gebrek aan verkoelende natuurlijke ruimtes is er hiermee niet beter op geworden. Laat ons een bloem…


78 “Beste

Wij hebben in Mechelen geen waterpretpark nodig, dit helpt ook niet voor de vergroening van de stad (wat Mechelen net zo graag wil).
Onze bossen worden altijd maar verplaatst voor economische doeleinden. Als dit doorgaat voel ik mij als mens voor de zoveelste keer bedrogen door de politiek. Meer groen maar eigenlijk weg met dat groen want we willen meer geld. Dat is het enige waar het om draait voor jullie, geld (verdienen jullie al niet genoeg).

Wij als mens zijn hier uiteindelijke de dupe van. Dit zorgt ervoor dat de uitstoot (CO2) verhoogt en onze luchtkwaliteit verder daalt. Hiernaast is het de bedoeling dat we net meer groen hebben. Dit om de klimaatsverandering tegen te gaan en om de biodiversiteit van onze planeet te bevorderen. Dit is iets dat al zo lang geweten is en waar de politiek echt enorm in te kort schiet en alleen maar met excuses afkomt! Als mens gaan we onze levensstijl moeten aanpassen om ervoor te zorgen dat we nog blijven bestaan. Geld is niet het belangrijkste. Onze gezondheid, ons geluk, ons leven dat is het belangrijkste. Stap af van het materialisme.

Het is een complete schande dat dit dossier voor de derde keer wordt voorgelegd.

Laat het Zennebeemdenbos staan! Het is voor onze eigen gezondheid nu en onze toekomst.

AUB Help onze natuur het is zo kostbaar, het is onze plicht om het te beschermen.”


79 We hbb onze groene zone buffer broodnodig voor ons veranderend klimaat. Voor de rust in de nabije omgeving, de groene long!! Laat de natuurlijke zenne beemden staan!!


80 De biodiversiteitscrisis laat niet meer toe om economische belangen voor te laten gaan op waardevolle natuur.


81 Zuiver water, zuivere lucht, zijn ecosysteemdiensten die door de natuur moeten worden geleverd. We moeten doordrongen zijn dat we ons eigen leefmilieu onderuit halen door steeds meer en meer van onze bodem in te palmen met artificiële constructies. We kunnen onze kinderen opvoeden en laten recreëren in een natuurlijke omgeving, die ook zorgt dat zij later nog gezond kunnen opgroeien en zelf gezinnen stichten.


82 Ik wens geen plopsaqua te Mechelen omdat dit ten koste gaat van prachtige natuur die er al sowieso te weinig is in Mechelen en omstreken. Er is al voldoende mogelijkheid tot waterrecreatie in de Mechelse regio. Of er zijn braakliggende terreinen waar dit eventueel kan.


83 “Ik schrijf u om mijn grote zorgen en bezwaren kenbaar te maken met betrekking tot de voorgestelde inplanting van het waterpretpark Plopsaqua in het Zennebeemden Bos te Mechelen. Als betrokken burger en natuurliefhebber maak ik mij ernstig zorgen over de mogelijke negatieve gevolgen die dit project zou kunnen hebben op het milieu, de ecologie en het welzijn van de omwonenden.

Ten eerste wil ik benadrukken dat het Zennebeemden Bos een belangrijk natuurgebied is dat een thuis biedt aan diverse planten- en diersoorten. De aanleg van een waterpretpark zou onvermijdelijk leiden tot verstoring en vernietiging van dit delicate ecosysteem. Het bos biedt niet alleen een groene oase voor recreatie en ontspanning, maar speelt ook een cruciale rol in het handhaven van de biodiversiteit in onze stad. Het verlies van deze waardevolle natuurlijke hulpbron zou een onherstelbare impact hebben op de lokale flora en fauna.

Daarnaast vrees ik dat de inplanting van Plopsaqua zal leiden tot een aanzienlijke toename van het verkeer in de omgeving. Dit zal resulteren in extra luchtvervuiling, geluidsoverlast en verkeerscongestie. Het gebied rondom het Zennebeemden Bos wordt momenteel al geconfronteerd met verkeersproblemen, en de toevoeging van een drukbezochte attractie zal de situatie alleen maar verergeren. Het is belangrijk om de leefbaarheid van onze stad te waarborgen en de negatieve gevolgen van verhoogd verkeer op de omgeving te minimaliseren.

Bovendien moeten we ook de bezorgdheid van de omwonenden serieus nemen. Het geluidsniveau en de drukte die gepaard gaan met een waterpretpark kunnen een aanzienlijke verstoring van hun dagelijks leven veroorzaken. Het is van essentieel belang om de kwaliteit van leven van onze inwoners te beschermen en ervoor te zorgen dat hun woongebied een rustige en veilige omgeving blijft.

Gezien de bovengenoemde zorgen en overwegingen, verzoek ik u om deze bezwaren serieus te nemen en het besluit om Plopsaqua in het Zennebeemden Bos te implanteren te heroverwegen. Ik moedig u aan om te zoeken naar alternatieve locaties die geen schade toebrengen aan het milieu, de biodiversiteit en de leefbaarheid van onze stad.


84 Bomen , bloemen en planten zijn broodnodig dus vernietig zeker niet het weinige groen dat we nog hebben. We moeten dit zeker stoppen in het belang van onze toekomst op deze aardbol !!!


85 “De bezwaarindiener stelt dat voorliggende aanvraag in strijd is met de beleidsvisie vande stad Mechelen inzake het ontharden van de private en publieke ruimte. Dit isonaanvaardbaar volgens de bezwaarindiener.

De bezwaarindiener stelt dat voorliggende aanvraag een negatieve impact heeft op de biodiversiteit in en rondom de betreffende site.

De bezwaarindiener stelt dat voorliggende aanvraag een ontbossing omvat die eennegatieve impact heeft op het gebied van klimaatadaptie en op het lokale klimaat open rondom de site, waar dit bos volgens de bezwaarindiener voor verkoeling enklimaatbuffering zorgt voor de omwonenden. Volgens de bezwaarindiener is dezeimpact ongewenst.

De bezwaarindiener stelt dat in de omgevingsvergunningsaanvraag geen flankerende maatregelen worden voorgesteld om zoekverkeer en parkeeroverlast langsheen de omliggende wegen, zoals de Zemstbaan, en op de parkeerterreinen van de naburige handelszaken en bedrijven te beperken. De bezwaarindiener stelt dat het betalend parkeren en het beperkte parkeeraanbod dat wordt voorgesteld in het project ertoe zal leiden dat bezoekers parkeermogelijkheden in de omgeving zullen opzoeken hetgeen, volgens de bezwaarindiener, ongetwijfeld zal leiden tot overlast en hinder voor de omwonenden en conflictsituaties. Deze parkeermogelijkheden zijn per slot van
rekening gratis en vrij toegankelijk. De bezwaarindiener stelt dat de aanvrager in
samenwerking met de stad Mechelen flankerende maatregelen dient uit te werken.

De bezwaarindiener stelt dat de stad Mechelen inzake voorliggendeomgevingsvergunningsaanvraag niet objectief kan oordelen en verwijst hiervoor naareen familiale band tussen de titelvoerend burgemeester en een lid van de raad vanbestuur van de aanvrager. Dit is onaanvaardbaar volgens de bezwaarindiener.

Volgens de bezwaarindiener leidt de realisatie van voorliggendeomgevingsvergunningsaanvraag tot ongewenste inkijk in de tuinen van de aanpalendewoningen langsheen de Zemstbaan. Volgens de bezwaarindiener zal deze inkijk wordenversterkt door het wijzigen van het reliëf (verhogen) en het realiseren vanvoorliggende aanvraag. Volgens de bezwaarindiener is dit ongewenst enonaanvaardbaar.

Volgens de bezwaarindiener voorziet de aanvraag in een evacuatiepunt, nabij of in degrote weide op perceel 712A. Volgens de bezwaarindiener is dit ongewenst daarevacuerende personen op die plek hun uitweg dienen te zoeken via het natuurgebied.Daarnaast stelt de bezwaarindiener dat het evacueren van mensen in zwemkledij en opblote voeten doorheen een natuurgebied niet evident is.”


86 Gelieve de plannen van Plopsa af te keuren en het Zennebeemdenbos in zijn volle glorie te laten staan. Dank


87 Onnodig groenverlies tov voldoende creatie elders. Natuur behouden!


88 “Plopsa hebben we echt niet nodig….om het met de woorden van die Mechelse zanger te zeggen….’ laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is !!!’
In Gods naam….waar zijn we mee bezig…….
Geef kinderen natuur en bos en er zal veel meer gezondheid zijn!!!!!”


89 Tegen het kappen van de bomen. Verharding van de natuur en al het bijkomende verkeer dat dit met zich zal meebrengen. Mechelen én omstreken , onder andere Zemst, de toegangswegen slippen dicht! Met als gevolg files en extra CO2 uitstoot, zelfs nu al . Dus dit kan er echt niet meer bij . Stop deze onzin!


90 Groene plaatsen moeten behouden blijven! Geen kap meer!


91 “Natuur primeert. Het Zennebeemdenbos is een heel belangrijke biotoop. Het inplanten van een Plopsaqua is ontzettend nefast voor de natuur en het welzijn van de bewoners van Mechelen-Zuid.
Een waterpretpark hoort thuis in Hofstade.
Hoe dikwijls moeten wij nu nog herhalen dat wij dergelijke toestanden niet in onze buurt willen !!”


92 Het komt in een groene bufferzone. Het aantal bezoekers van ver buiten Mechelen zal onze E19 nog verder belasten dan spreek ik nog niet over de uitlaatgassen. Er moet een groot stedelijk zwembad komen waar iedere Mechelaar kan zwemmen.


93 TEN ALLEN prijze de groene bufferzones bewaren die er rond Mechelen nog over zijn voor evidente redenen: klimaat en milieu.


94 Er zijn veel bezwaren…. Mij stuit vooral de grote milieu-impact van het complex tegen de borst: verlies van bos, impact op de rest van het bos, verstoring voor dieren en mensen die in de nabijheid wonen, de enorme CO2 uitstoot doordat het water verwarmd moet worden, de vervuiling van de waterzuiveringsinstallatie, nog meer beton dat maakt dat regenwater moeilijker ter plaatse kan afvloeien in een reeds overstromingsgevoelig gebied, ophoging van het gebied dat de grondstabiliteit kan beďnvloeden, … Een project als dit past absoluut niet in deze tijd. We hebben bossen nodig voor ons overleven, geen extra consumptie-entertainment (dat is er al genoeg). Korte termijnwinst en weinig creatief entertainment staan tegenover levende natuur en pure schoonheid. Welke wereld willen we? Geven we als politiek toe aan wat veel mensen willen, maar wat op langere termijn vernietigend is voor natuur én mens? Dat is de vraag… Moedige keuzes dringen zich op.


95 “Al ben ik moeder van twee opgroeiende tieners van 11 en 13 jaar oud, kinderen die graag in het water spelen, toch kan ik niet achter het plan van Plopsa staan om op de technopolis-site een waterpretpark met parkeertoren te bouwen.
Ik heb bezwaar tegen het vernietigen van 5 ha bestaande natuur dat daarvoor zou moeten gebeuren, met name in deze tijd van klimaatverandering.
Wereldwijd zijn wetenschappers het erover eens dat we bossen moeten behouden om CO2 op te slaan. Dit natuurgebied doet dienst als opslag van CO2. Deze 5 ha moet behouden blijven!
Bovendien zou de geplande parkeertoren dienst doen om wagens te stallen. Het merendeel van deze wagens rijdt nog steeds op fossiele brandstoffen, wat dus alweer CO2 uitstoot veroorzaakt. Dit is onnodig.
Mijn kinderen rijden met de fiets of het openbaar vervoer, zij hebben geen parkeertoren nodig.
Ik vraag dan ook aan het stadsbestuur om een kleinere zwembad te bouwen op een plaats waar geen natuurgebied hoeft te sneuvelen, liefst dichtbij het station of openbaar vervoer, zodat het vlot bereikbaar is voor elke Mechelaar en zodat mijn opgroeiende tieners het zelfstandig kunnen bereiken.”


96 Laat de paar snippers natuur die mechelen nog heeft! Er is meer nood aan bos dan aan het zoveelste ingrijpende pretpark. Berg die plannen definitief op en laat een stukje groen voor de vogels en andere dieren. Mensen hebben vandaag meer nood aan rust dan aan overlast.


97 “Laat wat groen is groen zijn! En bouw op de locatie waar het zwembad nu is aan de vaart een nieuw mooi initiatief uit!
De geweldige initiatief van bardok bewijst dat kleinschalig en lokaal de Mechelaars een warm hart toedragen! En de groene buffer blijft behouden!
Wij zitten niet te wachten op een fancy attractiepark maar een lokaal duurzaam zwembad! Waar ons kinderen kunnen spelen en vriendjes maken met andere kinderen van de wijk.”


98 “Belangrijk natuurgebied wordt bedreigd door inplanting Plopsa zwembad. Dit zwembad is bovendien vervuilend.
Parkingtoren schaadt omgeving en brengt veel overlast voor omgeving.
Zal een pretpark zijn en niet geschikt is voor schoolbezoek, dit kan niet dienen voor vervanging stedelijk zwembad.
Geluidshinder van gans het complex .”


99 “Er is al zo weinig groen in Mechelen.
Amper een bos.
We hebben al 2 zwembaden .
Ipv het zwembad af te breken moeten ze het renoveren.
Nog meer luchtvervuiling als Plopsa Aqua er komt en weeral een bos dat moet sneuvelen.
Nog meer auto’s en bussen die naar Mechelen komen.
Nog meer drukte .
Neen ,geen Plopsa Aqua in Mechelen !!!!!”


100 “Ik teken bij deze bezwaar aan tegen de aanleg van een tropisch zwembad door Plopsa in het Mechelse Zennebeemdengebied. Zoals reeds werd aangetoond bij de vorige twee geweigerde aanvragen:

 • de CO2-uitstoot voor de verwarming van een tropisch zwembad is gigantisch
 • de impact van een parkeertoren voor meer dan 1.000 wagens in natuurgebied is nefast
 • het extra verkeer dat een mega-attractie als Plopsaqua met zich mee zal brengen stelt een probleem voor de leefbaarheid van de omliggende wijken; er is nu al overlast van drukke verkeersaders
 • ook de licht- en luchtvervuiling die dit complex met zich mee zal brengen zijn totaal ongewenst in volle milieu- en klimaatcrisis

Geen Plopsaqua in de Zennebeemden!”


101 “Beste, ik dien bezwaar in tegen de bouw van Plopsaqua in het Zennebeemdenbos. Er is geen reden om extra verkeer naar deze wijk aan te trekken als er een nieuw zwembad in Hofstade komt. Ook mag de milieu impact en de verstoring vd waterhuishouding niet onderschat worden.
Het is ook een heerlijk wandelbos en letterlijk een groene buffer in onze steeds lawaaierig wordende buurt.”


102 Laat dit stukje natuur nu eens ongemoeid.


103 Natuur om de steden heen is uiterst belangrijk voor de lucht kwaliteit. We kunnen alleen kiezen om omgevingen te verbeteren en we moeten stoppen met het najagen van winst ten koste van de natuur. Waarom geen plopsa aanleggen op een verlaten industrie terrein?


104 “Mechelaars aansporen om tegels uit de tuin weg te halen zodat het regenwater de grond in kan sijpelen en dan op 1 plek zoveel beton gieten.

“”Vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is
De wereld die moet nog een eeuwigheid mee”””


105 “Beste ,

Met dit schrijven mijn bezwaarschrif tegen het bouwproject plopsaqua te Mechelen .
Dit hoort niet in de omgeving van een natuurgebied zoals het Zennebeemdenbos Mechelen Zuid.
Natuur heeft ook een geschiedeniskundige waarde voor een stad en is zeer belangrijk voor het welzijn van mens en dier.
Met historisch bedoel ik als voorbeeld het mooie behouden Tivolipark , nu een aangename plek om te vertoeven een kinderboerderij , natuur , het eethuisje t’Ass ( sociaalproject ) , speeltuin , hondenweide enz.
In Mechelen zuid was er ook zo’n park mogelijk geweest waar het vroegere Hof van Grisar was , jaren heeft de stad Mechelen dit historisch gebouw laten verloederen.
Nu een reünie in tussentijd en heeft de naam het “”Bospark”” gekregen , een echte schande en de naam niet waardig een park genoemd te worden. Een wandelpad met houtsnip , betonijzers tegen de reünie met graffiti , snoeiwerken niet naar behoren of niet volledig , vervuilde watersloot daar moet men dan tevreden mee zijn ter compensatie opoffering natuurgebied ( Zennebeemdenbos ).
De inpact van Plopsa op de biodiversiteit in verdere groene omgeving voor mens en dier daar houdt men weer geen rekening mee puur uit winstbejag ( Gert Verhulst / studio 100 ).
Een parkeertoren voor 1142 wagens hoe is dat nu mogelijk , hetzelfde scenario zoals in Mechelen Noord.
Ook zo’n bouwproject waar een stuk natuur is voor moeten wijken door het winkelpark Malinas en voor wat ?
De betonstop daar merk ik langs de ring rond Mechelen totaal niets van , integendeel net de oude stadsomwalling maar dan in beton.
Geen plaats voor een nieuw stedelijk zwembad zogezegd dat bereikbaar en betaalbaar is voor iedereen , vlak naast ons historisch oude zwembad nu hotel Van der Valk toch plek genoeg ?
Ik ga regelmatig zwemmen als mindervalide in het zwembad Geerdegemvaart , met mijn Uit-pas kansentarief betaal ik slechts 1 euro per beurt. Volwassenen gewoon tarief 5,20 euro , -18 / 65+ 4 euro , kinderen – 2jaar gratis , groepskortingen en abonnementen enz , een gezin met kinderen die regelmatig willen gaan zwemmen denk niet dat dit betaalbaar is in Plopsa vervoer nog niet meegerekend. Bereikbaarheid voor jong en oud belangrijk ook voor de natuur , met de fiets en openbaar vervoer toch het paradepaardje van de stad Mechelen.
Ook de zwemlessen en andere sportieve watersport mogelijkheden zijn belangrijk , daar is geen waterpretpark geschikt voor en nodig.
Babyzwemmen – zwemschool jeugd 4 tot 12 jaar – volwassenen start tot swim beginners/gevorderden – lessen voor kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking – turbocursus vanaf 5 jaar tijdens de schoolvakantie zoveel mogelijk zwemvaardigheden aanleren – de Mechelse waterpolo club RSCM en de scholen dit alles daar ?
Nog een aspect sociaal contacten , buurt heropleving door buurtbewoners , lokale organisaties , vrijwilligers enz.
De cafetaria aan het zwembad geerdegemvaart Bardok uitbaters zijn buurtbewoners en biedt ook kansen aan jonge ondernemers ( concept Sundry Seeds ) .
Organiseren ook evenementen zoals de zondag brunch , foodtruck festival Sunny Side Up , Jump for joy waterpret voor kinderen op de skeelerpiste alles aan democratische prijzen.
Daar gaat men dan een reusachtig waterpretpark voor realiseren het fantastische Plopsaqua waterpark voor sportieve en recreatieve zwemmers en elke Mechelaar ???
Als de parkeertoren zou vol staan met wagens zullen dat niet allemaal Mechelaars zijn , de geluidsoverlast en verkeersdrukte er rond enz.

PS : Mechelen is een mooie stad en als echte Mechelaar ben ik daar fier op ( Mechelse memoires ? ) . Mijn hobby als mindervalide is geschiedenis , cultuur en natuur doe veel fietstochten in Mechelen en weide omgeving.
Daardoor heb ik opgemerkt dat men waakzaam moet blijven voor het behoud van de natuur.

Bij deze veel succes groep Groene Buffer van Mechelen Zuid en andere groepen voor het behoud van de natuur.”


106 Ik ben vollediig tegen de komst/bouw van aquanplopsa op de locatie van het zennebeemden gebied.


107 Er zijn legio andere plekken om dit neer te zetten waardoor er geen waardevolle natuur moet wijken. Dit is niet zomaar een bos, maar een habitat en biotoop voor alle soorten van leven.


108 Geen grote recreatie- of woonprojecten in natuurgebied. Er zijn voldoende andere plaatsen rondom en in Mechelen.


109 Ik vind niet dat ik argumenten nodig heb om bezwaar in te dienen. Er verdwijnt zo veel natuur en open ruimte, voorbeelden genoeg in Mechelen.


110 Ik ga er niet mee akkoord dat de schaarse natuur rond Mechelen zou moeten wijken voor een super kunstmatig fake tropisch zwemparadijs. Beter zouden we de natuur beschermen en kinderen en volwassenen van alle komaf laten genieten van echte ontspanning in de natuur zonder hoge inkomprijs en hoge tol op onze toekomst te moeten betalen. Ook zou het beter zijn iets meer te investeren in het onderhoud en de zuiverheid, of zelfs de bewaking van bestaande waterpartijen zodat ook hier en daar, vrij en meer, kleine watersporten kunnen beoefend worden of er zelfs opnieuw kan gezwommen worden.


111 Genoeg is genoeg. Blue deal? Green deal?


112 “Beste, Wat betreft het Zennebeemdenbos te gebruiken voor aanleg van en waterpretpark, wens ik hierbij mijn bezwaar te uiten.

 • een waterpretpark is niet het probleem, maar wel de plek, namelijk in een waardevol stuk natuur. Daar hoort het niet thuis, er zijn genoeg andere plekken, zoals reconversie sites, die dienst kunnen doen.
 • in het kader van natuurbehoud en diversiteit, kan men vandaag geen bos meer opofferen.
 • het Zennebeemdebos is een waardevol oud bos, en draagt bij aan de waterspiegel in die buurt.
 • een waterpretpark trekt veel verkeer aan, en op die plek is dat heel kwaljk voor de omwonenden.

Trouwens, net ernaast ligt een BLOSO domein, dat is al voorzien op recreatie. Ook op de huidige site van het zwembad, kan gekeken worden naar vernieuwing van dat zwembad.”


113 “Geen Plopsa in bosgebied
Geen bomen kappen voor plopsa”


114 “Heel Mechelen is een betonnenstad geworden het beetje groen, buiten de Bekaert draad, verdient meer respect, respect voor andere levensvormen, respect voor onze gezondheid.Er zijn voldoende zwemgelegenheden in de buurt , het kleien beetje groen wat er nog is mag niet opgeofferd worden aan de betonneringsdrang van het bestuur..Mechelen is nu al een trieste bedoening geworden.
Een nieuw complex , meer verkeer, meer vervuiling meer stress meer ongevallen…….Al het beetje groen moet wijken voor troosteloos beton, dieren die hun habitat ontnomen wordt, zij die die niet kunnen reageren moeten ondergaan wat het mensendom beslist…..Een persoon met een normaal bewustzijn heeft respect voor andere leven vormen zij die betonneren uit profileringsdrang of winstbejach hebben geen oog voor anderen laat staan voor andere meningen….Ik ben, samen met heel m,n gezin, tegen plopsaqua…….Zoals vele anderen”


115 “Er verdwijnt overal al te veel ongerepte natuur, dit is een prachtig stuk bos dat niet mag verdwijnen en waarbij de fauna en de flora in het overblijvende deel zwaar te lijden zal hebben, onder zowel de drukte en het lawaai van zoveel bezoekers (parking etc.) als door het feit dat het moerasgebied is en dat door de bouw van zo’n groot project alles in de omgeving uit balans kan geraken. Verder ook door lichtvervuiling (en luchtvervuiling door al het extra verkeer).

Ook wordt de verkeersdrukte rond Mechelen hierdoor alleen maar groter. Er zijn al genoeg waterparken in België, ik zie de meerwaarde niet om er nog een bij te creëren, buiten financieel gewin.

Met de vaker voorkomende lange droogtes lijkt extra verspilling van zoveel kostbaar water me ook niet aangewezen naar de toekomst toe.”


116 Dit is een waardevol stuk natuurgebied. Terwijl iedere burger gemotiveerd wordt om bomen te planten en natuur te creëren is het schande dat een bestaand stuk waardevol natuurgebied dat een onderdeel is van Vlaanderen teloorgaat voor economische redenen.


117 We willen zeker geen natuur opofferen voor de bouw van een pretpark en geloven er niets van dat er dan elders bomen gepland worden ter compensatie. De bestaande natuur moet behouden blijven. De verkeersdrukte heeft ook een negatieve impact op de Mechelaar maar als er dan toch een waterpretpark moet komen, bouw dit dan op een perseel dat momenteel ook al uit beton bestaat.


118 Zulk groot park in zo’n gebied is ondenkbaar is deze tijden waar het klimaat zo onder druk staat.


119 “We horen bijna alle dagen over de klimaat opwarming dus stop met bomen te kappen
Bomen zorgen ook dat der zoveel co2 uit de lucht wordt gehaald beter voor ons en onze kinderen”


120 “We moeten ontharden en dat beetje natuur dat we nog hebben koesteren.
Plaats voor zo’n infrastructuur of infractstructuur is er echt niet.
Denk eens niet aan de centen maar denk aan de vokgende genetaties.”


121 “Genoeg is genoeg.
Geen schijnvergroening maar echte vergroening.”


122 Onze groen zones zijn van veel groter nut en belang dan weer een millieu vernietigd / vervuild pretpark!!!!!


123 Laat de bomen leven en staan. Geef ons ons bos. Beton is er voldoende


124 “Te veel reden om op te noemen.
Verkeer, milieu, enz”


125 De voorgelegde plannen zijn een aanslag op de natuur, waarvan een groot stuk zal verdwijnen en bevuild worden. Tegelijk komt er een enorme vervuiling van lawaai en ook CO2 op ons af en zeker zal ook de enorme toename van het verkeer een heel nefaste invloed hebben. Als Mechelaar wil ik ook niet meebetalen voor de zeer zware factuur die de stad eraan toesteekt.


126 “Ik vind dat er voor een gebouw als het waterpretpark Plopsa geen nieuwe terreinen moeten aangesproken worden. Beter natuur dan Plopsa. Indien er een waterpretpark moet komen dan bvb op vervuild industrieterrein. Niet op natuur.

En ik vind dat de belanghebbenden veel te dicht staan bij de Mechelse burgemeester Somers.”


127 De grote verkeer stroom , vlak aan indistrie Zuid, waar ook nog eens een groot verdeel centrum van Pringels is . Met daarbij 2 scholen vlak in de buurt, een paar woonwijken/blokken en Technopolis. . Dit is zowel een eeer zware impact op de luchtkwaliteit als drukte in Mechelen Zuid. En dat daarvoor nog eens een groot stuk “luchtzuivering installatie “ moet gekapt worden is echt onbegrijpelijk. En dan zekers als er aan de volgende afrit, nog geen 10km verder een nieuw groot zwemcomplex hebouwd wordt, met de hulp van Vlaams belasting geld. STOP DE PLOPSA WAANZIN


128 Ik heb bezwaar tegen de inplanting van Plopsa omwille van het groen dat daarvoor verdwijnt, de extra druk op het Mechelse wegennet, de extra CO2 uitstoot, zowel van de verwarming van het zwembad als van de auto’s van de bezoekers. Dit alles haalt de leefbaarheid omlaag in de ruime omgeving. Bovendien zijn er betere plaatsen buiten Mechelen waar minder mensen hinder ondervinden.


129 “Dit is gewoon schandalig dat gaat veel problemen geven met overlast zoals Al het verkeer voor Plopsaqua moet via de rotonde komen van Technopolis. Die rotonde is nu al verzadigd. Er is nog geen direct plan voor een oplossing voor dit probleem. Er komt wel nog extra belasting, naast Plopsaqua, door de nieuwe tangent en door een nieuw distributiecentrum in Mechelen Zuid.
Wanneer de snelweg afrit Mechelen Zuid zou vast zitten, komt er file op de snelweg. Wie uit het Noorden komt gaat dan verder rijden tot Zemst en dan zo langs de Zemstbaan tot bij Plopsaqua proberen te komen.
De toegang voor fietsers en voetgangers is voorzien langs de Zemstbaan. Er is geen voetpad in die straat. Er zijn geen zebrapaden. Voor de verbinding met fietsostrade en de stad moet eerst de Brusselsesteenweg overgestoken worden. Ook daar is de verkeerssituatie niet veilig voor zwakke weggebruikers.

Pllopsaqua zou een parkeertoren plaatsen met 1000 plaatsen. De verwachtte prijs is 10 tot 15 euro per dag. Parkeren in de Zemstbaan, Zennebeemden, Zwartkloosterstraat, Geerdegemdries, Heysegemstraat, Barbelgemstraat, Kruisbaan is gratis.

Waterhuishouding
Het gebied waarin het waterpretpark zou komen is al jaren moerasgrond. Het is heel vaste klei die heel veel water vasthoudt. Om daarin te bouwen moeten ze het volledige terrein een meter ophogen, en een bemaling doen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de stabiliteit van de grond in de omgeving. Barsten in huizen zijn daarbij niet ondenkbaar.

Maar het houdt niet op na de bouw. Daarna is er een heel groot stuk bos verhard door beton. Regenwater moet dan een andere weg gaan zoeken in de omgeving.

Een belangrijk deel van die afwatering gebeurd richting de huizen van de Zemstbaan.

Het gebied staat ingeschreven als overstromingsgevoelig. Het is een zogenaamd wetland.

Lichtinval en verstoring
Het waterpretpark krijgt een toren van 30m hoog vanwaar de kleurige glijbanen vertrekken. Dit gaat de horizon verstoren voor veel bewoners in de buurt.

De parkeertoren heeft 3 verdiepingen en is open. Het park is tot 22u open, dus wegrijdende wagens zouden met hun lampen op 7 tot 9m hoogte schijnen.

Er is vandaag al heel veel lichtvervuiling vanaf de overloop parking van Technopolis, met grote impact op de fauna, en op de nachtrust van omwonenden.

Geluidsoverlast
De geluidsmetingen van de studie werden slechts bij 3 adressen gedaan, allemaal gelegen achter het hoofdgebouw. Er is geen meting gedaan bij huizen die verder op de Zemstbaan liggen, waar het hoofdgebouw geen bescherming geeft. De meting vergelijkt met een Bellewaerde park, niet met Plopsaqua in De Panne of Landen.

Tussen de parking en het hoofdgebouw komt een buitenzwembad, een wildwaterbaan en een speeltuin.

Bij de glijbanen is een grote koker voorzien waarin een zogenaamde wirlpool zit. In de geluidstudie wordt hierover niets gezegd. Deze grote koker kan als reuzachtiuge klankkast werken.

In de studie wordt vaak verwezen naar het lawaai van de snelweg dat we hier kennen bij nat weer en westenwind. Het geluid van een waterpretpark is echter niet hetzelfde geluid als een snelweg. Men kan dit niet vergelijken louter met decibels.

Geuroverlast
Plopsaqua zou een eigen waterzuivering installatie krijgen langs de westkant van de parking. In ons land hebben we overwegend westen wind. Die geur kan dus ook de woonwijken in het oosten bereiken.

Luchtkwaliteit
Veel extra verkeer maar ook de verwarmings-installatie van het waterpretpark gaan de omgeving rond de Zemstbaan enorm belasten.”


130 Ik steun mijn vrienden die vlak aan het zwembad gaan wonen. Schoon stukje natuur + natuurlijke buffer met autostrade moet verdwijnen voor iets waar de buurt niet achter vraagt.


131 “Geachte ,
Er is geen nood aan een zwembad aan Technopolis en wel om de eenvoudige reden.
Er zijn in een straal van 6km 4 zwembaden ter beschikking.
Daarbovenop komt nog eens de verkeersoverlast voor de buurt. De natuur is daar ook niet mee gebaad vanwege de extra co belasting van aan en af rijdende wagens en de kaalslag die moet bekomen worden om dit megalomaan project te verwezenlijken.
Dit is één van de laatste stukjes groen op het zuid en geloof mij als ik schrijf dat ik het vroeger anders geweten heb.
Indachtig de mondiale problematiek met de klimaatveranderingen lijken deze plannen compleet haaks te staan op het indijken van deze klimaatveranderingen.
Het aanplanten van een veelvoud aan jonge bomen heeft daar op korte termijn geen enkele meerwaarde en invloed op.
Met beleefde groet


132 “laat de natuur in ere
pleziergelegenheden zijn er reeds genoeg
groen minder en minder”


133 Door de bouw van een waterpretpark met deze omvang in een bosrijk gebied, zullen er parkeerproblemen ontstaan in de nabijgelegen wijken. Niet elke bezoeker zal namelijk parkinggeld willen betalen en er zullen dus mogelijk mensen op straat parkeren. Een bijkomend gevolg is dat er extra verkeer zal ontstaan. Nu weet ik niet of u onlangs nog in Mechelen heeft rond gereden met de wagen, maar ik rijd er regelmatig omdat er familie van mij woont (ik woon zelf in Zemst). Ik kan u verzekeren dat het er enorm op is achteruit gegaan door de heraanleg van de vesten. Er komt veel meer verkeer op de ring en veel meer mensen moeten omwegen van kilometers lang maken. Ook het vernieuwde kruispunt in Mechelen Zuid richting oprit autostrade en de Jubellaan en Brusselsesteenweg krijgt veel meer verkeer te verduren, het is er gigantisch druk en dit de hele dag door… Beeld u zich eens in dat daar nog extra verkeer van alle zwemmers bij komt? De nieuwe vesten zorgen duidelijk al voor extra uitstoot vanwege het omrijden en de werken, maar ook de werken en het functioneren van plopsaqua zullen de luchtkwaliteit danig verslechteren. Dit terwijl uit een recente studie bleek dat in heel Europa luchtverontreiniging een belangrijke oorzaak is van hart- en vaatziekten en ook van chronische luchtwegenaandoeningen. Er werd vast gesteld dat zelfs bij ongeboren kinderen in de baarmoeder al nefaste gevolgen van de slechte luchtkwaliteit optreden. Er is een directe link met kanker. Het is onze plicht en zeker die van het beleid om de luchtkwaliteit net te verbeteren. Maar wat doet stad Mechelen? Onze natuurlijke luchtzuiveringsstations, genaamd bossen, massaal kappen en nieuwe, extra uitstoot creëren. Met andere woorden, indien dit allemaal kan doorgaan is dat een verzaking van uw plichten. Het toont aan dat u niets geeft om de gezondheid van uw burgers. Tot slot zijn er nog de schadelijke gevolgen voor de biodiversiteit. Onlangs werd aangetoond dat het een zeer waardevol gebied is voor de biodiversiteit. Ons land is bij de slechtste van de klas wat betreft biodiversiteit. Moet een bestuur niet net werken naar een duurzame toekomst in plaats van alleen maar na te denken over quick cash en korte termijn?


134 Dit project hoort hoor helemaal niet thuis in een gebied waar in het verleden al genoeg natuur gesneuveld is, zonder enige echte compensatie. Trouwens dit “waterpretpark” zorgt voor extra verkeer in deze wijk, wat afbreuk doet aan het woonkarakter in die buurt.


135 Het is schandalig dat een miljoenenbedrijf zoals studio 100 bijna altijd hun goesting kan doen. Er is genoeg plaats om Plopsaqua ergens te bouwen waar er geen destructie van natuur voor hoeft plaatsvinden. Alsook is het voor de gewone burger bijna onmogelijk om een vergunning te verkrijgen voor de kleinste verbouwing. Waarom zou Studio 100 dan een “uitzondering” moeten krijgen voor hun waterzuiveringsinstallatie die niet eens binnen de normen kan blijven.


136 Niet akkoord met het verdwijnen van waardevolle natuur, die tevens ook fungeert als ontspanningszone voor heel wat buurtbewoners en passanten. Dit gebied is waardevoller in de huidige staat dan als waterpretpark, niet in het mins omdat zo’n pretpark enorme druk legt op de omgeving. De nood aan zwembaden kan ook elders en op een minder vervuilende manier ingevuld worden.


137 Milieu impact. Dit project gaat ten koste van bos; een leefruimte voor zowel mens als dier.


138 “Ik kijk met grote verbijstering naar deze plannen. In een stad waar men elke aangeplante boom telt, in een Vlaanderen waar men zo zuinig moet zijn met elk stukje natuur en blij zijn met de weinige diversiteit, in een land waar 2 jaar geleden mensenlevens zijn verloren door overstromingen, in een wereld waar de temperatuur stijgt en mensenlevens worden verwoest door stormen en branden.
Alsjeblief , blijf toch van die groene plek, laat ons een bloem en vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is. ( 1970!)

Ik vroeg mij af of er al een onderzoek gedaan is om het zwembad van de Leliestraat te verbeteren.”


139 Het gaat hier om een groene buffer naast de autostrade en naastliggende woonwijk. Dit stuk natuur geeft ons de mogelijkheid om te ontspannen te voet of voor sommige met de fiets.


140 Er zijn voldoende andere sites om een zwembad te bouwen zónder dat er bos moet verdwijnen.


141 “Milieuimpact

De bouw van het waterpretpark gebeurd voor een groot deel in het Zennebeemden Bos, maar ook het weiland en de beken verder in het bos gaan gevolgen dragen omdat het water langs daar moet weglopen. Het weiland moet dienst doen als waterbekken.
Men gaat op het terrein een waterzuiverings installatie plaatsen die zo vervuilend is dat ze niet binnen de normen kunnen blijven. Plopsa vraagt daarvoor een uitzondering aan.

Het bos is biologisch zeer waardevol. Een deel van het bos wordt nu al beheerd door Natuurpunt. De impact van zo’n project zou ook groot zijn in de rest van het bos.

Verkeersdruk

Al het verkeer voor Plopsaqua moet via de rotonde komen van Technopolis. Die rotonde is nu al verzadigd. Er is nog geen direct plan voor een oplossing voor dit probleem. Er komt wel nog extra belasting, naast Plopsaqua, door de nieuwe tangent en door een nieuw distributiecentrum in Mechelen Zuid.
Wanneer de snelweg afrit Mechelen Zuid zou vast zitten, komt er file op de snelweg. Wie uit het Noorden komt gaat dan verder rijden tot Zemst en dan zo langs de Zemstbaan tot bij Plopsaqua proberen te komen.

De toegang voor fietsers en voetgangers is voorzien langs de Zemstbaan. Er is geen voetpad in die straat. Er zijn geen zebrapaden. Voor de verbinding met fietsostrade en de stad moet eerst de Brusselsesteenweg overgestoken worden. Ook daar is de verkeerssituatie niet veilig voor zwakke weggebruikers.

Parkeerdruk

Plopsaqua zou een parkeertoren plaatsen met 1000 plaatsen. De verwachtte prijs is 10 tot 15 euro per dag. Parkeren in de Zemstbaan, Zennebeemden, Zwartkloosterstraat, Geerdegemdries, Heysegemstraat, Barbelgemstraat, Kruisbaan is gratis.

Waterhuishouding

Het gebied waarin het waterpretpark zou komen is al jaren moerasgrond. Het is heel vaste klei die heel veel water vasthoudt. Om daarin te bouwen moeten ze het volledige terrein een meter ophogen, en een bemaling doen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de stabiliteit van de grond in de omgeving. Barsten in huizen zijn daarbij niet ondenkbaar.

Maar het houdt niet op na de bouw. Daarna is er een heel groot stuk bos verhard door beton. Regenwater moet dan een andere weg gaan zoeken in de omgeving.

Een belangrijk deel van die afwatering gebeurd richting de huizen van de Zemstbaan.

Het gebied staat ingeschreven als overstromingsgevoelig. Het is een zogenaamd wetland.

Lichtinval en verstoring

Het waterpretpark krijgt een toren van 30m hoog vanwaar de kleurige glijbanen vertrekken. Dit gaat de horizon verstoren voor veel bewoners in de buurt.

De parkeertoren heeft 3 verdiepingen en is open. Het park is tot 22u open, dus wegrijdende wagens zouden met hun lampen op 7 tot 9m hoogte schijnen.

Er is vandaag al heel veel lichtvervuiling vanaf de overloop parking van Technopolis, met grote impact op de fauna, en op de nachtrust van omwonenden.

Geluidsoverlast

De geluidsmetingen van de studie werden slechts bij 3 adressen gedaan, allemaal gelegen achter het hoofdgebouw. Er is geen meting gedaan bij huizen die verder op de Zemstbaan liggen, waar het hoofdgebouw geen bescherming geeft. De meting vergelijkt met een Bellewaerde park, niet met Plopsaqua in De Panne of Landen.

Tussen de parking en het hoofdgebouw komt een buitenzwembad, een wildwaterbaan en een speeltuin.

Bij de glijbanen is een grote koker voorzien waarin een zogenaamde wirlpool zit. In de geluidstudie wordt hierover niets gezegd. Deze grote koker kan als reuzachtiuge klankkast werken.

In de studie wordt vaak verwezen naar het lawaai van de snelweg dat we hier kennen bij nat weer en westenwind. Het geluid van een waterpretpark is echter niet hetzelfde geluid als een snelweg. Men kan dit niet vergelijken louter met decibels.

Geuroverlast

Plopsaqua zou een eigen waterzuivering installatie krijgen langs de westkant van de parking. In ons land hebben we overwegend westen wind. Die geur kan dus ook de woonwijken in het oosten bereiken.

Luchtkwaliteit

Veel extra verkeer maar ook de verwarmings-installatie van het waterpretpark gaan de omgeving rond de Zemstbaan enorm belasten.

Inplanting

Tijdens de communicatie van Stad en Plopsa werd het project veel kleiner voorgesteld dan het plan dat nu voorligt. Vooral de betrokken percelen naar het zuiden zijn veel uitgebreider. De kans bestaat dat men in de toekomst gebruik gaat maken van de vereenvoudigde procedure om later nog verder uit te breiden. Die vereenvoudigde procedure betekent dan geen openbar onderzoek.”


142 “Mijn bezwaar is dubbel: enerzijds mag er echt niet langer natuur opgeofferd worden om de mens zijn pleziertjes te gunnen of de economie draaiende te houden. Er is genoeg gebetonneerde/verharde ruimte die efficiënter ingericht kan worden om daar plaats aan te bieden.
Anderzijds vind ik het walgelijk dat stad Mechelen (en dus eigenlijk de belastingbetaler) zoveel geld GEEFT aan een commercieel bedrijf dat hier ook zonder die financiële hulp winst uit kan slaan. M.a.w. die subsidies gaan rechtstreeks in de pocket.
Ik heb niks tegen een publiek zwembad, maar zorg ervoor dat de samenleving daar niet 2 keer de dupe van hoeft te zijn.”


143 We hebben vandaag meer dan ooit nood aan bos en natuur. Er zijn al genoeg Plopsa en andere landen. Lichtzinnig omspringen met de natuur en het negeren van het klimaatprobleem kan niet langer.


144 “Raar dat uitgerekend de stad Mechelen dergelijke project zou toelaten en uitgerekend in een waardevol natuurgebied waar Natuurpunt werkzaam is.
Ik kom vooral als fietser naar Mechelen en zie de inspanningen ten voordele van zwakke weggebruikers.
Zo’n mooi natuurgebied verdient onze bescherming omwille van haar goede invloed op de gezondheid alle bewoners en bezoekers. Gelieve het project van Plopsa geen vergunning te geven.”


145 “Die plopsa-aanvraag, hoog tijd dat er naar een andere locatie gekeken wordt.
Het zou alleen maar parkingproblemen in de straat creëren, alsook extra onnodig verkeer, licht- en luchtverontreiniging, lawaai … Dit concept staat haaks tegenover het bewaren van de weinige natuur die ons nog rest. Bomen en planten laten sneuvelen voor een parling, helemaal niet ecologisch gedacht ! Bovendien wordt de waterhuishouding vsn dit gebied ook verstoord., om van milieuverontreiniging niet te spreken.”


146 Meer natuur!!!


147 “Bezwaren

 1. Sinds de (voorlopige?) heraanleg van de Mechelse vesten is de verkeersdruk rond Mechelen enorm toegenomen. Dat is zeker het geval op de rotonde bij Technopolis, de N 109 de Uilmolenweg en het Battelcomplex.
 2. Ontharden, tegelwippen, vergroenen , verminderen CO2… zijn de stokpaardjes van het Mechelse stadsbestuur. Hoe valt dat te rijmen met het inpalmen van waardevol natuurgebied voor een waterpretpark dat veel bezoekers naar Mechelen moet lokken?
  Het Zennebeemdenbos is historisch en biologische waardevol natuurgebied.
  Het openbaar vervoer is zeer ondermaats, overal in en rond de Dijlestad. Verkeersregels worden door alle weggebruikers genegeerd wat nu overal al leidt tot levensgevaarlijke situaties.
 3. De rust en levenskwaliteit van omwonenden is al ernstig verstoord door de toegenomen verkeersdruk door de gewijzigde verkeerssituatie in Mechelen. Moet daar nog eens het lawaai, rondzwervend vuil en verontreiniging door de installaties van dit waterpretpark bovenop?
 4. Een waterpretpark verstoort het landschap en uitzicht van de omwonenden.
 5. In Mechelen en de nabije omgeving is er reeds voldoende aanbod om te zwemmen: De Nekker, De Nekkerpool, Keerdok, zwemvijver Rijksdomein Hofstade…
  Er wordt bovendien op korte termijn in het Rijksdomein te Hofstade op amper 8 km een gelijkaardig waterpretcomplex gepland!
 6. De rust van de omwonenden en de verkeersdruk wordt al meer dan genoeg belast door Technopolis, er kan echt NIETS meer bij.”

148 “Verkeersdruk

Al het verkeer voor Plopsaqua moet via de rotonde komen van Technopolis. Die rotonde is nu al verzadigd. Er is nog geen direct plan voor een oplossing voor dit probleem. Er komt wel nog extra belasting, naast Plopsaqua, door de nieuwe tangent en door een nieuw distributiecentrum in Mechelen Zuid.
Wanneer de snelweg afrit Mechelen Zuid zou vast zitten, komt er file op de snelweg. Wie uit het Noorden komt gaat dan verder rijden tot Zemst en dan zo langs de Zemstbaan tot bij Plopsaqua proberen te komen.

De toegang voor fietsers en voetgangers is voorzien langs de Zemstbaan. Er is geen voetpad in die straat. Er zijn geen zebrapaden. Voor de verbinding met fietsostrade en de stad moet eerst de Brusselsesteenweg overgestoken worden. Ook daar is de verkeerssituatie niet veilig voor zwakke weggebruikers.”


149 Geen natuur opofferen voor pretpark.


150 Het volstrekt onnodig verwijderen van dit prachtig stukje wilde natuur zou – surtout gezien de aanwezigheid van alternatieve sites – een absolute doodzonde zijn.


151 Niet in natuurgebied. Breek oud verloederde gebouwen af of zo maar niet in natuurgebied.


152 “Het is niet te verantwoorden dat een bos dat biologisch zeer waardevol is plaats moeten maken voor een waterpretpark. In tijden van klimaatverandering zou de natuur op de eerste plaats moeten komen, en een prestige project dat een enorme belasting op het klimaat en omliggende milieu veroorzaakt ondenkbaar moeten zijn. Er is al zo weinig ruimte voor natuur in Mechelen dat het gewoon niet te verantwoorden is om de schaarse bossen nog meer uit te dunnen.

Om nog maar te zwijgen van de extra verkeersdruk, met als gevolg grote opstoppingen en een daling van de luchtkwaliteit (die op zich al niet optimaal is). Komt daar nog de impact van de waterzuiveringsinstallatie bij op de gezondheid van de omgeving en het waterleven waardoor je dus bewust de gezondheid van omwonende (mensen en dieren) schaadt.

De communicatie gebeurd ook niet transparant en geeft wel een heel rooskleurige beeld weer over de impact van het project.”


153 “Bomen, broodnodig,
Bomen zorgen voor schaduw (het wordt steeds warmer)
Bomen: wapen tegen klimaatopwarming

Mechelen: mensen aanraden/verplichten: te ontharden
Mechelen: streeft naar vergroening en een groene ring rondom
Mechelen: bos kappen voor Plopsa…

Is het nog nodig om hiervoor bezwaar in te dienen? Is het niet meer dan logisch dat er zoveel mogelijk bos blijft staan en dat er zeker niks gekapt wordt ten voordele van een commerciële zaak?
Onbegrijpelijk!”


154 Het verharden van dit stuk natuur zou een klap in het gezicht zijn van iedere gezond denkende mens. Een bedrijf waarvan een van de zaakvoerders familiale banden heeft met de huidige titelvoerende burgemeester heeft kan volgens mij geen vergunning van datzelfde stadsbestuur krijgen. Het is hetzelfde als een agent ook de rechter te laten spelen en de uitvoerder van de straf te zijn. Verder is het duidelijk dat de natuur op dit stuk grond (het is geen bouwgrond) waardevol is, getuige de aanwezigheid van Natuurpunt op een aanpalend stuk van ditzelfde bos. Ook is dit stuk cruciaal voor de waterhuishouding van die regio. Verder is er onvoldoende onderzoek en inspraak geweest naar de impact ter plekke, maar ook de ruimere omgeving. De verzadiging van afrit Mechelen-Zuid zal ook impact hebben op de afritten Zemst en Mechelen-Noord, dewelke nu ook al onder druk staan. Het bewijs hiervan is de plannen voor een betere noord-zuid ontsluiting in Mechelen. Verder heef AGB SAM volgens mij onvoldoende onderzoek gedaan naar alternatieven voor meer zwemwater voor de Mechelaars. Waarom kunnen intergemeentelijke/interprovinciale samenwerkingen niet gemaakt worden waardoor bijvoorbeeld het nieuwe te bouwen zwembad in Hofstade meer capaciteit zal krijgen zonder kwetsbare natuur onnodig te beschadigen.


155 Omwille van de klimaatproblematiek mogen er GEEN bossen meer opgeofferd worden aan bouwprojecten. Het gaat hier om een waardevol bos, dat zeker moet behouden blijven. Bovendien is Vlaanderen al zeer weinig bebost. Qua mobiliteit brengt dit ook onnodig extra vervoer mee omdat modal shift op deze locatie zeer problematisch is, wat minder het geval zou zijn voor een locatie voor zwemgelegenheid in de stad zelf. Er zijn daar zeker minder megalomane sites te vinden. voor normale zwemaccomodatie.


156 Helemaal geen bezwaar tegen de komst van plopsaqua, alleen niet op deze plaats Zoveel andere locaties te vinden rond Mechelen waar de natuur niet voor moet wijken. Dit is zo ongelukkig gekozen, zware milieu impact die totaal overbodig is, weeral groene (zeer noodzakelijke) buffer die verdwijnt, verharding die zeker niet wenselijk is, (in een stad waar burgers worden aangemoedigd om tegeltjes te verwijderen om 2 stengels groen aan te planten), overlast op gebied van verkeer. Met de komst van een zwemvoorziening in Hofstade lijkt dit niet direct prioriteit te hebben in een veranderende maatschappij waar leefmilieu en schaarse natuur zeer belangrijk zijn voor ons aller voortbestaan. Daarom dit bezwaar tegen de komst van plopsaqua, toch op deze plaats.


157 “Ik maak bezwaar voor het innemen van nieuwe open ruimte voor verharding en nieuwe bestemmingen in ecologisch waardevol gebied. Natuurwaarde, biodiversiteit, vochtopnamecapaciteit zijn steeds schaarser goederen in Vlaanderen. Voor dit soort commerciële activiteit die op grote schaal energie en water verbruiken, afval genereren en druk leggen op de omgeving, (geluidsdruk, visuele verstoring van nu groen gebied, verkeersstromen, afvalwaterzuivering, verdere versnippering van nu nog aaneengesloten groen gebied), moeten terreinen uitgezocht worden die op dit moment geen natuurwaarde meer bezitten of zelfs geen potentieel hebben om bestaande natuur te versterken of opnieuw te verbinden. Natuurwaarde kan niet zomaar elders gecompenseerd worden zonder belangrijke ecologische verlies- en vertragingseffecten. De lijn die we moeten aanhouden om ons te beschermen tegen (de effecten van) de klimaatverstoring is: als het maar enigszins anders kan, behouden van de natuur die er REEDS is. Ik ben zeer bezorgd om elk stuk groen rond Mechelen. Op de korte termijn en los van het grote geheel lijkt alles minimaal, compenseerbaar. Op lange termijn en in het licht van de steeds dramatischer verstoring van ons leefmilieu op wereldschaal is ELK verlies onaanvaardbaar. Tenzij dit verlies door een vele malen grotere meerwaarde voor de natuur gecompenseerd wordt. Dat is hier niet het geval. Een longkankerpatiënt geef je geen enkele sigaret meer te roken tenzij je het overleven geen kans meer geeft. Dit dossier is als een sigaret voor een zeer zieke leefomgeving. Verantwoord handelen is het omgekeerde van wat deze aanvraag beoogt. Ik vind dit een krachtig symbooldossier dat een krachtig maatschappelijk signaal moet uitzenden. Een signaal van hoop.


158 “Beste
Laat ons de natuur behouden. Dat geeft zoveel pret die natuur. Dankjewel voor het aanbod van al die dure gecreëerde pret maar nee . Aanbod genoeg. Dus nee. Echter natuur die verdwijnt steeds meer maar dat wil ik behouden.”


159 De natuur rond Mechelen moet behouden blijven er is al te veel opgeofferd…..


160 Natuur primeert


161 Geen groot pretpark in een natuurgebied


162 Biodiversiteit – onze groene longen (bomen ) bloemen en insecten – kleuren — geuren ons erfgoed voor ons humeur en gezondheid ipv’ gemaakt’ geluk dat ons verwijderd van de natuur —- >> intens en echt gelukkignatuurmomenten inert en intakt laten … dankudanku Lut natuurwinkel Zemst


163 “Het bos is biologisch zeer waardevol. Een deel van het bos wordt nu al beheerd door Natuurpunt. De impact van zo’n project zou ook groot zijn in de rest van het bos.


164 Groene ruimte geeft adem, geeft ontspanning! In deze tijden van klimaatopwarming is zo’n project onverantwoord!


165 “Ik ben tegen de bouw van Plopsa voor volgende redenen:
De stad zit nu al potdicht qua verkeer. Dan gaan ze Mechelen Zuid ook nog eens extra belasten. Tangent richting autostrade Technopolis staat meer vast dan dat men rijdt en dan gaan we daar ook de verkeersdrukte van uitrijdende bezoekers van plopsa bijkrijgen.
Parking plopsa wordt zeer duur, veel mensen gaan wildparkeren. Ik woon daar in de buurt dus zeker ook in mijn straat extra hinder, extra verkeer, .. ze parkeren hier gratis en staan op 10’ stappen aan Plopsa.
Door al dat extra verkeer zal er ook extra luchtverontreiniging zijn. Moesten we het niet juist beter gaan doen voor het milieu? Mechelen wil iedereen op de fiets behalve als het opbrengt dan…?
Verder zal er lawaai van het buitenzwembad zijn , mensen die daar wonen kunnen niet meer rustig in hun tuin zitten.
Wat met de waterhuishouding, milieuverontreiniging, waarde verlies voor mensen die daar een huis gekocht hebben. Genoeg redenen om de bouw van zo een groot complex tegen te houden. Om nog maar te zwijgen over hoe een mooie parel natuur ze daarvoor willen opgeven.
Mechelen wordt een betonnen en kille chaotische stad. Die bloembakken langs de vesten vervangen geen bos in mijn ogen. We hebben een familiaal zwembad aan de vaart, de nekker en voldoende uitstapmogelijkheden (Planckendael, Tivoli, musea, bloso, de nekker, ..)
Hou zo een mega-complex uit onze stad aub.”


166 “Beste,
Geen Plopsa waterpretpark in de Zennebeemden aub!!
Vriendelijke groet,


167 “Ik schrijf deze brief als bezwaar tegen de voorgestelde bouw van het Plopsaqua waterpretpark in het Zennebeemden Bos. Ik maak mij ernstig zorgen over de mogelijke gevolgen van dit project voor het bos en de directe omgeving. Graag wil ik mijn bezwaren uiteenzetten met betrekking tot de waterbuffer en het extra verkeer dat dit project met zich mee zal brengen.

Ten eerste maak ik mij grote zorgen over de waterbufferfunctie die het Zennebeemden Bos momenteel vervult. Het bos speelt een cruciale rol bij het absorberen van regenwater en het voorkomen van overstromingen in ons gebied. Het verstoren van deze natuurlijke waterbuffer kan ernstige gevolgen hebben, zoals wateroverlast en schade aan de omliggende woongebieden. Ik ben van mening dat de bouw van een waterpretpark op deze locatie onverantwoordelijk is en de ecologische balans van het gebied in gevaar brengt.

Daarnaast maak ik mij ook grote zorgen over het extra verkeer dat de bouw en exploitatie van het waterpretpark met zich mee zullen brengen. Het Zennebeemden Bos is momenteel een rustige en vredige omgeving, waar mensen kunnen genieten van de natuur en recreëren in een gezonde omgeving. De toename van verkeer zal niet alleen leiden tot verkeersopstoppingen en verhoogde luchtvervuiling, maar ook tot geluidsoverlast en een negatieve invloed op de leefbaarheid van de omliggende gemeenschappen.

Ik wil benadrukken dat ik niet tegen de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen ben, maar ik pleit ervoor om locaties te kiezen die minder impact hebben op waardevolle natuurgebieden zoals het Zennebeemden Bos. Er zijn ongetwijfeld alternatieve locaties die geschikter zijn voor de bouw van een waterpretpark en die minder schadelijke gevolgen hebben voor de omgeving.

Ik verzoek u daarom met klem om het besluit tot de bouw van het Plopsaqua waterpretpark in het Zennebeemden Bos te heroverwegen. Ik vraag u om serieus rekening te houden met de bezwaren van omwonenden en natuurbeschermingsorganisaties. Het behoud van ons bos en het waarborgen van een gezonde leefomgeving voor toekomstige generaties zou prioriteit moeten hebben.

Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging van ontvangst van dit bezwaarschrift en een uitnodiging om mijn standpunt mondeling toe te lichten tijdens een eventuele hoorzitting. Ik vertrouw erop dat u deze zaak zorg”


168 Bezwaar tegen Plopsa in Mechelen Zuid.


169 Laat een boom een boom, een bos een bos, en zet er geen grote bak vol water! Die vangt geen CO2 op, produceert geen O2, koelt de lucht niet af!


170 “Zwembaden genoeg in Mechelen.
Laat ons een bloem …”


171 Mechelen-Zuid kent nu reeds grote problemen. Fauna en flora zeer bedreigd. als men een groot deel van het Zennebos zal kappen, dat nu als buffer voor het autostradeverkeer dient. Logistiek en industrie kunnen geen zware bijkomende groei aan, om nog maar te zwijgen over de onveiligheid van fietsend schoolverkeer. En ook brengen zwemparadijzen heel veel gejoel en lawaai met zich, zowel in de week als het weekend van vroeg in de ochtend tot laat ’s avonds.


172 “Hierbij wil ik mijn bezorgdheid uiten over het plan om Plopsaqua te bouwen op de aangegeven locatie. Dit zal namelijk een stuk innemen van het Zennebeemdenbos.

Ten eerste zou de bouw aanzienlijke schade toebrengen aan het ecologische evenwicht. Het bos biedt momenteel onderdak aan diverse planten- en diersoorten die uniek zijn voor deze regio. De verstoring van hun natuurlijke habitat zou ernstige gevolgen hebben voor de biodiversiteit en het behoud van dit waardevolle ecosysteem.

Daarnaast zou de komst van Plopsaqua een aanzienlijke toename van verkeer en bezoekersstromen met zich meebrengen. Dit zou resulteren in een verhoogde druk op de lokale infrastructuur, zoals wegen en parkeervoorzieningen, waardoor de leefbaarheid in de omgeving sterk zou worden aangetast. Bovendien zou de geluids- en lichtoverlast die gepaard gaat met een dergelijk recreatiecomplex het rustige karakter van het Zennebeemdenbos verstoren en de levenskwaliteit van omwonenden negatief beďnvloeden.

Ik wil benadrukken dat het behoud van natuurlijke gebieden van cruciaal belang is, niet alleen voor de lokale gemeenschap, maar ook voor toekomstige generaties. Het Zennebeemdenbos dient te worden beschermd en in stand gehouden als een plek van rust, recreatie en natuurbeleving, waar mensen kunnen ontsnappen aan de drukte van het stedelijke leven.

Ik verzoek u daarom om het voorgenomen plan om Plopsaqua te bouwen in het Zennebeemdenbos te heroverwegen en te zoeken naar alternatieve locaties die minder schadelijk zijn voor het milieu en de leefomgeving. Ik pleit voor een verantwoorde ontwikkeling die rekening houdt met de belangen van zowel de natuur als de lokale gemeenschap.”


173 bescherm gewoon ons natuur!!! Vlaanderen zit al volgepropt met beton! Weg ermee!


174 “Geachte

Mijn naam is R, inwoner van Vlaanderen en iemand die met grote zorgen kijkt naar de teloorgang van natuurgebied. Zoals u weet haalt Vlaanderen nog steeds haar bosquota niet, en zal die met het huidige beleid de komende tien jaar niet halen. De kap van dit bos is een enorme stap achteruit. Ons bosbestand is nochtans essentieel voor het welzijn van Vlaanderen, het halen van de klimaatdoelstellingen en de directe gevolgen van klimaatverandering op Vlaanderen. Laat me daarbij opmerken dat bos niet vervangen kan worden. Het vervangen van bos is een mythe. Elk bos is een uniek ecosysteem dat de samenwerking van miljoenen levensvormen vergt, geen willekeurige verzameling bomen.

Met vriendelijke groeten


175 “Beste,

Ik ben niet akkoord met de aanleg van een Polpsaqua park in Mechelen.
Deze zone kan dat niet aan omwille van verschillende redenen:
De verkeersoverlast die dit zal veroorzaken is niet te verantwoorden. Noch voor mens, noch voor natuur. Mobiliteit is in deze zone al een probleem, u gaat de bereikbaarheid van Mechelen zuid en Zemst helemaal op het spel zetten.
De licht- en luchtverontreiniging alsook de lawaaiverontreiniging van het buitenzwembad zullen verregaande gevolgen hebben voor mens en natuur. Verstoorde nachtrust, verstoord bioritme, ook van de bomen en planten.

En dan hebben we het nog niet gehad over de grote milieuverontreiniging, het weghalen van bos is in Vlaanderen momenteel geen optie meer. We moeten vergroenen, zoveel mogelijk bomen planten en voortuinen ontharden, het gebruik van schadelijke chemicaliën beperken. De druk op de burger wordt steeds groter. En dan zouden we kiezen voor dit?

Stad Mechelen staat al een paar decennia voor een streng beleid mbt ruimtelijke ordening met positieve effecten op vele delen van de stad. Dit is een wending die daar totaal niet in past.”


176 “Geachte,
Ik teken bezwaar aan tegen het Plopsa aqua park in Mechelen.
Uit mijn perspectief is het volledig apsurt dat zo een park komt waar veel bomen en laatste stukje bos staat.
Voor de economie is dat goed maar de ecologische impact dat het aquapark gaat hebben is gigantisch.
Veel fauna en flora gaat verloren gaan.
Waarom moet het zoveelste bos wijken voor onze mensheid. Kan het park niet op een andere locatie komen waar al verharding is. Ook ivm verkeersdrukte moet je soms in vraag stellen welke impact gaat dat hebben. Vooral op vrijdag, zaterdag en in de vakanties.
Mvg “


177 “Geachte heer/mevrouw,

Ik schrijf u vandaag om mijn ernstige bezorgdheid te uiten over het voorgestelde plan voor de bouw van Plopsaqua Waterpretpark aan het Zennebeemdenbos te Mechelen. Als burger en natuurliefhebber ben ik diep bezorgd over de potentiële schade aan het natuurbestand en de mogelijke negatieve impact op de waterhuishouding in dit gebied.

Ik wil benadrukken dat het Zennebeemdenbos een waardevol stuk natuur is dat niet alleen zorgt voor de biodiversiteit, maar ook fungeert als een groene long en rustige toevluchtsoord voor zowel mens als dier. Het behoud van natuurlijke habitats is essentieel om de ecologische balans te handhaven en de gezondheid van ons ecosysteem te waarborgen. Het verlies van (een deel van) het Zennebeemdenbos als gevolg van de bouw van een waterpretpark zou onherstelbare schade aanrichten aan dit kwetsbare gebied.

Bovendien maak ik mij ernstig zorgen over de potentiële gevolgen van het waterpretpark op de waterhuishouding in het gebied. Het Zennebeemdenbos speelt een cruciale rol bij het reguleren van de waterstroom en het voorkomen van overstromingen. De introductie van een waterpretpark kan leiden tot aanzienlijke veranderingen in de hydrologie van het gebied, met mogelijk negatieve gevolgen voor de omliggende ecosystemen, waterkwaliteit en beschikbaarheid van drinkwater.

Ik begrijp dat economische ontwikkeling belangrijk is, maar het is van groot belang dat we zorgvuldig afwegen welke prijs we betalen voor deze ontwikkeling. Ik roep u op om alternatieve locaties te overwegen voor de bouw van het waterpretpark, waarbij rekening wordt gehouden met de bescherming van waardevolle natuurgebieden en het behoud van de waterhuishouding.

Daarnaast wil ik u vragen om een grondige milieueffectrapportage uit te voeren, waarbij alle mogelijke gevolgen van het waterpretpark op het milieu, de natuurlijke hulpbronnen en de lokale gemeenschap worden meegenomen. Dit zou moeten omvatten: de impact op flora en fauna, de waterkwaliteit, het verkeer en de infrastructuur, evenals de bredere sociale en culturele gevolgen van het project.

Tenslotte verzoek ik u om een open en transparante dialoog aan te gaan met de betrokken belanghebbenden, zoals lokale bewoners, natuurbeschermingsorganisaties en milieu-experts. Het is van vitaal belang dat de besluitvorming rondom dergelijke projecten gebaseerd is op een breed scala aan perspectieven en dat de bezorgdheid van de gemeenschap serieus wordt genomen.

Ik vertrouw erop dat u mijn bezwaar zorgvuldig zult overwegen en dat u de verantwoordelijkheid neemt om het behoud van het Zennebeemdenbos en de waterhuishouding serieus te nemen. Ik kijk uit naar uw reactie en verdere stappen die worden genomen om deze kwestie aan te pakken.

Hoogachtend,


178 Bossen moeten blijven, oude gebouwen kan men herbestemmen


179 “1) hoe verzekert Plopsa de buurtbewoners dat er geen extra sluipverkeer zal zijn van en naar Plopsaqua?
2) houdt Plopsa rekening met de impact op de verkeersstromen in Mechelen-Zuid wanneer vlakbij de rotonde aan Technopolis een rood licht verschijnt? Is Plopsa op de hoogte van die aanpassing?
3) hoe voor´omtrent Plopsa dat de geplande parkeertoren nul impact heeft op de rust van bewoners en fauna, gelet op de openingsuren?
4) is er al overleg gepleegd met de nabije autokeuring, aangezien die op zich al regelmatig voor een verkeersinfarct zorgen op de brusselsesteenweg?
5) kunnen de lichten aan de brico/carrefour het extra verkeer komende van Zemst verwerken? Heeft Plopsa over dit punt al samengezeten?
6) hoe denkt Plopsa de veiligheid van voetgangers te garanderen, gezien het totale gebrek aan voetpaden in de omgeving?”


180 “Milieumoord! Het groen moet wijken voor een glijbaantoren van 30 meter , bomen moeten eraan , de eekhoorns , de specht de nachtegaal, etc..moeten vertrekken om een foorcreatie met veel lawaai! En dit in een woonbuurt waar ook mensen in hun tuin genieten van al het moois wat de natuur ons geeft … de megalomanie van plopsaqua en geldgewin maakt onze mooie natuur kapot! Bomen kappen en de co2 verhogen met een parking van meer dan 1000 wagens te creëren ( groter dan op keerdokparking) is pure waanzin! Om dan nog niet van het aankomend mobiliteitsprobleem te spreken!
Kortom: misdadig!”


181 Ik dien een bezwaar in tegen een waterpretpark in de Zennebeemdenvallei. Er wordt steeds meer wilde natuur opgeofferd voor alles behalve natuurdoelen, zogenaamde compensaties vertonen belangrijke verlies- en vertragingseffecten en de plannen om nationale parken vorm te geven worden ook tegen gehouden. Waar gaat dit naartoe?


182 “verkeersoverlast mechelen is een gaos, gasboetes komen nu al bij de vleet, ik kom in mechelen niet meer in, en nu buiten de stad gaan jullie hetzelfde maken?? en Calvo het groen manneke komt naar mechelen om mee te spelen met Somers ( kan beter met zijn bril in zijn oren zitten op de vergadering dan hoort hij wat we zeggen)en de rest, in plaats van beton weg te doen om het water in de grond te laten gaan, gaan jullie er een pak bijdoen en een groene buffer van de E19 weg werken, houden jullie nu niet op? ik zal met de verkiezingen wel weten wat ik moet doen zoals de meeste Mechelaars van ons stads bestuur denken.
altijd positief comentaar in boekjes van mechelen? ik geloof die leugens niet meer. Je kan misshien het zwembad inplaten op site van het pakhotel dan geraak die hoop beton ook weg die daar al jaren staat zonder doel.”


183 Natuur boven recreatie.


184 “Milieuimpact

In het Zennebeemden Bos, maar ook het weiland en de beken verder in het bos gaan gevolgen dragen. Het weiland moet dienst doen als waterbekken. Men gaat op het terrein een waterzuiverings installatie plaatsen die zo vervuilend is dat ze niet binnen de normen kunnen blijven..

Het bos is biologisch zeer waardevol. Een deel van het bos wordt nu al beheerd door Natuurpunt. De impact van zo’n project zou ook groot zijn in de rest van het bos.

Verkeersdruk

Al het verkeer voor Plopsaqua moet via de rotonde komen van Technopolis. Die rotonde is nu al verzadigd. Er is nog geen direct plan voor een oplossing voor dit probleem. Er komt wel nog extra belasting, naast Plopsaqua, door de nieuwe tangent en door een nieuw distributiecentrum in Mechelen Zuid.

Waterhuishouding

Het gebied waarin het waterpretpark zou komen is al jaren moerasgrond. Het is heel vaste klei die heel veel water vasthoudt. Om daarin te bouwen moeten ze het volledige terrein een meter ophogen, en een bemaling doen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de stabiliteit van de grond in de omgeving. Barsten in huizen zijn daarbij niet ondenkbaar.
Een heel groot stuk bos wordt verhard door beton. Regenwater moet dan een andere weg gaan zoeken in de omgeving.

Een belangrijk deel van die afwatering gebeurd richting de huizen van de Zemstbaan.

Het gebied staat ingeschreven als overstromingsgevoelig. Het is een zogenaamd wetland.”


185 “Bezwaar tegen de Plopsaplannen in de Zennebeemden voor de omgeving gezien te verwachten:

 1. verlies van fauna en flora in de beemden;
 2. lawaaioverlast en
 3. mobiliteitsproblemen .
  Hoogachtend

186 “Een groene buffer moet verdwijnen voor een commerciële investering. Waarom kan dat niet op een bestaand industrieterrein of in een KMO zone ?
Een openluchtwaterpretpark (glijbaan 30 m hoog ?) dicht bij een rustige woonbuurt getuigt van weinig respect voor de bewoners en zorgt voor gigantische geluidsoverlast.
De toegangswegen zijn absoluut niet fietsvriendelijk/veilig.
Beleidsmensen gebruik aub jullie gezond verstand en zoek samen met de investeerders naar een gezonde oplossing voor iedereen.
Mijn dank daarvoor .”


187 “Bezwaar tegen de Plopsa-plannen voor de Zennebeemden
gezien de te verwachten

 1. schade aan de fauna en flora,
 2. geluids- en licht overlast,
 3. verkeersdrukte
  Met vriendelijke groeten

188 “

Betreft: Bezwaarschrift tegen de bouw van een Plopsa waterpretpark in het Zennebeemden Bos

Geachte heer/mevrouw,

Ik schrijf u deze brief om mijn ernstige bezorgdheid te uiten over het voorgenomen plan om een Plopsa waterpretpark te bouwen in het prachtige Zennebeemden Bos en het aangrenzende groene gebied in Mechelen. Ik ben van mening dat deze voorgestelde ontwikkeling aanzienlijke schade zal toebrengen aan dit belangrijke natuurgebied en de algehele leefomgeving. Hierbij wil ik mijn bezwaren nader toelichten:

1.Schade aan het Zennebeemden Bos en directe groene omgeving:
Het Zennebeemden Bos is een kostbaar en uniek natuurgebied dat van onschatbare waarde is voor de biodiversiteit, de lokale flora en fauna, ons milieu en onze leefomgeving.
De bomen van het bos dragen bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, bieden schaduw, zorgen voor verkoeling en bieden habitat aan diverse diersoorten. Het is zeer zorgwekkend dat een megaproject ten koste gaat van deze kostbare natuurlijke hulpbronnen.
De bouw van een waterpretpark zal leiden tot de vernietiging van dit groene ecosysteem. Dit zal onherstelbare schade toebrengen aan de natuurlijke habitat van vele diersoorten, het zal de lokale ecologische balans verstoren en bijdragen aan de verdere verslechtering van het leefklimaat voor de gemeenschap.

 1. De impact van de uitzonderingsaanvraag op de waterzuiveringsinstallatie:
  Het feit dat Plopsa een uitzondering aanvraagt voor de vervuiling van de waterzuiveringsinstallatie is zeer verontrustend. Waterzuivering is een cruciaal proces voor het behoud van de waterkwaliteit en de bescherming van het milieu. Het is onaanvaardbaar dat een commercieel pretpark wordt vrijgesteld van verantwoordelijkheid voor het lozen van vervuild water in onze natuur. Dit zal de reeds bestaande druk op het watersysteem vergroten en mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de lokale waterbronnen en de omgeving.
 2. Toename van gemotoriseerd verkeer:
  De bouw van een waterpretpark zal onvermijdelijk leiden tot een aanzienlijke toename van het gemotoriseerd verkeer in de omgeving. Dit zal niet alleen zorgen voor extra verkeersopstoppingen en overlast voor de bewoners, maar ook een toename van de luchtvervuiling met zich meebrengen. Dit staat haaks op onze inspanningen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen, met het oog op de urgentie van de klimaatverandering.
 3. Impact op de opwarming van de aarde en sponswerking:
  Het Zennebeemden Bos speelt een essentiële rol in het verminderen van de opwarming van de aarde. Als groen gebied fungeert het als een natuurlijke koolstofopslagplaats en draagt het bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien zijn de huidige groene ruimtes van essentieel belang voor het verbeteren van de sponswerking en het beheersen van wateroverlast. Het verdwijnen van dit groot stuk groen in Mechelen zal de alarmerende gevolgen van de klimaatverandering verder versterken en zal de inspanningen om een duurzame en veerkrachtige toekomst op te bouwen in de weg staan. Het is teleurstellend dat de Mechelaar wordt aangemoedigd om groene projecten te verwezenlijken terwijl het stadsbestuur zelf haar verantwoordelijkheid ontloopt via megaprojecten van puur commerciële aard. Het stadsbestuur van Mechelen zou via juist groene megaprojecten een voortrekkersrol en voorbeelfunctie moeten vervullen om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de sponswerking verder uit te bouwen.

Op basis van bovengenoemde argumenten verzoek ik u vriendelijk om dit voorgenomen plan voor de bouw van een Plopsa waterpretpark in het Zennebeemden Bos te heroverwegen. Ik vraag u om alternatieve locaties te onderzoeken die de ecologische waarde van het gebied respecteren en die in lijn zijn met de gemeenschappelijke inspanningen om de klimaatverandering tegen te gaan.

Tevens verzoek ik u om een openbaar overleg te organiseren waarin alle belanghebbenden de gelegenheid krijgen om hun zorgen en bezwaren kenbaar te maken. Het is van essentieel belang dat de lokale gemeenschap wordt betrokken bij de besluitvorming en dat de stemmen van degenen die het meest getroffen worden door deze ontwikkeling worden gehoord.

Ik vertrouw erop dat u mijn bezwaren serieus zult nemen en een weloverwogen besluit zult nemen dat in het belang is van de natuur, het milieu en de toekomstige generaties. Ik kijk uit naar uw spoedige reactie.

Hoogachtend,


189 “Hierbij mijn bezwaarschrift: Het verharden van dit stuk natuur zou een klap in het gezicht zijn van iedere gezond denkende mens. Een bedrijf waarvan een van de zaakvoerders familiale banden heeft met de huidige titelvoerende burgemeester heeft kan volgens mij geen vergunning van datzelfde stadsbestuur krijgen. Het is hetzelfde als een agent ook de rechter te laten spelen en de uitvoerder van de straf te zijn. Verder is het duidelijk dat de natuur op dit stuk grond (het is geen bouwgrond) waardevol is, getuige de aanwezigheid van Natuurpunt op een aanpalend stuk van ditzelfde bos. Ook is dit stuk cruciaal voor de waterhuishouding van die regio. Verder is er onvoldoende onderzoek en inspraak geweest naar de impact ter plekke, maar ook de ruimere omgeving. De verzadiging van afrit Mechelen-Zuid zal ook impact hebben op de afritten Zemst en Mechelen-Noord, dewelke nu ook al onder druk staan. Het bewijs hiervan is de plannen voor een betere noord-zuid ontsluiting in Mechelen. Verder heef AGB SAM volgens mij onvoldoende onderzoek gedaan naar alternatieven voor meer zwemwater voor de Mechelaars. Waarom kunnen intergemeentelijke/interprovinciale samenwerkingen niet gemaakt worden waardoor bijvoorbeeld het nieuwe te bouwen zwembad in Hofstade meer capaciteit zal krijgen zonder kwetsbare natuur onnodig te beschadigen.
Vriendelijke groet “


190 “Geacht stadsbestuur.

Via deze weg laat ik mijn afkeer en ongenoegen horen over jullie toekomstplannen om op de gronden gelegen achter de Zemstbaan
Een aquapark aan te leggen.
Er zijn een hele hoop redenen om dit niet toe te staan.Ik zal trachten beknopt te zijn.

-Toenemende verkeersdrukte Mechelen Zuid :zo een park brengt al gauw 300000 bezoekers per jaar op de been.je moet geen genie zijn om te becijferen hoeveel extra wagens dit zijn.Afrit Mechelen zuid staat al onder druk genoeg met de nieuwe tangent.Er moet niets meer bij!

 • toenemend verkeer breng verkeersrisico’s mee voor de zwakke weggebruikers.De residentiële straat uit de jaren 60 is daar niet op ontworpen. Geen gescheiden fietspad en geen voetpad.
 • parkeer overlast in de zemstbaan: Er zullen meer dan genoeg mensen zijn die de parkeerretributie van het park niet wensen te betalen en daardoor overal in de eens zo rustige zemstbaan komen parkeren met alle bijhorend overlast.
  -Leefbaarheid: zo een groot park hoort niet thuis in een groen en residentieel gebied om ontelbare redenen.De komst van zo een park zal deze leefbaarheid zwaar onder druk zetten.
  -Geluidsoverlast: het behoeft geen uitleg dat zo een park zwaar inhakt op de rustige aard van de Zemstbaan.
  Het zou fijn zijn dat een stadsbestuur rekening houd met zijn inwoners en omgeving en niet steeds de kaart strekt van het geldgewin onder het mom van jobcreatie en nood aan recreatie.
 • Verlies van waardevol natuurgebied: de redenen laat ik over aan de milieuexperten maar wederom hebben we nood aan niet minder maar MEER groen. Spreekt voor zich.
 • Verharding van de bodem met alle gevolgen van dien terwiijl we beter zouden ontharden.dat is de reden waarom ik in de Zemstbaan 53 geen verharding heb.
 • Verlies van groenbiotoop.Mechelen zet in op het creeeren van meer groen.Het gaat er bij mij niet in dat je dan hier zo een park komt inplanten.Doe dit in een industriële zone weg van woningen.
  Bovendien hebben we al niet genoeg aanbod van dit “platte commerce” type parken en bedrijven.De link tussen Bart Somers en aquaplop zullen we ook maar toevallig noemen.
  Ik kan blijven doorgaan maar ga afronden.Ik hoop dat ik de komende 26 jaar kan leven in de zemstbaan zoals ik dat de afgelopen 26 jaar heb gedaan met een hart voor Mechelen.Ik hoop dat het stadsbestuur een hart heeft voor ons en dat gezond verstand de bovenhand haalt.Voor alle duidelijkheid is dat zonder een aquaplop in onze kleine maar oh zo belangrijke groene long en buffer.

U kan nog correct handelen en zoiets nooit goedkeuren!!!
Stel u maar eens voor dat u hier zou wonen.!


191 “Geluidsoverlast
Verkeersoverlast
Parkeeroverlast
Verstoren van waterhuishouding
Milieuoverlast”


192 “Aantasting natuurgebied, groene zone is ook een buffer tegen lawaai van de snelweg. Met fit plan is niet alleen die lawaaibuffer weg maar kunnen we duizenden extra wagens per dag verwachten met alle milieu aspecten van dien denk aan licht, lucht en bodem.
Geen goed idee om naast Technopolis nog een attractiepark neer te zetten”


193 Ik teken bezwaar aan tegen de ontbossing van het gebied


194 Geluidsoverlast, drukte op de nu al drukke Zemstbaan. Stukje groen dat er nog rest moet absoluut blijven.


195 “-er zijn al genoeg (teveel) acties om volk naar Mechelen lokken
-ik heb liever groen, dan een zwebad
-de kansarme kinderen kunnen inkom waarschijnlijk niet betalen

 • een bos / park/ basketplein/schaatsbaan/nekker/bioscoop /skatepark wanneer eens iets voor de oudere mechelaars?”

196 In tijden van sterk verschralende biodiversiteit, druk op natuurgebieden en de nood om zoveel mogelijk natuurgebied te vrijwaren van schadelijke menselijke activiteiten, is dit project niet te verantwoorden. Als het niet te verantwoorden is, moet je het niet doen. Het is alleen goed voor de korte termijnwinsten van Verhulst & co, het draagt niets bij op lange termijn voor de volgende generaties.


197 Er mag niet opnieuw een groene bufferzone en een stuk natuur verdwijnen!


198 “Vlaanderen is een bosarme regio (feit). Binnen deze bosarme regio springt Mechelen er nog eens uit door bestaande bossen te verwijderen (bv. plannen om het witte kinderbos te laten verdwijnen, ook aan de Zemstbaan werden recent heel wat oude beuken gekapt om plaats te maken voor appartementen ( Hof ter Beuken), in en rond Hazewinkel werd recent een heel bos volwassen inlandse beuken gekapt, in den Battelaer bestaan er “”beheersplannen”” om een groot aantal bomen te kappen,… Het is absurd om te denken dat door elders een paar nieuwe bomen aan te planten een heel ecosysteem vervangen wordt. En dat allemaal voor megalomane projecten waar niemand op zit te wachten. Waar de lokale bevolking wel op zit te wachten is schonere lucht en een groene omgeving die rust brengt voor mens en dier. Alstublieft: laat ons wat bomen en wat gras dat nog groen is !


199 “BEZWAARSCHRIFT

Burgemeester en wethouders van Mechelen
Onder-Den-Toren 12
2800 Mechelen

Betreft: Bezwaarschrift tegen de bouw van Plopsaqua waterpretpark in het Zennebeemden Bos

Geachte burgemeester en wethouders,

Hierbij wil ik formeel bezwaar maken tegen het voorgenomen plan om een Plopsaqua waterpretpark te bouwen in het Zennebeemden Bos. Ik maak mij grote zorgen over de gevolgen van dit project op het bos en het dierenleed dat hiermee gepaard zou gaan.

Ten eerste ben ik van mening dat het Zennebeemden Bos een waardevol natuurlijk gebied is dat behouden moet blijven. Het bos speelt een belangrijke rol als groene long in onze gemeente en biedt een leefomgeving voor diverse planten- en diersoorten. Het kappen van bomen en vernietigen van dit bos zou een onherstelbaar verlies betekenen voor de natuurlijke biodiversiteit en de ecologische balans in onze regio.

Daarnaast maak ik mij ernstig zorgen over het dierenleed dat gepaard zou kunnen gaan met de bouw en exploitatie van het waterpretpark. Dieren die momenteel in het bos leven, zoals vogels, vossen, konijnen en andere kleine zoogdieren, zullen worden verjaagd of zelfs gedood als gevolg van de verstoring van hun leefomgeving. Het is onze verantwoordelijkheid om deze dieren te beschermen en hun natuurlijke habitat te behouden.

Ik ben ervan overtuigd dat er alternatieve locaties zijn waar het waterpretpark gebouwd kan worden, zonder de vernietiging van het Zennebeemden Bos. Het is belangrijk om duurzame keuzes te maken die rekening houden met de belangen van zowel mens als natuur.

Om deze redenen verzoek ik u vriendelijk om het plan voor de bouw van het Plopsaqua waterpretpark in het Zennebeemden Bos te heroverwegen en te zoeken naar een alternatieve locatie die geen schade toebrengt aan de natuurlijke omgeving en het welzijn van dieren.

Tevens verzoek ik u om mij op de hoogte te houden van de voortgang van deze zaak en mijn bezwaren serieus te nemen. Ik zou graag de mogelijkheid willen hebben om mijn standpunt mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting of vergelijkbare gelegenheid.

In afwachting van uw reactie verblijf ik,

Met vriendelijke groet,


200 “Het is absoluut belachelijk dat er nog maar wordt overwogen om met de plannen van Plopsa door te gaan. Een bos rooien voor een subtropisch zwembad. Een kind van 10 kan zien dat dit een slecht idee is.


201 Laat het bos het bos eijn rn zoek aub een andere locatie.


202 “Voor de rest word er moeite gedaan voor meer groen in en rond het stad

Maar als er geld mee te verdienen is, dan is het heel wat anders.”


203 “Al jaren blijft de open ruimte rond Mechelen verdwijnen door verdere verharding en bebouwing zonder dat er enige compensatie zichtbaar is. Het belang van natuur in en rond de stad is reeds door meerdere studies aangetoond, zowel om wateroverlast op te vangen, voor afkoeling te zorgen, voor de mentale gezondheid van de bewoners, voor de omzet van CO2.

Dat er vandaag de dag nog uberhaupt een bezwaar moet ingediend worden tegen dit soort projecten is betreurenswaardig.”


204 “Ik begrijp niet dat een groot waterpark voorrang krijgt op een natuurlijk ecosysteem dat een bewezen meerwaarde is. In tijden van klimaatproblematiek, mogelijkse waterschaarste in de toekomst moeten we juist gaan inzetten op natuurbehoud en het anders gaan nadenken over onze ideeën wat ontspanning en recreatie is
De invloed van bos, natuur op de omgevingstemperatuur en ons mentaal welzijn. Naast de invloed van een waterpark dat qua uitstoot (verwarming/ koeling winter en zomer, filteren van water,.. ) meer aantrek van verkeer en autovervoer, lichtpolutie in de winter,.. Waar zijn de voordelen voor de Mechelse burger? Voor de handelaars? Voor de omgeving?
Dan lijkt inzetten op een goede en kwaliteitsvolle zweminfrastructuur waar o.a. scholen, zwemclubs,..meerwaarde aan hebben mij veel zinvoller dan een groot waterpark op een locatie waar vooral mensen van buiten mechelen naartoe zouden moeten komen.
Lijkt mij enkel een goede deal voor de eigenaar van het waterpark en zijn familie.”


205 “Beste,

Hierbij dien ik bezwaar in tegen de bouw van een zwembad ter hoogte van het Zennebeemdenbos. Het kappen van bos heeft helaas grote impact op ons en ons leefmilieu. Ik denk hierbij aan het belang van kleine bossen dat werd aangetoond door wetenschappelijk onderzoek. In verhouding hebben kleine bossen een grotere functie als luchtzuiveraars. Slechtere luchtkwaliteit yeeft een gevolg voor de gezondheid van de buurtbewoners. Ook zorgt het behoud van bos voor regulatie van de temperatuur van een wijde omgeving. Met de warme tot hete zomers geen overbodige luxe. Het vermijden van hitte en de daarmee gaande gepaard gaande problemen is van groot belang. Grote hitte zorgt voor verdamping van water en uitdroging grond, dat wil zeggen een lagere opslagcapaciteit van water met watertekorten tot gevolg. Ook zorgt hitte voor een grotere nood aan natuurlijke verkoeling bij mensen die met het kappen van een bos net minder aanbod geeft. Hitte zet mensen aan tot conflictgedrag en verkeersagressie. Ook niet wenselijk. Hitte heeft een grote impact op de gezondheid van mensen, zo zijn er tijdens elke hittegolf ook hittedoden. Hiernaast is het verwijderen van bos het verwijderen van een groot oppervlak dat dient als natuurlijk regeninfriltatiebekken. Er is net een grote nood aan oppervlak waar regenwater de grond in kan trekken. Bos is hier ideaal voor daar bosgrond op natuurlijke wijze, oa door wortelstelsel van bomen, heel doorlaatbaar is voor water en dus een grote hoeveelheid water aankan. Niet alleen is dit van belang om het grondwaterpeil op niveau te houden. De afwezigheid van infiltratiegebied kan ook leiden tot overstromingen bij een grote hoeveelheid regen op korte tijd. Het verwijderen van bos heeft dus een directe impact op het welzijn van de Mechelaars. De compensatie die wordt beloofd is helaas ook niet voldoende om deze risico’s op te vangen. Een bestaand bos vervangen in de functies die het vervuld vraagt tijd. Een bos tot stand brengen op een andere plek dat meteen kan dienen als vervanging heeft decennia nodig. Natuurlijk heeft het verwijderen van het bos ook een direct gevolg op de habitat van de dieren. Hiermee verdwijnen de dieren of moeten ze nog meer hun toevlucht nemen tot verstedelijkte habitats. Ze kunnen mogelijk zorgen voor overlast, bijvoorbeeld door eten te zoeken in vuilniszakken. Het Zennebeemdenbos is eveneens een natuurlijke geluidsbuffer tegen het lawaai van de E19. Iets dat ook merkbaar is geworden na de bouw van Malinas. Dat meer lawaai leidt tot hogere stress bij stadsbewoners is eveneens wetenschappelijk bewezen. Terug een impact op de gezondheid van de buurtbewoners. Dan is er de toename van verkeer bij de komst van een recreatief zwembad op deze plek daar de bouw van dit zwembad niet enkel gericht is op Mechelaars. Meer verkeersdruk, meer uitstoot, meer drukte, meer lawaai, opnieuw impacterend voor de gezondheid van buurtbewoners en Mechelaars die hun gewone woon-werkverkeer een stuk drukker zien worden. Wie betaalt de verkeersinfrastructuur die meer te lijden zal hebben onder dit drukkere verkeer en die sneller aan herstelling en vervanging zal toe zijn. En hoe hoog loopt de verkeersdruk dan op voor buurtbewoners čn Mechelaars? De kap van het Zennebeemdenbos en de bouw van een zwembad op deze plek heeft een gigantische impact op de gezondheid van de omwonende burger en het leefmilieu in een ruimer kader. Het is anno 2023 niet verantwoord keuzes te maken die een al bedreigd leefmilieu nog meer onder druk zetten.


206 Er zijn al genoeg bomen gesneuveld, voor de bouw van “Malinas” Laat het beetje groen, dat er nog is, staan, want het bos geeft ons zuurstof en geeft een schuilplaats aan de dieren.


207 “Persoonlijk vind ik dat er al te weinig natuurlijk bos is in Mechelen. Er is geen respect voor andere levensvormen die men kan vinden in de bossen van Mechelen. Het is erg om vast te stellen dat het beetje groen wordt omgezet in lelijke betonnen gebouwen!


208 “Ik heb bezwaar tegen het opnieuw aansnijden van natuurgebied om er een megalomaan subtropisch zwembad neer te poten.
Nu moeten alle middelen worden ingezet om het klimaat probleem te counteren en de biodiversiteit te vrijwaren.”


209 “Geachte burgemeester en wethouders,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de voorgenomen bouw van een tropisch zwembad in Zennebeemde. De bouw van dit zwembad vormt een ernstige bedreiging voor de kwetsbare natuur in dit gebied. Mijn bezwaren zijn als volgt:

Ecologisch belang: Zennebeemde herbergt een uniek ecosysteem met diverse planten- en diersoorten. Het behoud van deze natuurwaarden is cruciaal voor de biodiversiteit en de natuurlijke balans in onze regio.

Milieueffecten: De bouw en exploitatie van een tropisch zwembad brengen aanzienlijke milieueffecten met zich mee, zoals geluidsoverlast, verkeersdruk en extra uitstoot van schadelijke stoffen. Dit zal de leefomgeving van omwonenden negatief beďnvloeden en schade toebrengen aan de kwetsbare natuur.

Waterverbruik: Een tropisch zwembad vereist grote hoeveelheden water, terwijl water schaars is in onze regio. Het gebruik van kostbaar drinkwater voor een recreatieve voorziening is niet gerechtvaardigd, gezien de kwetsbaarheid van de natuur in Zennebeemde.

Ik verzoek u vriendelijk om het voorgenomen plan te heroverwegen en te zoeken naar alternatieve locaties waar de impact op de kwetsbare natuur en het milieu minimaal is. Daarnaast verzoek ik u om mij op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en genomen besluiten met betrekking tot dit plan.

Ik vertrouw erop dat u mijn bezwaren serieus neemt.

Met vriendelijke groet.


210 “Dit is waardevol natuurgebied en dus kan niet ingepalmd worden voor andere doelen


211 “Als inwoner van Mechelen Zuid
Heb ik bezwaar tegen Plopsaland
Dat er weer veel groen verdwijnt
Veel meer geluids en hinder van mensen die gratis willen parkeren in onze straten ipv parking te betalen
Veel meer inbraak en vandalisme door hang jongeren (waarschijnlijk uit het Brusselse) zie maar naar de miserie in de provinciale parken tijden de zomer en bij goed weer
Zoek een plaats waar geen omwonenden zijn en niemand last heeft
Mvg “


212 “Hallo

Bezwaar omwille van het bos dat verdwijnt, extra onnodige verkeersoverlast, milieu onvriendelijk, luchtvervuiling, geluidsoverlast, onveilige verkeerssituatie op de Zemstbaan

Mvg


213 Het weinige groen dat Mechelen nog heeft dient behouden te blijven in zijn natuurlijke vorm en niet als mini parkjes. Onze buurt situeert zich al de buurt van Seveso bedrijven. Dus inderdaad. Laat ons een boom ipv een parkeertoten


214 “Het is stilaan genoeg geweest met die plopsacomedie.
Mechelen doet precies niet anders meer dan kappen.
Betonstop ok
Maar pas tegen 2030, dan vanaf 2040 geen extra ruimte meer voor woningen en dan vanaf 2050 geen beschikbare ruimte meer vrijgeven
Wat voor een zielige klucht is dit
Iedereen bouwt nu als gek de boel vol en tegen 2035 staat België vol.
Proficiat overheid met uw debiele vorm van beleid”


215 “In Mechelen is er reeds genoeg zwemgelegenheid.
Ik wandel regelmatig in dat bos met mijn hondje aan de leiband, want ik woon in de buurt. Technopolis heeft ook al een grote oppervlakte aan parking ingenomen.
De natuur verdwijnt voor ons ogen,, waar gaat het stoppen ?”


216 Ik heb bezwaar tegen deze plannen. Er zijn andere mogelijke locaties die veel minder impact op de natuur zullen hebben.


217 Ontspanning is belangrijk voor kinderen, maar dit kan mijns inziens veel beter gebeuren in ruime en rustgevende natuurgebieden dan in overprikkelende pretparken. De al zo schaarse natuur in Vlaanderen opofferen aan alweer een nieuw pretpark is misdadig en enkel ingegeven door economisch gewin. Ik dien hier bezwaar tegen in.


218 Veel te dicht bij de bewoners en helemaal geen plaats voor zo een massa volk ik vind dat Mechelen daar geen plaats voor is er zijn plaatsen waar meer ruimte is


219 Er is al niet veel groen meer rond Mechelen en dan willen ze het beetje groen nog weg nemen zo en zwembad geeft immens veel lawaai voor de buurt krijsende kids en dan nog van de auto’s. Gezwegen


220 “Het zennebeemdenbos moet blijven!
Er is al teveel bos verdwenen!”


221 Het zennebeemdenbos moet blijven!


222 “Beste,

We willen graag een bezwaar indienen tegen de plannen van Plopsaqua in Mechelen-Zuid.
We zijn niet tegen de komst van Plopsaqua, maar wel op die locatie van het Zennebeemdenbos.

We hebben daarvoor een aantal argumenten:

 • Wij gaan regelmatig wandelen in het Zennebeemdenbos. Voor ons en onze jonge kinderen is het belangrijk dat wij voldoende groen hebben in de buurt, waar je te voet naartoe kan. Het is niet alleen een waardevol bos, maar ook een geluidsbuffer tussen Mechelen-Zuid en de autosnelweg.
 • De locatie van Mechelen-Zuid is te ver van mensen die met de trein naar Mechelen komen om naar Plopsaqua gaan. Ofwel hebben ze een bus nodig, ofwel moeten ze meer een half uur te voet, via de wijk van Mechelen-Zuid, met overlast van zwerfafval tot gevolg. Aan het station zou een betere locatie zijn voor Plopsaqua. Mensen die met de trein komen zijn meteen ter plaatse en daar is ook voldoende parkeergelegenheid (op de -2 van de parking die nu leegstaat) en die is vlot te bereiken via de tangent.
 • Mensen die met de auto naar Plopsaqua gaan zullen in elk geval proberen in de wijk van Mechelen-Zuid gratis te parkeren om zo niet te hoeven te betalen voor de parking van Plopsaqua. Het kan niet de bedoeling zijn dat de wijk overspoeld wordt door auto’s van dagtoeristen.
 • De verkeersveiligheid zal bijgevolg ook afnemen doordat het drukker wordt in de wijk. Wij fietsen dagelijks met onze kinderen, door de toenemende drukte kan dit alleen maar gevaarlijker worden.

Hopelijk wordt er rekening gehouden met ons bezwaar.

Vriendelijke groetjes,


223 Beter het zwembad aan de Geerdegemvaart open laten


224 “Beste,

Ik ben compleet tegen het Plopsa complex. Het bos moet bewaard blijven er rest ons nu al zo weinig groen. Wij willen rust en groen.

Mvg,


225 voor de 3de keer: waarom een hoogst noodzakelijk bos opofferen voor een zwembad dat even goed ergens anders kan gebouwd worden met minder schade voor het milieu !


226 “MENSEN uit de buurt. Opgelet het gemeentebestuur (de politiek) heeft geld nodig de verkiezingen zijn in aantocht.
Gaan we nog meer betalen voor onze kindvriendlijke straten waar ze nog vrij kunnen spelen. Iedereen btetaalsd voor het onderhoud van onze straten, de ze liggen er hier althans behoorlijk bij. krijgen we dan nog een rekening van Mechelen/Plopsa voor een blauwe Zone dit brengt meer op. Barbelgemstraat – Heizegemstraat -Kruisbaan-geerdegemdries.
MECHELEN luister een naar de buurtgedachte van de mensen?”


227 “Is dit een project voor de Mechelaars.
Mischien alleen voor voor het mechelse (tijdelijke) bestuur en Plopsa?”


228 “Geachte,
Bezwaar: de inplanting van Plopsaqua is onverantwoord want de CO2-uitstoot op grondgebied Mechelen zal toenemen terwijl de CO2-uitstoot volgens de Europese normering moet dalen.
De CO2-uitstoot van dit project is enorm door

 • het kappen van bomen en de vernietiging van deze houtmassa,
 • de bouwwerken,
 • het storten van honderden m3 beton (met 279 kg C02 uitstoot per mł beton),
 • de energieconsumptie die de uitbating met zich meebrengt (verwarming en afkoeling),het waterverbruik en de energieconsumptie die met het filteren gepaard gaat,
 • de verplaatsingen van de vele (dagjes) toeristen vanuit geheel Vlaanderen voornamelijk met de auto,
  Nochtans heeft het stadsbestuur zich volop geëngageerd om de CO2-uitstoot terug te dringen:
  Zo kan men in de managementsamenvatting van het klimaatactieplan (blz. 4) lezen:
  “De stad Mechelen engageert zich via het burgemeestersconvenant om een Europese voortrekkersrol te spelen op vlak van klimaatmitigatie en -adaptatie. Een doelstelling die door Europa vertaald werd in een reductie van broeikasgassen met 40% tegen 2030 of een reductie van 87 kton CO2 tegen 2025. Naast emissiereductie wordt ook ingezet op het “klimaatrobuust” maken van Mechelen, om de impact van klimaatverandering te verminderen.”
  Bron: https://klimaatneutraal.mechelen.be/klimaatactieplan-mechelen-
  Dit grote actieplan wordt onderverdeeld in 4 klimaatactieplannen waarbij in het eerste actieplan “Goede Lucht“ door Stad Mechelen ingezet wordt op het voorkomen van verdere klimaatverandering door het terugdringen van broeikasgasemissies. (zie ook blz. 4)
  Om deze doelstelling te halen moet Stad Mechelen dus 87.000 ton CO2 minder uitstoten. Vermits de inplanting van Plopsaqua een zeer negatieve impact zal hebben op de CO2-balans, moet de voor Plopsaqua uitgestoten CO2 elders worden gecompenseerd: elke burger van Mechelen moet nog eens extra CO2 besparen om Plopsaqua mogelijk te maken? Elke Mechelaar is dus betrokken partij, hoe ver men ook woont van de door de inplanting veroorzaakte impact op het groen.
  Dat het stadsbestuur zich terdege bewust is van deze problematiek blijkt ook uit het voorwoord van het rapport “risico- en kwetsbaarheidsanalyse” van 2019:
  “Ook wanneer de mensheid morgen volledig zou stoppen met CO2 uit te stoten, heeft het klimaat nog vele decennia nodig om van de huidige verstoring te herstellen.”
  “Het is goed om voorbereid te zijn, maar kan Mechelen wel iets zinvol doen om de klimaatverandering tegen te gaan, als je weet dat we verantwoordelijk zijn voor 0,004% van de globale CO2-uitstoot? Absoluut! Elke Mechelaar (of Belg) is verantwoordelijk voor 4 keer zoveel CO2-uitstoot als bijvoorbeeld een gemiddelde Indiër en zelfs zij zitten nog hoger dan wat nodig is om klimaatverandering terug te dringen. Met andere woorden: enkel als we dit als mensheid oppakken en kijken wat we samen kunnen veranderen, maar ook wat elk van ons apart anders kan doen, dan pas kunnen we vooruitgang boeken.”
  Bron: https://klimaatneutraal.mechelen.be/klimaatkwetsbaarheid-mechelen-
  Conclusie: een dergelijk project kan/mag niet meer gerealiseerd worden op een ogenblik dat de volle impact van de klimaatwijziging duidelijk wordt. Alleen al in ons eigen Vlaanderen nemen de hitte en de droogte jaar na jaar toe tot catastrofale proporties.
  De argumentatie dat
  “Het Burgemeestersconvenant, noch de klimaatakkoorden van Parijs, noch de Europese doelstellingen omtrent de C02-uitstoot bevatten dwingende normen waaraan zou moeten worden getoetst in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag.”
  is correct in zoverre het over het individuele dossier gaat (daarvoor bestaan geen normen en ook geen balans) maar Stad Mechelen beslist als bestuur in een breder kader: de CO2-balans, CO2-normen en beoordeling gelden wel voor de gehele stad. Dus niet het individuele project maar de globale Mechelse CO2-balans ligt in de balans als over dit dossier beslist wordt.

En een compensatie van het gekapte groen met aanplantingen van ‘jonge, dunne stekjes’ doet in deze niets ter zake want is marginaal inzake de CO2-compensatie. Voor een groen-balans zou nog kunnen gesteld worden dat er X-aantal bomen worden gekapt en Xmaal2 bomen worden aangeplant en dus dat er een positieve groen-balans is (maar zelfs dat is belachelijk), maar voor een CO2-balans kan dat op grondgebied Mechelen niet gecompenseerd worden.
Het kan dus als een actieve, negatieve daad worden aanzien om als stadsbestuur nog een dergelijk dossier goed te keuren. Dit gaat verder dan de term “schuldig verzuim” want daarbij wordt van passiviteit uitgegaan, terwijl het hier om een actieve beslissing gaat in het volle besef van de wetenschap dat er geen CO2-uitstoot meer bij kan.
De signalen en de alarmbellen zijn duidelijk genoeg: wie daar nu geen rekening mee houdt, … . Zo zei klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele op maandag 8 augustus 2022 in het nieuws van Rtl;
“”Volgens het IPCC-rapport dat 1 jaar geleden werd gepubliceerd, is de toekomst niet onvermijdelijk. Het hangt af van de keuzes die de komende jaren en decennia worden gemaakt…”” In België legt hij uit dat er nog veel te doen is op het gebied van de beperking van de uitstoot van broeikasgassen, aanpassing en preventie (bescherming van kwetsbare mensen, bossen, enz.).
Ook hieruit kan afgeleid worden dat de enige goede beslissing is om dit project niet te laten doorgaan.
Waarschijnlijk wordt dit bezwaar ook weggewuifd met “het bezwaar wordt niet weerhouden’, maar vroeg of laat wordt een dergelijke beslissing (politiek of rechtbank?) afgerekend. Door geen goedkeuring te verlenen aan dit project zal ten minste al het gezond verstand zegevieren.
Alvast met dank om dit bezwaar ter harte te nemen en de toekomst van de planeet voorop te stellen.”


229 Geen waterpretpark in onze groene rand van Mechelen


230 Over geluidsnormen is hier bijna geen sprake. Geluidsschermen in de omgeving van de bestaande woonzones, autostrade, industrie geen sprake van. geluidschermen naast het pretpark tot het verderf van de rustige bestaande omgeving GEEN SPRAKE van geluidschermen als voorbereiding van de nieuwe regelgeving. “Mechelen” en Plop waar zijn jullie met het leefmilieu van de Mechelaar? Hier tellen alleen inkomsten en prestige voor de Mechelse politiek.


231 “Het aantal hectaren groen en open ruimte dat de laatste decennia onherroepelijk in en rond Mechelen onder beton is verdwenen is haast niet meer bij te houden!
De jeugd heeft behoefte aan gezonde lucht en open ruimte om in te spelen. Een commercieel project dat vervuilend, duur en enkel op winst uit is voldoet geenszins aan deze behoefte…
Het Zennebeemdenbos is een educatief verantwoord groen paradijs waar eindeloos veel te leren valt over wisselwerkingen tussen bomen, planten, kruiden en de ondergrondse microbiologische wereld.
Het bos capteert CO2 van de nabijgelegen E19 autostrade, zet deze om in zuurstof en is ook een natuurlijke filter voor lawaai en fijnstof van uitlaatgassen en banden.
Ten noorden en ten zuiden van de stad zijn er al grote zwemgelegenheden met speeltuinen op 10 minuten afstand, met name Hofstade en de Nekker, dat maakt een nieuw complex overbodig.

Klimaat, open ruimte, CO2 reductie, fijnstof, lawaai, beton, waterhuishouding…. Hoeveel argumenten zijn nog nodig om deze waanzin te stoppen? Dit project is alleen uit op winst voor een beperkt groepje mensen ten koste van mens en milieu.
In tijden van stijgende levensduurte, kan dit project door zijn forse inkomprijzen, de sociale ongelijkheid bij de jeugd doen toenemen. Het gevaar voor polarisatie is niet denkbeeldig.”


232 De natuur verdient beter. Er is nog steeds geen enkele reden om een prachtig stukje natuur om te bouwen tot een watercomplex, wat we helemaal niet nodig hebben.


233 “Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik formeel bezwaar maken tegen de voorgestelde bouw van Plopsaqua in het Zennebeemdenbos. Als betrokken burger ben ik diep bezorgd over de mogelijke impact van dit project op de natuur, kinderen en onze leefomgeving. In deze brief zal ik mijn belangrijkste zorgen uiteenzetten en verzoeken om heroverweging van de voorgenomen bouw.

 1. Impact op de natuur: Het Zennenbeemdenbos is een waardevol natuurgebied dat dient te worden beschermd en behouden voor toekomstige generaties. De bouw van Plopsaqua zal onvermijdelijk leiden tot aantasting van dit unieke ecosysteem. Het kappen van bomen, de verstoring van de bodem en mogelijke vervuiling door bouwactiviteiten zullen een negatieve invloed hebben op de biodiversiteit en de leefomgeving van vele plant- en diersoorten.
 2. Impact op kinderen: Hoewel het idee van een waterpretpark zoals Plopsaqua aantrekkelijk kan lijken voor kinderen, moeten we ook rekening houden met de gevolgen op lange termijn. Het Zennenbeemdenbos biedt momenteel een natuurlijke speelomgeving waar kinderen kunnen genieten van buitenactiviteiten, leren over de natuur en hun verbondenheid met het milieu kunnen ontwikkelen. De komst van Plopsaqua zal dit unieke leer- en speelgebied voor kinderen aantasten en vervangen door kunstmatige entertainmentfaciliteiten.
 3. Impact op de leefomgeving: De bouw van Plopsaqua zal onvermijdelijk leiden tot extra verkeer, parkeerproblemen en geluidsoverlast in de nabijgelegen woongebieden. De rust en de kwaliteit van leven van de omwonenden zullen worden verstoord. Bovendien kunnen de extra verkeersbewegingen een negatieve invloed hebben op de verkeersveiligheid, vooral gezien de mogelijke toename van het aantal bezoekers.
  Op basis van bovengenoemde punten verzoek ik u vriendelijk om de voorgenomen bouw van Plopsaqua in het Zennenbeemdenbos te heroverwegen. In plaats daarvan zou ik graag zien dat er alternatieve locaties worden overwogen die minder schadelijk zijn voor de natuur, meer in overeenstemming zijn met de behoeften van kinderen en minder overlast veroorzaken voor de omwonenden.

Tevens wil ik benadrukken dat transparantie en inspraak van belang zijn bij dergelijke beslissingen die de gemeenschap als geheel beďnvloeden. Ik verzoek u dan ook om de betrokkenheid van belanghebbenden, waaronder buurtbewoners en natuurbeschermingsorganisaties, in overweging te nemen en hen de gelegenheid te bieden om hun zorgen en standpunten kenbaar te maken.

Ik verzoek u vriendelijk om mijn bezwaar zorgvuldig te overwegen en serieus te nemen. Ik hoop dat u inziet dat het behoud van het Zennenbeemdenbos van vitaal belang is voor ons allemaal en voor de toekomstige generaties.

Ik dank u bij voorbaat voor uw aandacht en tijd.

Met vriendelijke groet,


234 “Bij deze teken ik bezwaar aan tegen de bouw van het plopsa zwem paradijs aan zennebeemden.
Alles moet tegenwoordig wijken voor de gerichtheid en hebzucht naar winstbejag van enkele mensen. En dit in een tijd van het klimaat dat al grondig opwarmt en verknoeid is.
Het kan Gert Verhulst geen jota schelen dat in een rustige buurt het leven van al deze mensen verstoord word.
Het enige stukje bos waar de mensen kunnen gaan wandelen. En waar zeldzame orchideeën groeien. Zou teniet gedaan worden door de macht van het geld .
Met vriendelijke groet.


235 “Niet zo zeer het feit dat er een subtropisch zwembad komt maar de grootteorde zijn in dit dossier problematisch. Meer verkeer, meer stikstof, fijnstof en CO2 zijn de eerste voordehandliggende problemen. Minder verkoeling en filtering die de bomen momenteel bieden is een tweede groot probleem, zeker zo dicht bij een stad. Extra verharden is een derde problematisch iets waar op zich wel gemakkelijk, maar niet goedkoop, oplossingen voor te vinden zijn.
Verlies van biodiversiteit lijkt hier klein als er effectief slechts enkele hectaren op het spel staan, maar vooral het aandeel aan boskern wordt verminderd in het gebied ernaast. Dit maakt het bos minder robuust en zorgt dat specialistische soorten, in dit geval vooral varens (tongvaren, geschubde mannetjesvaren en stijve en zachte naaldvaren) en de vele, vaak zeldzame paddenstoelen het moeilijk krijgen. Ook bosuil, verschillende vleermuizen, zwarte specht, kleine bonte specht, bunzing houden van grotere bosgebieden met een kern die rustig, koel, windstil, … is.
De aanleg en het warm stoken van een dergelijk groot complex kan ook moeilijk duurzaam gebeuren en zal met een gigantische CO2 uitstoot gepaard gaan. Als die op Mechels grondgebied kan gecompenseerd worden zou dat helpen maar lijkt me een grote uitdaging.”


236 “Geachte,

Ik wens bezwaar aan te tekenen tegen het project om Plops’Aqua Mechelen te implementeren in het gebied Zennebeemden Bos.
Iedereen, de politiek, de jeugd , de publieke opinie schreeuwen het uit dat bos en natuur een zeer belangrijke pijler zijn om de leefbaarheid op lange termijn te garanderen, Zich verschuilen achter we zullen ‘elders’ dan een nieuw stuk bos aanplanten is onvoldoende. Deze buffer dient hier onaangeroerd te blijven, deze staat vastgelegd in de desbetreffende omgevingsplannen, en kan niet zomaar een andere bestemming krijgen. Deze Zone zorgt voor de broodnodige trage insijpeling en vasthouden van water. Dit bos is eveneens een natuurlijke habitat voor verschillende soorten Fauna en Flora, we moeten dit koesteren en beschermen. Daaroven biedt deze zone een natuurlijke lawaaihinder voor de nabij gelegen E19 – Bij het kappen van de middenstrook in het verleden is de lawaaihinder merkbaar gestegen – Ik ondervind nu veel meer als toen ik hier ‘net’ woonde (in 2001) meer finder van – er is een constant geroezemoes te horen van het verkeer op de E19.
De infrastructuur aan de Uitrit van Mechelen Zuid is ook niet voorzien op de extra stroom aan verkeer, vervuiling, overlast en hinder die dit zich met zich mee zal brengen. Het zal dus naar alle waarschijnlijkheid extra werken, alsook extra inlijving van het bosrijke gebied moeten inpalmen om dit allemaal op te kunnen vangen. Er zijn andere, betere locaties die nu in ongebruik zijn in de Mechelese regio, zonder ingrijpende, desctructieve handelingen te hoeven doen aan het o zo noodzakelijke bos en natuurgebied.

Hoogachtend,


237 “Het zoveelste stukje Aarde opofferen voor nepgenot :
Ik hoop dat jullie kinderen zich mogen doodvervelen in Aquaflopsa !”


238 “Wat betreft geluidsoverlast vind ik dat dat de bewoners tussen zemstbaan/brusselsesteenweg nu al onnoemelijk veel geluidsoverlast moeten verteren door het feit dat ze tussen de spoorwegen (met vernieuwde nieuwe spoorverbindingen en het gebrek aan geluidsschermen) , de druk bereden brusselsesteenweg ( MS shopping center, shops op Brusselsesteenweg), de Zemstbaan enerzijds en de E19 en het rondpunt Technopolis anderzijds geperst zitten.
Alles wat daar boven komt door toenemende verkeersdrukte is “”trop c’est trop”..en niet te rechtvaardigen. Ook een 40 tal nieuw appartementen vis a vis de Zennebeemden zorgen dra voor nog meer verkeer en sluipverkeer tussen brusselsesteenweg en zemstbaan.

Een Toren -parkeergarage zoals voorzien is weer geluidsoverlast, optisch en principieel totaal ongepast naast een zennebeemdembos en ook een zeer storende bron van lichtpollutie door de verlichte verdiepingen (zie parking Keerdok) en de in- en uit-rijdende autos.

De hardnekkigheid van ´de Plopsaqua lobby bij de planning op deze site is pervers en een paradoxaal gegeven ivm klimaatpolitiek en burgerwelzijn”


239 Natuur in Vlaanderen is een waardevol iets dat men moet koesteren.


240 “Ik wil met dit schrijven mijn oprechte bezorgdheid uiten aangaande de plannen om een waterpretpark te bouwen in het Zennebeemdenbos.
Ik woon sinds 1986 in de Zennebeemden en ken het stukje unieke natuur dus al een tijdje. Het gebied ligt erg laag en verzamelt al sinds lange tijd het water in z’n waterlopen, poelen, én in de grote weide. In onze straat liggen veel tuinen eveneens zeer laag en staan dus ook regelmatig onder water, voorlopig nog enkel met schade aan tuinhuizen, paadjes en beplanting. Tot ver in de jaren ’90 zagen we in de winterperiode meermaals ook het bos achter onze tuin blank staan. De oudere huizen met een kelder moeten er dan tevens ook aan geloven.

Ondertussen is de wildgroei in het gedeelte palend aan de grote weide en aan Technopolis uitgegroeid tot een dicht bos met oa hoofdzakelijk wilgenbomen. Hiervan is bekend dat ze erg veel water kunnen “”verwerken””, Ook de natte weide staat nog regelmatig blank en doet dienst als buffer voor tijdelijke wateroverlast.

Extra verharding en bebouwing zal ongetwijfeld de capaciteit van de natuur om het water te verwerken ernstig verstoren. Ik vrees dan ook dat met dit plan, ook al lijkt dit probleem op papier allemaal “”ondervangen””, meerdere bewoners van de Zennebeemden met wateroverlast zullen te maken krijgen. Het gebied is al tientallen jaren ingekleurd als waterbuffer en een dergelijk project zal zwaar wegen op de waterhuishouding .

Jaren geleden waren de wandelaars vooral lokale bewoners, en wanneer we iets bijzonders zagen in het gebied ging dat snel rond, ook toen de eerste ree werd gespot. Tijdens Corona waren er meer bezoekers op de wandelwegen en vreesden we dat de dieren verdwenen waren. Vorige week echter hoorde ik dat er opnieuw een ree werd gezien, dus de grootte van het gebied en de dichte begroeiing maakten toch dat het blijvers zijn, en dat is fantastisch.
Het lijdt geen twijfel dat de dieren door de plannen van Plopsa ergens anders hun heil zullen moeten zoeken, en dat is erg treurig vermits ze niet anders dan over de drukke gewestweg of over de E19 zullen moeten lopen in hun vlucht…

Dat het een heel spijtige zaak zou zijn voor de erg diverse fauna en fora aan de Mechelse rand is wel zeker. De natuur had tientallen jaren nodig om tot dit resultaat te komen en dat je dit zou kunnen compenseren door op andere (verspreide) plaatsen bomen te planten is ronduit boerenbedrog.

Ik spot ook elke winter opnieuw meerdere houtsnippen die zigzaggend voor me uitvliegen op lage hoogte tussen de bomen, dus allicht broeden ze in het bos. Hoogstwaarschijnlijk op de plekken waar het erg dicht begroeid is met zowel bomen als laag struikgewas. Die plekken vind je vooral in het Noordelijk gedeelte. In Vlaanderen zouden nog maar enkele honderden broedparen leven, en het is wederom onbegrijpelijk dat deze schaarse biotopen plaats moeten ruimen voor een pretpark.

Ik hoop dan ook stellig dat alle bevoegde mensen (instanties zijn namelijk samengesteld uit mensen) zich met gezond verstand over deze aanvraag buigen en de juiste beslissing nemen door het plan definitief af te wijzen.

Beleefde groeten,


241 Verdwijnen van het groen


242 “In tijden van energieschaarste en grote druk op het klimaat en de natuur zijn zulke grote projecten absoluut not done . Behalve verkeers- en lawaaioverlast bieden zij geen enkele meerwaarde voor omze omgeving . Het is bovendien onbegrijpelijk dat fietsstad mechelen met zo´n project terug meer autoverkeer en bijgevolg luchtpollutie zou binnenhalen .


243 “Groen en bos dat moet verdwijnen
verkeers overlast (parkeren voor onze oprit
lawaai
wat? met de woningen tijdens droogleggen van de werkzaamheden
er zijn woningendie binnen100meter liggen en 95jaar oudzijn
over drugs zullen we maar zwijgen”


244 Ik denk dat het meer dan aangetoond is dat het kappen can bossen negatieve effecten heeft op mens, omgeving en klimaat.


245 Er is al genoeg Plopsa, en minder en minder groen voor mens en dier,,,


246 We moeten onze groene buffers ten aller tijden beschermen!!! Willen we dat het nog warmer wordt??? Genoeg is genoeg! We hebben nood aan meer zuivere lucht!!!


247 “vul u het maar.
alle bezwaren die kunnen geopperd worden zijn goed voor mij.


248 “Ik eis dat de bouwplannen van Plopsaland gestopt worden en alle vergunningen geweigerd worden om dit waardevolle natuurgebied waarvan er al slechts veel te weinig zijn in Vlaanderen op te offeren voor commercieel gewin.

Betonstop is een prioriteit in Vlaanderen. Versnipering van natuurgebioed is een groot probleem. Vlaanderen moet zijn beloftes en ambities waar maken voor behoud en uitbreiding van groene zones en waardevolle gebieden beschermen.”


249 “Het vernietigen van een mooi stuk natuur om vol te bouwen met een commercieel zwembad is onaanvaardbaar. Er is in Mechelen voldoende ruimte die hiervoor wel in aanmerking kan komen.
We moeten de weinige natuur die ons rest beschermen tegen projectontwikkelaars en grof geld.
Het stadsbestuur claimt in te zitten met natuur, wel dat gaat verder dan een paar fietspaden leggen en de ring heraanleggen.
Tijd om te tonen dat het stadsbestuur haar op de tanden heeft.”


250 “Ik kies voor het behoud van de natuur van deze plek. Deze is namelijk echt uniek en heeft onze regio nodig. Er mag niet nog meer natuur verdwijnen.
Zulk park zorgt ook voor veel overlast voor de bewoners en een belasting voor het milieu in de directe omgeving die behouden blijft.
Voor mij een duidelijke nee tegen de aanleg van dit Plopsa park.”


251 “Geacht,
Ik teken bezwaar op de bouw aanvraag om ons bos te beschremen .
We hebben in België veel te weinig bossen en die zijn groot nodig voor ons klimaat verandering die zorgen voor ons.afkoeling .
Met vriendelijk groeten Najet”


252 “Ik wens het Zennebeemden Bos te beschermen tegen de voorgestelde bouwplannen van Plopsa voor een waterpretpark.
Die plannen zijn een aanslag op de fauna en flora van het Zennebeemden Bos.”


253 “Mechelen en omgeving heeft al meer dan genoeg ecologisch waardevolle gebieden verloren. Versnippering van dit bos gaat de biodiversiteit en soortenrijkdom significant doen afnemen. Cultuur en ontspanning daarentegen is er al voldoende in Mechelen om geld uit te halen en mensen te lokken, kijk maar naar de nekker bv. de afgelopen weken, en dan is het nog geen vakantie maar zijn het nog examens.

Mvg
E
Biologe gespecialiseerd in ecologie, conservatie- en evolutiebiologie”


254 “Natuur is geen consumptie-object. Zeker geen wegwerp-object.
Een leefwereld en een leefbare wereld voor biologische organismen (waaronder de mens) zijn ook geen consumptie- of wegwerpobject.
De vernieling is onomkeerbaar en onaanvaardbaar !
Toekijken hoe aanslag na aanslag wordt gepleegd op goed draaiende natuur zonder dewelke het leven wordt bedreigd, is geen optie meer.”


255 Ik wens dat het beetje groen en natuur behouden wordt, plus er is al genoeg verkeersoverlast in de tand rond Mechelen. Het verkeer wordt uit stad Mechelen geweerd maar wordt doorgestuurd naar de omliggende dorpen zoals Hombeek,Zemst, wijk Battel! Stop met al die drukte!


256 “Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is.


257 “Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik mijn diepe bezorgdheid uiten over de voorgenomen plannen van Plopsa om een waterpretpark te bouwen in de Zennebeemden. Ik ben ervan overtuigd dat dit project aanzienlijke negatieve gevolgen zal hebben voor het milieu en de waterhuishouding in het gebied.

Allereerst wil ik wijzen op het feit dat de bouw van het waterpretpark grotendeels plaatsvindt in het Zennebeemden Bos, waarbij ook het weiland en de beken verder in het bos worden beďnvloed omdat het water via die wegen moet worden afgevoerd. Het weiland zal fungeren als waterbekken, wat betekent dat er aanzienlijke wijzigingen in de waterstromen zullen plaatsvinden. Dit heeft potentieel nadelige gevolgen voor de ecologie en de natuurlijke balans in het gebied.

Bovendien ben ik zeer verontrust over het plan om een waterzuiveringsinstallatie op het terrein te plaatsen die naar verluidt niet kan voldoen aan de geldende normen voor waterverontreiniging. Het is onacceptabel dat Plopsa een uitzondering aanvraagt om een vervuilende installatie te gebruiken, aangezien dit de waterkwaliteit en het aquatische leven in het gebied ernstig kan schaden. Het is van groot belang dat er strikte milieunormen worden nageleefd om de bescherming van ons kostbare natuurlijke erfgoed te waarborgen.

Daarnaast moet benadrukt worden dat het Zennebeemden Bos van grote ecologische waarde is. Een deel van het bos wordt momenteel al beheerd door Natuurpunt, wat aangeeft dat er aandacht is voor het behoud van de biodiversiteit en het behoud van dit unieke natuurgebied. Het is zorgwekkend dat de bouw van een waterpretpark een aanzienlijke impact zou hebben, niet alleen op het beoogde gebied, maar ook op andere delen van het bos. De vernietiging of verstoring van dit waardevolle ecosysteem is onaanvaardbaar.

Ik wil u ook attenderen op het feit dat het gebied waarin het waterpretpark gepland is, al jarenlang moerasgrond is. Deze vaste kleigrond heeft een hoog waterretentievermogen. Het voornemen om het volledige terrein met één meter op te hogen en bemaling toe te passen, kan ernstige gevolgen hebben voor de stabiliteit van de grond in de omgeving. Het is niet ondenkbaar dat deze bouwwerkzaamheden schade aan woningen en infrastructuur in de omgeving veroorzaken.

Hartelijk dank mijn bezwaar mee in overweging te nemen.


258 “Belgie

Een van de meest gebetonneerde/verharde landen ter wereld.
Die eerste zin, doet mij al wankelen.

Ik ben geen bioloog, noch iemand die alles wetenschappelijk kan onderbouwen. Ik ben gewoon mens en als mens voelt dit helemaal niet goed aan.

De natuur, is aan ons om te beschermen. Laat onze bossen met rust en plant extra bij, in plaats van onze dierbare bossen te kappen en ze te vervangen. U weet al te goed dat bomen dienen te groeien en vooral tijd nodig hebben om te floreren. U kunt niet zomaar een bos herplanten ergens anders…

Ook de mens en de dieren zullen hier de duppe van zijn. Ook al past de natuur zich aan, WIJ ZIJN DE BESCHERMERS VAN DEZE PLANEET en als wij onze verantwoordelijkheden niet nemen, dan zal het op korte termijn niet meer leefbaar zijn in ons dierbaar land.

Wees a.u.b een voorbeeld voor de volgende generaties, laat ons de natuur beschermen. Niet omkappen, niet verplaatsen.

Zwembaden en gebouwen genoeg.

Natuur daar en tegen, kan er niet genoeg zijn.”


259 “Ik maak bezwaar tegen de komst van een pretpark.
Het natuurgebied moet behouden blijven..
In deze tijd van klimaat verandering is natuur, bos van levensbelang voor iedereen. Voor de biodiversiteit, voor de opname van CO2. Voor de gezondheid van mensen. Boor het koelen van de aarde. Hoe meer bos, hoe koeler de aarde.”


260 “Ik wens bezwaar aan te tekenen tegen dit project wegens de negatieve impact op het biologisch waardevolle Zennebeemden Bos en haar omgeving. In tegenstelling tot het verkleinen van de hoeveelheid natuur en bijkomende druk te leggen op wat er nog overblijft (negatieve milieuimpact, hogere verkeersdruk, nog meer lichtvervuiling en geluidsoverlast, slechtere luchtkwaliteit), is het net nodig om te zorgen voor meer dergelijke natuur en de bestaande natuur te behouden met respect voor de aanwezig fauna en flora (en omwonenden). Bijkomende verharding in moerassig en overstromingsgevoelig gebied in tijden van klimaatverstoring is ten zeerste ongewenst en het tegendeel van waarop ingezet zou moeten worden.


261 “Ontbossing: in een tijd waarin we de veel te weinig bomen die er nog zijn ontbossen is crimineel gedrag. Ook al worden er nieuwe aanplantingen gedaan elders. Nieuwe aanplantingen zijn nodig zonder dat er ontbossing is.
De weinige natuur die er ons nog rest vrijwaren. Niet laten innemen door alweer een pretpark dat enkel toegankelijk is voor diegenen die er de middelen voor hebben. Een bos is voor iedereen toegankelijk.
Verkeersdruk die een pretpark met zich meebrengt, absoluut te vermijden: druk in de omgeving, en veel extra uitstoot.”


262 “Beste,

Er is veel gelegenheid tot zwemmen in gemeentelijke zwembaden en openbare vijvers.
Ontharden is noodzakelijk om overstromingen tegen te gaan. Bos is een groene buffer, natuurlijke plek waar water in kan sijpelen. Bovendien zorgt bos al eeuwenlang voor onze gezondheid en is het een biotoop voor dieren, alles noodzakelijk voor ons voortbestaan.
Met de opwarming van de aarde valt er tijdens de zomermaanden niet voldoende regen meer waardoor auto’s wassen en water vullen in zwembaden niet meer kan/mag. Waterverspilling en ontbossen is niet meer van deze tijd. Ontspanninging, recreatie en welzijn werkt beter in een natuurlijke omgeving. Extra pretparken zijn overbodig. Wees opbouwend creatief en voorzichtig met voorstellen ipv vernielzuchtig.
Mvg”


263 “Al het verkeer voor Plopsaqua moet via de rotonde komen van Technopolis. Die rotonde is nu al verzadigd. Er is nog geen direct plan voor een oplossing voor dit probleem. Er komt wel nog extra belasting, naast Plopsaqua, door de nieuwe tangent en door een nieuw distributiecentrum in Mechelen Zuid.
Wanneer de snelweg afrit Mechelen Zuid zou vast zitten, komt er file op de snelweg. Wie uit het Noorden komt gaat dan verder rijden tot Zemst en dan zo langs de Zemstbaan tot bij Plopsaqua proberen te komen.

Het gebied waarin het waterpretpark zou komen is al jaren moerasgrond. Het is heel vaste klei die heel veel water vasthoudt. Om daarin te bouwen moeten ze het volledige terrein een meter ophogen, en een bemaling doen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de stabiliteit van de grond in de omgeving. Barsten in huizen zijn daarbij niet ondenkbaar.

Maar het houdt niet op na de bouw. Daarna is er een heel groot stuk bos verhard door beton. Regenwater moet dan een andere weg gaan zoeken in de omgeving.

Een belangrijk deel van die afwatering gebeurd richting de huizen van de Zemstbaan.

Het gebied staat ingeschreven als overstromingsgevoelig. Het is een zogenaamd wetland.

De toegang voor fietsers en voetgangers is voorzien langs de Zemstbaan. Er is geen voetpad in die straat. Er zijn geen zebrapaden. Voor de verbinding met fietsostrade en de stad moet eerst de Brusselsesteenweg overgestoken worden. Ook daar is de verkeerssituatie niet veilig voor zwakke weggebruikers.

De bouw van het waterpretpark gebeurd voor een groot deel in het Zennebeemden Bos, maar ook het weiland en de beken verder in het bos gaan gevolgen dragen omdat het water langs daar moet weglopen. Het weiland moet dienst doen als waterbekken.
Men gaat op het terrein een waterzuiverings installatie plaatsen die zo vervuilend is dat ze niet binnen de normen kunnen blijven. Plopsa vraagt daarvoor een uitzondering aan.

Het bos is biologisch zeer waardevol. Een deel van het bos wordt nu al beheerd door Natuurpunt. De impact van zo’n project zou ook groot zijn in de rest van het bos.

Tijdens de communicatie van Stad en Plopsa werd het project veel kleiner voorgesteld dan het plan dat nu voorligt. Vooral de betrokken percelen naar het zuiden zijn veel uitgebreider. De kans bestaat dat men in de toekomst gebruik gaat maken van de vereenvoudigde procedure om later nog verder uit te breiden. Die vereenvoudigde procedure betekent dan geen openbar onderzoek.”


264 In deze tijden van klimaatverandering is het behoud van natuur en groen belangrijker en meer nodig dan een pretpark of een plopsaqua…


265 “Geachte,
Hierbij dien ik een bezwaarschrift in tegen de voorgenomen bouwvergunning voor Plopsaqua in het Zennebeemden Bos. Ik maak me ernstige zorgen over de potentiële gevolgen van dit project voor mijn leefomgeving en de waarde ervan. Graag wil ik de volgende bezwaren onder de aandacht brengen:

1.Milieuimpact: Het Zennebeemden Bos is een biologisch waardevol gebied dat al deels wordt beheerd door Natuurpunt. De bouw van Plopsaqua zal niet alleen het bos zelf aantasten, maar ook de weilanden en beken in de omgeving. Bovendien vraagt Plopsa een uitzondering aan voor een vervuilende waterzuiveringsinstallatie die niet binnen de normen kan blijven.

 1. Waterhuishouding: Het gebied waarin het waterpretpark gepland is, bestaat voornamelijk uit moerasgrond. Om te bouwen moet het terrein met één meter worden opgehoogd, wat gevolgen kan hebben voor de stabiliteit van de grond in de omgeving. Bovendien zal het verharden van een groot deel van het bos en de betonnen constructies de afwatering belemmeren, met mogelijke overstromingen als gevolg.
 2. Inplanting: Tijdens de communicatie tussen de stad en Plopsa is het project kleiner voorgesteld dan het huidige plan. Hierdoor bestaat de vrees dat er in de toekomst gebruik zal worden gemaakt van de vereenvoudigde procedure om verder uit te breiden, zonder openbaar onderzoek.

Met de aanleg van de tangent en de megalomane bouwprojecten hebben we de afgelopen jaren al veel aan groen moeten inboeten.

Ik verzoek u om mijn bezwaar te behandelen en mij op de hoogte te stellen van de voortgang van de besluitvorming met betrekking tot de bouwvergunning van Plopsaqua.

Vriendelijke groeten,


266 Pretparken horen zich te situeren op industrieterrein of km zones. Niet in de natuur.


267 Moeten er argumenten gegeven worden ? Is het niet logisch dat ik voor de natuur kies ipv een overbodig zwembad ? Kies nu toch eens voor de natuur ipv voor het geld ! Ik kan het niet verwoorden zoals een advocaat zou doen maar na al dat beton (tangent, parking keerdok, malinas, talloze verkavelingen, …) zou er weeral een mooi stuk natuur moeten verdwijnen en plaats maken voor meer verkeer, geluidsoverlast, … Dit moet stoppen !!


268 “Ben het beu om nog langer dat dictatoriaal en compleet hypocriet milieubeleid van het stadsbestuur te blijven verdragen.
Blijkbaar wordt er enkel gedacht aan de mogelijke financiële belangen van betrokken partijen en nooit aan de gevolgen voor de omwonenden en aan het ecologisch systeem zelf.
Stop gewoon met die waanzin.
Er zijn pretparken genoeg in België !!!”


269 “Beste,
De covidperiode heeft ons zo laten zien en voelen hoe belangrijk natuur is. En dit véél belangrijker dan pretparken. Er zijn er genoeg, waarom leeft onze samenleving altijd naar méér?

Vandaar mijn bezwaar voor volgende redenen:

Milieuimpact
De bouw van het waterpretpark gebeurd voor een groot deel in het Zennebeemden Bos, maar ook het weiland en de beken verder in het bos gaan gevolgen dragen omdat het water langs daar moet weglopen. Het weiland moet dienst doen als waterbekken.
Men gaat op het terrein een waterzuiverings installatie plaatsen die zo vervuilend is dat ze niet binnen de normen kunnen blijven. Plopsa vraagt daarvoor een uitzondering aan.

Het bos is biologisch zeer waardevol. Een deel van het bos wordt nu al beheerd door Natuurpunt. De impact van zo’n project zou ook groot zijn in de rest van het bos.

Dankzij de site Waarnemingen.be kan je opzoeken welk soorten er in het bos te vinden zijn. Dat kan je helpen om een bezwaar op te maken.
Klik hier voor een overzicht: https://waarnemingen.be/locations/34995/observations/

Verkeersdruk
Al het verkeer voor Plopsaqua moet via de rotonde komen van Technopolis. Die rotonde is nu al verzadigd. Er is nog geen direct plan voor een oplossing voor dit probleem. Er komt wel nog extra belasting, naast Plopsaqua, door de nieuwe tangent en door een nieuw distributiecentrum in Mechelen Zuid.
Wanneer de snelweg afrit Mechelen Zuid zou vast zitten, komt er file op de snelweg. Wie uit het Noorden komt gaat dan verder rijden tot Zemst en dan zo langs de Zemstbaan tot bij Plopsaqua proberen te komen.

De toegang voor fietsers en voetgangers is voorzien langs de Zemstbaan. Er is geen voetpad in die straat. Er zijn geen zebrapaden. Voor de verbinding met fietsostrade en de stad moet eerst de Brusselsesteenweg overgestoken worden. Ook daar is de verkeerssituatie niet veilig voor zwakke weggebruikers.

Parkeerdruk
Plopsaqua zou een parkeertoren plaatsen met 1000 plaatsen. De verwachtte prijs is 10 tot 15 euro per dag. Parkeren in de Zemstbaan, Zennebeemden, Zwartkloosterstraat, Geerdegemdries, Heysegemstraat, Barbelgemstraat, Kruisbaan is gratis.

Waterhuishouding
Het gebied waarin het waterpretpark zou komen is al jaren moerasgrond. Het is heel vaste klei die heel veel water vasthoudt. Om daarin te bouwen moeten ze het volledige terrein een meter ophogen, en een bemaling doen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de stabiliteit van de grond in de omgeving. Barsten in huizen zijn daarbij niet ondenkbaar.

Maar het houdt niet op na de bouw. Daarna is er een heel groot stuk bos verhard door beton. Regenwater moet dan een andere weg gaan zoeken in de omgeving.

Een belangrijk deel van die afwatering gebeurd richting de huizen van de Zemstbaan.

Het gebied staat ingeschreven als overstromingsgevoelig. Het is een zogenaamd wetland.

Lichtinval en verstoring
Het waterpretpark krijgt een toren van 30m hoog vanwaar de kleurige glijbanen vertrekken. Dit gaat de horizon verstoren voor veel bewoners in de buurt.

De parkeertoren heeft 3 verdiepingen en is open. Het park is tot 22u open, dus wegrijdende wagens zouden met hun lampen op 7 tot 9m hoogte schijnen.

Er is vandaag al heel veel lichtvervuiling vanaf de overloop parking van Technopolis, met grote impact op de fauna, en op de nachtrust van omwonenden.

Geluidsoverlast
De geluidsmetingen van de studie werden slechts bij 3 adressen gedaan, allemaal gelegen achter het hoofdgebouw. Er is geen meting gedaan bij huizen die verder op de Zemstbaan liggen, waar het hoofdgebouw geen bescherming geeft. De meting vergelijkt met een Bellewaerde park, niet met Plopsaqua in De Panne of Landen.

Tussen de parking en het hoofdgebouw komt een buitenzwembad, een wildwaterbaan en een speeltuin.

Bij de glijbanen is een grote koker voorzien waarin een zogenaamde wirlpool zit. In de geluidstudie wordt hierover niets gezegd. Deze grote koker kan als reuzachtiuge klankkast werken.

In de studie wordt vaak verwezen naar het lawaai van de snelweg dat we hier kennen bij nat weer en westenwind. Het geluid van een waterpretpark is echter niet hetzelfde geluid als een snelweg. Men kan dit niet vergelijken louter met decibels.

Geuroverlast
Plopsaqua zou een eigen waterzuivering installatie krijgen langs de westkant van de parking. In ons land hebben we overwegend westen wind. Die geur kan dus ook de woonwijken in het oosten bereiken.

Luchtkwaliteit
Veel extra verkeer maar ook de verwarmings-installatie van het waterpretpark gaan de omgeving rond de Zemstbaan enorm belasten.

Inplanting
Tijdens de communicatie van Stad en Plopsa werd het project veel kleiner voorgesteld dan het plan dat nu voorligt. Vooral de betrokken percelen naar het zuiden zijn veel uitgebreider. De kans bestaat dat men in de toekomst gebruik gaat maken van de vereenvoudigde procedure om later nog verder uit te breiden. Die vereenvoudigde procedure betekent dan geen openbar onderzoek.

Ik denk dan ook dat er genoeg redenen zijn om dit prachtig stuk natuur te behouden, alsook om als omwonende geen last te hebben met alle bovengenoemde problemen.

Is de stem van de burger niet belangrijker dan terug het aanzoek van een winstgevende pretpark?

Met vriendelijke groeten,


270 We leven niet meer in tijden dat natuur die in de weg staat voor geldbeluste projectontwikkelaars doodleuk geruimd kan worden voor een amusementspark dat instant-fun en snelle kicks biedt en dat de waterhulpbronnen nog meer onder druk zal zetten, om maar te zwijgen van de verschillende vormen van overlast die het aquapark zal veroorzaken (lawaai, beton, files, auto’s, afval, plastic verpakkingen van fast-food, dronkenschap,…). Heel dit project staat haaks op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN waartoe België zich verbonden heeft. De prijs die we zullen betalen voor het vernietigen van natuur zal veel groter en onomkeerbaarder zijn dan louter het prijskaartje van het park. De inkomsten die het park zal opbrengen zullen verdwijnen in de zakken van een paar enkelingen die dan weer gaan investeren in andere grondstoffen-slurpende projecten op plaatsen waar nu nog wat natuur is, en zo hun monopolie en onaanraakbaarheid nog versterken. België is al dichtbevolkt en natuurbehoud is de enige langetermijngarantie tegen de gevolgen van de klimaatcrisis en de maatschappelijke ontwrichting die die zeker teweeg zal brengen. We moeten glokaal denken, bescherm dus het Zennebeemden Bos, als deel van een groen netwerk in ons overbevolkt en volgebouwd land.


271 “Er gaan te weinig parkeerplaatsen zijn voor omwonenden, te veel lawaai van het buitenzwembad, weer een stuk groen minder waardoor zo een bouw zeer belastend is voor het milieu: te veel beton waardoor het regenwater weer niet rechtstreeks in de grond kan trekken, weer een plaats minder voor onze dieren die nog in het wil leven en de insecten zijn hun vaste plek weer kwijt!
De schade van de chemische producten die gebruikt worden om dit complex te onderhouden, voor ons milieu zeer belastend is ook voor onze wateren die er rondom liggen en hierdoor bevuild en belast worden.
Om maar niet te spreken over de belasting voor de mensen rondom, waarde van hun huis daalt, ginder om veilig op de straat te komen, mensen die wild gaan parkeren, vuil achter laten in de straten, lawaai ginder van de auto’s en voorbijgangers.”


272 Ik ben van mening dat elke boom, elk bos moet beschermd worden, ze zijn waardevoller dan een waterpretpark, dat bovendien nog een negatievere invloed zal hebben op de omgeving en de schaarse natuur die ons nog rest.


273 “Laat het groen groen zijn. Het is al druk genoeg op de zemstbaan.
Hoeveel van het groen moet daarvoor verdwijnen en hoe druk gaat het worden op de zemstbaan, om van het lawaai van een plopsapark maar te zwijgen.”


274 Waarom moeten kapitaalkrachtigen altijd denken de wereld van hen is en dat ze natuur kunnen afbreken als het hen uitkomt? Zou Plopsa niet beter zich bezig houden met klimaatverandering en zijn geld daarin steken. Maar dat brengt niks op, dan kunnen ze niet van de belasting terugtrekken. Het is schandalig dat Mechelen zich met zulke achterbakse kuiperijen inlaat. Er is een immens watertekort en Plopsa gooit ermee alsof het niets is met de goedkeuring van de stad Mechelen en waarschijnlijk ook van de Vlaamse regering. Onvoorstelbaar dat in deze periode van watertekort, droogte en klimaatverandering het verstand van de mens gereduceerd is tot nul . Door dat project doet Plopsa mee aan de ontbossing van het regenwoud want sterk hout hebben ze nodig voor hun zwembad en huisjes. Het is te erg voor woorden. Help liever de geneeskunde dan te treuren over de verloren winst tijdens Corona. Die hebben er baat bij dat er gesteund wordt, niet met een zwembad.


275 “De bouw van het waterpretpark zou voor een groot deel in het Zennebeemden Bos gebeuren, maar ook het weiland en de beken verder in het bos gaan gevolgen dragen omdat het water langs daar moet weglopen. Het weiland moet dienst doen als waterbekken.
Ze willen op het terrein een waterzuiverings installatie plaatsen die zo vervuilend is dat ze niet binnen de normen kunnen blijven.
Het bos is biologisch zeer waardevol. De impact van zo’n project zou ook groot zijn in de rest van het bos.”


276 Deze natuur moet ongerept blijven aub .


277 “De bouw van het waterpretpark gebeurt voor een groot deel in het Zennebeemden Bos, maar ook het weiland en de beken verder in het bos gaan gevolgen dragen omdat het water langs daar moet weglopen. Het weiland moet dienst doen als waterbekken.?Men gaat op het terrein een waterzuiverings installatie plaatsen die zo vervuilend is dat ze niet binnen de normen kunnen blijven. Plopsa vraagt daarvoor een uitzondering aan.

Het bos is biologisch zeer waardevol. Een deel van het bos wordt nu al beheerd door Natuurpunt. De impact van zo’n project zou ook groot zijn in de rest van het bos.Zo groeien er bijvoorbeeld enkele zeldzame planten als de zachte naaldvaren, de bosroos en de prachtmycena. Ook leeft er de zeer zeldzame boktor stictoleptura scutellata.

Al het verkeer voor Plopsaqua moet via de rotonde komen van Technopolis. Die rotonde is nu al verzadigd. Er is nog geen direct plan voor een oplossing voor dit probleem. Er komt wel nog extra belasting – los van Plopsaqua – door de nieuwe tangent en door een nieuw distributiecentrum in Mechelen Zuid.
Wanneer de snelweg afrit Mechelen Zuid zou vast zitten, komt er file op de snelweg. Wie uit het noorden komt gaat dan verder rijden tot Zemst en dan zo langs de Zemstbaan tot bij Plopsaqua proberen te komen.

De toegang voor fietsers en voetgangers is voorzien langs de Zemstbaan. Er is geen voetpad in die straat. Er zijn geen zebrapaden. Voor de verbinding met fietsostrade en de stad moet eerst de Brusselsesteenweg overgestoken worden. Ook daar is de verkeerssituatie niet veilig voor zwakke weggebruikers.

De parkeerdruk in de nabijgelegen buurt zou gigantisch worden. Plopsaqua wil een parkeertoren plaatsen met 1000 plaatsen. De verwachtte prijs is 10 tot 15 euro per dag. Parkeren in de Zemstbaan, Zennebeemden, Zwartkloosterstraat, Geerdegemdries, Heysegemstraat, Barbelgemstraat, Kruisbaan is gratis.

Het gebied waar het waterpretpark zou komen is al jaren moerasgrond. Het is heel vaste klei die heel veel water vasthoudt. Om daarin te bouwen moeten ze het volledige terrein een meter ophogen, en een bemaling doen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de stabiliteit van de grond in de ruime omgeving. Barsten in huizen zijn daarbij niet ondenkbaar.

Maar het houdt niet op na de bouw. Daarna is er een heel groot stuk bos verhard door beton. Verharding waar we net vanaf moeten. Regenwater moet dan een andere weg gaan zoeken in de omgeving. Een belangrijk deel van die afwatering gebeurd richting de huizen van de Zemstbaan. Het gebied staat nu al ingeschreven als overstromingsgevoelig. Het is een zogenaamd wetland.

Het waterpretpark krijgt een toren van 30m hoog vanwaar de kleurige glijbanen vertrekken. Dit gaat de horizon verstoren voor veel bewoners in de buurt.

De parkeertoren heeft 3 verdiepingen en is open. Het park is tot 22u open, dus wegrijdende wagens zouden met hun lampen op 7 tot 9m hoogte schijnen.

Er is vandaag al heel veel lichtvervuiling vanaf de overloopparking van Technopolis, met grote impact op de fauna, en op de nachtrust van omwonenden.

De geluidsmetingen van de studie werden slechts bij 3 adressen gedaan, allemaal gelegen achter het hoofdgebouw. Er is geen meting gedaan bij huizen die verder op de Zemstbaan liggen, waar het hoofdgebouw geen bescherming geeft. De meting vergelijkt met Bellewaerde, niet met de veel meer gelijkaardige Plopsaqua-vestigingen in De Panne of Landen.

Tussen de parking en het hoofdgebouw komt een buitenzwembad, een wildwaterbaan en een speeltuin. Bij de glijbanen is een grote koker voorzien waarin een zogenaamde wirlpool zit. In de geluidstudie wordt hierover niets gezegd. Deze grote koker kan als reusachtiuge klankkast werken.

In de studie wordt vaak verwezen naar het lawaai van de snelweg dat we hier kennen bij nat weer en westenwind. Het geluid van een waterpretpark is echter niet hetzelfde geluid als een snelweg. Men kan dit niet vergelijken louter met decibels. Waar de geluiden van de snelweg eerder monotoon zijn, zullen de geluiden van het waterpark veelzijdiger zijn, van zoemende en brommende installaties tot roepende kinderen en alles daartussen.

Veel extra verkeer maar ook de verwarmings-installatie van het waterpretpark gaan de omgeving rond de Zemstbaan enorm belasten.

Plopsaqua zou een eigen waterzuivering installatie krijgen langs de westkant van de parking. In ons land hebben we overwegend westen wind. Die geur kan dus ook de woonwijken in het oosten bereiken.

Tijdens de communicatie van Stad en Plopsa werd het project veel kleiner voorgesteld dan het plan dat nu voorligt. Vooral de betrokken percelen naar het zuiden zijn veel uitgebreider, waardoor er uitbreidingsmogelijkheden voor Plopsa zijn, waardoor over een aantal jaren de milieuschade, overlast, hinder enzovoort nog zullen verergeren.”


278 “Dit gebied is een wetland dus overstromingsgevoelig .
Door bouwwerken wordt water uit de grond weggetrokken wat zware gevolgen kan hebben voor de stabiliteit van gebouwen.
In zulke gebieden wordt de rust beter bewaard dan verstoord.
Dit past ook niet in het kader van de natuurherstelwet.


279 “Betreft het mogelijke kappen van het Zennebeemdenbos.

Het behoud van bos is ongetwijfeld belangrijker dan het uitbreiden van een pretpark.
Het is geen geheim dat de regering al jaren tekort schiet in het heraanplanting van bos, laat staan dat ze haar klimaat doelstellingen nakomt of een realistisch plan heeft om deze alsnog te halen.

Het lijkt me dan ook logisch dat Plopsa geen vergunning krijgt voor het uitbreiden van haar park en dat de regering er alles aan doet om kostbare natuur te behouden.

Het kappen van bos zou ten alle kosten moeten worden vermeden tot dat de regering zijn klimaat doelstellingen haalt en voldoende nieuw bos heeft aangeplant.

In tijden van klimaatopwarming is het onverantwoord om economische waarde boven ecologische te stellen, dit 300-jarige bos kun je niet zomaar vervangen of compenseren.

Bij deze dien ik bezwaar in tegen de het verstrekken van een vergunning om dit bos te kappen.”


280 “Er is al groen genoeg verdwenen, gaan we de aarde nu nog verder uitputten.
We zijn al bijna tot op de kern gegaan!
Uitbreiding tot daar aan toe, maar niet ten koste van de natuur!”


281 “Het project heeft geen enkele meerwaarde voor de omgeving. Een waardevol natuurgebied opofferen enkel en allen voor de expansiedrift van een privébedrijf raakt kant noch wal. De buurtbewoners in de wijde omgeving krijgen alle overlast :

 • verkeer
 • parkeeroverlast
 • lawaai
 • lichtvervuiling
 • openbare ruimte verdwijnt en de lasten komen volledig op het bordje van de bewoners.
  In de huidige tijd, waar elk stukje natuur broodnodig is voor de leefbaarheid van de omgeving, is het compleet van de pot gerukt dat een stuk natuur opgeofferd wordt voor zielloos en hersenloos entertainment.”

282 “Geachte,

We schrijven u deze brief om onze diepe bezorgdheid en bezwaar kenbaar te maken over de geplande bouw van Plopsaqua in Mechelen. Als bewoner van onze mooie stad zijn we nauw betrokken bij de ontwikkelingen en toekomst ervan. We geloven dat de bouw van Plopsaqua nadelige impact zal hebben voor ons milieu en ons welzijn.

In een tijd waarin we geconfronteerd worden met klimaatverandering en toenemende waterschaarste, moeten we streven naar duurzame oplossingen die onze natuurlijke hulpbronnen beschermen. We roepen op tot een grondig onderzoek naar de milieueffecten van Plopsaqua en de implementatie van passende maatregelen om eventuele negatieve gevolgen te minimaliseren.

Ten tweede maken we ons zorgen over de verkeers- en parkeerproblemen die de komst van Plopsaqua met zich mee zal brengen. Het gebied waar de bouw is gepland, is nu al gevoelig voor verkeersopstoppingen tijdens drukke periodes. De toestroom van bezoekers naar het waterpark zal ongetwijfeld leiden tot extra verkeerscongestie, wat de leefbaarheid van de omliggende wijken zal aantasten. Het is van essentieel belang dat er een gedegen verkeersplan wordt opgesteld en dat er voldoende parkeergelegenheid wordt gecreëerd om de negatieve impact op de lokale infrastructuur te beperken.

Daarnaast willen we uw aandacht vestigen op de mogelijke overlast voor de omwonenden. Waterparken trekken grote aantallen bezoekers aan, wat kan leiden tot geluids- en afvalproblemen. De aanwezigheid van een dergelijk grootschalig recreatiegebied kan leiden tot verstoring van de rust en vrede waar wij als buurtbewoners van genieten. Ik verzoek u om een grondige evaluatie uit te voeren van de mogelijke overlast en passende maatregelen te treffen om de impact op de omgeving te minimaliseren.

Tot slot willen we benadrukken dat ik niet tegen de ontwikkeling van onze stad ben, maar ik pleit voor duurzame en weloverwogen beslissingen die rekening houden met de belangen van alle betrokkenen. Ik moedig u aan om alternatieve locaties te overwegen voor de bouw van Plopsaqua, waar de mogelijke negatieve gevolgen beter kunnen worden beheerst.

We verzoeken u dan ook om ons bezwaar serieus te overwegen en alle nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de belangen van de inwoners van Mechelen worden beschermd. We zouden het op prijs stellen als u ons op de hoogte kunt houden van verdere ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp.

Dank u wel voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,


283 “Natuur is voor iedereen heel belangrijk geworden, waar je ook woont.
Met de klimaatopwarming zou iedere burgemeester in zijn stad of dorp alles er moeten aan doen om zoveel mogelijk natuur te beschermen.
Ik begrijp helemaal niet hoe zo een belangrijk natuurdomein de plaats moet ruimen voor nog een plopsaland.
Hopelijk wordt er eerst naar het behoud van natuur gedacht en niet aan de economische belangen.”


284 “Er zijn al pretparken genoeg!
De natuur en de bossen intrekken is overigens veel prettiger en duurzamer dan om het even welk pretpark!
Redt de zennebeemdenbossen!”


285 “Het wordt tijd dat de maatschappij, de mensen, openbare besturen, bedrijven inzien dat de natuur en natuurbehoud absolute prioriteit moeten krijgen. Willen we onze planeet redden. Dat daarenboven natuur moet wijken voor Plopsaland, puur amusement, is cynisch en uiterst kortzichtig. Mensen hebben meer deugd van bossen en groen, zowel fysiek als mentaal, dan nog meer beton. Natuur dient meer het algemeen belang dan commerciële amusementsconstructies.
Ik dien daarom bezwaar in tegen de plannen van Plopsa ten koste van onze waardevolle en zeer bedreigde natuur.


286 Wees zuinig op de groene ruimte en stop de wildgroei aan pretparken


287 Dit hoort hier niet thuis!


288 Ontbossing stoppen.


289 “Genoeg andere plaatsen, waar geen bos is, om een waterpretpark te bouwen.


290 Dit is een waardevol stukje natuur. Hier is geen plaats voor de plannen van Plopsaqua.


291 “Ik dien bezwaar in tegen het zoveelste pretpark.
Een pretpark op deze plaats zorgt voor verlies van waardevol bos/natuurgebied. Het zorgt ook voor vervuiling, nl luchtvervuiling, grondvervuiling, watervervuiling, lichtvervuiling. Het zorgt voor overlast, nl verkeersoverlast, geluidsoverlast en milieuoverlast. Het uitzicht zou heel verstoord zijn. In deze tijden moet er ingezet worden op zoveel mogelijk behoud van levensbelangrijke natuur, belangrijk voor mens en dier. Als de natuur op moeder Aarde aangetast blijft worden dan maakt het leven op onze planeet steeds minder kans. Daar moet op de eerste plaats naar gekeken worden om ‘rijker’ te worden. Winst en macht op de verkeerde manier gebruiken zorgt voor verlies. Denk daar aub aan! Wij, u, anderen, iedereen zal u levenslang dankbaar zijn. En ook ik dank u.
Vriendelijke groeten,


292 Ik woon in Mechelen Zuid en maak dagelijks gebruik van de rotonde aan Technopolis. Het verkeer is sinds de opening van de tangent explosief toegenomen. Er worden veel meer risico’s genomen om in te voegen omdat het verkeer er verzadigd is, zeker tijdens de spitsuren. Al het vrachtverkeer voor de industrie in Mechelen Zuid moet over die rotonde. Er is daar helemaal geen plaats voor het ontvangen van een massa pretpark-toeristen!


293 “Ik denk dat er in een klein landje als België genoeg mogelijkheden zijn om naar een pretpark te gaan waardoor ze er geen extra moeten gaan bij planten.
Beter zouden ze aandacht schenken aan de natuur wat ons nog rest.
Mechelen Klimaatneutraal, een doelstelling,…. of toch niet?”


294 Hiermede teken ik bezwaar tegen de plannen van Plopsaqua om de beemden te vernietigen.


295 “Beste

Vlaanderen is al zo arm aan hoognodige bossen. Het opnieuw aanplanten van omgekapte wouden gebeurt ook niet of veel te weinig. Daarenboven zijn volwassen bomen in de strijd tegen de opwarming van de aarde en als verkoeling om onder te vertoeven ook veel effectiever dan eventuele jonge scheuten. Pretparken zijn er bovendien ook al veel. Laat het bos zijn werk doen, laat het bos een recreatie-oord voor wandelaars zijn, en laat bovendien ook de vele dieren die in de bossen leven niet in de steek. Vlaanderen heeft veel meer nood aan (authentieke) bossen dan aan nog maar weer eens een extra pretpark.
Dank u wel.”


296 “Beste,

Mijn bezwaar tegen deze aanvraag bestaat uit volgende punten:

 1. Milieu: er verdwijnt steeds meer en meer groen in België. Als iemand die graag wandelt en geniet van de natuur doet mij dit pijn. Dit is nefast voor onze biodiversiteit, onze luchtkwaliteit en zelfs ons bodemwaterpeil!
 2. De verkeersproblemen in Mechelen zijn reeds significant. Het extra verkeer dat dit park met zich meebrengt zal ongetwijfeld zorgen voor meer congestie en files, net wanneer de stad zo veel moeite doet om een leefbaar verkeer te realiseren.
 3. Ik weet niet concreet hoe het park er uit zou zien maar ik zou het jammer vinden als een deel van de charme van de stad verloren gaat door het zicht van de Plopsa attracties in de buurt, alsook het lawaai.

Met vriendelijke groeten


297 Ik wens geen uitbreiding van het park, ten koste van groene zone en bos.


298 Behoud de Zennebeemden


299 “De regering belooft steeds dat er bos gaat bijkomen maar in de praktijk zien we dat er alleen maar verdwijnt.
Ik krijg bovendien het gevoel dat de klimaatcrisis alleen gebruikt wordt om geld uit onze zakken te kloppen d.m.v. CO2 tax. de voordehand liggende oplossingen, zoals meer groen, wordt gewoonweg zelfs niet overwogen, integendeel er verdwijnt meer en meer bos.”


300 “Geachte heer/mevrouw,

Ik richt mij tot u als bezorgde burger met betrekking tot het voorgenomen plan om een Plopsaqua Waterpretpark te bouwen in het prachtige Zennebeemden bos. Hoewel ik begrijp dat dit project wellicht aantrekkelijk lijkt vanuit zakelijk en toeristisch oogpunt, wil ik mijn ernstige zorgen kenbaar maken over de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu, de biodiversiteit en de leefomgeving van mens en dier.

Ten eerste maak ik me grote zorgen over het effect van de bouw van een waterpretpark op de waterhuishouding in het gebied. Het Zennebeemden bos heeft een waardevol en gevoelig ecosysteem dat afhankelijk is van een evenwichtige waterbalans. Het is van cruciaal belang dat deze balans wordt behouden om de flora en fauna in stand te houden. De bouw van een grootschalig waterpretpark kan leiden tot een aanzienlijke verstoring van het natuurlijke waterverloop, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de vegetatie, de waterkwaliteit en de leefomstandigheden van dieren die afhankelijk zijn van deze omgeving.

Daarnaast maak ik me ernstig zorgen over de impact van het waterpretpark op de dieren die momenteel in het Zennebeemden bos leven. Het bos herbergt een diversiteit aan dieren, waaronder verschillende beschermde en bedreigde diersoorten. De bouw van het park, evenals de verwachte toename van het verkeer en de drukte die daarmee gepaard gaat, kan hun natuurlijke leefgebied ernstig verstoren en hun voortbestaan in gevaar brengen. Het is onze verantwoordelijkheid om deze dieren te beschermen en ervoor te zorgen dat hun leefomgeving niet onherstelbaar wordt aangetast.

Tot slot maak ik me zorgen over de verkeerssituatie in het gebied. De bouw van een waterpretpark zal ongetwijfeld leiden tot een aanzienlijke toename van het verkeer, met alle mogelijke gevolgen van dien. Het Zennebeemden bos wordt momenteel voornamelijk gebruikt door wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers die genieten van de rust en de natuur. De extra verkeersdrukte zal niet alleen het landschap en de rust verstoren, maar ook de veiligheid van de bezoekers en omwonenden in het gedrang brengen.

Gezien bovenstaande argumenten verzoek ik u vriendelijk om heroverweging van de bouw van het Plopsaqua Waterpretpark in het Zennebeemden bos. Ik pleit ervoor om de unieke natuurwaarden van dit bos te behouden en te beschermen, alsook de leefomgeving van de dieren die er hun thuis hebben gevonden. .”


301 Ik ga niet akkoord met de vernietiging van natuurwaarden en open ruimte voor een inrichting met commerciële doeleinden


302 “Beste,

Plopsa hebben we als mensheid niet nodig om te overleven; de natuur en haar ecosysteemdiensten wel. Daarom dien ik graag een bezwaar in.

Met vriendelijke groet,


303 “Beste Plopsa
Jullie hebben al zo veel geld, zo veel pretparken en waterparken, waarom moet er nog één bij?
Het enige waar jullie aan denken is geld, en die mooie bomen dan? Die bomen die al jaren aan het groeien zijn? Die bomen die ondertussen zo groot zijn?
Jaja, een nieuw bos, maar wat zijn die kleine boompjes tegenover die grote bomen in het bos dat er nu staat? En alle beesten die in dat bos wonen? Allemaal gestoord en getraumatiseerd.
Dan heb ik nog niet gesproken over de liters water en alle elektriciteit dat zo’n zwembad gebruikt…
Daarom zeg ik, weg met dat zwembad en laat de beesten en bomen met rust. Steek jullie geld liever in een goeddoel dat meehelpt aan het behouden van natuur en het tegengaan van de klimaatverandering.
HG(15 j.)”


304 “behoud dit bos omwille van de ecologische, historische en recreatieve waarde.
het heeft misschien geen zichtbare, meetbare economische waarde maar voor het algemene welzijn van de Mechelse inwoners is de waarde zonder twijfel hoog.
in Mechelen Noord moest het groen helaas al wijken voor economisch belang, laat het in Mechelen Zuid blijven, uw huidige toekomstige Mechelse kiezers zullen u dankbaar zijn!”


305 We zijn momenteel in Noorwegen op reis en hier wordt de natuur echt beschermd. We kunnen daar een puntje aan zuigen. Dus kom op en bescherm wat we nog hebben aan natuur


306 “Stop de kap van dit bos.
Er is meer dan genoeg andere plaats!”


307 “Reeds veel teveel natuurgebied in Vlaanderen werd opgeofferd voor economische doeleinden. Het is de hoogste tijd om hier paal en perk aan te stellen.
Pretparken zoals Plopsaqua en dergelijke meer kunnen gerust opgericht worden in reeds bestaande industriegebieden.
Dat biedt trouwens meer mogelijkheden zonder een belangrijk natuurgebied daarvoor moeten op te offeren.
Voor bescherming van ons klimaat moeten we dringend meer groene longen voorzien.”


308 “Geachte,

Ik schrijf u deze brief om mijn diepe bezorgdheid te uiten over het voorgestelde plan voor de bouw van Plopsaqua waterpretpark in het Zennebeemdenbos. Als betrokken burger van Mechelen maak ik me ernstig zorgen over de gevolgen van dit project, met name de vernietiging van waardevol bos, de onvoldoende compensatie hiervoor, de afwezigheid van behoefte aan een waterpretpark en de negatieve impact op onze veiligheid en gezondheid.

Ten eerste wil ik benadrukken dat het Zennebeemdenbos een kostbaar en waardevol stuk natuur is dat behouden moet worden. Het bos dient niet alleen als een toevluchtsoord voor talloze planten- en diersoorten, maar heeft ook een belangrijke functie in het opvangen van CO2 en het tegengaan van klimaatverandering. Het verdwijnen van een stuk bos zou onherstelbare schade toebrengen aan ons lokale ecosysteem en zou onze inspanningen om de opwarming van de aarde te bestrijden aanzienlijk ondermijnen.

Hoewel er wellicht pogingen worden gedaan om de vernietiging van het bos te compenseren, is het belangrijk op te merken dat een bos niet eenvoudigweg kan worden vervangen door elders bomen te planten. Een volgroeid bos heeft unieke eigenschappen en draagt bij aan de veerkracht van ons ecosysteem. Een compensatieplan kan nooit dezelfde waarde bieden als het behouden van het oorspronkelijke bos, dat door de jaren heen is gegroeid en een rijkdom aan biodiversiteit heeft ontwikkeld.

Daarnaast is het buitengewoon zorgwekkend dat de behoefte aan een waterpretpark in onze regio twijfelachtig is. In plaats van te investeren in een grootschalig project dat vooral gericht is op het aantrekken van bezoekers van buitenaf, zou de focus moeten liggen op het voorzien in de behoeften van de lokale bevolking. Mechelen heeft dringend behoefte aan een openbaar zwembad dat toegankelijk is voor alle Mechelaars, ongeacht hun achtergrond of financiële situatie. Er is geen garantie dat zulk project in privé-handen die prioriteit kan bewaken en in stand houden. De afspraak of contract dat daarin voorziet is tijdelijk van aard en het toerisme dat het project aantrekt, kan het gebruik door Mechelaars van de zwemfaciliteiten al snel in gedrang brengen. Al is het al maar op gebied van toegankelijkheid.

Ten slotte maak ik me grote zorgen over de gevolgen van dit project voor onze veiligheid en gezondheid. Het is duidelijk dat de komst van een waterpretpark zal leiden tot een aanzienlijke toename van het autoverkeer in de omgeving. Dit brengt niet alleen het risico van verkeerscongestie met zich mee, maar ook van geluidsoverlast, luchtverontreiniging en verhoogde veiligheidsrisico’s voor de buurtbewoners. Het is onverantwoordelijk om een grote toestroom van voertuigen naar een gebied te lokken waar al sprake is van verkeersproblemen.

Op basis van de bovengenoemde punten verzoek ik u met klem om het plan voor de bouw van Plopsaqua waterpretpark in het Zennebeemdenbos te heroverwegen. Het behoud van ons waardevolle bos, het waarborgen van een robuust ecosysteem en het prioriteren van de behoeften van de lokale bevolking moeten centraal staan in de besluitvorming.

Ik vertrouw erop dat u mijn bezwaren serieus zult nemen en dat u in het belang van onze gemeenschap zult handelen. Ik zou graag willen worden geďnformeerd over verdere ontwikkelingen met betrekking tot dit project en de genomen maatregelen om mijn zorgen aan te pakken.

Met vriendelijke groet,


309 Ik vind het ongelooflijk dat natuur moet sneuvelen voor een commercieel project. Dat terwijl we elke dag met onze neus geduwd worden op de klimaatopwarming en dat bomen voor verkoeling en opname van CO 2 zorgen. Ik dacht dat we moesten ophouden met betonneren.


310 “Geachte ,

We hebben gebrek aan bebossing en open ruimte, aan natuur. We dienen met zijn allen deze dringend te vermeerderen, niet weeral op te offeren voor financieel gewin van enkelen. De maatschappij heeft al genoeg nadeel , financieel en welzijn, door verdwijnen van open ruimte. Gelieve voor het algemeen belang te kiezen en het bos te vrijwaren.
Dank”


311 De bouw van het waterpretpark gebeurd voor een groot deel in het Zennebeemden Bos, maar ook het weiland en de beken verder in het bos gaan gevolgen dragen omdat het water langs daar moet weglopen. Het weiland moet dienst doen als waterbekken.


312 “Onderwerp: Bezwaar tegen de bouw van Plopsaqua Waterpretpark in het Zennebeemdenbos

Geachte burgemeester,

Ik schrijf deze brief om mijn diepe bezorgdheid te uiten over het voorgenomen plan om een Plopsaqua Waterpretpark te bouwen in het prachtige Zennebeemdenbos. Als betrokken burger voel ik me verplicht om op te komen voor natuurbehoud en biodiversiteit, aangezien deze waarden van essentieel belang zijn voor onze toekomstige generaties. Ik wil hierbij officieel bezwaar maken tegen de bouw van dit waterpretpark op deze locatie.

Het Zennebeemdenbos is een uniek natuurgebied dat bekend staat om zijn ecologische diversiteit en natuurlijke schoonheid. Het biedt een thuis aan talloze planten- en diersoorten, sommige zelfs zeldzaam en bedreigd. De bouw van een waterpretpark zou een aanzienlijke verstoring veroorzaken in het ecosysteem van dit bos, met negatieve gevolgen voor de lokale flora en fauna.

Bovendien is het behoud van groene ruimtes en natuurlijke habitats van cruciaal belang voor het welzijn en de gezondheid van de mens. Het Zennebeemdenbos dient als een oase van rust en ontspanning voor omwonenden, waar ze kunnen genieten van de prachtige natuur, wandelen, fietsen en tot rust kunnen komen. Het verlies van dit bosgebied zou een ernstige aantasting betekenen van het welzijn van de lokale gemeenschap en de levenskwaliteit van de omwonenden.

Daarnaast wil ik uw aandacht vestigen op het feit dat de jeugd van vandaag, en de toekomstige generaties, in toenemende mate bezorgd zijn over milieukwesties en de toestand van onze planeet. Het is onze verantwoordelijkheid om hen een gezonde en duurzame omgeving achter te laten,. Door het behoud van natuurlijke gebieden te waarborgen, kunnen we niet alleen een waardevolle erfenis nalaten aan degenen die na ons komen, maar ook bijdragen aan een betere levenskwaliteit met blik op de klimaatveranderingen. Elke vierkante meter natuur telt!

Ik pleit ervoor dat er alternatieve locaties worden overwogen voor de bouw van het waterpretpark, die geen schade zullen toebrengen aan belangrijke natuurgebieden. Er zijn ongetwijfeld andere mogelijkheden om te voorzien in recreatieve faciliteiten die passen bij de behoeften van de gemeenschap, zonder de negatieve gevolgen voor het milieu en de biodiversiteit.

Ik verzoek u daarom met klem om deze zaak opnieuw te overwegen en de bouw van het Plopsaqua Waterpretpark in het Zennebeemdenbos te heroverwegen. Laten we gezamenlijk streven naar een evenwicht tussen economische ontwikkeling en het behoud van onze natuurlijke omgeving.


313 “- De E19 is één van de drukste snelwegen en zal volledig verzadigd geraken als Plopsaland daar komt. Mensen zullen bij opstropping de afrit Zemst nemen dan, waardoor ook alle secundaire wegen zullen volzitten.

 • Bijkomende auto’s betekent ook meer geluidsoverlast, niet enkel voor diegenen die vlakbij de E19 wonen, maar door de wind kan dit geluid kilometers ver reiken. Ook geschreeuw van joelende kinderen kan kilometers ver te horen zijn.
 • Ten gevolge van de verkeersdrukte zal ook de luchtkwaliteit fors afnemen, met extra patiënten met longproblemen.
 • Pretparken worden kunstmatig verlicht met fel licht, wat voor extra lichtsverontreiniging zorgt.”

314 Nieuwe ontwikkeling moet niet gedaan bovenop bos-/natuurgebieden, maar op de plaats van oude bebouwing (bijv. CG Power?). De buurtbewoners aanzetten om tegeltjes te wippen en stoeptuintjes aan te leggen is lachwekkend en in één keer tenietgedaan door het Mechelse Plopsaqua project zoals het er nu ligt. Het is gewoon niet serieus.


315 Ik wil dat het Zennebeemdenbos in de huidige staat behouden blijft als groene long voor Mechelen en omgeving. Zou zonde zijn om aan dit prachtig stuk natuur te raken.


316 “In deze tijden snap ik niet dat een dergelijk project zou worden goedgekeurd.
De mensheid heeft meer baat bij gezond groen natuurschoon dan bij weer een of andere betonnen complex om dan nog maar over de parkeergelegenheid te zwijgen.
Een groene buffer heeft een functie. Het gaat ook over oudere bomen. Met nieuwe aanplanting elders zal het nog vele jaren duren vooraleer die nieuwe aanplanting hetzelfde effect heeft als de huidige groene buffer.”


317 Ik ben zeer bezorgd over de mogelijke gevolgen van de bouw van het waterpretpark PLOPSA en de impact ervan op het Zennebeemden Bos en de omliggende gebieden. Ik wil dan ook bezwaar aantekenen. Het behoud van natuurlijke habitats en biodiversiteit is in deze tijden van droogte en overstromingen essentiel. Het gebied staat ingetekend als overstromingsgebied. Het zou getuigen van ecocide om dit project op deze locatie door te laten gaan.


318 laat de natuur nu eindelijk eens met rust


319 “Geen vernietiging van het Zennebeemdengebied voor een nieuw pretpark.
Laten we aub het groen dat er nog is bewaren en de dieren die bij het biotoop horen.
Het is al 5 na 12 voor de natuur.”


320 “- We leven in een tijd dat boeren hun veestapel moeten inkrimpen of zelfs sluiten opdat het land de milieunormen zou halen. Klimaatverandering is momenteel een hoofdthema, en dan moeten er nu bomen worden uitgedaan voor het vertier van de massa?!? We hebben al bijna geen bossen meer of landelijke landschappen. Dit is een inbreuk op het milieu. En dan spreken we nog niet over de milieu-impact dat dit zal hebben op de waterlopen in de omgeving.

 • Dit project heeft ook gevolgen voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van omwonenden tot ver buiten het gebied, wat dan weer voor meer doktersbezoeken, werkonbekwaamheid en ziekenhuisopnames zal leiden, dus meer kosten voor de ziekteverzekering.”

321 “Vlaanderen is helaas al over-gebetoneerd. .
In Mechelen is het ondertussen nog een stuk erger. Door de nieuwe verkeersstruktuur (tangent) rijdt de gemiddelde Mechelaar minstens twee maal zoveel kilometer als voordien. Uiteraard moet er minder met de auto gereden worden maar soms is het helaas nodig en/ of nuttig (vervoer ouderlingen en zieken, werven, transport van goederen en materialen, hulpdiensten, levering aan winkels, enz.). Dus elke vierkante meter die niet verhard wordt is pure winst voor de natuur en als gevolg ook winst het klimaat.
Een zwembad is trouwens ook geen oplossing voor al de klimaatproblematiek die ons te wachten staat.”


322 “Voor mij is het belangrijker een stuk natuur en bos te behouden . Voor wat hebben we een Plopsa nodig. Het kost veel geld om het te zetten maar daarna brengt het VEEL op! GELD GELD GELD
Neen, dit zal de omgeving vernietigen
Waterzuiveringsstation is belangrijk voor zo’n project maar wat voor stank zal dit meebrengen voor de buurtbewoners. Meer gerij, dus nog meer luchtvervuiling voor de bewoners.
Waarom dan geen zwemvijver in een park? Dat is dan meer natuurlijk water….
Hopelijk gebruiken onze politiekers hun gezond verstand om dat stukje natuur te beschermen.


323 “1)Een massaevenement op het terrein van huidige Technopolis zal zware verkeersopstroppingen veroorzaken.
2)Luchtverontreiging door files
3)Geluidsoverlast voor de bewoners in de buurt
4)Zennebeemden bos is een belangrijk natuurgebied, wat absoluut niet mag wijken voor een lucratief project
5) De overheid in België en Nederland wil de boeren hun land afnemen met het voorwendsel dat het goed is voor de natuur (minder stikstof…!?) en tegelijk gaan de hypocrieten toelaten dat bos moet wijken voor pret en inkomsten…!?
6) Er is aan het volk nooit gevraagd om dit natuuronvriendelijk project te starten ! Waar is de democratie ????”


324 “Geachte,

In alarmerende tijden, waar in 2021 een aantal klimaatdoden vielen in Wallonie, Nederland, Duitsland, en andere Europese landen, las ik en hoorde ik overal dat er eindelijk lessen worden getrokken over hoe we anders moeten omgaan met grondgebruik en wateropvang.

Mijn verbazing kende dan ook geen grenzen, toen ik las over de uitbreidingsplannen van Plopsa, die voor de derde keer durfden een aanvraag doen, waarbij nog meer noodzaak wetlands zouden verdwijnen, ook al is de grootste conclusie na de rampzalige waterbom van 2021 dat we juist veel meer van soortgelijke wetlands nodig hebben om water te stockeren, als wateropslag dus, om op die manier nieuwe overstromingen te voorkomen.

Daarnaast vind ik het onbegrijpelijk dat er in deze tijden van biodiversiteitcrisis, opnieuw zeer waardevol natuurgebied omgehakt moet worden, waaronder een door Natuurpunt erkend reservaat.

Alsof dat nog niet genoeg is, zal die uitbreiding van Plopsa ook nog watervervuiling, waterverspilling, licht-en luchtvervuiling, risico’s op barsten in de muren van bestaande omliggende huizen, lawaai overlast, en extra verkeersoverlast inhouden!

In deze tijden waarin zowel klimaatwetenschappers als andere wetenschappers ons steeds dringender vragen om te ont-harden, in plaats van nog meer te betonneren, om naar alternatieven te zoeken voor vervuiling, om heel dringend dieren en planten soorten te beschermen in het belang van de mensheid en dus ook van de economie, kan ik er niet bij dat de stad Mechelen deze aanvraag steunt.

Ik dien dan ook heel krachtig en dringend bezwaar aan tegen de uitbreiding van Plopsa.”


325 Pretparken genoeg. Natuur boven pretparken!


326 “In deze tijden waarin we op zoek moeten naar klimaatrobuuste omgevingen zijn bos en moeras levensnoodzakelijk. Een aquapark lijkt me allesbehalve klimaatvriendelijk, laat staan milieuvriendelijk. Maak van de Mechelse bossen een toeristische trekpleister.
Mensen zijn tegenwoordig overprikkeld door werk, geluidsoverlast, files. Is het dan nodig om daar nog een schep bovenop te doen?
Zorgen voor je burgers is méér dan kijken/zoeken naar inkomens voor de stad. Blije burgers die fier zijn e´ gelulkig zijn meer waard.
Plus Mechelen heeft de Nekker, lijkt me aqua genoeg.”


327 “Bos is zo belangrijk voor mens (en dier), laat ons dit aub
behouden!! ,”


328 “Geachte,
In deze tijd van klimaatopwarming en verhoogde CO2 in de lucht is het essentieel dat we zoveel mogelijk bomen sparen zodat er veel CO2 opgenomen kan worden. Met dank van de toekomende generatie.”


329 Ik ben tegen de bouw van plopsaqua, ondanks het nieuwe voorstel. Kijken aub naar andere locaties, minder impact op de natuur


330 “Als we NU niet stoppen met het commercieel inpalmen van groen grondgebied ten koste van natuur en biodiversiteit, komen we in een onomkeerbare milieurampzalige toestand terecht.
Wie beseft nu nog niet dat we moeten kiezen voor de leefbaarheid van onze omgeving en die van de hele wereld? De toekomst van de volgende generaties hangt er van af. Veel geld hebben, kan dode natuur niet tot leven wekken.”


331 “Niet nog meer beton maar wel behoud van waardevolle natuurgebieden want de impact op het openbaar groen en milieu is te groot. Een ingreep van dergelijke omvang verstoort het (on)evenwicht tussen groene ruimte en beton ernstig ten nadele van onze leefomgeving.


332 “België heeft geen nood aan nog een Plopsa park.
Behoudt de natuur om onze kinderen te laten spelen . Bos hebben ze nodig. We moeten vissen aanplanten geen laten verdwijnen”


333 Wij hebben geen Plopsa nodig ! Dat extra verkeer , de parkeerproblemen, de agressie van wildparkeren in onze straat hoeven wij niet. De drukte, het lawaai en de vervuiling van onze groene long hoeven wij niet. Wij hebben recht op groen, rust, de stilte, ademruimte! Er zijn genoeg voorzieningen in onze stad! Geen Plopsa ! Niet in onze straat en niet in onze stad. Wij willen een leefbare stad !


334 natuur eerst.


335 Gezien de grootse ecologische ramp die er op ons afkomt, is het niet verantwoord om nog bos te kappen. Hoeveel er ook ‘heraangeplant’ beloofd te worden.


336 Geen Plopsa I.p.v natuur. Bomen, fauna en flora zijn broodnodig voor onze toekomst.


337 “We willen een bezwaar indienen tegen de nieuwe plannen van Plopsaland om het prachtige natuurgebieden Zennebeemden gedeeltelijk in te palmen voor een megalomaan project dat nog meer autoverkeer naar Mechelen gaat brengen. Dit bosje ligt ons nauw aan het hart, het is een safe haven voor voor vele diersoorten temidden van afritten en autostrades.


338 “Meer bos nodig tegen klimaatverandering.
Minder rommel vaan studio 100!”


339 “Geachte
Ik maak bezwaar tegen de bouw van een zoveelste entertainment project. Een voor onze maatschappij overbodige investering met nul meerwaarde: er is reeds aanbod genoeg in het betalende lekkerleuk segment. Mechelen zet zich hiermee niet op de kaart.
Integendeel, Mechelen toont hiermee dat men wel doet of men milieu belangrijk vind voor zijn inwoners, maar dit niet in de praktijk brengt.
Belgie/Vlaanderen is niet zozeer te droog door te weinig regenval, maar vooral door onze waterhuishouding en stedebouw. Plopsa gaat in een moerasgebied werken uitvoeren die ophoging en demping vereisen. Onvoorstelbaar. Dit kan niet eventjes gecompenseerd worden (waar tenandere, en door wie, in dit kleine volgebouwde stukje Europa)? Europa wil natuur maatregelen stemmen (natuurherstelwet) om ons versnipperde groen robuuster te maken. Wil Mechelen nu nog rapraprap de vlucht vooruit nemen en de zoveelste versnippering toevoegen? Laat een ander het probleem maar oplossen?
Indien Mechelen zijn inwoners een gezonde leef- en woonomgeving wil bieden, is maar één keuze mogelijk. Behoud dit groengebied.”


340 “Het is tijd dat de natuur haar ruimte krijgt en kan behouden.
Voor de mens zijn er al genoeg plaatsen.
Er is geen enkele behoefte aan een extra Plopsaland.”


341 “Het Zennenbeemdenbos is een waardevol stukje natuur. Dit moet gevrijwaard worden. De Vlaamse regering is zelf bezig met een actieplan om te ontharden ifv de insijpeling van het regenwater.
In Mechelen zouden wij elke vierkante meter natuur moeten beschermen ipv vol te betonneren. We hebben geen natuur te veel maar wel te weinig. Zwemwater is natuurlijk ook belangrijk, maar dit kan beter op een plaats komen waar geen natuur moet voor opgeofferd worden. bv sport Vlaanderen domein in Hofstade.”


342 “
Burgemeester van Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Onderwerp: Bezwaar tegen de bouw van Plopsa Waterpretpark in het Zennebeemsenbos

Geachte Burgemeester,

Ik schrijf u met grote bezorgdheid over het voorgenomen project van de bouw van het Plopsa Waterpretpark in het prachtige Zennebeemdenbos. Als natuurliefhebber maak ik mij ernstige zorgen over de gevolgen die deze ontwikkeling kan hebben op het klimaat, de flora en fauna, en de leefomgeving in het algemeen.

Allereerst wil ik benadrukken dat het behoud van ons milieu en de strijd tegen klimaatverandering van het grootste belang zijn in de huidige tijd. Met de alarmerende stijging van de wereldwijde temperaturen is het cruciaal dat we elke gelegenheid aangrijpen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het Zennebeemdenbos speelt een vitale rol in het reguleren van het lokale klimaat en biedt verkoeling aan de omgeving. Het bos fungeert als een natuurlijk airconditioningsysteem en draagt bij aan het verminderen van het hitte-eilandeffect in de gemeenschap van Mechelen.

Bovendien vormt het Zennebeemdenbos een belangrijk leefgebied voor talloze wilde dieren en insecten. Het bos biedt hen een thuis en draagt bij aan een waardevolle biodiversiteit die van onschatbare waarde is voor het ecosysteem. Door het bouwen van een waterpretpark in dit gebied zouden we dit delicate evenwicht ernstig verstoren en de leefomgeving van vele diersoorten bedreigen. Het is onze verantwoordelijkheid om deze kwetsbare dieren te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties.

Daarnaast wil ik ook graag uw aandacht vestigen op het feit dat we reeds een prachtig zwembad hebben dat helaas zal sluiten als gevolg van de bouw van het Plopsa Waterpretpark. In plaats van bestaande voorzieningen te sluiten en de natuur te schaden, zouden we moeten streven naar behoud en verbetering van de reeds aanwezige faciliteiten. Het is niet nodig om altijd maar meer en meer te streven in deze wereld, vooral wanneer dit ten koste gaat van kostbaar natuurgebied.

Bovendien ben ik diep bezorgd over de groeiende kloof tussen de welgestelden en de natuurlijke wereld. Het lijkt erop dat de rijken steeds rijker worden ten koste van de natuurlijke omgeving. Het is van cruciaal belang dat we ons bewust zijn van deze ongelijkheid en dat we streven naar duurzame ontwikkelingen die zowel de mens als de natuur ten goede komen.

Ik geloof sterk in de waarde van het menselijk leven en de intrinsieke verbondenheid tussen mens en natuur. Het is van essentieel belang dat we onze rol als rentmeesters van de planeet erkennen en verantwoordelijkheid nemen voor het behoud en de bescherming van de natuurlijke wereld om ons heen.

Mijn bezwaar tegen de bouw van het Plopsa Waterpretpark is gebaseerd op de zorg voor het milieu, de wilde dieren, insecten, en de verkoeling die het Zennebeemdenbos biedt. Ik maak me ernstige zorgen over de mogelijke schade die dit project kan veroorzaken aan het klimaat, de biodiversiteit en de leefomgeving in het algemeen.

Ik wil graag dat het gemeentebestuur van Mechelen het belang van milieubescherming erkent en duurzame ontwikkeling promoot. Het is van groot belang dat we de effecten van menselijke activiteiten op de natuurlijke wereld in overweging nemen en streven naar een evenwichtige co-existentie waarin zowel menselijke behoeften als ecologische integriteit worden gerespecteerd.

Ik verzoek u vriendelijk om mijn bezwaren serieus te nemen en een grondig onderzoek uit te voeren naar de mogelijke negatieve gevolgen van het Plopsa Waterpretpark op het milieu en de biodiversiteit in het Zennebeemdenbos. Laten we streven naar alternatieve oplossingen die de natuurlijke schoonheid en de waarde van dit bos behouden, terwijl we ook de behoeften van de gemeenschap in overweging nemen.

Dank u voor uw aandacht en ik hoop dat u mijn bezwaren serieus zult overwegen.

Met vriendelijke groet,


343 “Het is in ons natuurgebied van levensbelang om zoveel mogelijk parken en bossen te beschermen.
Het is nu reeds vijf over twaalf om onze planeet te redden vooraleer het kantelmoment aanbreekt dat er geen weg terug is om de verhitting van de atmosfeer te vrijwaren.
Iedere boom, plant telt om de verzorgen en bewaren, ben je daarvan bewust.”


344 waarom moet dit stukje natuur verdwijnen om plaatst te maken voor een hoop beton?? in de stad worden verhardingen weggenomen om het regenwater de kans te geven in de grond te gaan , en hier gaan jullie verharing bij maken ?? en een pracht stuk natuur weg wegwerken ,waar is de logica, en veel geluidsoverlast maken, en de zemstbaan en omliggende straten gaat dienen als parking en worden de vesten van de stad Mechelen, verkeersdruk de rustige baan verdwijnd de vesten worden vervangen door drukte hier, dank je wel gemeentebestuur en Calvo het groen manneke is daarmee akkoord ?? dat het bos wordt veranderd in beton?? met alle andere ongemakken die er nog bijkomen Somers zal er blijkbaar wel iets aan verdienen en de rest ook van zijn gevolg daarom is er zoveel druk om door te gaan met een zo duur project dat hopelijk veel geld gaat kosten aan energie de stad moet groen zijn maar wie buiten de stad woond teld niet mee


345 “Beste
Ieder stuk groen dat er nog is in België moet bewaard blijven.
We hebben dit hard nodig , klimaat!
Het kan niet dat we allerhande maatregelen opgelegd krijgen maar voor geld en plezier alles kan en mag.
Met vriendelijke groeten “


346 “Beste,

Ik richt dit bezwaarschrift tot u in verband met de geplande bouw van het Plopsaqua Waterpark in het Zennebeemdenbos. Als betrokken burger wil ik mijn diepe bezorgdheid uiten over deze voorgenomen ontwikkeling. Het behoud van de schaarse natuurlijke omgeving in onze regio is van cruciaal belang voor zowel de mens als het dierenleven.

Het Zennebeemdenbos is een waardevol stukje natuur dat ons zeldzaam groen biedt te midden van een steeds verder verstedelijkte omgeving. Het bos herbergt een divers ecosysteem en fungeert als een belangrijk leefgebied voor vele planten- en diersoorten. De bouw van het Plopsaqua Waterpark zou aanzienlijke schade toebrengen aan deze kwetsbare omgeving, waardoor de biodiversiteit ernstig wordt aangetast.

Daarnaast vormt de aanwezigheid van het waterpark een bedreiging voor het welzijn van de lokale fauna. Het geluidsniveau, de verhoogde lichtintensiteit en de verstoring van de natuurlijke habitat zullen een negatieve invloed hebben op de aanwezige diersoorten, zoals vogels, amfibieën en kleine zoogdieren.

Daarnaast vrees ik dat de bouw van het waterpark ook nadelige gevolgen zal hebben voor de lokale gemeenschap. De komst van het waterpark zal leiden tot een toename van de verkeersdrukte, geluidsoverlast en mogelijke verstoring van de openbare orde. Dit zal de kwaliteit van leven van de omwonenden aanzienlijk verminderen.

Ik ben ervan overtuigd dat er alternatieve locaties beschikbaar zijn die minder schadelijk zijn voor het milieu en minder inbreuk maken op de natuurlijke leefomgeving. Het is van groot belang dat we onze natuurlijke hulpbronnen beschermen en behouden voor toekomstige generaties. Ik roep u dan ook op om de plannen voor het Plopsaqua Waterpark in het Zennebeemdenbos te heroverwegen en te kiezen voor een locatie die geen schade toebrengt aan ons kostbare natuurlijke erfgoed.

Ik verzoek u vriendelijk om mijn bezwaar serieus te nemen en mee te wegen in de besluitvorming. Tevens vraag ik om mij op de hoogte te houden van uw beslissing.

Met vriendelijke groeten


347 Zennebeemdenbos moet blijven ,onaangeroerd .


348 Het bestaan van het Zennebeemden bos, mag onder geen enkel beding gehypothekeerd worden door de plannen van Plopsaland.. Vlaanderen heeft de schaarste natuur in de EU. We moeten rlje vierkante meter behouden


349 Het boek “natuur op doktersvoorschrift” van arts Dirk Avonts stelt het duidelijk. Voor onze gezondheid hebben we MEER groen nodig, niet minder. Als Plopsa er komt dan betekent dit waardevol groen dat verdwijnt, habitats van dieren en planten die verdwijnen. Bio-diversiteit die verdwijnt. De tanende biodiversiteit is even alarmerend als de klimaatproblematiek. Het ene is met het andere gerelateerd. Wilt u een zwembad? Maak dan een mooie natuurlijke zwemvijver, publiek toegankelijk voor alle Mechelaars. Plopsa is uit op winst en zorgt voor overlast op vele vlakken. Rust, stilte, groen wordt alsmaar schaarser en is net broodnodig in deze tijd. Indianen denken op lange termijn, zij denken 7 generaties ver als ze een belangrijke beslissing nemen. Misschien is het een goed idee ook een aan de lange termijn te denken en de impact van zo een pretpark. De natuur biedt zo veel kansen om te genieten, te spelen, tot rust te komen. Een pretpark is commercie, entertainment en vooral big business voor de paar grote aandeelhouders. Durf dus lange termijn denken!


350 Het vernietigen van een authentieke brok natuur omwille van een megalomaan project waarop niemand zit te wachten (tenzij zij die de kassa horen rinkelen) is een slecht idee in deze tijden waarin alle hens aan dek nodig is op ecologisch gebied.


351 “aub bewaar het groen het is zo nodig voor iedereen !
zonder groen kunnen we niet aarden en er gaat al zoveel weg voor projecten en nieuwbouw”


352 “We hebben meer natuur nodig. Bomen en planten, paddenstoelen en insecten…
Een bos geeft ons meer zuurstof en koelere temperaturen.”


353 “1. Natuurbehoud en water
Ik denk dat het algemeen bekend is dat een bestaand bos een veel grotere waarde heeft dan een nieuw aangeplant bos. Dat zo’n bos dan nog moet worden gerooid, ook al is het maar gedeeltelijk, voor een recreatief doel in de huidige klimaatcrisis, is uiterst slecht en onbegrijpelijk beleid. Weer een natuurgebied met waardevolle planten en dieren dat moet opgeofferd worden voor de mens zijn recreatie.

 1. Water
  Een ander belangrijk punt is water. Wat is de milieu-impact van zo’n nieuw tropisch zwembad op de waterhuishouding van het gebied? Waar gaat dat vervuild water naartoe? Hoe wordt het gezuiverd?
 2. Mobiliteit en verkeersdruk
  Ik woon in Hombeek en moet regelmatig naar de parking van het station in Mechelen via de nieuwe tangent (ik ben treinbestuurder). De beste optie om er te geraken is via het bedrijvenpark van Mechelen-Zuid en de rotonde aan Technopolis Het alternatief is via Zemst, maar dat is een omweg. Ik zou natuurlijk ook via Huygebaert kunnen gaan, maar door nieuwe verkavelingen is daar de snelheid teruggebracht naar 30 km per uur. Met andere woorden: blijf weg met uw auto. Door het nieuwe zwembad gaat het verkeer nog intenser worden aan de rotonde en zullen we een effect krijgen zoals op het Battelcomplex in Mechelen- Noord. Mechelen wil het autoverkeer weren uit de stad (na eerst overal ondergrondse parkings te hebben aangelegd), maar het autoverkeer gaat daardoor niet verdwijnen. Het wordt alleen verplaatst en dat is rondom Mechelen. Met de fiets gaan is voor mij geen optie door mijn onregelmatige uren en lange shiften. Doorstroming en een vlotte bereikbaarheid van het station is essentieel, zou je denken, maar veel opties zijn er niet als je van Hombeek komt.”

354 Waardevolle natuur moet beschermd worden.


355 We willen dat het bos blijft er is al genoeg beton


356 “

Betreft: Bezwaar tegen de bouw van een Plopsapark in het Zennebeemdenbos

Geachte heer/mevrouw,

Ik schrijf deze brief om mijn bezorgdheid en formeel bezwaar kenbaar te maken tegen de geplande bouw van een Plopsapark in het Zennebeemdenbos. Als bezorgde burger ben ik van mening dat dit project aanzienlijke negatieve gevolgen zal hebben voor het milieu en de biodiversiteit.
Het Zennebeemdenbos is momenteel een oase van rust waar mensen kunnen genieten van de stilte en de natuurlijke omgeving. De komst van een drukbezocht attractiepark zou de vrede en kalmte verstoren, waardoor degenen die het bos bezoeken niet langer kunnen genieten van de sereniteit die het te bieden heeft.
Ik maak me grote zorgen over de impact van het Plopsapark op de flora en fauna in het Zennebeemdenbos. Het bos huisvest een diversiteit aan planten en dieren en is een belangrijk natuurlijk ecosysteem dat zorgvuldig moet worden beschermd. De bouw en exploitatie van het pretpark zullen onvermijdelijk leiden tot vernietiging van natuurlijke habitats en verstoring van de lokale flora en fauna. Het is van groot belang dat we onze verantwoordelijkheid nemen om deze biodiversiteit te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties.
Daarnaast wil ik ook mijn bezorgdheid uiten over het verkeersprobleem dat zal ontstaan door de komst van het Plopsapark. Het Zennebeemdenbos is momenteel een rustig gebied met beperkte verkeersstromen. De aanleg van het pretpark zal echter een aanzienlijke toename van het verkeer met zich meebrengen, waardoor de verkeersdrukte en -overlast, luchtvervuiling en geluidshinder in de omgeving sterk zullen toenemen. Dit zal niet alleen de leefbaarheid van de buurt aantasten, maar ook de verkeersveiligheid in het gebied in gevaar brengen.
Bovendien ben ik van mening dat de plannen voor het Plopsapark in strijd zijn met de principes van de betonstop. Het is cruciaal om zuinig om te gaan met onze open ruimtes en ze te behouden voor ecologische en ‘zachte’ recreatieve doeleinden. Het Zennebeemdenbos is een waardevol groengebied dat als bufferzone fungeert en essentieel is voor het welzijn van de buurtbewoners en de vele wandelaars. Het omzetten van dit gebied in een pretpark is een onomkeerbare beslissing die ingaat tegen het beleid van de betonstop en onze toekomstige mogelijkheden beperkt.
Gezien het bovenstaande verzoek ik u vriendelijk om de voorgenomen plannen voor de bouw van het Plopsapark in het Zennebeemdenbos niet door te laten gaan.

Met vriendelijke groeten


357 “Onderwerp: Bezwaarschrift tegen de bouw van het Plosaqua waterpretpark in het Zennebeemden bos
Geachte
Ik schrijf u deze brief om mijn diepe bezorgdheid te uiten over het voorgestelde plan om het Plosaqua waterpretpark te bouwen in het Zennebeemden bos, gelegen in de stad Mechelen. Als betrokken burger wil ik graag mijn bezwaren kenbaar maken ten aanzien van de mogelijke negatieve gevolgen van dit project voor het bos en de heerschappij van de organisatie over onze stad.
Ten eerste koester ik grote zorgen over de impact die de bouw van het waterpretpark zal hebben op het Zennebeemden bos. Dit bos is niet alleen een belangrijk natuurlijk ecosysteem, maar ook een toevluchtsoord voor vele inheemse diersoorten. Het verlies van hun natuurlijke habitat zou aanzienlijke schade toebrengen aan de biodiversiteit van de regio. Bovendien zou de bouw van het park leiden tot ontbossing, vernietiging van de flora en verlies van waardevolle groene ruimte die zo belangrijk is voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Mechelen.
Daarnaast maak ik me grote zorgen over de heerschappij van de organisatie achter het waterpretpark. Een dergelijke grote commerciële onderneming kan een onevenredige invloed uitoefenen op de stad Mechelen. De aanwezigheid van een dergelijk project zou kunnen leiden tot verstoring van de sociale cohesie en de unieke identiteit van onze gemeenschap. Bovendien bestaat het risico dat de organisatie prioriteit geeft aan winstmaximalisatie ten koste van de belangen van de lokale bevolking en het behoud van ons cultureel erfgoed.
Ik roep de verantwoordelijke autoriteiten dan ook op om serieus rekening te houden met deze bezwaren en alternatieve oplossingen te overwegen die het belang van het behoud van het Zennebeemden bos en de belangen van de inwoners van Mechelen respecteren. Er zijn wellicht andere locaties beschikbaar die minder schadelijk zijn voor het milieu en de leefomgeving.
Tot slot verzoek ik u dringend om een openbaar forum te organiseren waarin alle belanghebbenden de mogelijkheid krijgen om hun bezwaren kenbaar te maken en alternatieve voorstellen te bespreken. Het is van essentieel belang dat de mening van de inwoners van Mechelen wordt gehoord en dat er een transparante en democratische besluitvorming plaatsvindt met betrekking tot dit project.
Ik vertrouw erop dat u mijn bezwaren serieus zult nemen en de nodige maatregelen zult treffen om het Zennebeemden bos te beschermen en de belangen van de inwoners van Mechelen te waarborgen.
Met vriendelijke groet,


358 “Het Zennebeemdenbos is een mooi stukje natuur met grote ecologische waarde, en waardevol voor wandelaars en mensen
die eens tot rust willen komen.
Ik zou het zonde vinden om dit op te offeren voor een pretpark.
In Vlaanderen hebben wij reeds genoeg consumptieparken a la Plopsa waar voorgekauwd plezier tegen betaling aangeboden
wordt.”


359 “Beste,
Het is complete waanzin om in zo een druk bevolkt gebied een waterpretpark te bouwen waar niemand zit op te wachten.”


360 Bos moet behouden blijven, er zijn al meer dan genoeg dure pret- en waterparken.


361 Stop de chaos


362 zeldzame groene zone


363 “Geachte,

Ik richt mij tot u als een bezorgde inwoner en als een fervent voorstander van natuurbehoud. Met deze brief wil ik mijn formele bezwaar kenbaar maken tegen de voorgestelde bouwplannen van Plopsa voor een waterpretpark in het prachtige Zennebeemden Bos.

Allereerst wil ik benadrukken dat het Zennebeemden Bos een van de laatste groene longen van de gemeente is. Het bos herbergt een uniek ecosysteem en fungeert als een belangrijk leefgebied voor diverse planten- en diersoorten. Bovendien biedt het bos de inwoners van de gemeente een rustige en natuurlijke omgeving waar ze kunnen ontspannen en genieten van de natuurlijke schoonheid. Het behoud van het Zennebeemden Bos is van onschatbare waarde voor de ecologische balans en de kwaliteit van leven in de gemeente.

Het is teleurstellend dat Plopsa voor de derde keer een bouwplan heeft ingediend om het Zennebeemden Bos te transformeren tot een waterpretpark. Hoewel Plopsa mogelijk economische voordelen ziet in de realisatie van het waterpretpark, moeten we niet vergeten dat deze voordelen niet opwegen tegen de onherstelbare schade die aan de natuurlijke omgeving zal worden toegebracht. Het Zennebeemden Bos is geen geschikte locatie voor een dergelijk grootschalig commercieel project.

Daarnaast brengt de bouw van een waterpretpark aanzienlijke gevolgen met zich mee voor het milieu. Het Zennebeemden Bos speelt een cruciale rol in het behoud van de biodiversiteit in onze regio. Het vernietigen van dit bos zal leiden tot de verstoring van de natuurlijke habitat van verschillende planten- en diersoorten, met mogelijk uitsterven als gevolg. Bovendien zal de bouw en exploitatie van het waterpretpark onvermijdelijk leiden tot aantasting van het grondwater, watervervuiling en een toename van het verkeer in de omgeving.

Ik wil ook wijzen op het feit dat de inwoners van de gemeente in het verleden herhaaldelijk hebben aangegeven dat zij tegen de bouwplannen van Plopsa in het Zennebeemden Bos zijn. Uit talloze petitieondertekeningen en demonstraties blijkt duidelijk dat de meerderheid van de bevolking waarde hecht aan het behoud van dit natuurgebied. Als verkozen vertegenwoordiger van de gemeenschap, is het uw plicht om te luisteren naar de stem van het volk en te handelen in het belang van de gehele gemeenschap.

Ik verzoek u dan ook, als een betrokken burger en fervent voorvechter van ecologische waarden, om hier rekening mee te houden.

Mijn diepe bezorgdheid uiten over de voorgestelde bouwplannen van Plopsa voor een waterpretpark in het prachtige Zennebeemden Bos is van groot belang en het is van een nog groter belang dat we gezamenlijk al het mogelijke doen om de vernietiging van dit waardevolle natuurgebied te voorkomen. Het Zennebeemden Bos is namelijk een kostbaar erfgoed dat we moeten koesteren en beschermen voor toekomstige generaties.

Hopelijk neemt u de nodige stappen om de natuur hier te behouden en in plaats van een waterpretpark een extra groene long te vrijwaren voor de vele bezorgde burgers en hun gezondheid die op het spel staat!

Hoogachtend,


364 “Betreft: Bezwaar tegen bouwplannen voor het Zennebeemdenbos

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik mijn ernstige bezorgdheid uiten over de voorgenomen bouwplannen van Plopsa voor het Zennebeemdenbos. Als een bewuste burger en natuurliefhebber ben ik diep verontrust over de mogelijke gevolgen van deze plannen, met name wat betreft het vellen van bomen en de negatieve impact op de vogelpopulatie in het gebied.

Ten eerste wil ik benadrukken dat het Zennebeemdenbos een waardevol en uniek stuk natuur is dat moet worden beschermd en behouden. Het bos speelt een cruciale rol in het handhaven van de ecologische balans in de regio en biedt een thuis aan verschillende planten- en diersoorten, waaronder een diverse vogelpopulatie.

Het vellen van bomen om plaats te maken voor bouwprojecten zou een aanzienlijk verlies aan biodiversiteit betekenen. Bomen zijn essentieel voor vogels, aangezien ze dienen als broedplaatsen, voedselbronnen en beschutting. Het wegnemen van deze habitats zou leiden tot verstoring en vermindering van de vogelpopulatie, met mogelijk zelfs het verdwijnen van bepaalde soorten.

Daarnaast moet worden opgemerkt dat het verminderen van het aantal bomen ook een negatieve invloed kan hebben op de luchtkwaliteit en het klimaat in de omgeving. Bomen spelen een cruciale rol bij het absorberen van koolstofdioxide en het produceren van zuurstof, wat bijdraagt aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Het verlies van bomen zou dus een verzwakking van de lokale ecosystemen betekenen.

Ik roep Plopsa Group op om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken die het Zennebeemdenbos kunnen behouden en de natuurwaarden kunnen beschermen. Wellicht kunnen de bouwplannen worden herzien of kunnen er compromissen worden gesloten die het behoud van het bos en zijn biodiversiteit waarborgen. Daarnaast moedig ik Plopsa Group aan om constructief samen te werken met lokale natuurbeschermingsorganisaties en deskundigen om tot een oplossing te komen die zowel de economische belangen als de ecologische waarde van het gebied respecteert.

Ik verzoek u vriendelijk om mijn bezwaar in overweging te nemen en de gevolgen voor de natuurlijke omgeving serieus te nemen. Het behoud van onze waardevolle natuurlijke gebieden is essentieel voor de toekomstige generaties en de leefbaarheid van onze samenleving.

Ik kijk uit naar uw reactie en hoop dat we gezamenlijk kunnen streven naar een oplossing die zowel recht doet aan de belangen van Plopsa Group als aan het behoud van de natuur.


365 Laat ons groen met rust!


366 “Betreft: Bezwaar tegen vergunningsaanvraag waterpretpark van Plopsa in het Zennebeemdenbos

Geachte

Ik schrijf deze brief om mijn ernstige bezorgdheid en bezwaar kenbaar te maken met betrekking tot de ingediende vergunningsaanvraag van Plopsa voor de bouw van een waterpretpark in het Zennebeemdenbos en omgeving in Mechelen. Ik ben van mening dat deze ontwikkeling niet alleen schadelijk is voor de lokale natuur en open ruimte, maar ook nadelige gevolgen zal hebben op het gebied van parkeerdruk, geluidsoverlast, water- en lichtverontreiniging, en de strijd tegen klimaatopwarming.

Ten eerste wil ik benadrukken dat het Zennebeemdenbos een waardevol stuk natuur is dat zorgvuldig moet worden beschermd. In een dichtbevolkt gebied zoals Vlaanderen, waar open ruimte schaars is geworden, is het behoud van groene zones essentieel voor het welzijn van zowel mens als dier. Het vernietigen van dit bos voor de bouw van een waterpretpark zou een verlies betekenen voor de biodiversiteit, de luchtkwaliteit en het algemene ecosysteem van de regio.

Ten tweede maak ik me grote zorgen over de impact op de lokale infrastructuur en leefomgeving. De komst van Plopsa zal ongetwijfeld leiden tot een aanzienlijke toename van de parkeerdruk in de omgeving. Dit kan leiden tot overvolle straten, verkeersopstoppingen en problemen (parkeerproblemen, mobiliteitsproblemen, dalende luchtkwaliteit) voor de lokale bewoners. Bovendien zal de verwachte geluidsoverlast als gevolg van de activiteiten in het park een negatieve invloed hebben op de levenskwaliteit van de omwonenden.

Daarnaast is er het vraagstuk van water- en lichtverontreiniging. De bouw en exploitatie van een groot complex brengt aanzienlijke risico’s met zich mee op het gebied van watervervuiling. Chemische stoffen zoals chloor en andere reinigingsmiddelen kunnen lekken in het grondwater of nabijgelegen waterwegen, wat schadelijk is voor het milieu en de lokale fauna en flora. Bovendien kan de verlichting van het complex een negatieve invloed hebben op de natuurlijke leefomgeving van dieren, zoals nachtelijke vogels en vleermuizen.

Tot slot wil ik wijzen op het belang van het behoud en de uitbreiding van bossen in de strijd tegen klimaatopwarming. Bossen spelen een cruciale rol bij het opnemen van CO2 en het bieden van natuurlijke habitats voor verschillende soorten. Het vernietigen van een bosgebied voor een commercieel project is een stap in de verkeerde richting en druist in tegen de inspanningen die worden geleverd om de klimaatverandering tegen te gaan.

Gezien bovenstaande argumenten verzoek ik u dringend om de vergunningsaanvraag van Plopsa voor de bouw van een waterpretpark in het Zennebeemdenbos grondig te heroverwegen. Ik moedig u aan om alternatieve locaties te onderzoeken die de natuurlijke omgeving niet in gevaar brengen en die de belangen van de lokale gemeenschap beter dienen. Het is van essentieel belang dat we verantwoordelijk omgaan met onze schaarse natuurlijke hulpbronnen en een duurzame toekomst waarborgen voor onszelf en de komende generaties.

Ik dank u bij voorbaat voor uw aandacht voor dit belangrijke onderwerp en ik hoop op een positieve reactie.

Met vriendelijke groet,


367 er zijn genoeg pretparken…


368 Deze groep is enkel uit op groeien en winsten. De natuur is voor hun gewoon bijzaak en voor het grote geld verwoesten ze dit mooi stukje buffer groen.


369 “Al jaren genieten wij van de prachtige natuur in het bos , het bied ons de gelegenheid te wandelen , te spotten, te fotograferen enz….
Een zijn met de natuur kan; met beton, gebouwen, massale aanwezigheid kan niet
Laat ons nog gras dat wat groen is


370 Genoeg pretparken . Te weinig groen en bos .


371 “Geachte,

Graag wil ik een bewaar indienen tegen het bouwen van een waterpretpark in Mechelen -Zuid.

In tijden dat alles groener moet, is het onverantwoord om een bos gedeeltelijk te slopen voor het bouwen van een waterpretpark. Dit is geen noodzakelijk iets, en kan perfect op een andere plaats in Vlaanderen gepositioneerd worden, waar het een veel minder grote impact heeft op de natuur en de omgeving.
Er is een betonstop ingevoerd in Vlaanderen, dit geldt ook voor Mechelen.

Stad Mechelen heeft er voor gekozen om de ring van Mechelen in 1 richting te laten draaien. De Tangent dient hier als buffer om al het overtollige verkeer van deze ring te houden. Sinds het openen van de Tangent is het veel drukker geworden op het rond punt van Technopolis. Veel personenwagens hebben de weg naar de Tangent gevonden, wat ook de bedoeling was. Hierdoor zijn er regelmatig verkeersopstroppingen in de buurt van het rond punt. Bewoners die ten westen en noorden van Mechelen wonen gebruiken ook veel meer de Egide Walschaertsstraat en de Bedrijvenlaan om naar de Tangent te rijden.
Het ronde punt is het startpunt en ankerpunt naar de Tangent. Het heeft geen zin om één van de belangrijkste verkeerspunten van Mechelen onnodig extra te belasten voor en nutteloos waterpretpark. Wanneer hier problemen starten heeft dit een gevolgen voor de Tangent en heel Mechelen.

Gelieve de bezwaren van de Mechelaar en natuurliefhebber ernstig te nemen. Mechelen heeft al genoeg te verduren qua verkeer en overtollige bouwrealisaties de laatste tijd.

Met vriendelijke groeten,


372 “Aanvulling aan mijn eerder gestuurd bericht vandaag.

Het perceel waar het waterpretpark gebouwd zou worden is volgens het gewestplan licht blauw en groen ingekleurd.
Dit wil zeggen dat het in een zone valt:

 • licht blauw: gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
 • groen: bufferzone

Het is verboden om te bouwen in een groenzone /bufferzone volgens het gewestplan. Als er hierdoor ook nog een gedeelte bos moet gerooid worden, is het ethisch helemaal onwaardig.
Bovendien is het perceel gelegen in een van nature overstroombaar gebied. Helemaal geen plaats om te bouwen. Ongeacht ofdat het een waterpretpark, glijbanen of verkeerstoren betreft.


373 “Betreft: Bezwaarschrift tegen de bouw van Plopsaqua waterpretpark in het Zennebeemden Bos

Geachte heer/mevrouw,

Ik richt mij tot u als een bezorgde burger en natuurliefhebber, om mijn ernstige bezwaren kenbaar te maken tegen het voorgenomen plan om een Plopsaqua waterpretpark te bouwen in het Zennebeemden Bos. Ik geloof sterk dat het behoud van natuur van cruciaal belang is in de strijd tegen klimaatopwarming en andere milieu-uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd.

Het Zennebeemden Bos is een waardevol stuk natuurlijk erfgoed, dat niet alleen een thuis biedt aan diverse inheemse planten- en diersoorten, maar ook fungeert als een belangrijk ecosysteem dat bijdraagt aan het behoud van biodiversiteit. De bouw van een waterpretpark in dit gebied zou onherstelbare schade toebrengen aan het milieu en de natuurlijke balans verstoren.

Naast het behoud van de biodiversiteit, moeten we ook erkennen dat bomen en bossen een cruciale rol spelen in de absorptie van koolstofdioxide (CO2) en de vermindering van de klimaatopwarming. Het Zennebeemden Bos is een belangrijke koolstofput en draagt bij aan de lokale luchtkwaliteit en de regulatie van het klimaat. Het vernietigen van dit bos zou niet alleen de uitstoot van broeikasgassen vergroten, maar ook de beschikbaarheid van schone lucht verminderen, met negatieve gevolgen voor de gezondheid van mens en dier.

Bovendien moet de impact op de lokale gemeenschap worden overwogen. Het Zennebeemden Bos is een geliefde plek voor recreatie en ontspanning voor omwonenden en bezoekers. Het biedt gelegenheid voor wandelen, fietsen en andere vormen van buitenactiviteiten die bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van de gemeenschap. De bouw van een waterpretpark zou resulteren in overlast, verkeerscongestie en verstoring van de rust die momenteel wordt ervaren in dit gebied.

Ik verzoek u dringend om het voorgenomen plan om een Plopsaqua waterpretpark te bouwen in het Zennebeemden Bos te heroverwegen. In plaats daarvan zou ik willen pleiten voor het behoud en de bescherming van dit waardevolle natuurgebied, zodat het kan blijven dienen als een groene long en een veilige haven voor flora, fauna en de lokale gemeenschap.

Ik verzoek u vriendelijk om mijn bezwaren serieus te nemen en alle noodzakelijke stappen te ondernemen om het Zennebeemden Bos te behouden. Het is onze plicht om verantwoordelijk om te gaan met onze natuurlijke hulpbronnen en deze te beschermen voor toekomstige generaties.

Ik kijk uit naar uw spoedige reactie op dit bezwaarschrift.

Hoogachtend,


374 “In het nieuwe GRUP onderzoek wordt het Zennebeemden Bos omschreven als een aaneengesloten natuurgebied en een deel van de Zennevallei met belangrijk waterbergend vermogen.

Het natuurgebied is honderden jaren oud en werd reeds weergegeven op de Ferrariskaarten. Vandaag is het een habitat voor vele wilde dieren, als reeën, uilen, vossen, trekvogels en heel veel vleermuizen.

Het gebied waarin het waterpretpark zou komen is al jaren moerasgrond. Het is heel vaste klei die heel veel water vasthoudt. Om daarin te bouwen moeten ze het volledige terrein een meter ophogen, en een bemaling doen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de stabiliteit van de grond in de omgeving. Barsten in huizen zijn daarbij niet ondenkbaar.

Maar het houdt niet op na de bouw. Daarna is er een heel groot stuk bos verhard door beton. Regenwater moet dan een andere weg gaan zoeken in de omgeving.

Een belangrijk deel van die afwatering gebeurd richting de huizen van de Zemstbaan. Hebben we dan niks geleerd uit de overstromingen in o.a. Wallonië?

Het gebied staat ingeschreven als overstromingsgevoelig. Het is een zogenaamd wetland.

Het klimaat en de biodiversiteit gaan er al sterk op achteruit. Het is zelfs schrijnend. Een bos doen verdwijnen voor entertainment van de mens, is niet meer van deze tijd.

Ik denk aan de toekomst en niet enkel aan mijn eigen toekomst. Ik denk verder dan enkel mijn eigen leven. Er komen nog generaties na ons, die ook op een gezonde planeet willen wonen. Ook alle dieren willen blijven thriven op een gezonde aarde, dat is hun recht en onze plicht! Laten we niet alles kapot maken.”


375 Laat de natuur met rust, de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen hangt ervan,denk aan de dieren en insecten en het flora denk aan de echte schoonheid.


376 kunnen we nu echt die kleine plukjes natuur die België nog heeft niet beschermen en koesteren? een bos is ook een pretpark…


377 “- milieu impact: bos dat verdwijnt, er komt veel beton in de plaats, zeer vervuilende waterzuiveringsinstallatie

 • verkeersinfarct rotonde technopolis mechelen zuidmet files op E19 in beide richtingen
 • parkeerdruk in de omgeving, omgeving wordt zo onleefbaar
 • Dit kan grote gevolgen hebben voor de stabiliteit van de grond in de omgeving. Barsten in huizen zijn daarbij niet ondenkbaar. En dan begint de miszrie voor de omwonenden.
 • Het gebied staat ingeschreven als overstromingsgevoelig. Het is een zogenaamd wetland. Als dit verdwijnt kennen we allemaal de desastreuze gevolgen!
 • Lichtinval en verstoring voor omwonenden
 • Constante geluidsoverlast voor omwonenden”

378 “Mijn bezwaar is gebaseerd op een waarneming. Van de bomen die twee jaar geleden werden aangeplant langs het kanaal Leuven-Dijle, met name aan de Stuivenbergvaart en de Zennegatvaart is het merendeel kapot of kapot aan het gaan.
Dit is een bewijs dat het bos-compensatiesysteem niet of slecht werkt.
Het betreft hier al redelijk grote bomen, dus goedkoop waren die niet. Ik vraag me dan ook af dat gemeenschapsgeld niet beter kan besteed worden door bestaande volwassen bomen (bossen) gewoon te laten staan en een andere plaats te zoeken voor een waterpretpark.
Stad Mechelen, laat zien dat jullie geven om jullie bewoners en kies niet de kant van het grote geld.


379 “- Watertekorten.
Waarom zo’n groot waterpretpark oprichten voor plezier. Hoeveel miljoenen liters water zullen hierdoor verloren gaan. We zitten regelmatig met een watertekort, de boeren mogen hun akkers dan niet besproeien, en privé-personen hun grasperk niet, we moeten minder lang douchen, enz.

 • Energieverspilling.
  Om dit water te zuiveren, de toestellen te laten werken, verlichting, … is enorm veel energie nodig. We zitten nu al met een energietekort en met de elektrische fietsen en auto’s zal de vraag enkel toenemen. Maat ja commercie gaat boven het leveren van energie aan families zeker.?!?”

380 “bezwaarschrift tegen de aanleg van het waterpretpark Aqua Plosa in Mechelen.

Door dit geschrift op te stellen wens ik als bewoner van de stad Mechelen uitdrukkelijk mijn bezwaar kenbaar te maken tegen de de plannen voor de mogelijke aanleg van dit waterpretpark. Ik ben zeer bezorgd voor de mogelijke negatieve gevolgen van dit project en dit om volgende redenen :

 1. de steeds schaarser wordende groene zones in Mechelen zijn van onschatbare waarden voor de Mechelaars en voor het milieu ZE kunnen niet vernield of verminkt worden

2.deze groene zones vormen de habitat voor een deel van de fauna en flora in onze stad. In tijdens dat steeds duidelijker wordt dat de biodiversiteit sterk onder druk komt te staan moeten we meewerken aan het behoud van deze diversiteit! Dit is een morele verplichting!!

 1. Wanneer een deel van het eeuwenoud bos ( Ferraris ) gekapt zou worden zal het tientallen jaren duren voor de natuur zich zou kunnen herstellen.

4.het project zou kunnen zorgen voor een overbelasting van de verkeersstroom. Er zouden parkings moeten aangelegd worden, met nog meer verharding. We wensen in dit verband ook te verwijzen naar de recent ontwikkelde wetgeving op de betonstop. Deze zou ook in de toekomst erop gericht zijn de verharding van de bodem te blokkeren.

5.Wat toch ook in overweging zou moeten genomen worden is het feit dat de energiekosten voor dit pretpark hoog zouden kunnen oplopen ? Het lijk ons veel beter deze kosten te gebruiken om de groene zones te beschermen, eerder d an ze zwaar te belasten.

Op basis van deze vijf hogervernoemde punten vraag ik u om het plan voor het waterpretpark niet goed te keuren.
Misschien kan gezocht worden naar andere inplantingsplaatsen , waar de ecosysteem niet worden aangetast

Ik vertrouw erop dat u zal rekening houden met de bezwaren van een bezorgde vader en grootvader , zodat ook toekomstige generaties nog van deze schaarse groene zones kunnen genieten.


381 “We moeten stoppen met Vlaanderen te verharden. Natuurgebieden moeten uitgebreid worden ipv in te krimpen.
Elke vierkante meter natuur die verloren gaat is er een teveel.
Laten we het beetje natuur dat nog overschiet herstellen en de nieuwe Europese doelstellingen waarmaken!”


382 We hebben meer ruimte nodig voor biodiversiteit, natuurlijke koeling en grondwaterhuishouding. Technopolis is een educatief project, en daar is, gezien de achteruitgang van de onderwijsresultaten,veel nood aan. Een waterpark heeft te weinig maatschappelijke waarde.


383 Het park zal een mooi en waardevol milieu, bos vernietigen, eigenlijk een leven stuk maken, denk aan de zeldzame plantjes en uitstervende insecten die je als je dit bos stuk maakt nooit meer zal vinden. Amfibieën die niet meer weten waar ze naartoe moeten. Luchtverontreiniging, iedereen wil gezonde lucht in dijn stad of gemeente, daar hebben we bossen voor nodig, want die zorgen grotendeels voor gezonde lucht. Denk daar maar eens aan.


384 Nu Vlaanderen, België en de rest van de wereld dringend werk moeten maken van natuurherstel, zou een uniek bos gekapt worden voor het entertainment van een paar honderd mensen tijdens hun vakantiedag. Er zijn genoeg verlaten industrieterreinen die hiervoor beter geschikt zijn. Plopsa zou zichzelf enorm populair maken wanneer ze hun investering niet in de natuur maar op reeds ontgonnen gebied zou uitbouwen. Plopsa moet ook veel meer rekening houden met afvalverwerking, een uitzondering is misplaatst en het ondermijnt klimaatdoelstellingen. Geld telt niet altijd.


385 ik hou van de natuur en heb het niet voor grote commerciële evenementen en organisaties.


386 “Beste,
Met dit schrijven teken ik bezwaar aan tegen de bouw van Plopsa Aqua.
Ik denk dat iedereen op dit moment, wanneer ik het bezwaarschrift schrijf, zit te puffen van de hitte. Als je veel wandelt zoals ik doe, kom je graag in het bos… want daar is de temperatuur beduidend lager. Ik moet er geen tekening bijmaken, dat we al het bos dat ons rest, moeten behouden!! De bomen zorgen voor zoveel meer dan alleen maar wat mooi groen om naar te kijken. We hebben ze broodnodig!
De bouw van het park neemt een groot stuk bos weg en zal zeker niet de functie van een bos overnemen.
Integendeel, dit zal voor meer overlast, uitstoot van uitlaatgassen, warmte en vervuiling van omgeving zorgen.
We moeten eerlijk in ons hart kijken en oprecht de vraag stellen; hebben de mensen nog nood aan een groot zwembad?
Hebben we juist niet meer nood aan groen en natuur?
Blik maar even terug naar de coronatijd…. zoveel mensen zijn terug naar buiten gegaan, hebben de natuur terug ontdekt.
Laat voor één keer het geld niet boven de natuur gaan!
Met vriendelijke groet “


387 “natuur is veel belangrijker dan het zoveelste geld opslorpenede attraktiepark
blijf A.U.B. af van de weinige natuur die we nog hebben”


388 “Het is voor de natuur, voor het klimaat en voor vele uitgebluste burgers genoeg geweest met het spijzen van een paar zakken ten koste van velen. Als we entertainment willen, vinden we het wel en zullen we er moeite voor doen (indien betaalbaar). België is niet zo erg groot.

Plopsaland wil geld investeren in het vernietigen van een bos dat toegankelijk is en heilzaam is voor iedereen. Waarom niet dat geld investeren in (promotie voor) hun reeds bestaande locaties en attracties.

Een intelligente overheid beschermt haar burgers en kan moeilijke -in de logica van het geld- beslissingen nemen nu voor de meest heilzame oplossing voor haar mensen op lange termijn. Plopsaland wil dit nu voor hen, ik wil dit bos voor mijn kinderen en kleinkinderen om water vast te houden, om zuurstof te geven, om CO2-uitstoot te verminderen (zonder dat het overheid noch burgers kost), om mentale gezondheid te garanderen. Jonge boompjes hebben niet hetzelfde effect. Dit zijn zaken die op lange termijn veel meer waard zullen zijn dan Plopsaland. Dat is nu reeds duidelijk. Het is niet omdat het effect op maatschappij (met gezonde mensen) en klimaat quasi-onschatbaar is dat het minder waard is.”


389 “Dat Plopsa gedoe moeten ze ergens inplanten waar er veel plaats is. Mechelen staat al vol en is daar veel te klein voor om nog niet te spreken over de verkeerschaos dat dit met zich meebrengt !
Hoogmoed komt voor de val.
Het Zennebeemdenbos moet blijven.”


390 “dat hele plopsa gedoe gaat hier veel ongemakken brengen, je hoort op de tv niets anders van het groen te sparen en zo weinig mogelijk te verharden en wat gaan jullie doen beton gieten met hopen? en verharden en natuurgebied verwoesten dit is volledig tegen de logica in, de VESTEN moeten groen worden en buiten de stad mag er dan wel VEEL groen weg, waardevol natuurgebied en een groene buffer voor de autostrade , voor planten en dieren en MENSEN.de regenbuien van de laatste dagen laten al genoeg ellende zien in verschillende dorpen en steden het is hier nu momenteel menselijk dus bijmaken is geen optie.
als het veel regent staat er nu al water in de kelder dat gaat nog erger worden ook de straten gaan blank komen te staan, door de parking van technopolis, voeger was dat gebied (landbouwgrond)voorzien van grachten opvang voor hemelwater, dit is nu ook al verdwenen de kans op grondverzakking ? geur? lawaai hinder, parkings en verkeersproblemen, en al de rest waar geen woord word over gerept enz. .. wie gaat 10 tot 15€ geven als je in de omliggende straten gratis kan parkeren enz. De stad ging een studie laten maken om de Zemstbaan te voorzien van degelijke fietspaden en voetpaden en een snelheidsbeperking van 30km zou ook welkom zijn i.p.v. op de Brussels steenweg zoal normaal is voorzien, als er nu iets gebeurd op de steenweg(brand bv zoals enkele dagen geleden) is de zemstbaan een autostrade en dat allemaal omdat er zwembaden gesloten worden die nog zeker kunnen dienen . Dh Calvo komt naar Mechelen en hoopt dat die voor hem gaan kiezen om samen met Somers te zorgen dat plopsa er doorgeraakt ?
hopelijk komt het Vlaams belang tegen de verkiezingen met een voorstel om Mechelen te redden van het bestuur nu en de vesten, plopsa, en andere zaken die nog op til zijn waar we niets van weten ik kan nog effe doorgaan maar we hebben geen inspraak belastingen betalen dat is ok maar luisteren naar de inwoners dat is een andere zaak dat kent dit stadsbestuur niet, in de omgeving van het park staat ook ne hoop beton (hotel?)al jaren te rotten was ook voorzien van een zwembad normaal
wat gaat onze woning nog waard? misschien minder KI betalen tegen nu meer dan 100€ meer en onze wagen is ook niet veel meer waard die moet er ook aan geloven en alle nieuwtjes bij verbouwingen”


391 “Hierbij dien ik een bezwaarschrift in tegen de geplande bouw van het Plopsaqua zwemparadijs in het Zennebeemdenbos te Mechelen. Ik maak me bijzonder grote zorgen over het potentiële verlies van waardevolle bomen, planten en dieren in dit gebied als gevolg van de voorgestelde ontwikkeling.

Het Zennebeemdenbos is een prachtig stuk natuur dat van onschatbare waarde is voor zowel de lokale bevolking als de ecologie van de regio. Het bos herbergt een diversiteit aan flora en fauna, waaronder zeldzame plantensoorten en beschermde diersoorten. Het is een belangrijk leefgebied voor verschillende vogels, insecten en kleine zoogdieren. De voorgenomen bouw van het Plopsaqua zwemparadijs zal onvermijdelijk leiden tot de vernietiging van dit waardevolle ecosysteem en de verstoring van het natuurlijk evenwicht.

Bovendien heeft het Zennebeemdenbos een belangrijke rol als groene long en recreatiegebied voor de lokale gemeenschap. Het bos biedt gelegenheid voor ontspanning, wandelen, sporten en het opdoen van natuurbeleving. De bouw van een grootschalig zwemparadijs zal leiden tot verstoring van de rust en sereniteit van het gebied, en zal mogelijk ook negatieve effecten hebben op de luchtkwaliteit en verkeerscongestie veroorzaken in de omringende gebieden.

Ik roep u daarom op om de plannen voor de bouw van het Plopsaqua zwemparadijs in het Zennebeemdenbos te heroverwegen en te zoeken naar alternatieve locaties waarbij de ecologische waarde van het gebied behouden kan blijven. Er zijn vast andere opties om het toerisme en de economie te stimuleren zonder de vernietiging van dit waardevolle natuurlijke erfgoed.

Daarnaast verzoek ik u om een uitgebreid milieueffectrapport uit te voeren om de mogelijke gevolgen van het project op de biodiversiteit, het geluid, de verkeerssituatie en de luchtkwaliteit volledig in kaart te brengen. Deze informatie is van cruciaal belang bij het nemen van een weloverwogen beslissing over de toekomst van het Zennebeemdenbos.

Ik vertrouw erop dat u mijn bezwaren serieus in overweging zult nemen en de juiste stappen zult nemen om dit waardevolle natuurgebied te behouden.”


392 Geen Plopsaland in Zennebos


393 Graag wil ik bezwaar indienen tegen de bouwplannen van een waterpretpark voor plopsaland. Ik vind het onbegrijpelijk dat een stuk biodivers bos zou moeten wijken voor de exploitatie door een privé bedrijf. Laat het in de handen van natuurpunt en laat de natuur gewoon zijn ding ding doen! Ik begrijp dat er verkoeling nodig is voor de bevolking… in Antwerpen is er ook een tekort aan zwemgelegenheid… maar de beste richting die ze hier zijn uitgegaan is een zwemvijver die voor iedereen toegankelijk is en gratis! Dat is allesinds al meer in sync met de natuur en het algemene goed voor de bevolking in tegenstelling tot het verdwijnen van een bos voor een artificieel zwemparadijs.


394 “In tijden van ontharden, green deal, minder co2 uitstoot en meer ruimte voor natuur is het een absurditeit zulk project toe te laten die net het tegenovergestelde vertegenwoordigd van alle vooropgestelde doelen inzake milieu, uitstoot co2, en ruimtelijke ordening. Dit enkel om private en gemeentelijke inkomsten /winsten te genereren .
SCHAAMTELOOS EN ONAANVAARDBAAR”


395 “We kunnen ELK stukje natuur gebruiken in een land dat al zo dicht bevolkt is ,is op ruimte onbetaalbaar en van iedereen.
Kinderen hebben natuur nodig ! Pretparken zijn er genoeg !”


396 geen vernietiging van bestaande groene “long” door drukke en lawaaierig vertier van plopsaqua !


397 Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is.


398 “Ik richt mij tot u als bezorgde burger met betrekking tot het voorgestelde plan voor de inplanting van het waterpretpark Plopsaqua in het Zennebeemden Bos te Mechelen. Het is met grote bezorgdheid dat ik mijn bezwaren wil uiten tegen dit project, en ik verzoek u dan ook om mijn argumenten zorgvuldig te overwegen.
Ten eerste ben ik van mening dat het Zennebeemden Bos een waardevol natuurgebied is dat behouden moet blijven voor toekomstige generaties. Het bos biedt een belangrijke habitat voor diverse planten- en diersoorten en draagt bij aan de biodiversiteit in de regio. De inplanting van een waterpretpark zou onvermijdelijk leiden tot aanzienlijke verstoring van dit delicate ecosysteem, met mogelijk negatieve gevolgen voor de flora en fauna.
Daarnaast zou de komst van Plopsaqua een aanzienlijke impact hebben op de leefomgeving van de omwonenden. De toename van verkeer, geluidsoverlast en de verandering van het landschap zouden een aanzienlijke verstoring van de rust en het welzijn van de omringende gemeenschap betekenen. Bovendien zou de bouw van een dergelijk grootschalig project onherroepelijk leiden tot aantasting van het landschap en de natuurlijke schoonheid van de omgeving.
Verder vrees ik dat de inplanting van Plopsaqua een negatieve invloed zal hebben op het waterbeheer in de omgeving. Het gebied waar het waterpretpark is gepland, maakt deel uit van een belangrijk watersysteem dat cruciaal is voor de lokale waterhuishouding. Het bouwen van Plopsaqua zou kunnen leiden tot problemen zoals waterverontreiniging, afwateringsproblemen en verstoring van het natuurlijke evenwicht in het gebied.
Tot slot ben ik van mening dat er alternatieve locaties beschikbaar zijn die beter geschikt zouden zijn voor de bouw van een dergelijk waterpretpark. Het is van groot belang om zorgvuldig de mogelijke locaties af te wegen op basis van ecologische, sociale en economische factoren, en rekening te houden met de belangen van alle belanghebbenden.
Op basis van bovenstaande argumenten verzoek ik u vriendelijk om het voorgenomen plan voor de inplanting van Plopsaqua in het Zennebeemden Bos te heroverwegen. Ik vraag u met klem om alternatieve locaties te overwegen die minder schadelijk zijn voor het milieu en de leefomgeving. Daarnaast verzoek ik u om een open en transparante dialoog aan te gaan met de omwonenden en belanghebbenden om tot een weloverbesluit te komen.
Ik vertrouw erop dat u mijn bezwaren serieus zult nemen en zorgvuldig zult afwegen in uw besluitvormingsproces. Ik sta open voor verdere discussie en ben bereid om constructief bij te dragen aan een oplossing die rekening houdt met zowel de belangen van de lokale gemeenschap als die van het milieu.”


399 “De maat is voor mij vol!
Stop met het knabbelen aan de natuur.
Het zou al lang een betonstop moeten zijn!
Laat de natuur voortaan met rust.”


400 de omwonenden (Mechelaars en andere) verliezen een heel stuk groen, om een grote parking te maken voor niet-omwonenden


401 Liever lucht dan parking.


402 “Men kan beter het bestaande zwembad aan de Leliestraat renoveren.
Dan moeten er geen bomen sneuvelen.
Met Groen in het Stadsbestuur zijn al veel te veel bomen geveld.”


403 “Onbegrijpelijk dat zoiets van dat formaat nog kan gebouwd worden op een plek waar meer dan ooit groen/natuur nodig is.
De impact op het milieu is gigantisch, fauna én flora gaan kapot. Het wegkappen van bomen en de gronden verharden is toch niet meer van deze tijd. Het klimaat schreeuwt om aandacht.
Men roept van de daken “maai mei niet” ten gunste van de biodiversiteit.
Mechelen zelf verkondigt groene vesten, vergroening in de stad, tegeltuintjes, groene straten, promoot fietsen, bant het verkeer, de stationsbuurt wordt aangepakt voor vergroening allemaal lovenswaardig en broodnodig ….. het vraagt van iedereen een nieuwe manier van leven, aanpassing van de maatschappij die we gewoon zijn om het leefbaar te houden

En dan dit project!!!?? Om nog maar te zwijgen van de verkeerschaos die bezoekers zullen veroorzaken met als gevolg ook de luchtvervuiling, geluidsoverlast, water wordt zo schaars.

Daarom ben ik radicaal tegen de uitvoering van dit project. Het is ook onbegrijpelijk dat Plopsa steeds opnieuw poogt om goedkeuring voor de start hiervan. Arrogantie ten top.

Uit de grond van mijn hart hoop ik dat het verzet de bouw kan stoppen.

Mvg


404 blijf van ons bos


405 “weer eens te meer dreigt natuur te worden ingepalmd terwijl op dit moment het alle hens aan dek is om natuur te vrijwaren (droogte, luchtverontreiniging, verdwijnen biodiversiteit)
wandelen in een stukje natuur is belangrijk voor lichaam en geest en heeft eveneens een ontspannende waarde voor alle mensen in de ruimere Mechelse omgeving”


406 “Ik dien bezwaar in tegen de parking.
Ik wens het behoud van alle bestaande natuur in de zennebeeldevallei.”


407 Ik vind het schandalig dat de natuur dat in Mechelen nog is zou vernield worden voor een ondermatig pretpark


408 Het bos moet blijven! Er zijn andere plaatsen waar je dit kan bouwen in Mechelen.


409 Ik wil de natuur behouden en teken dus bezwaar tegen de bouwplannen van Plopsa


410 Ik ben voor het behoud van het bos en niet voor de bouw van een plopsacomplex in Mechelen. Ik ben pro Natuurgebieden. Mechelen heeft zwemgelegenheden voor de kinderen. Dit nieuwe complex is niet noodzakelijk.


411 De groene buffer moet bewaard blijven, groen wordt altijd maar meer aangetast terwijl het juist de enige oplossing is om Co2, grote hitte en wateroverlast te verminderen dus geen parkeergarage maar de groene buffer behouden


412 “Respect voor de natuur!
Zo veel mogelijk groen bewaren !
Nog meer verkeer in Mechelen Zuid en Hombeek vermijden !”


413 Bossen omkappen voor parkeerterrein is tegen de betonwet, natuurherstelwet en mensenrechten doelstellingen. De doelen moeten gerespecteerd worden om de wetten te kunnen realiseren en de toekomst te garanderen.


414 Ik teken bezwaar aan omdat alweer een stuk waardevolle natuur zal verdwijnen om plaats te maken voor o.a. een parkinggedrocht. Dit gaat regelrecht in tegen de noodzaak om natuur te herstellen en uit te breiden.


415 “Wat hebben we te weinig in Vlaanderen? Natuur.
Wat hebben we meer dan genoeg in Vlaanderen? Pretparken.
Wat hebben we teveel in Vlaanderen? Auto’s, verharde parkeerplaatsen, CO2.
Zelfs mijn kinderen die graag naar pretparken gaan snappen niet dat volwassenen deze keuze maken.”


416 “waarom is dit weeral nodig:
werden er in ons mooie Mechelen nog niet voldoende bossen vernietigd voor onnodige veranderingen, plots vallen er bomen om zonder toestemming, zaag zelf maar eens een boom om zonder een aanvraag in te dienen je zal weten tot waar en voor welke geldsom je zal komen te staan!
warmt onze aarde nog niet voldoende op? dit project gaat weeral in tegen alle voorschriften, onnodige bijbouw van airco die onze natuur al voldoende aantast, de producten die gebruikt worden en weeral in onze natuur vrijkomen en geloosd worden
een zuiveringsstation dat niet voldoende gereinigd water loost in onze natuur waardoor er zoveel kleine nuttige dieren vernietigd worden, kikkers, salamanders die beschermd zijn en wij weeral maar zagen dat er teveel muggen in huis zitten
proficiat stad Mechelen om de auto te bannen uit onze straten en dan maar toe te geven om een overbelast rond punt nog eens extra te belasten!!!
goed bezig mannen, onze politiekers die gestudeerd hebben en die wij verplicht moeten aanduiden om onze belangen in de toekomst te verdedigen die nadien maar een krabbeltje zetten zonder na te denken, de man die nu in het eden grof geld verdient en geen zier geeft om de toekomst van hun eigen kinderen en die van een ander, ik hoef geen voorbeelden aan te halen ze fluiten rond je oren!!! proficiat jongens ik zou zeggen ga zo door onze lucht is geen fluit meer waard maar auto’s aantrekken op andere locaties dat mag wel en ondertussen geld verspillen aan de binnenring. Eerst een tangent aanleggen aan het station die heel veel zou oplossen en dan de ring en knips inbouwen om alles te verknoeien allez mannen waar zijn we mee bezig! Zijt fier en doe nuttige dingen waar jullie kinderen later gaan van genieten waar ze kunnen zeggen dit is dankzij onze ouders…dan en alleen dan ben je goed bezig…”


417 Elk stuk groen gaat belangrijk zijn in de toekomst. Het telkens voorrang geven aan commerciële doeleinden is niet duurzaam. Niemand wordt gelukkiger van een pretpark maar iedereen heeft baat bij meer groen.


418 “

25 juni 2023

Omgevingsloket

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik mijn bezwaar kenbaar maken tegen de voorgestelde bouw van een Plopsa waterpark aan het Zennebeem bos. Als betrokken burger, ben ik van mening dat bossen moeten worden beschermd en uitgebreid, in plaats van vernietigd voor commerciële doeleinden.

Het Zennebeem bos is een belangrijk en waardevol natuurgebied. Het speelt een belangrijke rol in de lokale ecosysteem en biedt talloze voordelen voor zowel mens als natuur. Het biedt een thuis aan diverse planten- en diersoorten en draagt bij aan de biodiversiteit in de regio. Het bos fungeert als een groene long en helpt bij het zuiveren van de lucht, het vastleggen van CO2 en het reguleren van het klimaat. Het is onze verantwoordelijkheid om deze natuurlijke schatten te behouden voor toekomstige generaties.

Daarnaast is het Zennebeem bos van onschatbare waarde voor recreatie en ontspanning. Het biedt de lokale gemeenschap een prachtige plek om te wandelen, fietsen en genieten van de natuur. Het is een oase van rust te midden van het drukke stadsleven. Door het bouwen van een waterpark zou dit kostbare ecosysteem worden aangetast en vernietigd, waardoor de biodiversiteit in gevaar komt.

Bovendien is het bouwen van een waterpark in dit gebied niet in overeenstemming met de heersende visie op duurzaamheid en milieubescherming. Het brengt tal van negatieve gevolgen met zich mee, waaronder de verstoring van de natuurlijke waterhuishouding, verlies van groene ruimte en verhoogde verkeersdrukte. Dit zal leiden tot aantasting van de leefomgeving.

Ik verzoek u dan ook om de vergunningsaanvraag voor de bouw van het Plopsa waterpark aan het Zennebeem bos af te wijzen. In plaats daarvan roep ik u op om te investeren in het behoud en de uitbreiding van onze kostbare bossen. Het is van groot belang dat er gezocht wordt naar duurzame oplossingen die de belangen van de natuur en de gemeenschap dienen en die meer in lijn zijn met de principes van duurzaamheid en milieubescherming. Het behoud van het Zennebeem bos en andere waardevolle natuurgebieden is van vitaal belang voor de toekomst van onze planeet en de gezondheid van onze gemeenschap.

Ik hoop dat u mijn bezwaar zorgvuldig in overweging neemt en de belangen van het milieu en de lokale gemeenschap laat prevaleren.

Met vriendelijke groet,


419 “Een waterpretpark op deze plaats inplannen is zeer ondoordacht. Er is niet goed nagedacht over de bereikbaarheid. Er is vanuit Mechelen centrum geen enkele mogelijkheid om te voet of met de fiets daar te geraken. Het is zelfs verboden! Het openbaar vervoer knooppunt, Mechelen station ligt zelfs niet in de buurt (wandelafstand). Het zou dus enkel een bijkomende stroom autoverkeer genereren, op een plaats die al zeer verzadigd is op dat vlak. Er is toch al voldoende aangetoond dat dit niet de bedoeling kan zijn.

Verder lijkt het me absurd om een volwaardig bos te kappen in deze tijd, juni 2023 zal waarschijnlijk ingaan als de warmste juni maand sinds de metingen. Het is gewoon onverantwoord. En boscompensatie voldoet niet, in een verre toekomst zouden er misschien voldoende grote bomen zijn om het Zennebeemdenbos te compenseren maar tegen dan is Plopsa waarschijnlijk al verouderd. Om een idee te krijgen over waarom boscompensatie niet werkt is het voldoende eens langs de Stuivenbergvaart of Zennegatvaart te stappen/fietsen/rijden : de helft of meer van de nieuw aangeplante bomen zijn verdord. Alweer weggesmeten gemeenschapsgeld.

En hoe zit het met de verharding? Particulieren worden geacht te ontharden, hoe gaat Studio 100 dat compenseren?
Een moerasgebied droog leggen kan ook niet zonder gevolgen blijven voor de omgeving (ik spreek nog niet over de habitat van zeer veel soorten die hier zou verstoord worden/kapot gemaakt worden).

Kortom : laat deze keer niet het geld primeren, de aandeelhouders van Studio 100 hebben geen extra’s meer nodig, denk aan de leefbaarheid van Mechelen en omgeving, aan behoud van wat er is en heb de moed om een doordachte beslissing te nemen.”


420 “Zennebeemden bos kappen voor parking is te gek voor woorden.
Waarom geen ondergrondse parking?
Kostprijs te hoog?
Er zijn in België nog steeds te weinig bomen om ons teveel co2 op te vangen, dus is er geen enkele reden om nog meer bomen onnodig te kappen!


421 Geen groene ruimte opofferen


422 Het Zennebeemdenbos mag niet opgeofferd worden voor de commerciële van Plopsa. Ons leefmilieu kan geen verdere kap van bomen verdragen. Wanneer gaat men dit nu eens inzien?!?


423 “Betreft: Bezwaar tegen de bouw van Plopsaqua in Mechelen

Beste,

Hierbij uit ik mijn ernstige bezorgdheid over de voorgestelde bouw van het waterpretpark Plopsaqua in Mechelen. Ik ben van mening dat dit project aanzienlijke negatieve gevolgen zal hebben voor het milieu, lichtinval en verstoring en algemene leefkwaliteit van de buurt.

De voorgestelde bouw van Plopsaqua heeft aanzienlijke gevolgen voor het Zennebeemden Bos, het weiland en de beken in de omgeving. Het bos is van biologisch grote waarde en de impact van dit project zou een verlies betekenen voor het behoud van dit waardevolle ecosysteem. Bovendien zal de waterzuiveringsinstallatie, die niet binnen de normen kan blijven, een negatieve invloed hebben op het milieu. Daar heeft Plopsaqua een uitzondering voor aangevraagd en ik ben verbouwereerd dat je in 2023 met genoeg geld nog steeds milieuschade en wetten kan “opkopen”.

Ook zal de bouw van Plopsaqua grote gevolgen hebben voor de stabiliteit van de grond en waterhuishouding in de omgeving; wat kan leiden tot barsen in huizen of extra overstromingen in een gebied dat al overstromingsgevoelig is. Dat ook dit zomaar met genoeg geld voor de staatskas kan genegeerd worden is ronduit schandalig.

Verder zal er ook een grote toren van 30 meter hoog komen. Hierdoor wordt het uitzicht voor buurtbewoners verpest, en moeten ze tevens tot 22 uur elke avond wakker gehouden worden door wegrijdende wagens met koplampen.

Bovendien betreft het een waterpretpark. Met water dus. Héél veel water. Elke zomerperiode wordt er opnieuw aan de burger “gevraagd” (opgelegd) om de wagen niet te wassen, zwembaden niet te vullen, planten niet te wateren en spaarzaam om te gaan. Maar een extra waterpretpark mag wel? Dat gaat mijn verstand werkelijk te boven. Geven we dan niéts meer om het milieu?

Naast bovenvermelde zaken die me persoonlijk motiveren, is er ook een onmiskenbaar gevolg op vlak van verkeerssituatie, parkeerdruk, geluids- en geuroverlast en luchtkwaliteit.

Wat mij betreft ligt er genoeg op tafel om ervoor te zorgen dat elke persoon met gezond verstand in plaats van honger naar geld, de juiste beslissing neemt en dit project voorgoed bant.

Stadsbestuur Mechelen: doe beter.


424 Bos behouden … parking overbodig, onzinnig nutteloos. Stop dat geldgewin van plopsa. Er moet geen plopsa bijkomen.


425 Het bos is biologisch zeer waardevol. Een deel van het bos wordt nu al beheerd door Natuurpunt. De impact van zo’n project zou ook groot zijn in de rest van het bos. Natuur is onmisbaar voor onze levenskwaliteit volgens Vlaanderen.


426 Mijn grootste bezwaar gaat rond het milieu en de biologische meerwaarde van het bos. De impact van Plopsa is te groot op de natuurlijke omgeving. En als we het overkoepelend bekijken kunnen we zien dat Mechelen helemaal volgebouwd wordt (ook waar ik woon Mechelen Noord, Kantvelde). Dus ik ben voor het bewaren van het weinige diverse groen dat er nog is. Om de biodiversiteit te bewaren en betonnering tegen te gaan.


427 “Mechelen, 26 juni 2023

Betreft inrichtingsnummer: OMV-2022118549

Ik wens bezwaar in te dienen tegen het Plopsaqua project op de gekozen locatie om volgende redenen:
1) Het bos: Het gaat om een eeuwenoud bos waar een grote verscheidenheid aan fauna en flora zich genesteld heeft zodat we ondertussen eigenlijk van een biotoop kunnen spreken. Dit maakt deze omgeving zo waardevol. Elke ingreep zal onherstelbare schade aanbrengen want bomen kan je verplaatsen maar een biotoop heeft vele jaren nodig om te ontstaan of zich te herstellen.
2) Het milieu: Wijzigingen aan het bos zullen een enorme impact hebben op de omgeving. Het bos vormt als het ware een buffer tussen de snelweg en bewoonde omgeving. Na het (gedeeltelijk) verdwijnen van het bos zal de geluidshinder enorm toenemen, voorbeelden genoeg in Mechelen en grote omgeving. Ook de luchtkwaliteit zal enorm achteruitgaan daar zoals elk bos ook dit bos als een enorme luchtfilter fungeert. Het extra verkeer dat dit opzet met zich zal meebrengen zal ook het milieu en daarbij de levenskwaliteit in de stad zwaar belasten. Dit valt niet te compenseren met een boom hier en daar in enkele straten.
3) Klimaatverandering: Het is anno 2023 niet te geloven dat men nog maar overweegt een bos van dergelijke omvang en waarde in een stadsomgeving, al is het maar gedeeltelijk, op te offeren voor een pretpark dat eigenlijk eender waar kan neergepoot worden. Van al de oplossingen die aangeboden worden is de eenvoudigste manier om de klimaatverandering tegen te gaan bossen laten bestaan, hoe gemakkelijk kan dit zijn? Welk deel van deze zin heeft men niet begrepen…
4) Mobiliteit: Men moet zich geen illusies maken, de mobiliteit zal in deze omgeving enorm getaxeerd worden. Aangezien het een commerciële organisatie is zal geen moeite worden gespaard om klanten aan te trekken. De winst zal immers primeren. Hierdoor zal de omgeving regelmatig overspoeld worden door bezoekers. Aanpassingen aan de bestaande wegeninfrastructuur zullen zich dan ook snel opdringen met opnieuw een aanslag op de natuur in de omgeving.
5) De petitie: Het gemeentebestuur neemt zijn bevolking niet ernstig door te weigeren de petitie officieel in ontvangst te nemen. Op de dag van vandaag 19/06/2023 hebben meer dan 12.137 mensen deze petitie ondertekend. Het mag duidelijk zijn dat de meeste van deze ondertekenaars niet tegen de komst van Plopsaqua zijn, doch vooral het bos willen vrijwaren en de verkeerschaos op deze locatie willen vermijden. Het mag eveneens een teken aan de wand zijn dat de petitie pro plopsaqua tot op vandaag slechts 271 ondertekenaars telt. Mocht men de cijfers niet representatief vinden, dan zou de verhouding van de cijfers dat wel moeten zijn. Bovendien geeft de meerderheid van de ondertekenaars hier aan meer zwemgelegenheid te wensen zonder hierbij belang te hechten aan de locatie.
6) Oplossing: Er komt een multisportcomplex in Zemst waardoor het zwemwaterprobleem niet langer acuut is.
Om bovenstaande redenen ben ik als Mechelaar absoluut tegen elke ingreep aan dit bos en bij uitbreiding elk bos in de onmiddellijke omgeving van Mechelen. Uiteindelijk zijn er voldoende alternatieve locaties in en buiten Mechelen.
Hopelijk zal de rede zegevieren.


428 De Zennebeemden dient als groene buffer gespaard te worden.


429 Er zijn al genoeg Plopsalanden en weer heel veel groen dat gaat sneuvelen,wat heel slecht is voor de gezondheid ! Ook nog veel,veel meer verkeersellende ! Dus bij deze GEEN PLOPSALAND of ander pretpark meer ! Denk aan onze en zeker van onze kinderen,kleinkinderen en …. Gezondheid is belangrijk !!!


430 “Ik dien bezwaar in tegen Plopsa omdat ik me grote zorgen maak en bang ben voor de veiligheid in onze straat en de impact op de leefbaarheid/mileu. Sinds de aanleg van de tangent is Geerdegemdries een racebaan geworden waar de politie ook bijna dagelijjks tevergeefs snelheidscontroles uitvoert. Uit je eigen garage geraken duurt in de spits een eeuwigheid. Voor kleine kinderen is deze buurt echt gevaarlijk geworden en de buurt is heel erg verjongd dus er zijn veel families met kleine kinderen. De bouw van Plopsa en de bijkomende verkeersdrukte gaat dit alleen maar erger maken, Onze straat zal als sluipweg gebruikt worden en als gratis parking. Dit gaat niet alleen ten koste van de veiligheid maar heeft ook een impact op het milieu. De hoeveelheid fijn stof en roet die dat extra verkeer gaat te weeg brengen is schadelijk voor iedereen en zeker voor de zwangere vrouwen en babytjes en de vele spelende kinderen in de wijk. Wij hebben geen nood aan nog een zwembad en zeker niet aan een parkeertoren. Dit hoort niet thuis in een jonge woonwijk met kinderen. Ik hoop dan ook dat u rekening zal houden met mijn bezwaar en niet zal instemmen met de bouw van dit project.

Geerdegemdries


431 “Het bos is biologisch zeer waardevol. Een deel van het bos wordt nu al beheerd door Natuurpunt. De impact van zo’n project zou ook groot zijn in de rest van het bos.
In deze tijd van klimaatverandering is het behouden van bestaande bossen essentieel!”


432 Ik dien een bezwaar in tegen de bouw van het nieuwe pretpark en wagenpark op een groen domein. Waarom nemen jullie de betonstop niet ernstig? Indien jullie toch doorgaan met deze investeerders acht ik jullie persoonlijk schuldig aan de verdere opwarming van de aarde en hoop ik van harte dat jullie de rekening gepresenteerd zullen krijgen. Waarom investeren jullie niet in meer natuur, daarvan wordt iedereen gelukkiger? Jij hebt het misschien mee in de hand, maak alstublieft een slimme keuze, red het Zennebeemdenbos, het is bovendien een thuis van heel wat dieren.


433 “Het beetje natuur dat er nog is moet bewaard blijven rond Mechelen. Spaar dit kostbaar gebied!


434 “Hoe leg je aan een kind het volgende uit: Kabouter Plop woont in een heel mooi bos tussen waardevolle planten en nuttige dieren (biodiversiteit). Hij kan er genieten van de rust en de mooie natuurgeluiden. Hij woont daar met zijn vrienden en is heel gelukkig. Nu wil de baas van Plop een heel groot stuk van dat bos kapot maken. Ze gaan bomen uitdoen, het water uit de grond wegtrekken zodat de omliggende huizen zullen scheuren, ze gieten de mooie natuur vol beton en het leven van Plop, zijn vrienden en de dieren zal enorm verstoord worden. Er komt veel lawaai: van de machines, van de zwemmende mensen, van alle auto´s om tot daar te geraken, …
Als je van dit verhaal een Plopaflevering zou maken, zou het besluit en de levensles aan de kinderen van Plop enkel dit zijn: DOE DIT NIET!”


435 ik zou graag bezwaar aantekenen tegen de komst van Plopsa Aqua in het zennebeemdenbos. Er worden daarvoor zoveel ouden en waardevolle bomen omgehakt, dat die echt niet gecompenseerd kunnen worden door het aanplanten van nieuwe boompjes. Het is trouwens bewezen dat grote bomen een veel belangrijkere positieve impact hebben op het milieu. zij nemen veel meer schadelijke broeikasgassen op en zij zorgen ook voor een lagere temperatuur. dit alles zal teniet worden gedaan door de komst van Aqua plopsa


436 “Berichtinhoud:
Ik dien bezwaar in tegen Aqua plosa in het zennebeemdenbos omdat dit voor de omgeving voor enorme parkeerproblemen gaat zorgen. Ik woon op de brusselsesteenweg en nu al wordt er overal tussen de bomen geparkeerd, terwijl dit zeer slecht is voor de bomen die er staan + het is gevaarlijk om op de baan te rijden want door die auto’s heb je geen zicht op het aankomend verkeer. Er zal niet alleen een bijkomende parkeerdruk komen op de Zemstbaan maar ook in de Abeelstraat en Brusselsesteenweg en daar is het al zo gevaarlijk voor fietsers (zelfs met de oversteekplaats)”


437 Natuur eerst!!!


438 Nog meer bomen kappen en de kinderen hebben geen longen om te gaan zwemmen in plopsa aqua….nadenken is hier de boodschap.


439 Hypocritical gedoe. Geld eerst, gezond arde laatste


440 “Het zennebeemdenbos is geen goede plaats voor Aquaplopsa. Het ligt te ver van het station en te dicht bij een ander openluchtzwembad nl het nieuwe zwembad op het prov domein in Hofstade.
De locatie aan de afrit Mechelen zuid gaat nog meer auto’s aantrekken zodat er nog meer file gaat zijn en dit al op een zeer druk rondpunt, dat door de komst van Tangent ook veel drukker is geworden. Daarenboven gaat dit in het weekend voor veel verkeersoverlast in de omringende straten geven.
Beter zou zij om Aquaplopsa bvb op de Rageno site te plaatsen, direct naast het station en op gronden waar geen waardevolle natuur op staat.
k heb bezwaar tegen het lawaai dat aqua plopsa gaat produceren. Niet alleen het geluid van de mensen in het buitenzwembad maar ook het lawaai van het bijkomende verkeer.
dit is ook mileu verontreiniging. Er is in Mechelen Zuid al zeer veel lawaai door de E19, de N1 en de drukste spoorlijn van Belgie.
Aquaplopsa gaat dan ook in het weekend nog eens zorgen meer verkeer en lawaai.”


441 “Ik dien bezwaar in tegen de bouwvergunning om volgende redenen:

 1. De Locatie: De aanvraag is ingediend voor de inplanting in een groene buffer gelegen tussen een woongebied en de E 19. Deze groene buffer die voor een groot deel in een waardevol natuurgebied ligt zorgt voor een afscheiding tussen de E 19 en het achterliggende woongebied. De E 19 zorgt al jaren voor ernstige geluids -en milieu overlast, een probleem dat tot vandaag geen oplossing kent omwille de laksheid van zowel de stad als de overheid. Zowel de Provincie en ANB hebben in het verleden al negatief advies gegeven. E zijn zoveel locaties, zelfs in de nabije buurt die veel geschikter zijn, waar niemand gestoord wordt en bereikbaar met het openbaar vervoer (de trein, autobus) , bvb de site Ragheno die op korte termijn zal ontwikkeld worden. Deze site ligt zelfs langs het kanaal en een aantal belangrijke fietsassen. Voor de site achter Technopolis is dit niet het geval.
 2. Mobiliteit: De mobiliteit is vandaag al een groot probleem vooral aan het knooppunt Technopolis. door de invoering van het eenrichtingsverkeer op de vesten is zowel de E 19 als de Uilmolenweg een nog belangrijkere drager geworden van het verkeer dat zijn weg moet vinden van Zuid naar noord en omgekeerd. Uit de recente tellingen van AWV blijkt dit overduidelijk. Intussen is er ook een groot distributiecentrum voor Procter en Gamble in afwerking die ook nog enkele honderden vrachtwagenbewegingen zal genereren. Als alle bijkomend verkeer van Plopsaqua hier nog bovenop komt driegt een constant verkeersinfarct op deze locatie. AWV werkt dan wel aan een oplossing van de ontknoping van zuid tot noord maar deze plannen zijn nog in een embryonaal stadium en worden ten vroegste in 2030 aangevat. bovenop komt de ambitie van het stadsbestuur in haar beleidsplan Ruimte Mechelen om de stad uit te breiden naar 120.000 inwoners of + 33.000 inwoners. Deze woonuitbreidingen zullen gerealiseerd worden op de as Muizen-Hombeek en vooral op de nieuw ontwikkeling. afwikkeling voor autoverkeer kan enkel langs de nieuwe tangent en de E 19, knooppunt zuid.
 3. Architectuur: Zoals de plannen nu opgesteld zijn is de buffer tussen woningen en het zwemcomplex minimaal. Door alles veel compacter te bouwen met een kleinere parking (we willen toch maximaal inzetten op openbaar vervoer, fiets en voetgangers) kan het complex veel dichter tegen de E 19 aangebouwd worden.
 4. Geluid: de geluidsoverlast is vandaag een groot probleem dat niet opgelost wordt door de verschillende verantwoordelijke overheden. door het bijkomend verkeer, door het parkeergebouw, door het buitenzwembad wordt de overlast nog groter. de problemen nemen alleen maar toe.
 5. Groen: Door dit project wordt opnieuw een stuk open ruimte ingenomen. Volgens ANB wordt dit niet voldoende gecompenceerd.
 6. Ontharding: Dit gebied is voor een groot deel laag gelegen en daardoor een groot deel van het jaar nat en zelfs gelegen in overstromingsgebied. Na een mogelijke ontwikkeling verplaats het water zich met alle mogelijke problemen voor de afwatering en de woningen langsheen de Zemstbaan.
 7. Parkeren: Op de terreinen wordt een parkeergebouw voorzien met meer dan 1.100 plaatsen. Als men de hoge parkeertarieven hanteert van de andere recreatieparken is de kans groot dat bezoekers de omliggende buurten zullen opzoeken om aan deze kost te ontsnappen.
 8. Duurzaamheid: Zoals de plannen nu worden voorgesteld kan niet gesproken worden van een duurzaam gebouw, in feite is dit een industriële hal waarvan de levensduur beperkt is omwille van de constructie. Hetzelfde geldt voor de energievoorziening. in de bouwaanvraag is nog steeds sprake van een gasgestookte installatie waarvan de CO2 uitstoot zo wie zo hoog is.”

442 “Het is met de dag meer onverantwoord om in deze tijd een project als Plopsaqua door te voeren, al zeker niet in een van de schaarse natuurlijke omgevingen dicht bij de stad. Het Zennebeemdenbos rooien, alle extra verkeer, de enorme energiekost, uitstoot en de grote waterverspilling die met Plopsaqua gepaard gaan, zullen afgewenteld worden op omwonenden in een ruime straal, met enorme daling van hun leefkwaliteit als gevolg. Dit door toenemende luchtvervuiling en de schandalige vernietiging van het ecosysteem en de aanwezige biodiversiteit op het bestemde perceel. Daarnaast door toename van verharding en dus verdroging, door
vernietiging van koelte- en luwteoases en fel verminderde natuurlijke bodemabsorptie op een bij hevige neerslag overstromingsgevoelige plek. Dit alles is grondig in strijd met de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (2018).
Het voorgelegde ontwerp voldoet aan geen enkele SDG, is op geen enkele manier consistent circulair, niet CO2neutraal, niet waterzuinig, niet fossil free en dus op geen enkele manier klimaatbestendig of toekomstgericht. Alle greenwashing met wat plantjes aan de inkom of compensatietwijgjes elders ten spijt. Wie čcht geeft om deze en komende generaties zorgt voor een gezonde omgeving en vernietigt geen natuur meer voor dit soort puur commerciële projecten. Al zeker niet in een bos.
Hiertegen teken ik bezwaar aan.


443 “Elk stukje groen dat in en rondom mechelen ligt zou ten allen tijden bewaard moeten blijven. We steven af naar een regelrechte uitroeien adh van opwarming van de aarde. En door natuur te kappen dat van levensbelang is kan je niet spreken over een groen bestuur in onze stad. Ze doen aan greenwashing ja dat wel.


444 “Ik dien bezwaar in tegen Plopsaqua wegens overlast, en verstoring van de biodiversiteit. Er is in Mechelen te weinig vrije toegang tot natuur. Steeds meer mensen zoeken de rust van de natuur op. Dit is belangrijk voor ons algemeen (mentaal) welzijn. Deze vrije natuur is broodnodig om ons te beschermen tegen hitte en droogte in de zomer enerzijds en absorbeert bij overmatige regenval anderzijds.
Laat ons ook niet de luchtkwaliteit en bodemkwaliteit vergeten. Het behoud komt ook ten goede voor de kleine telers in de buurt.”


445 “Geen meerwaarde voor Mechelen tov het sneuvelen van het bos. Investeer (of laat investeren) in bestaande zwembaden in Mechelen om natuur te behouden.


446 “Schandalig dat er weer natuur moet opgeofferd worden, ik denk ook aan de verkeersoverlast dat dit gaat veroorzaken.
Geen goed idee!”


447 Ik ben tegen het kappen van het Zennebeemden Bos in functie van leefbaarheid, milieu, klimaat, parkeer- en verkeersdrukte en algemene overlast. Bosrijke natuur rondom een stad is noodzakelijk voor de leefbaarheid van de bewoners in en rond Mechelen. Dit pretpark komt er louter voor winst en kapitalistische doeleinden.


448 De bouw van het waterpretpark gebeurd voor een groot deel in het Zennebeemden Bos, maar ook het weiland en de beken verder in het bos gaan gevolgen dragen omdat het water langs daar moet weglopen. Het weiland moet dienst doen als. Al het verkeer voor Plopsaqua moet via de rotonde komen van Technopolis. Die rotonde is nu al verzadigd. Er is nog geen direct plan voor een oplossing voor dit probleem. Er komt wel nog extra belasting, naast Plopsaqua, door de nieuwe tangent en door een nieuw distributiecentrum in Mechelen Zuid.


449 Het is een waardevol stuk natuur en dat moet niet wijken voor een commercieel project


450 Ik ben tegen het vernietigen van een stuk prachtige natuur en rust, ten koste van iets wat letterlijk het tegenovergestelde is. De komst van Plopsaqua zal daarnaast ook voor de nodige overlast zorgen voor de mensen die in de buurt wonen.


451 Laat nog groen wat groen is er zijn plaatsen ook in Mechelen waar het minder hinder geeft en geen boom moet worden gekapt ( Stuivenberg bv ) en moet niet veranderen van bestemming wat het gebied betreft


452 “Hierbij wens ik formeel bezwaar in te dienen tegen het project Plopasaqau – Zennebeemden OV/2023/?

Milieueffecten: Het voorgestelde Plopsaland-project zal naar verwachting aanzienlijke negatieve effecten hebben op het milieu, waaronder ontbossing, verstoring van habitats en mogelijke vervuiling van de omgeving. Deze gevolgen zijn onaanvaardbaar en in strijd met de milieuvoorschriften die gelden voor dit gebied.

Verkeersoverlast: Het nieuwe Plopsaland zal onvermijdelijk leiden tot aanzienlijke verkeerscongestie in de omliggende gebieden. De huidige infrastructuur is mogelijk niet in staat om de toename van het verkeer te accommoderen, wat zal leiden tot overlast, gevaarlijke verkeerssituaties en verstoring van de lokale leefomgeving.

Geluidsoverlast: Het Plopsaland-project zal naar verwachting leiden tot aanzienlijke geluidshinder, met name tijdens evenementen en drukke periodes. Dit zal een negatieve invloed hebben op de rust en de kwaliteit van leven van de omwonenden.

Overbelasting van voorzieningen: Het Plopsaland-project zal de druk op de lokale voorzieningen vergroten, zoals water- en energievoorzieningen, afvalbeheer en openbare ruimtes. Deze overbelasting kan leiden tot problemen met de infrastructuur en een verslechtering van de dienstverlening aan de gemeenschap.

Waterhuishouding:
Het gebied waar het waterpretpark wordt gepland bestaat uit moerasgrond met vaste klei die veel water vasthoudt. Om te kunnen bouwen, zal het gehele terrein met één meter moeten worden opgehoogd, met mogelijke gevolgen voor de stabiliteit van de grond en het risico op barsten in omliggende gebouwen.
De verharding van een groot deel van het bos en de afvoer van regenwater kunnen leiden tot problemen in de waterhuishouding, met name richting de huizen in de Zemstbaan. Bovendien staat het gebied geregistreerd als overstromingsgevoelig wetland, wat verdere zorgen met zich meebrengt.

Lichtinval en verstoring:
De toren van 30 meter hoogte voor de kleurige glijbanen zal de horizon verstoren voor veel bewoners in de buurt. Dit kan aanzienlijke visuele overlast veroorzaken.
De parkeertoren met 3 verdiepingen en open structuur zal zorgen voor verhoogde lichtvervuiling, aangezien wegrijdende auto’s met hun lampen op 7 tot 9 meter hoogte schijnen. De reeds bestaande lichtvervuiling van de overloopparking van Technopolis heeft nu al negatieve effecten op de fauna en de nachtrust van omwonenden.

1.2) Geluidsoverlast:
De uitgevoerde geluidsmetingen zijn beperkt tot slechts 3 adressen achter het hoofdgebouw en er is geen meting gedaan bij huizen verderop in de Zemstbaan, waar het hoofdgebouw geen bescherming biedt. De vergelijking in de studie met een Bellewaerde park is niet adequaat, aangezien er geen vergelijking is gemaakt met Plopsaqua in De Panne of Landen.
De aanwezigheid van een buitenzwembad, een wildwaterbaan en een speeltuin bij de glijbanen, samen met de mogelijke klankkasteffecten van de grote koker voor de whirlpool, kunnen leiden tot aanzienlijke geluidsoverlast in de omgeving. Het geluid van een waterpretpark verschilt aanzienlijk van het geluid van een snelweg en kan niet louter worden vergeleken op basis van decibelniveaus.

Geuroverlast:
De waterzuiveringsinstallatie aan de westkant van de parkeerplaats kan geurhinder veroorzaken die zich kan verspreiden naar de omliggende woongebieden, gezien de overheersende westenwind in ons land.”


453 “ik heb bezwaar tegen de komst van Auqaplopsa om er in nieuwe rapporten van Bos + greenpeace enz wordt gezegd dat dat de bestaande bossen beter moeten beschermd worden.
Het zennebeemdenbos is zo’n bos dat moet beschermd worden met bvb een prachtige zomereiken, die onze biodiversiteit ondersteunen.
Het zijn de oude bossen die ons wapenen tegen klimaatopwarming
Het zennebeemdenbos is onvervangbaar
Ik heb bezwaar tegen de komst van Aquaplopsa omdat dit de dieren die nu een thuis hebben gevonden in het zennebeemdenbos gaat verjagen. Er zijn nu vossen, reeën, buizerds, eekhoorns en zeer veel andere vogels. Om nog waar niet te spreken van alle insekten, vlinders en amfibieën enz.”


454 “Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik mijn bezwaar kenbaar maken tegen de geplande bouw van Plopsaqua in het Zennebeemdenbos. Als bewoner van deze regio en natuurliefhebber ben ik ernstig verontrust over de voorgenomen plannen en wil ik graag mijn zorgen en argumenten met u delen.

Ten eerste ben ik van mening dat het Zennebeemdenbos een waardevol natuurgebied is dat behouden moet blijven voor de toekomstige generaties. Het bos biedt een belangrijk leefgebied voor verschillende planten- en diersoorten en draagt bij aan het behoud van de biodiversiteit. De bouw van een groot recreatiecomplex zoals Plopsaqua zou onherstelbare schade toebrengen aan dit fragiele ecosysteem.

Daarnaast maak ik mij zorgen over de mogelijke gevolgen van Plopsaqua voor de waterhuishouding in het gebied. Het is bekend dat de aanleg van dergelijke grootschalige constructies kan leiden tot veranderingen in de waterstromen en waterkwaliteit. Dit kan negatieve effecten hebben op de omringende waterwegen, waaronder de Zenne. Het is van groot belang dat deze natuurlijke waterbronnen in goede staat blijven, zowel voor de natuur als voor de lokale gemeenschap.

Bovendien ben ik bezorgd over de toename van verkeers- en geluidsoverlast als gevolg van de komst van Plopsaqua. Het huidige wegennet en de infrastructuur in de omgeving zijn mogelijk niet berekend op de extra verkeersstromen die een dergelijke attractie met zich meebrengt. Dit kan leiden tot congestie, veiligheidsrisico’s en verstoring van de rust en leefbaarheid voor omwonenden.

Gezien bovengenoemde argumenten verzoek ik u vriendelijk om de bouw van Plopsaqua in het Zennebeemdenbos te heroverwegen en te zoeken naar een meer passende locatie.”


455 Lang leve de bossen.


456 Groen groen groen ? zuurstof ademruimte en vrijheid


457 Plaats niet geschikt!


458 “Er worden veel te veel bomen afgehakt. Niet goed voor de natuur. Het is ook al zeer druk aan de technopolis en mechelen zuid dit gaat nog meer files veroorzaken


459 Stop met Mechelen volledig plat te kappen en laat de natuur in zijn mooiheid.


460 Het bos is biologisch zeer waardevol. Een deel van het bos wordt nu al beheerd door Natuurpunt. De impact van zo’n project zou ook groot zijn in de rest van het bos, hierdoor hebben dieren minder ruimte. Ook zal er door de verharding minder water kunnen doorsijpelen in de grond. Hierdoor hebben wij grote kans op wateroverlast.


461 Plopsa mag niet komen waar groen en bomen moeten gekapt worden. De natuur moet behouden worden. Er zijn industrie terreinen genoeg die leegstand hebben.


462 Verlies van waardevol bos voor een overbodig pretpark. Is er dan nergens een verwaarloosd terrein dat hiervoor in aanmerking komt? Dit stinkt naar vriendjespolitiek.


463 Bosbehoud


464 Er is al genoeg groen gesneuveld voor het grote geld…


465 “Het Zennebeembos moet blijven Ook die mooie prachtige zomereik.!!!!!
Ook het weiland is waardevolle natuur. Dit moet weg voor die parking .Dit moet blijven voor verschillende soorten vlinders . E. De vogels in het bos. DIT IS NATUURGEBIED.
Ook voor de mens is dit positief, er is al zo weinig groen . Er is genoeg plaats in de industriezone zuid, dat leegstaat.-De bomenogen NIET GEKAPT WORDEN !!!!
Aan AFRIT ZUID is er al vaak FILLE .


466 “De mooie natuur is kostbaarder dan een zoveelste pretpark.
Als we de trend van al de prachtige natuur de vervangen door beton, dan loopt het verkeerd af met al het leven op aarde.”


467 “Oude bossen zijn ecologisch zeer waardevol en stabiel en moeten beschermd worden, wanneer wordt dat nu eindelijk beseft !!! Per dag verliest Vlaanderen meer dan 1 voetbalveld aan bos…
Laat ons deze groene long in onze buurt en vervang het niet door beton…bovendien is de waterzuiveringsinstallatie zeer vervuilend en wat met de toenemende verkeersdrukte in Mechelen zuid vooral op de al zeer drukke rotonde aan Technopolis…. Mensen zullen ook gaan zoeken in de omliggende straten naar gratis parking ipv de betalende parkeertoren. Er is in de buurt ook al GENOEG lawaaioverlast en lichtvervuiling van Technopolis en autostrade…
Hoog tijd om eindelijk dit bos naar waarde te schatten voor het te laat is !


468 “Mechelen heeft geen nood aan extra betonnering van de grond, dit enkel voor de extra commerciële aantrekkingskracht en het commerciële/ financiële aspect ervan.
2Km verder opent er al een nieuw zwembad

Er is genoeg verstedelijking al gebeurt in Mechelen om dan zo’n prachtig stuk natuur op te geven voor de visie van enkelingen/projectontwikkelaars etc. Voor eigen profijt, lijkt mij in deze tijden van droogtes, klimaatveranderingen, zwaar onverantwoord. Ook al zou er een “compensatie” aangeboden worden, dan nog zal dit in de verre verste nooit dit verlies kunnen compenseren van hoe dit natuurreservaat er de dag van vandaag bijligt met al zijn natuurlijke bewoners. Dit is weeral het zoveelste bewijs dat geld boven onze natuur en onze gezondheid als samenleving staat. Ik protesteer ook wegens de overvloed van extra belasting dit legt op de naburige woonwijken en het huidige wegennetwerk dat hier voorzien is. Voor een stad dat heel de tijd innovatief, groen, denkend aan zijn bewoners wilt zijn vind ik dit eigenlijk ronduit triest.
Ik wil ook ten zeerste benadrukken dat ik als bewoner van Mechelen hier geen extra cent aan wil betalen met mijn belastingsgeld. Een resolute nee voor mij”


469 “Beste burgemeester, schepenen en voltallige gemeenteraad

Graag had ik mijn bezwaar geuit over de plannen van Studio100 om een Plopsaqua zwembad in te planten waar nu een stukje vrije natuur de stad beschermt.

Hoewel ik moeder ben van drie jonge kinderen, begrijp ik niet waarom er nood zou zijn om wat onze kinderen het meest nodig hebben – natuur, een gezonde omgeving – moet wijken voor een onduurzaam sporadisch tijdverdrijf. Er zijn namelijk twee fijne zwembaden in Mechelen waar je duurzame en aantrekkelijke vrijetijdsbesteding van kan maken.

Daarnaast vraag ik u om goed na te denken over de impact dat deze mastodont zal hebben. Niet alleen op de omwonenden, maar ook op de ruime omgeving en biodiversiteit in Mechelen. U weet immers ook dat natuur zowel ecologisch noodzakelijk is als een verlichting betekent voor de overhaastige maatschappij. Iets waar een Plopsa zwemparadijs enkel zal toe bijdragen: de verkeersdruk die al zwaar genoeg weegt, de parkeeroverlast die dit soort project met zich meebrengt, de drukte en aan- en afvoer van de logistieke kant, geur- en geluidsoverlast, bijkomend een berg afval dat moet verwerkt,…

Ik maak me overigens grote zorgen over het kappen van bomen die een zeer grote luchtzuiverende functie vervullen. Bij het aanplanten van nieuwe bomen, zal allereerst deze functie fel verminderd aanwezig zijn voor vele jaren. Daarnaast zal het biotoop van zeer veel dieren en planten volledig verstoord geraken.

De inkomsten voor de stad Mechelen en omgeving zullen niet opwegen tegen wat de bevolking van de stad hierbij moet inboeten. De enige winnaar bij Plopsaqua is Plopsaqua. De meerwaarde is zoek.

Als Mechelaar, moeder en natuurliefhebber vind ik veel te weinig voordelen om dit project te kunnen steunen in onze stad. Want als kinderstad moeten we de toekomst van onze kinderen als prioriteit zien. En niet hun economische graaibaarheidsfactor.

Alvast bedankt om als burgemeester, schepenen en volledig gemeentebestuur de leefbaarheid en toekomst van onze stad groen te houden door zeer strenge duurzaamheidseisen te stellen.

Met bezorgde groeten470 Het bos hoeft niet vernietigd te worden, het is belangrijk voor het ecosysteem, de vogels en dieren die er leven hebben het nodig, dankzij het bos kunnen we schonere lucht inademen en kunnen we ontspannen, wandelen na een lange dag werken en geniet van zijn landschappen. als Plopsaqua zijn pretpark begint te bouwen, zal dat alleen maar veel vervuiling en vernietiging van het milieu met zich meebrengen


471 “Geachte heer/mevrouw,
Ik richt mij tot u met grote bezorgdheid en het dringende verzoek om mijn bezwaar kenbaar te maken tegen de voorgenomen bouw van Plopsaqua Waterpretpark in het prachtige Zennebeemden bos. Als betrokken burger en natuurliefhebber ben ik diep bezorgd over de mogelijke gevolgen van deze ontwikkeling voor het ecosysteem en de dieren die afhankelijk zijn van dit waardevolle natuurgebied.
Allereerst wil ik benadrukken dat het Zennebeemden bos een belangrijk toevluchtsoord is voor een diverse flora en fauna. Het bos biedt een natuurlijke habitat voor vele planten- en diersoorten, waaronder bedreigde en zeldzame soorten. De bouw van een waterpretpark zou onvermijdelijk leiden tot verstoring van dit delicate evenwicht en de vernietiging van leefgebieden van diverse dieren. Dit zou een onherstelbare schade toebrengen aan het ecosysteem en zou negatieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit in de regio.
Bovendien zou de bouw van Plopsaqua Waterpretpark hoogstwaarschijnlijk leiden tot een significante verstoring van de natuurlijke waterhuishouding in het gebied. Het gebruik van grote hoeveelheden water, het aanleggen van zwembaden en waterglijbanen, en de mogelijke veranderingen in de afvoer van regenwater kunnen leiden tot drooglegging van moerasgebieden en verstoring van de waterkwaliteit. Dit zou niet alleen de flora en fauna nadelig beďnvloeden, maar ook gevolgen hebben voor de omringende ecosystemen, waaronder de rivieren en waterwegen die afhankelijk zijn van het Zennebeemden bos.
Daarnaast wil ik mijn zorgen uiten over de mogelijke toename van verkeer en de impact daarvan op de omgeving. Een waterpretpark trekt doorgaans grote aantallen bezoekers aan, wat resulteert in een aanzienlijke toename van verkeersbewegingen in het gebied. Dit zou leiden tot extra geluidsoverlast, luchtverontreiniging en verstoring van de lokale gemeenschap. Het Zennebeemden bos dient als een groene oase waar mensen kunnen genieten van rust en natuur, en de bouw van een Waterpretpark zou afbreuk doen aan deze waardevolle eigenschappen.
Hoogachtend,


472 Natuur boven entertainment. Zoek een andere (gebetonneerde) plek ajb.


473 “Er worden reeds zoveel bossen gekapt, laat ons hier mee ophouden !
En welke meerwaarde zou dat plopsgebeuren zijn voor de omgeving ???? buiten overlast.
Mechelen wil zich op de kaart zetten, iets wat reeds gebeurd is met de onverklaarbare verkeers-miserie. Laat de buurt daar in rust leven. zet die Plopsaqua ergens op een open plein….ver van de buurtbewoner.


474 Waardevol groen vervangen door een overbodig pretpark en parking is toch zinloos.


475 “Stad Mechelen Mechelen 1/juli 2023
Afdeling Omgeving
e-mail: omgeving@mechelen.be
Betreffende:
Openbaar onderzoek over aanvraag van omgevingsvergunning PLOPSAQUA
Het bouwen van zwembad en parkeergebouw met omgevingsaanleg en infrastructuurwerken.
Technologielaan 1
2800 Mechelen
Kadastrale ligging: Afdeling 12403, sectie E, perceel 709C, 709D, 710_, 712A, 713D, 714A, 715A, 719B, 721A, 722_, 723_, 729M5, 730B, 730C, 736A
Aan stadsbestuur Mechelen,
Geachte,
Met deze wil ik mijn ernstige bezwaren indienen betreffende de geplande implementatie van het mega project ingediend door plapsaqua aan de Zemstbaan te Mechelen.

Enkele punten:

 1. Project blijkt veel uitgebreider dan bij eerdere voorstellen door de projectontwikkelaar. Bij latere uitbreiding zal er dus geen bijkomend buurtonderzoek zijn… Dus totaal geen inspraak meer van de buurtbewoners. Met de info van de buurtbewoners tijdens de genoemde ”infodagen” werd er nauwelijks rekening gehouden.
 2. De truc om tijdens de vakantieperiode een openbaar onderzoek te starten (wanneer veel mensen op vakantie zijn) , blijkt van een marketing die duidelijk aangeeft dat deze zo weinig mogelijk inspraak wenst, in tegenstelling met de aangekondigde en valse verspreide marketing communicaties van zowel stad Mechelen als de project verantwoordelijken.
 3. De geluidsoverlast:
  Op dit ogenblik is er al een ernstige geluidsoverlast komende van
  ? De E19, die door de overheersende zuid-westen wind, reeds een gevoelige geluidsoverlast teweegbrengt, vooral in de morgen en avondspits.
  ? De airco/verwarming van Technopolis (de airco staat op het dak van Technopolis en de verluchtingsroosters met ventilators van de bijgeplaatste powerunit van Technopolis staat langs de kant van de huizen.
  ? De bijkomende technische installaties ( airco, verwarming, pompen, …) van dit nieuwe megaproject zullen voor extra geluidsoverlast zorgen.
  ? Daarbij zal lawaai nog explosief toenemen (vooral in de weekends!) van de (buiten)attracties van plopsaqua waardoor de rust volledig zal verdwijnen. Ook de latere geplande avond sessies zal een extra geluid- en licht overlast teweegbrengen.
  ? Voor een mega parkingtoren van meer dan 1000 plaatsen, worden heel wat mooie waardevolle volwassen bomen gerooid.
  ? Een toren met glijbaan van meer dan 20 meter hoog zal een enorme geluidslast teweegbrengen in de wijde omgeving.
  ? Sluik rijden en parkeren in de omliggende straten door betaald parkeren in het parkeer gebouw. De gemakkelijkste oplossing is natuurlijk om een “blauwe zone” te maken van de omringende straten waar de buurtbewoners weer eens de dupe van zijn.
  ? Door het rond punt afrit E19, dat nu al verzadigd is tijdens de piekuren, zal voor een file zorgen achter de woningen, om het plopsgebeuren te verlaten.
  ? Het aanrijden en vertrekken van de autocars van de parking en van de auto’s van op het hoge parkeergebouw (waardoor het lawaai zich nog verder verspreidt) zal voor extra geluidslast zorgen.
  ? De toegang van complex zoals gepland gebeurt langs de smalle toegang tussen Technopolis en de achterkant van de huizen zal voor extra verkeerzorgen en lawaai zorgen.
 4. De lichtoverlast
  ? De lichtpalen van de parking, (en in de toekomst de lichtpartijen van de attracties en auto’s) verlichten nu al de achterkant en de tuinen en huizen.
 5. Verdwijnen van de groene buffer tussen E19 en de woningen
  ? De noodzakelijke broodnodige groene buffer ( waardevol wild bos) tussen E19 en Zemstbaan zou definitief volledig verdwijnen. (Sauna en flora). Het gegeven om elke boom te “vervangen 3 door drie (jonge) bomen ergens op het grondgebied van Mechelen is pure misleiding, hoelang zal het duren voor deze jonge bomen een alternatief vormen voor de bestaande van 50jaar, laat staan dat deze (door de actuele klimaat droogte) overleven…
  ? Ontnemen van vrije toegankelijke wandelruimte door afsluiten/privatisering , vernietigen van bos en wei (het toegangspad naar het vroegere voetbalplein en aanpalend bos staat reeds meer dan 200 jaar op de pannen van Mechelen)….
  ? Betonnering van de toegekende “recreatie zone”, probleem van de waterinsijpeling in de grond …
  ? Ontzeggen van groene ruimte voor onze toekomstige generatie.
  ? Men kiest hier voor een korte termijn economische visie: zo goedkoop mogelijk een (overbodig) waterpretpark te bouwen: het is idd. goedkoper een bos te kappen dan een bestaande infrastructuur of locatie te renoveren.
  ? Gezien de laatste jaren het klimaat zeer snel verandert en we meer en meer te maken hebben grote temperatuursverschillen en uitzonderlijke hete droge zomers worden bomen en groene ruimten zo noodzakelijk, met dit megaloom project gaat men juist deze vernietigen????? Waar is onze verantwoordelijkheid? Het inplanten van her en der enkele jonge bomen (al dan niet in grote verplaatsbare bloembakken (zie aan Thomas More..) ) is totaal te verwaarlozen en bedrog t.o.v. een aaneengesloten groene ruimte zoals een bos.
 6. Zicht op de ruimte en zon door hoogbouw parking aan de achterkant van de eigendommen. De “groen” wand van het parkeergebouw zal niets aan de toestand veranderen.
 7. Waardevermindering van de aanpalende eigendommen:
  Door de inplanting van dit mega complex zal door de aangehaalde bezwaren sterk in waarde afnemen.

476 “Ik ben niet alleen bang omdat er weer een stukje natuur dreigt te verdwijnen maar ik vrees vooral voor de veiligheid van onze kinderen in de straat door toenemend verkeer aldaar ! Ook dat de zennebeemden als een buffer dienen tussen de autostrade en de woonplaatsen ! Als die zou verdwijnen neemt ook de geluidsoverlast toe !wat dan weer een invloed gaat hebben op de mensen in de directe omgeving!
Ik hoop dat er met de ingediende bezwaren rekening wordt gehouden !”


477 “Beeld je in: je zit in een natuurgebied,
je sluit je ogen en
je krijgt het lawaai en geplons van een waterpretpark
de vogels horen zichzelf niet meer,
wij horen de vogels niet meer.

dat is
alleen voor mensen die nog meer geld willen verdienen,
arme wij…”


478 “Milieu impact: Het bos is biologisch zeer waardevol. Een deel van het bos wordt nu al beheerd door Natuurpunt. De impact van zo’n project zal ook groot zijn in de rest van het bos.
Klimaat impact: de verwarming gebeurt grotendeels met een gasverbranding installatie. Dit is niet in overeenstemming met de Europese objectieven om gebouwen klimaatneutraal te verwarmen tegen 2050. Zorgplicht verzuim: De stad Mechelen die mee investeert in dit project komt hiermee zijn zorgplicht naar zijn burgers niet na.”


479 “Dit is een tweede bezwaarschrift, maar ik vind het absoluut nodig.
Er blijkt nog maar eens dat België absoluut al wat we aan bosgebied bezitten moeten bewaren, beschermen, uitbreiden.
Mechelen schermt telkens met de boodschap dat ‘nieuw bos’ zal aangeplant worden voor de bomen die gekapt worden.
Die kleine boompjes die mogelijk, hopelijk ooit ‘bos’ genoemd kunnen worden hebben absoluut niet de waarde van bestaand bos. “”Bos”” is meer dan een verzameling boompjes. Het is een leefgemeenschap die tot diep in de grond het verschil maakt, een leefgemeenschap van wezens die op mekaar afgestemd zijn en die naarmate ze langer bestaat alsmaar rijker wordt.
Laat Mechelen eindelijk inzien dat de bos(jes) die het nog bezit eindeloos waardevoller zijn dan de gronden die ze veil heeft voor wat vers aangeplante boompjes.”


480 “Berichtinhoud:
In het kader van klimaat, milieu en menselijk welzijn (leefbare buurt) is het van belang te streven naar 1/ behoud van het weinige bos en groen dat ons in Vlaanderen nog rest, 2/ naar bescherming van biodiversiteit (vele insecten, vogels en zwammen in dit bos), 3/ naar mogelijkheden om water op een natuurlijke manier te bufferen… en dus niet naar de vernietiging van natuur en nog meer verharding, beton, parkings, toegangswegen, verkeer, lawaai… enz. Dus ja, ik heb bezwaar tegen de plannen van Plopsaqua “op deze locatie” zij het bewaar met respect voor hun ondernemerschap, en mij bewust dat een zwembad absoluut economische en recreatieve voordelen met zich meebrengt. Ik meen oprecht dat men voor Plopsaqua een andere (bij voorkeur momenteel verwaarloosde of niet meer in gebruik zijnde) locatie moet zoeken die nu reeds verhard is ipv er natuur voor op te offeren.”


481 “De groene ruimte in Mechelen staat al te zwaar onder druk, vb door de Malinas kaalslag.
Nutteloos ‘pretbeton’ hoort daar niet meer bij.”


482 Er zijn meer dan parken genoeg. Er is misschien nood aan een buiten zwembad nu het steeds warmer en warmer wordt maar er zijn andere plaatsen waar dit kan gerealiseerd worden zonder dat onze bomen er moeten voor sneuvelen . We hebben deze bomen broodnodig !!!


483 “Bij deze willen wij volgende bezwaren kenbaar maken.

 1. Milieu impact: Bescherming van het Zennebeemdenbos, waterhuishouding Mechelen-Zuid, licht en geluidspolutie
 2. Verkeersdrukte en bereikbaarheid rondom de site, toegang Mechelen-Zuid
 3. Parkeerdrukte rondom de site, wildparkeren
 4. Ontbrekende onderzoeken (studie van de “Superknoop”, GRUP, MER)
 5. Belangenconflict

Milieu impact
De bouw van het zwembad komt grotendeels in het Zennebeemdenbos en het weiland naast het bos. Dit natuurgebied is zeer belangrijk voor de biodiversiteit, alsook voor de waterhuishouding van Mechelen-Zuid.
Zennebeemden is een oud en bijzonder vochtig gebied dat zich eeuwenlang heeft ontwikkeld op de oevers van de Zenne. Getuige daarvan zijn de oude landschapselementen en houtkanten die al terug te vinden zijn op historische kaarten uit de 18de eeuw.
Het gebied heeft een verrassend grote natuurwaarde. We spotten er geregeld roofvogels zoals buizerds en uilen, en af en toe duikt er zelfs een reetje op.
In de lente landen er op het ingesloten weiland geregeld ooievaars en word je bij de eerste zonnestralen begroet door vele voorjaarsbloeiers zoals de bosanemoon. In de herfst wijzen verschillende soorten paddenstoelen, zwammen en korstmossen je de weg door het natuurgebied. Ook zijn er een heleboel poelen, de beemden, die kenmerkend zijn voor dit type bos. Dat verklaart meteen ook de relatief hoge vochtigheid van de paden. Roofvogels zoals de buizerd, ransuil en slechtvalk en predatoren zoals de vos en de steenmarter voelen zich hier thuis. (Bron: natuurpunt: https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/zennebeemden#beschrijving)
Het Zennebeemdenbos is een zogenaamd “Wetland”. Wetlands leveren een belangrijke bijdrage in de strijd tegen klimaatverandering in Vlaanderen: van bescherming tegen overstromingen en waterschaarste tot koolstofopslag en groene airco in oververhitte stedelijke gebieden.
Het Zennebeemdenbos ligt trouwens in een overstromingsgevoelig gebied (bron: waterinfo.be).
Verharding van dit natuurgebied zal leiden tot uitgedroogde gronden, die bij overstromingen niet meer in staat zijn het regenwater op te vangen met overstromingen tot gevolg.
Compensatiebossen zijn een lachertje. Een “twijg” in de grond kan lang niet hetzelfde aantal CO2 omzetten als dit bos met zijn oude populieren. Uit de Pano reportage van woensdag 23 februari is daarbij ook gebleken dat Mechelen niet geschikt is om zijn compensatiebossen te onderhouden. Een mooi voorbeeld hiervan is het compensatiebos voor het winkelpark Malinas, wat ondertussen helemaal verdord is.

Bovendien wordt er een uitzondering gevraagd op het lozen van afvalwaterstromen. De geplande waterzuiveringsinstallatie zal niet al het restwater kunnen zuiveren. Er wordt bv een verhoging van lozing voor AOX (Absorbeerbare Organische Halogeenverbindingen) gevraagd (600 ipv 40µg/l).
Het (tijdelijk) wegpompen van grondwater voor het maken van een bouwput heeft ook verstrekkende gevolgen voor de omliggende natuur en de woningen. Bij het wegpompen van het grondwater voor de bouw van het project “Hof ter Beuken” thv de Zemstbaan is de gracht van het voormalig kasteel Hof Grisar volledig droog komen te staan. Het is broedseizoen. Je ziet de waterhoenen verward over de bodem van de vijver lopen op zoek naar water.
Het wegpompen van grondwater kan ook leiden tot barsten en scheuren in woningen. Ook hier zijn talrijke voorbeelden van (GVA Hemiksem 18/01/2020, VRT nws 10/3/2021, …)

Lichtpolutie: Uit de plannen blijkt dat er een toren komt van ca 30m hoog. Dit gaat ongetwijfeld het uitzicht verstoren. Het park zal bovendien geopend zijn tot 22u. Dit brengt mede door de aanwezigheid van een parkeertoren voor heel wat lichthinder zorgen.
Geluidspolutie: Een natuurgebied veranderen in een (buiten)waterpretpark brengt heel wat geluid voort. Ook de aanwezigheid van airco, koelers, e.d. zullen voor overlast zorgen. Evenals de late openingsuren van het park (wegrijdende auto’s, …).
Een degelijke geluidsstudie rondom de (gehele) Zemstbaan zou welkom zijn.
Geurhinder zal ook niet ondenkbaar zijn door de aanwezigheid van een waterzuiveringsinstallatie.

Verkeersdrukte:
Als gevolg van de hoge verkeersintensiteiten zijn er structurele files op de snelweg, vanaf Mechelen Noord tot aan het afrittencomplex Zuid. Een effect hiervan is de toename van het sluipverkeer op N-wegen en gemeentewegen. Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid en de bereikbaarheid van Mechelen. De Uilmolenweg neemt geen echte verdeelfunctie op voor het westelijk deel van de stad. Dit omwille van het knelpunt van de rotonde Mechelen- Zuid als ook de missing link Uilmolenweg – complex Mechelen-Noord. Al het verkeer moet via de rotonde van Mechelen-Zuid. Uit de tellingen van januari 2020 blijkt dat in de spitsuren de kritische drempel al overschreden wordt. Door de realisatie van de tangent zal de verkeersfunctie van de zuidelijke Vesten en de stationsomgeving afgebouwd worden. Dit wil zeggen dat hierdoor de druk op de afrit van Mechelen-Zuid en de rotonde nog verder zal toenemen. Ook de toekomstige Arsenaal site zal gebruik maken van de tangent en aldus de drukte nog verder verhogen.
Bezoekers die Technopolis komen bezoeken komen, buiten de schooluitstappen, merendeels met de wagen. Als we vergelijken met Plopsaland en Plopsaqua De Panne kunnen we stellen dat meer dan 80% met de wagen komt. De ligging van het complex zorgt voor een sterke aantrekkingskracht op gemotoriseerd verkeer.
Deze vorige bezwaren omtrent mobiliteit werden niet weerhouden. Toch onderzoekt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in een mobiliteitsstudie om de knooppunten van Mechelen-Zuid en Noord het verkeer vlotter en veiliger te doen verlopen omdat deze meer onder druk komen te staan. Zijn deze knooppunten dan toch al niet oververzadigd?
Er wordt tevens gesteld dat bij grote drukte het complex via de Zemstbaan verlaten zou kunnen worden.
Voetgangers en fietsers (die zoals er zo mooi gesteld wordt modal split met max 50% autogebruik; stad Mechelen is nog ambitieuzer met 40%) kunnen het zwembadcomplex enkel bereiken via De Zemstbaan. Hiervoor moeten ze, komende van het centrum of het station ofwel via de tunnel onder de B101 (amper een voetpad en veel te smal), ofwel over de Brusselsesteenweg via Abeelstraat, (amper voetpad, geen oversteekplaats), ofwel via de Zemstbaan (geen voetpaden).
Fietsers kunnen genieten van de fietssnelwegen, maar tot op heden zijn alle segmenten op deze routes nog niet verwezenlijkt. Via het jaagpad langs de Zenne is het enkele km’s omrijden (geen doorsteek onder E19).
Lokale scholieren komen vaak met de fiets. De veiligheid van hen kan nu nog niet gegarandeerd worden.
Men kan wel stellen dat het complex vrij goed bereikbaar is met het openbaar vervoer.

Parkeerdrukte, wildparkeren:
Tarieven om te parkeren voor het waterpretpark zullen vermoedelijk ergens tussen de €10 en €15 liggen. Hiermee wil men bekomen dat er meer ingezet gaat worden op openbaar vervoer. Men weet natuurlijk dat de parkeerdrukte in de omliggende wijken en wildparkeren exponentieel zal toenemen. Maar hier wijst Plopsa alle verantwoordelijkheid af.
Een nieuw op te richten werkgroep zal de effectiviteit van de genomen maatregelen in kaart brengen en evalueren. De werkgroep bestaat o.a. uit afvaardigingen van Plopsa en Technopolis, de stad Mechelen, de provincie, de politie en het openbaar vervoer. Er is echter geen sprake van deelname door een afvaardiging van een buurtcomité.

Ontbrekende onderzoeken:

 • De Vlaamse Regering keurde op 17 juli 2020 de startnota goed voor de opmaak van een GRUP voor het regionaal stedelijk gebied Mechelen. Het plan ligt op het grondgebied van Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Zemst. Het plan herneemt delen van het GRUP voor de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Mechelen, goedgekeurd in 2008. Omdat een plan-MER ontbrak werd de procedure van het GRUP hervat met expliciet aandacht voor duurzame mobiliteit.
  Een definitieve versie is er dus nog niet.
 • De ontknoping van Mechelen, vlotter en veiliger verkeer in, rond en tussen de knooppunten Mechelen Noord en Zuid.
  Een proces van lange adem.
  De studie die AWV nu opgestart heeft, is de eerste stap in een lang proces om de knooppunten Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid en de verbinding tussen beide toekomst-proof te maken. Momenteel werken we aan een startnota waarin we verschillende scenario’s bekijken voor een herinrichting van de huidige infrastructuur. Dit verkennend onderzoek is een verkeerstechnische studie. Later volgen ook nog andere studies en procedures zoals een milieueffectenonderzoek en omgevingsvergunning.
  Belangenconflict:
 • Het belangenconflict tussen de titelvoerende burgemeester Bart Somers en diens partner die werkt voor de aanvrager van de vergunning. De schoonbroer van de titelvoerende burgemeester is tevens de CEO van de aanvrager. In deze context wil ik meegeven dat het mogelijk is dat gegevens/akkoorden van de stad niet objectief zijn.
 • Stad Mechelen en OCMW samen zullen dan 150,000 euro ontvangen, eens de vergunning voor het waterpretpark en de ontbossing goedgekeurd worden.
 • Mogelijk kan ook de objectiviteit van Stad Mechelen in het uitreiken van de omgevingsvergunning voor het waterpretpark in vraag gesteld worden, gezien het gevolg van goedkeuring van het waterpretpark leidt tot een financiële compensatie.”

484 Al te veel bos en bomen verdwenen op Mechels grondgebied. Boscompensatiebeloften worden niet nagekomen. Bij aanplanten nieuw bos- of bomenprojecten zijn ondeskundigheid en opvolging van onderhoud belangerijke factoren om de slaagkans te optimaliseren. Meermaals vastgesteld dat men deze componenten stiefmoederlijk behandelt en/of er eerder nonchalant mee omspringt. Waar nu bos is, moet bos blijven. Het gedijt nog altijd best in zijn oorspronkelijke omgeving.


485 Ik wil dat de dieren hun woonplaatsen kunnen behouden in het bos, in plaats van dat er opnieuw een zoveelste pretpark wordt gebouwd waar niemand echt voldoening aanheeft.


486 “Het geplande zwemcomplex zal de verkeerdrukte sterk toen toenemen in een residentiële wijk. De parkeerprobkemen zullen door de toestroom van bezoekers de onmiddellijke en ook verdere buurt zwaar belasten.
Daar komt bij dat het Zennebeemdenbos een buffer is tegen het lawaai van de E19. Het verdwijnen van (een deel van) het bos zal de lawaaidruk, die nu al stevig is verder doen toenemen.
Hierdoor verdwijnt weer een deel van de groene long van Mechelen terwijl men anderzijds promotie voert voor de natuur in de stad door aanleg van mini-parkjes, wat op zich natuurlijk wenselijk maar dit mag niet dienen als schaamlap om dit te compenseren.
Er komt nog bij dat Mechelen al de Nekkerpool heeft. Wat je daar ziet in de vakantieperiodes kan een idee geven wat de buurt van de Zennebeemden te wachten staat aan drukte als het complex er komt.
Dus, neen, dit wens ik niet op deze plaats.”


487 “Beste,

Hierbij wil ik mijn diepe bezorgdheid uiten en officieel bezwaar maken tegen de voorgenomen bouw van Plopsaqua Waterpretpark in het prachtige Zeembeemden bos. Als betrokken burger en natuurliefhebber maak ik me grote zorgen over de mogelijke gevolgen van deze ontwikkeling voor de vogels en andere dieren die in dit waardevolle bosgebied leven.

Het Zeembeemden bos is een belangrijk leefgebied en toevluchtsoord voor diverse vogelsoorten en andere dieren. Het biedt een broedplaats, voedselbronnen en beschutting voor talloze vogels gedurende verschillende seizoenen. De bouw van een waterpretpark zou onvermijdelijk leiden tot verstoring van deze kwetsbare ecosystemen en het vernietigen van leefgebieden van vele dieren. Dit zou een onherstelbare schade toebrengen aan de biodiversiteit en de natuurlijke balans in het gebied verstoren.

Vogels zijn gevoelig voor verstoringen in hun leefomgeving. De geluids- en lichtvervuiling veroorzaakt door een waterpretpark kan de broed- en foerageerpatronen van vogels ernstig verstoren. Bovendien kan de toename van verkeersbewegingen en bezoekersstromen in de omgeving leiden tot verstoring van de rust en vrede die nodig zijn voor het succesvol broeden en overleven van de vogels in het gebied.

Naast vogels herbergt het Zeembeemden bos ook een verscheidenheid aan andere dieren, zoals kleine zoogdieren, reptielen, amfibieën en insecten. Deze dieren zijn essentieel voor het behoud van het ecologische evenwicht in het gebied. De bouw van een grootschalig waterpretpark zou niet alleen hun leefgebied aantasten, maar ook de beschikbaarheid van voedsel en schuilplaatsen verminderen. Dit zou leiden tot een verlies van biodiversiteit en een verstoring van de natuurlijke processen die in het bos plaatsvinden.

Hoogachtend,


488 “Ik eis dat Mechelen Zuid leefbaar blijft en verzet me tegen opbouw van het Plopsa gedoe!


489 Dit project past niet in de omgeving.


490 Anno 2O23 zou men wijzer met water / natuur en omgeving moeten omspringen. Dit project hoort ook niet thuis in een woonzone. Met dank


491 “Bezwaarschrift Plopsaqua

Als betrokkene bewoner van Mechelen, Auwegemvaart 143 (Battel Mechelen-Noord) opper ik volgende bezwaren tegen de aanvraag van Stedenbouwkundige vergunning van Plopsaqua :

1 mobiliteit
Plopsaqua geeft geen waarborg op de vooropgestelde modal shift van 50 %. Die modal shift van 50 % niet privé autoverkeer verzorgt Plopsaqua niet zelf maar laat die over aan derden zoals De Lijn, de stad Mechelen, NMBS. Er bestaat geen lange termijn engagement om dit te verwezenlijken. Het gaat om een kwalitatief aanbod aan mobiliteit en bereikbaarheid (reistijd, frequentie, mensen met beperkte mobiliteit enz.)
Door het extra autoverkeer zal de reeds druk gebruikte rotonde Mechelen-Zuid (oa.industrieterrein vrachtwagens) oververzadigd geraken. Daarom gaat auto- en vrachtwagenverkeer zijn weg zoeken via de afrit Mechelen-Noord en op die manier het lokaal verkeer omgeving Uilenmolenweg richting Mechelen-Zuid extra belasten.

 1. GRUP in gebied bestemming ‘ voor gemeenschapsvoorzieningen’
  Het door Plopsaqua beoogde terrein ligt gedeeltelijk in het GRUP ‘ gebied voor gemeenschapsvoorzieningen’.
  Plopsaqua is een privé initiatief waarbij het winstbejag van de initiatiefnemer Plopsa primeert boven het in het GRUP beoogde ‘gemeenschapsbelang’. Het project van Plopsa staat of valt met hun commerciële activiteiten van of rond hun zwemparadijs. Dit zwemparadijs vormt de spil met daarrond de shop, cafetaria, congresruimte…. Het feit dat in samenspraak met het stadsbestuur, daarnaast en tijdelijk ook in een ‘gewoon’ baantjeszwembad wordt voorzien, doet geen afbreuk aan deze vaststelling.
 2. ecologische impact:
  Met het opslokken door Plopsa van het Zennebeemden Bos en aanpalend weiland, verdwijnt een buffercapaciteit voor grondwater en een waterrijk gebied dat het verstedelijkte gebied van Mechelen kan verkoelen. Corona heeft aangetoond dat Mechelen een acuut tekort heeft aan bosomgeving zoals de Zennebeemden om groene (wandel) ruimte te bieden aan de bewoners. De vooropgestelde compensatiebebossing zal pas op lange termijn de ecologische waarde van het Zennebeemden Bos kunnen evenaren.
  Plopsa heeft geen enkele inspanning geleverd om naar een alternatieve locatie in de regio te zoeken. Deze zijn nochtans voorhanden: zwemwaterinfrastructuur bouwen op de beschikbare terreinen van Domein Hofstade van Sport Vlaanderen scoren veel beter op vlak van mobiliteit, ecologische impact op mens en natuur. Als vergunning verlenende overheid kan hiervoor een schending van ‘zorgvuldig bestuur’ worden aangewreven.

Met vriendelijke groet,


492 “Bezwaarschrift Plopsaqua dossier 2020113908

Als betrokkene bewoner van Mechelen opper ik volgende bezwaren tegen de aanvraag van Stedenbouwkundige vergunning van Plopsaqua :

 1. Mobiliteit
  Plopsaqua geeft geen waarborg op de vooropgestelde modal shift van 50 %. Die modal shift van 50 % niet privé autoverkeer verzorgt Plopsaqua niet zelf maar laat die over aan derden zoals De Lijn, de stad Mechelen, NMBS. Er bestaat geen lange termijn engagement om dit te verwezenlijken. Het gaat om een kwalitatief aanbod aan mobiliteit en bereikbaarheid (reistijd, frequentie, mensen met beperkte mobiliteit enz.)
  Door het extra autoverkeer zal de reeds druk gebruikte rotonde Mechelen-Zuid (oa.industrieterrein vrachtwagens) oververzadigd geraken. Daarom gaat auto- en vrachtwagenverkeer zijn weg zoeken via de afrit Mechelen-Noord en op die manier het verkeer op de Vesten en andere alternatieve routes overbelasten.
 2. GRUP in gebied bestemming ‘ voor gemeenschapsvoorzieningen’
  Het door Plopsaqua beoogde terrein ligt gedeeltelijk in het GRUP ‘ gebied voor gemeenschapsvoorzieningen’.
  Plopsaqua is een privé initiatief waarbij het winstbejag van de initiatiefnemer Plopsa primeert boven het in het GRUP beoogde ‘gemeenschapsbelang’. Het project van Plopsa staat of valt met hun commerciële activiteiten van of rond hun zwemparadijs. Dit zwemparadijs vormt de spil met daarrond de shop, cafetaria, congresruimte…. Het feit dat in samenspraak met het stadsbestuur, daarnaast en tijdelijk ook in een ‘gewoon’ baantjeszwembad wordt voorzien, doet geen afbreuk aan deze vaststelling.
 3. Ecologische impact:
  Met het opslokken door Plopsa van het Zennebeemden Bos en aanpalend weiland, verdwijnt een buffercapaciteit voor grondwater en een waterrijk gebied dat het verstedelijkte gebied van Mechelen kan verkoelen. Corona heeft aangetoond dat Mechelen een acuut tekort heeft aan bosomgeving zoals de Zennebeemden om groene (wandel) ruimte te bieden aan de bewoners. De vooropgestelde compensatiebebossing zal pas op lange termijn de ecologische waarde van het Zennebeemden Bos kunnen evenaren.
  Plopsa heeft geen enkele inspanning geleverd om naar een alternatieve locatie in de regio te zoeken. Deze zijn nochtans voorhanden: zwemwaterinfrastructuur bouwen op de beschikbare terreinen van Domein Hofstade van Sport Vlaanderen scoren veel beter op vlak van mobiliteit, ecologische impact op mens en natuur. Als vergunning verlenende overheid kan hiervoor een schending van ‘zorgvuldig bestuur’ worden aangewreven.

Met vriendelijke groet,


493 Al die mooie groene omgeving welke ons verse lucht bezorgt wegdoen om een beetje speelplezier voor de kinderen, en de groten hun zakken te vullen? Goed bezig…. die kinderen waarvoor dit weg moet, zullen dan ook slachtoffer worden van dit verdwijnen, maar dat interesseert de investeerders niet, als de portemonee maar dikker wordt…


494 “Beste Gert

Plezier is belangrijk maar voor de Belgische kinderen is er volgens mij voldoende aanbod om af en toe eens geweldig te kunnen genieten. Er is een grote keerzijde aan dit extra plezier voor de Vlaamse gezinnen. De natuur ondergaat een grote crisis en heeft ruimte nodig om staande te blijven. Hoe meer we natuur weghalen en bebouwen hoe minder regen Er zal vallen hoe meer de boeren in de problemen zullen komen en hoe meer plant en diersoorten er zullen uitsterven. Ik vraag u om te vertrouwen in de expertise van natuurdeskundige organisaties en je geld voor iets meer opbouwend te gebruiken.

Veel succes,

Met vriendelijke groet


495 Ik vind het een ongeschikte plaats om het waterpretpark Plopsa te bouwen omdat het een negatieve invloed zou hebben op het Zennebeemden Bos en ik vind dat er zoveel mogelijk natuur behouden moet blijven.


496 “Beste,

Ik probeer een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen. Ik woon zelf in de Belgradestraat in Mechelen, regio Mechelen- Zuid. Ik bevind me al erg tussen veel wegen, treinspoor en dergelijke. Groen in de buurt, zeker met name in de zomer, heeft een enorme impact op de levenskwaliteit. Ja elk stukje groen bomen met name zorgen gewoon dat het toch wat minder temperatuursstijging is. Daarnaast heeft het weghalen van bestaand groen en vervangen door ergens anders wat te planten weinig zin, het duurt jaren voor een gebied van diversiteit ontstaat. Daarnaast versnipper je steeds meer en krijg ik er door plosaqua nog meer lawaai, … bij.

Gelieve na te denken over welke impact je hebt op je leefomgeving en daarbij zeer direct de mensen die er leven.

Vriendelijke groeten


497 Laat ons wat gras dat nog groen is. Naast de overlast en de onnodige aanbouw van nog een opgeblazen pretpark zal dit niet zozeer aan de Mechelaars maar vooral voor plopsa opbrengen. Hier bestaat geen vraag naar. Hier is geen ´gat in de markt´, integendeel, de oversaturatie die er reeds is schreeuwt om dit project te schrappen, in naam van de natuur, in naam van de Mechelaars en in naam van het gezond verstand. Dit is een zelfgeschreven bezwaar, geen ai gestuurd.


498 Eenrichtingsverkeer op de vesten voor minder auto’s en dan een Plopsa aantrekken ??? Is dat niet tegenstrijdig ???


499 “Als bewoners van nummer 500 aan de drukke Brusselsesteenweg richting te Zemst zijn we absoluut tegen de bouw van Plopsaqua te Mechelen.
Het zal niet alleen de verkeersdrukte nog doen toenemen, ook de CO2 uitstoot zal verhogen door het verkeer en het zwembad.”


500 Géén waardevolle gebieden meer afstand ten koste van de natuur en klimaat.


501 “De bouw van het waterpretpark gebeurd voor een groot deel in het Zennebeemden Bos, maar ook het weiland en de beken verder in het bos gaan gevolgen dragen omdat het water langs daar moet weglopen. Het weiland moet dienst doen als waterbekken.
Men gaat op het terrein een waterzuiverings installatie plaatsen die zo vervuilend is dat ze niet binnen de normen kunnen blijven. Plopsa vraagt daarvoor een uitzondering aan.

Het bos is biologisch zeer waardevol. Een deel van het bos wordt nu al beheerd door Natuurpunt. De impact van zo’n project zou ook groot zijn in de rest van het bos.

Dit kan je niet oplossen door een jong bos te planten. Dat heeft te veel tijd nodig om ecologisch even waardevol te zijn.”


502 “Ik wil bezwaar tekenen tegen Plopsa Aqua om volgende redenen:
Hiervoor wordt weeral natuur vernietigd. De stad promoot tegelwippen, maar dit project met al zijn beton qua gebouw en parking zal elke moeite van de Mechelaars in 1 klap teniet doen.
De bomen daar zijn essentieel voor de luchtzuivering rond Mechelen. Weerom mag een megalomaan project gefocust op winst natuur vernietigen, natuur noodzakelijk voor de gewone burger om te overleven, om gezond te blijven.
Met de klimaatopwarming is het nodig zoveel mogelijk bos te sparen voor de mensen en ons overleven. Dat moet primeren op de pure commercie. Het os die korte termijn foxus op winst dat ons klimaat om zeep geholpen heeft.
Ook de verkeersveiligheid is een probleem. Die buurt is niet voorzien om zo’n project te ontvangen. Het is een woonbuurt, de straat is niet voorzien op zo veel verkeer. Het zal er alleen gevaarlijk worden voor de zwakke weggebruikers waar de voorzieningen nu al voor ondermaats zijn.
Om maar te zwijgen over de massa auto’s die de lucht verpesten met hun uitlaatgassen. En het ander deel wagens die met hun batterijen voor brandgevaar zorgen want amper te blussen. Al die auto ’s moeten ook parkeren. Waardoor weer onnodig natuur moet verdwijnen.
Verder stel ik me vragen ivm de grondwatertafel. Dat gebied is moeras. Om daar op te bouwen moet de waterhuishouding van het hele gebied vernietigd worden. Dat met de huidige waterproblemen is voor mij echt onbegrijpelijk. Weer zal er zwaar gepompt moeten worden, daardoor er veel natuur en tuinen, flora en fauna vernietigd zal worden. Moerasgebied is zeer waardevol gebied. Bossig moerasgebied zoals hier bog meer.
U begrijpt fan ook dat ik bezwaar moet indienen tegen dit project dat heel veel zal kapotmaken.


503 als we echt willen ontharden moeten we stoppen met verharden en alle randvoorwaarden en vereisten van infiltratie, compensatie, en zoveel aties zal niet volstaan om de realisatie van een leefbare wereld te realiseren voor iedere bewoner.


504 “Beste,

Bij deze wil ik graag bezwaar aantekenen tegen een bouwvergunning voor de bouw van Plopsaqua in Mechelen.

De bouw zal een groot deel van het Zennebeemdenbos verwoesten. Dit heeft effect op de biodiversiteit en zal heel wat soorten planten verwoesten alsook het dierenleven bedreigen.
Niet alleen in het Zennebeemdenbos zelf, maar ook in de nabij gelegen weilanden en beken.

Buiten dat de bouw van het zwembad een deel van de huidige natuur verwoest, zal het zwembad ook een vervuilende waterinstallatie hebben die de omgeving verder zal vervuilen.

In de huidige tijd waarin we leven is het belang van natuur al verschillende malen wetenschappelijk bewezen. Het verwijderen van waardevol natuurgebied doet temperaturen stijgen, zorgt dat regenwater geen weg vindt en maakt dat de sterk vervuilde lucht moeilijker gezuiverd wordt. Er is in Mechelen al zeer beperkt groen aanwezig. De stad doet momenteel inspanningen om meer groen aan te leggen; maar waarom zouden jullie niet beginnen met het groen dat er al is, te behouden?

Heel het gebied is overstromingsgebied, door het te gaan verharden vindt het regenwater geen uitweg meer en zal het zorgen voor overstromingen en schade aan alle omliggende huizen. Er wordt opgeroepen om tuinen en voortuinen te ontharden, maar dan moeten we het groen dat er al is, ook niet gaan verharden.

Buiten het effect op het milieu, zal er ook een effect op de omgeving zijn qua verkeersdrukte. Het is nu al regelmatig aanschuiven in de buurt van Mechelen-Zuid, tot aan de rotonde staan tijdens de spitsuren vaak lange rijen stil. De bouw van zo’n groot zwembad zal dit enkel nog erger maken. Het zwembad zou niet veilig bereikbaar zijn met de fiets; aangezien er geen apart fietspad is dat er naartoe gaat en geen veilige oversteekpunten. Het is niet bereikbaar met openbaar vervoer; gezinnen met kinderen gaan niet na een trein ook nog een bus nemen; zij gaan gewoon kiezen voor de auto. Mechelen doet zo zijn best om auto’s te weren uit de binnenstad, maar jullie mogen niet vergeten dat ook inwoners buiten het centrum geen overvloed aan auto’s (en daarbij horende vervuiling) wensen.

Alle inspanningen die de stad Mechelen doet om auto’s te weren en extra groen aan te planten, gaan totaal teniet als er bewust een waardevol stuk natuur wordt verwoest.

Bij deze dan ook een oproep om geen vergunning te geven voor het verwoesten van een stuk natuur.

Met vriendelijke groeten,


505 “Het natuurgebied is honderden jaren oud en werd reeds weergegeven op de Ferrariskaarten. Vandaag is het een habitat voor vele wilde dieren, als reeën, uilen, vossen, trekvogels en heel veel vleermuizen.
Het is een belangrijke groene oase in de stad die tijdens de recente lockdown nog maar eens heel belangrijk is gebleken voor de bewoners van Mechelen Zuid. De helft van het bos wordt intussen beheerd door Natuurpunt. Dit onderstreept nog eens de waarde van het bos.


506 Behoud van waardevol natuurdomein.


507 Toch enkele bezwaren bij dit project. (1) Het Zennebeemden Bos is een stukje zeer waardevolle natuur dichtbij een al uitgebreide industriële site en autostrade. Dit (deels) weghalen is een historische vergissing (2) de milieuimpact lijkt toch significant te zijn (blijft de waterzuivering op de site binnen de normen? Is er impact op fauna door bv. lichtvervuiling?) (3) zwemwater is zeker noodzakelijk in Mechelen, maar dit project zal hoedanook (toch bij commercieel succes) leiden tot een enorme verkeersoverlast in Mechelen-Zuid (4) werd er al rekening gehouden met de honderden bezwaren bij de vorige openbare onderzoeken? (5) dit project lijkt me in strijd met Plopsaqua’s eigen CSR rapportering (duurzaamheid).


508 “In het nieuwe GRUP onderzoek wordt het Zennebeemden Bos omschreven als een aaneengesloten natuurgebied en een deel van de Zennevallei met belangrijk waterbergend vermogen. Het natuurgebied is honderden jaren oud en werd reeds weergegeven op de Ferrariskaarten. Vandaag is het een habitat voor vele wilde dieren, als reeën, uilen, vossen, trekvogels en heel veel vleermuizen.
Het is een belangrijke groene oase in de stad die tijdens de recente lockdown nog maar eens heel belangrijk is gebleken voor de bewoners van Mechelen Zuid. De helft van het bos wordt intussen beheerd door Natuurpunt. Dit onderstreept nog eens de waarde van het bos.

Gezien de huidige noodtoestand inzake het klimaat, is het onbegrijpelijk dat we alweer een waardevol bos zouden kappen en dat enkel en alleen voor entertainment van de mens. Al de rest, zijnde de biodiversiteit en de dieren, moeten wijken voor de mens en voor het geld. Er is elders voldoende plaats voor een project zoals dit, zonder een waardevol bos te moeten kappen.

Hoe kan je een park voor het plezier van kinderen verenigen met het feit dat deze kinderen geen toekomst zullen hebben als we niet ingrijpen en we zorg gaan beginnen dragen voor onze planeet? Laten we opnieuw in vrede samenleven met de natuur en met elkaar, enkel zo is er een toekomst voor ons allen.


509 “Verkeersveiligheid

Op dit moment steken dagelijks voetgangers de rotonde bij de af- en oprit van de E19 over vanuit de bedrijvenlaan. Dit creëert een onveilige situatie vanwege de nabijheid van de snelweg. Bovendien zal de toevoeging van een nieuw complex, dat naar verwachting veel meer mensen zal aantrekken dan Technopolis, naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een toename van verkeersonveiligheid.

parkeren:
De kosten voor het parkeren op het domein zijn hoog, wat bezoekers zou kunnen ontmoedigen om daar te parkeren. In plaats daarvan kunnen ze ervoor kiezen om hun auto gratis te parkeren in de omliggende straten. Er wordt voorgesteld om blauwe zones en parkeerkaarten in te voeren als mogelijke oplossing. Echter, hierbij wordt geen rekening gehouden met de mogelijke impact op de omwonenden. Deze maatregelen kunnen namelijk de beschikbare parkeerruimte beperken, waardoor bewoners wellicht moeilijker bezoekers kunnen uitnodigen vanwege de nieuw geldende parkeerregels.

Boscompensatie
Stad Mechelen heeft toegezegd om voor elke gekapte boom 3 nieuwe bomen te planten. Hoewel dit een positieve stap lijkt, is het belangrijk om rekening te houden met de tijd die het kost voordat een nieuwe boom dezelfde hoeveelheid koolstof kan opnemen als de gekapte boom. Dit proces kan jaren duren. Daarnaast moeten we ook de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij het kappen en vervoeren van de bomen zelf in overweging nemen. Het is ook vermeldenswaardig dat er in Mechelen, inclusief de regio Mechelen Zuid, nog steeds bos verdwijnt dat nog lang niet volledig is gecompenseerd.

In Mechelen worden strenge regels opgelegd met betrekking tot verharding bij particulieren, en terecht. Echter, wanneer het gaat om bedrijven, lijken er andere maatstaven te worden gehanteerd. Een voorbeeld hiervan is de Huygebaertsite, waar slechts één vijver en een strook waterdoorlatende beplanting moeten dienen als compensatie voor een groot complex. Een vergelijkbare situatie is te zien bij Malinas. Daarnaast is er het MG Park, waar eveneens vraagtekens gezet kunnen worden bij de mate van compensatie in verhouding tot de verharding die plaatsvindt.

saturatie verkeer:

Het verkeerspunt bij Technopolis ervaart op dit moment al regelmatig aanzienlijke verkeersdrukte. Als alle bezoekers van Plopsa er ook nog bijkomen, vooral op dezelfde tijdstippen, zal dit naar verwachting tot nog meer problemen leiden. De toename van verkeer zal de situatie op het rondpunt verder verzwaren en kan resulteren in verkeerscongestie en onveilige omstandigheden.

Bovendien werd er in de Antoon Spinoystraat het MG Park ontwikkeld, wat naar verwachting ook aantrekkelijk zal zijn voor (vracht)verkeer. Het feit dat dit verkeer dezelfde af- en oprit zal gebruiken als bij Technopolis, vergroot het risico op congestie en verkeersonveiligheid op die locatie.”


510 Moeten we er nog een tekening bij maken dat we onze groene zones beter beschermen. We hebben al zo n volgebouwd land


511 “Ik dien bezwaar in tegen de bouw van een amusementspark, zoals Plopsaqua in het Zennebeemdenbos, aangezien ik van mening bent dat het bos van essentieel belang is voor de gemeenschap en het milieu. Hieronder 4 argumenten die ik gebruik om mijn bezwaar te onderbouwen:

Ecologische waarde: Het Zennebeemdenbos kan een waardevolle habitat zijn voor planten en dieren, en mogelijk een belangrijke rol spelen in het behoud van de biodiversiteit in de regio. De bouw van een amusementspark kan dit ecosysteem verstoren of vernietigen, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de lokale flora en fauna.

Groene long voor de stad: Bossen en groene ruimtes zijn essentieel voor stedelijke gebieden omdat ze zorgen voor luchtkwaliteit, temperatuurregulatie en een plek bieden voor ontspanning en recreatie voor de inwoners van Mechelen. Het wegnemen van dit bos kan leiden tot een verslechtering van de levenskwaliteit van de inwoners, vooral als alternatieve groene gebieden niet voldoende voorhanden zijn.

Verkeers- en geluidsproblemen: Een amusementspark trekt vaak veel bezoekers aan, wat kan leiden tot extra verkeerscongestie en geluidsoverlast in de omgeving. Dit kan de rust en de leefbaarheid van de buurt aantasten.

Alternatieve locaties: Het is belangrijk om te onderzoeken of er alternatieve locaties zijn waar het amusementspark gebouwd kan worden zonder de natuurlijke gebieden aan te tasten. Dit zou een win-winsituatie kunnen zijn, waarbij de mensen nog steeds van het park kunnen genieten zonder de negatieve gevolgen voor het bos.

Mvg,


512 “Hoewel we niet in de directe omgeving wonen vinden we het onbegrijpelijk dat het niet al te grote maar waardevolle Zennebeemden bos opgeofferd wordt aan een zwembad. Wij, als vrijwilligers van Natuurpunt maar bos aanplanten, de roep naar meer stadsbossen, Zuhal Demir die maar een fractie van de geplande bosuitbreiding heeft verwezenlijkt, en nog vele andere argumenten laten dit niet toe.
Plant het zwembad neer ergens op een industrieterrein, wedden dat er nog plek vrij is?”


513 “Ik heb ernstige bezwaren tegen de bouw van een zwembadcomplex op de momenteel voorziene locatie omwille van:
-milieu: het Zennebeemdenbos is een waardevolle biotoop met aanwezigheid van enkele zeldzame tot zeer zeldzame soorten; alleen al daarom valt deze keuze van locatie niet te verantwoorden. Ook het feit dat er o.w.v. de waterzuivering een uitzondering moet aangevraagd worden op de geldende regelgeving strekt de aanvragers niet tot eer.
-verkeer: door de gewijzigde verkeerscirculatie in Mechelen is de druk op de rotonde aan Technopolis toegenomen. Momenteel is dat nog binnen aanvaardbare proporties, maar meer hoeft het niet te worden. Het valt bovendien te vrezen dat de omliggende straten zullen overspoeld worden met (fout)parkeerders) die de voorziene betaalparking willen ontwijken.
-verharding: de bouw leidt nog maar eens tot extra verharding. Dit is op dit moment op geen enkele manier te verantwoorden.

Er zijn vrij gemakkelijk andere locaties te bedenken in of rond Mechelen waar een soortgelijk project zou kunnen gerealiseerd worden zonder de structurele problemen die zich hier voordoen.”


514 “Ik ben pertinent tegen de kap van het bos ! we hebben al te weinig bossen. Daarnaast is dit bos biologisch zeer waardevol en is er veel verschillende fauna en flora.

En dan niet te spreken over het verkeer. Sinds het in gebruik nemen van de tangent is er altijd file wanneer je van Hombeek naar Technopolis rijdt. Het is zeer lang aanschuiven om op het ronde punt te geraken. Dus dit kan alleen maar nog verslechteren….”


515 “Er zijn verschillende redenen waarom ik vind dat de bouw van Plopsaqua op de plek van een bos niet kan. Als eerste leidt het tot verlies van natuurlijke habitat voor dieren en bomen. In Vlaanderen is er al veel groen verlies waardoor we resterend groen moeten behouden. Ten tweede is Plopsaqua een trekpleister voor veel mensen waardoor er meer verkeer op de weg komt. Dit gaat zorgen voor een opstopping op de weg aangezien iedereen langs de rotonde van Technopolis dient te gaan. Het toenemende verkeer leidt op zijn beurt voor meer lawaai en luchtvervuiling in de omgeving.
Als we willen werken naar een gezondere lucht en veiligere omgeving, zorgt de bouw van Plopsaqua voor het omgekeerder effect.”


516 In Mechelen Zuid is de lucht al sterk verontreinigd. We hebben elk klein stukje bos dat nog rest hard nodig. Dit compenseren op een andere plaats in Mechelen os hypocriet. In Mechelen zuid wonen ook mechelaars!!! Er zijn genoeg betere alternatieven: de nekker, hofstade of het zwembad geerdegemvaart ? De burgers van onze stad willen plopsaqua hier niet.


517 “Aan de Stad Mechelen

Als jong koppel zijn wij op zoek naar een eerste huisje om te kopen in ons geliefde Mechelen. Ik vond op Immoweb een prachtig pand in de Zennebeemden (nummer 16, voor de nieuwsgierigen), naar het gelijknamige gebied waar ik als lid van Natuurpunt regelmatig ga wandelen. Een geweldig huis op een droomlocatie. Maar met het zwaard van Plopsaqua dat boven de Zennebeemden hangt, gaan we dat huis natuurlijk niet kopen. Ik ken de Zennebeemden als nu al een erg klein en fragiel stukje natuur dat stand probeert te houden langs de E19. Wat een absoluut vreemd idee om het nog verder te versnipperen ten voordele van een zwembad. Akkoord, er moeten recreatiemogelijkheden zijn. Maar waarom niet investeren in een vernieuwd bad of langere openingstijden voor de Geerdegemvaart, of meer opties om te spelen met water op de Nekkersite? De impact die dit megalomane ding zal hebben op een kwetsbaar stuk natuur is niet te overzien. Geluidsoverlast en meer parkeerdruk voor de inwoners van de buurt. Een biologisch zo waardevol bos dat niet zomaar vervangen kan worden door een heraanplanting elders. Nog meer verharding in een overstromingsgevoelig gebied. Lichtvervuiling voor nachtdieren. Maar wat erg vind ik dit, wat erg toch dat geldgewin alweer gaat boven het voortbestaan van de enkele stukjes natuur die Vlaanderen nog telt. Kinderen zullen graag in Plopsaqua gaan zwemmen, veel valt er niet te zwemmen wanneer ondernemingen als deze onze planeet stilletjesaan naar de verdoemenis helpen – en nee, dat is geen overdrijving, want wie kan de klimaatverandering nog ontkennen na hittegolven zus en overstromingen zo. Overigens hoop ik van harte dat de verkopers van Zennebeemden 16 hun huis nog verkocht krijgen aan een prijs die hen toelaat elders opnieuw de rust op te zoeken.”


518 Ik ga niet akkoord met ontbossing van een zogenaamde 12% temeer nu de gezelligheid van het zwembad aan de geerdegemvaart nooit evenaard kan worden door dit soort plopsabusiness.


519 “Er is al zo weinig groen.
Waarom het project niet op een andere plaats laten doorgaan?”


520 “-Mobiliteit: nog meer file overlast omdat wij als bewoner van de Vesten in de richting van Mechelen Zuid worden gedwongen om de E19 te bereiken.
-Ontharding: overal wordt groen volgebouwd en verhard met huizen, gebouwen(Malinas/ Keerdoksite), appartementen(Kantvelde, Vaart, Komet)) en nu Plopsa in Mechelen Zuid(Zennebeemdenbos)”


521 “Op veel gebieden zou Plopsaqua een echte ramp zijn.
Vooreerst het bos, waarvan een heel aantal bomen gekapt zullen worden en de resterende toekomstige schade moeten vrezen. Ook het klein wild, vogels en insecten verliezen dan een waardevol domein.
Het lawaai dat dit met zich mee zal brengen komt nog bovenop dat van de nabijgelegen autostrade.
Dit alles brengt ook het welzijn van de gezinnen, die in de buurt wonen, in gevaar.
Maar top of the bill, is in elk geval de prijs, die de stad Mechelen zal betalen, hetzij zowat 30 miljoen euro, terwijl andere gemeenten recent nieuwe zwemdokken bouwden met prijzen tussen 8 en 12 miljoen euro. Leve de stadsschuld zeker ?”


522 Geen bomen meer kappen, er zijn al genoeg mooie bomen gesneuveld en wat in de plaats komt zijn onnozele kleine takjes. En een parkeernormen in de plaats is helemaal onaanvaardbaar.


523 “Laat het bos een bos zijn, er worden al genoeg bomen gekapt, als ze zo doorgaan lopen we binnen afzienbare tijd met zuurstofmaskers rond. Overal worden appartementen opgetrokken om zoveel mogelijk inwoners te huisvesten, allemaal uit winstbejag. Mechelen kan al deze instroom niet aan, en trouwens de arbeidersklasse zouden hun oprit moeten ontharden en wordt er opgeroepen tot betonstop, awel dat ze dan bij plopsaqua beginnen.
VOOR GELD DANST DE DUIVEL”


524 Walgelijk dat natuur moet wijken voor beton. Niets geleerd de afgelopen jaren? Klimaatverandering! Meer natuur en minder beton. Heb respect voor de natuur!


525 “Een zwembad als Plopsaqua inplannen in het Zennebeemdenbos is een ramp voor de omwonenden, de fauna en de flora.
Om maar enkele bijkomende nadelen te noemen: verkeersoverlast, een enorm lawaai veroorzaakt door emoties in de pijpen en het buitenluchtzwembad, hinderlijk licht, onherstelbare schade aan fauna en flora, de vreselijk lelijk ingeplande en vervuilende parking, de vreselijke dure bijdrage van de stad Mechelen, die totaal niet te verantwoorden is en enkel begrijpelijk als ook persoonlijke relaties een rol spelen, de hinder tijdens de bouwwerken, enz. Stop die elende.


526 “Er is momenteel al teveel milieuimpact en er wordt door de Stad Mechelen reeds teveel gekapt zonder afdoende compensatie.
Nieuwe boompjes planten gaat dit niet oplossen !
Er mag niet meer geraakt worden aan het schaarse stukje bos dat Mechelen-zuid nog rijk is !
De verkeersdruk is nu reeds veel te groot aan het rond punt van Technopolis.
De mega-opslagplaats van MG Real Estate gaat dit enkel nog (zwaar) verergen.
Als er nu nog een Plopsa bijkomt hebben we een regelrecht verkeersinfarct.”


527 “Beste,

Ik ben tegen het bouwen van zo’n groot zwembad, waar een Mechelaar niks aan heeft.

We gaan hier meer hinder door krijgen. ( verkeer, parking, .. )

Vele mensen gaan met de wagen komen, waardoor er zoveel meer luchtvervuiling zal zijn. En dan nog niet gesproken over de geur en geluidhinder..

Dit brengt ‘toerisme’ met zich mee, maar hier heeft een zelfstandige met een eigen zaak meer last mee. Dit is niet het ‘toerisme’ die we willen aantrekken, naar ons dorp/stad!

Bedankt.

Met vriendelijke groeten,
L”


528 mr somers wij zijn het moe er zijn andere dringende kosten buiten plopsa en de vesten mensen die al deze veranderingen niet meer kunnen betalen laat dat plopsa en denk aan de natuur


529 “Graag dien ik bezwaar in omwille van volgende punten:
-Door het deels rooien van de aanwezige bomen is er een verlies in biodiversiteit.
-Gezien de recente overstromingen en problemen met het watrehuishouden is het van kapitaal belang dat het Zennebeemdenbos 100%behouden blijft. Dit is een buffer voor water. meer beton zou de kans en het risico op overstromingen en waterschade sterk verhogen.
-Een waterpretpark van die omvang brengt ook heel wat extra verkeer met zich mee. De luchtkwaliteit zal hierdoor sterk achteruitgaan.
-Een waterpretpark is bovendien niet meer van deze tijd: milieu en klimaat komen hierdoor sterk onder druk.”


530 “

Stad MECHELEN
t.a.v. College van Burgemeester en Schepenen
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
2800 Mechelen

Mechelen, 14 december 2023

Betreft: Bezwaar tegen de bouw van Plopsaqua park in het Zennebeemden gebied in Mechelen

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Als burger van deze gemeente, en wonende in de nabije omgeving van het Zennebeemden bos, wil ik mijn bezwaren kenbaar maken met betrekking tot de negatieve impact op de natuur en dieren in dit gebied.

Het Zennebeemden bos is van onschatbare waarde als het gaat om biodiversiteit en ecologisch evenwicht, alsook op vlak van rust en stilte voor de lokale gemeenschap. De introductie en bouw van een grootschalig recreatiepark, zoals het voorgestelde Plopsaqua, zou aanzienlijke schade toebrengen aan dit kwetsbare ecosysteem en aan het milieu. Naast de verstoring van de natuurlijke habitat kan dit leiden tot verlies van biodiversiteit, verstoring van migratieroutes van dieren en schade aan kwetsbare planten en dieren. Dit zou dus niet alleen lokale planten en dieren beďnvloeden, maar ook de bredere ecologische balans van het gebied kunnen verstoren.
Bovendien ben ik bezorgd over de gevolgen van geluidsoverlast, licht- én luchtvervuiling, milieuverontreiniging en verkeersproblemen die gepaard gaan met de exploitatie van een dergelijk recreatiepark. Deze verstoringen zullen niet alleen de lokale fauna beďnvloeden, maar ook de kwaliteit van het leven van omwonenden aantasten.
Tot slot wil ik benadrukken dat het Zennebeemden bos een waardevolle groene ruimte is voor zowel de lokale bevolking als bezoekers. Het biedt gelegenheid voor recreatie, educatie en ontspanning in een natuurlijke omgeving. Het is van groot belang dat we deze groene zones koesteren en beschermen voor toekomstige generaties.

Ik vermoed dat het dossier op tafel ligt omwille van het belang van economische ontwikkeling en toerisme voor onze stad, maar ik ben ervan overtuigd dat er duurzamere en milieuvriendelijkere alternatieven zijn die de belangen van zowel de lokale economie als het behoud van de natuurlijke omgeving kunnen dienen.

Daarom verzoek ik u met klem om mijn bezwaren in overweging te nemen en zorgvuldig te evalueren of de bouw van het Plopsaqua park in het Zennebeemden gebied werkelijk in het beste belang van onze gemeenschap is. Ik hoop dat u alle mogelijke maatregelen zal nemen om ervoor te zorgen dat de impact op het milieu tot een minimum wordt beperkt en dat er alternatieve oplossingen worden overwogen.

Ik dank u bij voorbaat voor uw aandacht voor deze belangrijke kwestie en kijk uit naar een zorgvuldige afweging van mijn bezwaren.

Met vriendelijke groeten,


531 “Dit project geeft parkeer problemen in de straat/buurt;

 • extra verkeer;
 • licht- en luchtverontreiniging;
 • lawaai van het buitenzwembad;
 • water huishouding;
 • milieuverontreiniging;
 • waarde verlies van omliggende woningen.”

532 We hebben in Mechelen de afgelopen jaren overal bomen zien kappen en betonreuzen zien optrekken. Dit zou alweer een groot bos en natuurgebied zijn dat zou sneuvelen. Bovendien moeten we met z’n allen ontharden, stoppen met bouwen in overstromingsgevoelige gebieden en fossiele brandstoffen uitfaseren. Dit project doet op elk van die punten compleet het tegenovergestelde.


533 “Opnieuw wordt er vast gehouden aan gas-stookinstallaties van 3900 kW, die 6.600.000 kWh per jaar moeten verbruiken, om oa. het buitenzwembad op 32°C te houden.
Die installaties stoten stikstof uit, die neerslaat op het Zennebeemden natuurgebied en de omliggende woonwijk.
En dit is enkel het verhaal van gas. Dit toont heel duidelijk aan dat dit project niet thuis hoort op die plaats.”


534 Nog meer luchtvervuiling door al de wagens en door de installatie s . Het lijkt wel dat Mechelen de kroon wil spannen in het vervuilen van de lucht hier. Dan nog niet gesproken van de geluidshinder , het beschadigen van de natuur. Zet zo iets buiten een gebied van de stad . Of zien Somers hier een percenrje hangen ? Plopsa op een totaal andere plaats is perfect .


535 “Geen groen meer opofferen
Extra verkeersdrukte op de nu al verzadigde wegen in en rond Hombeek en Technopolis”


536 “Luchtvervuiling door hoge toevoer aantal auto’s in parkeertoren ( bovendien belemmering van uitzicht door zijn hoogte).
Verkeersdrukte Zemstbaan en Brusselsesteenweg.
Milieuvervuiling en stank door waterzuiveringsinstallatie.
Verdwijnen van waardevol natuur, fauna en flora.”


537 Laat het bos zoals het is. Er is al zoveel natuur verdwenen.


538 “Voor tuinen in de omliggende straten en wijken stelt de dienst Waterlopen van de Provincie Vlaams Brabant (PROVINCIEPLEIN 1 – 3010 LEUVEN) dat op deze kwetsbare gronden geen constructies, zelfs geen tuinhuis of kleine hobby serre, geplaatst mogen worden om de infiltratie van hemelwater en de grondwaterhuishouding niet te hinderen of verstoren: “”Door het plaatsen van verhardingen die de bodem tot op zekere hoogte ondoordringbaar maken, kunnen de functies van de bodem niet of onvoldoende vervuld worden. De bodem is bijvoorbeeld, niet in staat om water op te nemen. Deze verminderde infiltratiecapaciteit zorgt voor een versnelde afvoer van water, met mogelijk overstromingen op aanpalende percelen tot gevolg. Daarnaast wordt de waterbalans verstoord en worden grondwatervoorraden niet aangevuld.””

Aangezien deze regel wordt toegepast op kleine ingrepen binnen bestaande verkavelingen in de directe omgeving, geldt dit zeker voor een ongerept natuurgebied zoals de Zennebeemden. Gelet op de uitzonderlijk droge jaren (2017, 2018, 2019, 2020 en 2022) kan de grondwaterhuishouding geen verstorende ingrepen meer verdragen zonder onomkeerbaar schadelijk effect te hebben op het watersysteem.
Een waterpretpark gaat gepaard met grote hoeveelheden behandeld water dat afgevoerd wordt via de riolering en verstoort de afvalwater verwerking.

Door de afschaffing van cruciale verkeersassen (Colomalaan, Colomabrug, Geerdegemstraat, e.a.) ontstond grote overlast in de bestaande voorheen rustige woonstraten door het verkeer. De leefbaarheid van de omliggende woonwijken kan geen extra verkeer of parkeerproblematiek verdragen zonder aanzienlijk in leefbaarheid in te boeten.

Gelet op de energiecrisis spoort de overheid aan tot zuinig omgaan met energieverbruik, een excessieve industriële energieverspilling zoals bij Plopsa is in flagrante tegenspraak met het advies om energieverspilling te voorkomen.

Gelet op de veroorzaakte luchtvervuiling hoort Plopsa niet thuis in een natuurgebied nabij woonwijken. Voor dit soort vervuilende en overlast veroorzakende bedrijven zijn er voldoende alternatieven op industrieterreinen die voor dit soort hinderlijke bedrijven werden aangelegd. “


539 “Ik heb ernstig bezwaar wat betreft milieu impact van dit project.

Door het plaatsen van verhardingen die de bodem tot op zekere hoogte ondoordringbaar maken, kunnen de functies van de bodem niet of onvoldoende vervuld worden. De bodem is bijvoorbeeld niet in staat om water op te nemen. Deze verminderde infiltratiecapaciteit zorgt voor een versnelde afvoer van water, met mogelijk overstromingen op aanpalende percelen tot
gevolg. Bovendien wordt de waterbalans verstoord en worden grondwatervoorraden niet aangevuld.

Er worden zulke megalomane projecten gebouwd, en dat allemaal in een recordtempo. Open velden moeten wijken voor nieuwbouwprojecten. Op tekeningen en 3D beelden staan telkens zulke prachtige bomen en bloemenperken. Maar dat duurt wel minstens 50 jaar voor je zo’n boom ziet na het bouwen van die projecten…
De ecologische waarde van een eeuwenoud ecosysteem in dit bos kan je dus NIET compenseren met nieuwe planten. Laat een bos een bos zijn en laat dat bos zijn waardevolle positieve impact uitoefenen op ons enorm klimaatprobleem.

Wanneer de buurt geen draagvlak creëert voor de functie van het gebouw, is het de verkeerde plek.
Er komt in Hofstade ook een groot nieuw zwembad. De mensen van Mechelen zullen wel water vinden om in te zwemmen, maar niet ten midden van een bos tussen de dagelijkse duizenden dagjesmensen.”


540 “Betreft: Bezwaar tegen de bouw van Plopsaqua waterpretpark in het Zennebeemdebos

Geachte,

met dit schrijven wil ik mijn bezorgdheid opnieuw uiten over het voorgenomen project om het Plopsaqua waterpretpark te bouwen in het Zennebeemdebos. Als betrokken burger en omwonende buur wil ik mijn zorgen delen met betrekking tot de mogelijke schadelijke gevolgen van dit project voor het bestaande ecosysteem van het Zennebeemdebos alsook de leefbaarheidsgevolgen voor de omliggende bewoners.

Mijn voornaamste bezwaar betreft het feit dat het kappen van bomen en het vervangen ervan door nieuwe beplanting niet gelijk staat aan het behoud van een bestaand ecosysteem. Een ecosysteem is een complex samenspel van flora en fauna dat zich over lange tijd heeft ontwikkeld en aangepast aan de specifieke omstandigheden van het gebied. Het planten van nieuwe bomen kan de biodiversiteit, het microklimaat en de complexe onderlinge relaties die inherent zijn aan een volgroeid bos nooit volledig vervangen. Op een andere plek wat jonge boompjes neerplanten leidt niet tot een vervangen bos. In Mechelen is er de laatste jaren al heel wat groen verloren gegaan, bvb met de bouw van winkelcentrum Malinas. Groene buffers rond een stad zijn nodig. Waterhuishouding en plaats om water naartoe te laten stromen ook, dat zagen we met zijn allen onlangs in de Westhoek en – nog erger – in Pepinster.

Daarnaast maak ik me zorgen over de mogelijke verstoring van de lokale fauna door de bouw en exploitatie van het waterpretpark. Dieren die afhankelijk zijn van het Zennebeemdebos zouden kunnen worden verjaagd of hun natuurlijke gedrag en voortplantingspatronen kunnen worden verstoord, wat onomkeerbare schade kan veroorzaken. De recente kap van het bosje aan de Ivo Cornelisstraat voor een bouwproject, maakte bvb dat de kauwenzwermen hun overnachtingsbomen kwijt zijn en hun populatie al zichtbaar aan het inkrimpen is.

Ik roep u op om serieus rekening te houden met de bezorgdheid van de lokale bevolking en om alternatieve locaties te overwegen waar de impact op het milieu en het bestaande ecosysteem minimaal is. Een zorgvuldige afweging tussen economische belangen en het behoud van onze natuurlijke rijkdommen is essentieel voor de levenskwaliteit van huidige en toekomstige generaties.

In de Raghenowijk en Vennekant / Spreeuwenhoek zijn een aantal nieuwe woonwijken gepland. Deze kunnen allicht niet vermeden worden en zijn mogelijks nodig voor de bevolkinsgroei. Wat wel gedaan kan worden is: een andere locatie zoeken voor Plopsaqua waar er minder schade aan natuur en minder hinder voor bewoners zal zijn. Op de nu voorziene locatie is de hinder door het extra verkeer, parkeerdruk (gratis parkeren zal sowieso in de omliggende straten zijn), geluidshinder en lichthinder te groot. Mijn gezin gaat graag zwemmen, maar de offers die gebracht moeten worden voor een zwembad naast de deur zijn te groot. Wij verkiezen de renovatie van het bestaande zwembad aan de Geerdegemvaart boven een schadelijke komst van Plopsaqua. We verkiezen dat de eigenaar van Plopsaqua zijn bestaande park in de Panne beter onderhoudt in plaats van de snelbouw van een nieuwe mastodont.

Dank u wel voor uw aandacht voor dit belangrijke vraagstuk.

Hoogachtend,


541 “

Mechelen, 21/12/2023

Betreft: Bezwaarschrift tegen de komst van het Plopsa waterpretpark in Mechelen

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik mijn bezorgdheid en verzet uiten tegen het voorgenomen plan voor de vestiging van het Plopsa waterpretpark in Mechelen. Als inwoner van Mechelen, ben ik bezorgd over de mogelijke gevolgen die dit project met zich mee kan brengen voor onze gemeenschap en de omgeving. Middels dit bezwaarschrift wil ik mijn standpunt en argumenten naar voren brengen:

Verkeersproblematiek: De komst van een groot pretpark kan resulteren in aanzienlijke verkeersoverlast in de omgeving, met congestie en verstoring van de lokale infrastructuur tot gevolg. Dit zal niet alleen de mobiliteit van bewoners beďnvloeden, maar ook de veiligheid in de omliggende gebieden in gevaar brengen. Specifiek is het ronde punt aan Technopolis nu al soms overbelast, met een waterpretpark zal dit alleen maar erger worden. Als je kijkt naar gelijkaardige pretparken, zie je ook vaak overlast. Met een parkeertoren voor 1100 wagens, verwachten ze duidelijk duizenden bezoekers op 1 dag.

Milieueffecten: Het vestigen van een waterpretpark kan potentieel nadelige effecten hebben op het milieu, zoals waterverbruik, afvalproductie en verstoring van de lokale ecosystemen. Dit zou schadelijk kunnen zijn voor de natuurlijke omgeving en het ecologisch evenwicht in het gebied kunnen verstoren. Er wordt stikstofneerslag verwacht wordt in een groot deel van het Zennebeemden natuurgebied en ook in de omliggende woonwijk. Verder ligt het bos in een overstromingsgevoelig gebied. Verder betonneren, zal mogelijk wateroverlast enkel erger maken.

Geluidsoverlast en leefbaarheid: De exploitatie van een waterpretpark kan leiden tot aanzienlijke geluidsoverlast voor de omwonenden, vooral tijdens drukke periodes en evenementen. Dit kan de levenskwaliteit van de bewoners sterk aantasten.

Ruimtelijke ordening en esthetiek: De bouw van een groot pretpark kan de visuele aantrekkelijkheid van de omgeving verminderen en mogelijk ingaan tegen de principes van de ruimtelijke ordening van deze locatie.

Om deze redenen verzoek ik u dringend om mijn bezwaren serieus te overwegen en te evalueren bij het nemen van een besluit over de toekomst van het Plopsa waterpretpark in Mechelen. Tevens vraag ik om transparantie in het besluitvormingsproces en inspraakmogelijkheden voor de lokale gemeenschap.

Ik hoop oprecht dat mijn bezwaren in overweging worden genomen en dat er een zorgvuldige afweging wordt gemaakt ten aanzien van dit project.

Met vriendelijke groet,


542 “De waardevolle natuur Zennebeemden Bos dient te worden behouden, maar ook omliggende natuur zoals weiland.
Wonende in de Acaciastraat heb ik nu al veel geluidsoverlast van het verkeer van E19, zeker als de wind zo staat, en ik ben bang dat dit zal vermeerderen.
Bovendien verwacht ik hinder door drukte aan de site en omliggende straten.
Er wordt een parkeergarage voorzien, dat vind ik persoonlijk zeer lelijk en ook dit zal sowieso overlast veroorzaken in de nabije straten.
Verder verwacht ik geluidsoverlast van het complex van Plopsa zelf gezien de openingsuren.
Bovendien zal er geuroverlast zijn die we hoogst waarschijnlijk tot in onze wijk zullen ervaren gezien de wind heel vaak die richting uitkomt.”


543 “Vervuiling ten gevolge van stookinstallatie (Waarom is 32°C buitenwatertemperatuur nodig?)
Overmatig stikstofuitstoot
Parkeerproblemen
Verkeersoverlast op het ronde punt bij Technopolis
Er zijn andere bestaande zwembaden in de buurt die gerenoveerd kunnen worden in een buurt waar geen bomen gekapt moeten worden en buiten een woongebied liggen (BLOSO Hofstade)”


544 “Beste,
De Co2 uitstoot zal zienbaar verhogen in het al overdrukke Mechelen.
De weinige groene longen die het Mechelse bezit en die belangrijk zijn voor onze fauna en flora zouden niet mogen wijken voor winstbejag van enkelingen.
De buurt gaat overlast hebben van wildparkeerders, lawaai, wateroverlast en uitlaatgassen. Er is al genoeg luchtvervuiling door drukke E19. Het moet een leefbaar Mechelen blijven voor inwoners.

Groetjes.”


545 Ik woon in de Zennebeemden en ben bezorgd over de stijgende co2 uitstoot bij dit grootschalige project. Er is al genoeg betonering wat meer wateroverlast met zich meebrengt. Nog meer drukte en lawaaioverlast gaan nefast zijn voor de leefbaarheid van de buurt. Vogels verliezen hun habitat. Het lawaai van E19 is nu al storend als men in de tuin werkt of zit.


546 Het bos moet behouden blijven


547 Kinderen, opgroeiende jeugd heeft vooral meer natuur nodig in Mechelen Zuid, niet meer CO2 uitstoot en drukte.


548 “Al het verkeer voor Plopsaqua moet via de rotonde komen van Technopolis. Die rotonde is nu al verzadigd. Er is nog geen direct plan voor een oplossing voor dit probleem. Er komt wel nog extra belasting, naast Plopsaqua, door de nieuwe tangent en door een nieuw distributiecentrum in Mechelen Zuid.
Wanneer de snelweg afrit Mechelen Zuid zou vast zitten, komt er file op de snelweg. Wie uit het Noorden komt gaat dan verder rijden tot Zemst en dan zo langs de Zemstbaan tot bij Plopsaqua proberen te komen.

De toegang voor fietsers en voetgangers is voorzien langs de Zemstbaan. Er is geen voetpad in die straat. Er zijn geen zebrapaden. Voor de verbinding met fietsostrade en de stad moet eerst de Brusselsesteenweg overgestoken worden. Ook daar is de verkeerssituatie niet veilig voor zwakke weggebruikers.”


549 “1. Extra verkeersdrukte op de meest bereden snelweg in Vlaanderen.

 1. Dus extra fijnstof , luchtvervuiling en geluidsoverlast.
 2. Verlies aan groene ruimte die in Vlaanderen catastrofaal beperkt is.
 3. Geen meerwaarde voor kinderen op langere termijn. Groene woonomgeving is zeer belangrijk voor fysiek en mentaal welzijn van kinderen en jongeren. Dit wordt nu opgeofferd voor pretpark, waar de meeste mensen maar een aantal jaren van genieten en zeker al niet dagelijks of wekelijks, terwijl groen altijd beschikbaar is.
 4. Extra uitstoot door gascentrales terwijl men juist die uitstoot op allerlei manieren wil doen dalen.
 5. Extra verharding door de nieuwe parking, die indruist tegen het groene beleid van de stad Mechelen, die haar burgers soms verplicht tot ontharden ( Lierse steenweg?) en tegelwippen aanmoedigt.
 6. Argument van extra jobs lijkt me in tijden van schaarste niet-relevant. Er zijn overal mensen tekort in velerlei sectoren…
 7. Ook omringende gemeenten zullen overlast krijgen van extra verkeer, kregen zij inspraak in dit project?”

550 “De groene zones worden met uitsterven bedreigd, redden wat er te redden valt.
Deze biodiverse site moeten we laten zijn, mens en dier zullen er wel bij varen.
De wijk zal moeizaam de drukte die dergelijk type zwembad met zich meebrengt moeilijk kunnen slikken.
De geplande parkeertoren zal het zicht vergroezelen en de lichten zullen omwonenden hinderen.”


551 “Wij wensen bezwaar aan te tekenen tegen de plannen van Plopsa om een waterpretpark te bouwen aan Mechelen-Zuid. Er wordt op dit moment veel te weinig rekening gehouden met verkeersveiligheid en verkeersdruk volgens ons.
Wij wonen vlak aan de rotonde en zijn elke dag getuige van zeer gevaarlijke verkeerssituaties en akkefietjes op die rotonde. Die is op dit moment al niet meer in staat om al het verkeer te slikken. Komt daarbij nog eens het nieuwe distributiecentrum aan de Antoon Spinoystraat dat sowieso al voor heel wat meer vrachtverkeer zal zorgen. Daar is nog totaal geen rekening gehouden met extra recreatief verkeer.
Ook de Abeelstraat en de Zemstbaan zijn niet voorzien op veel extra verkeer. De situatie voor de zwakke weggebruiker wordt daar hoe dan ook gevaarlijk.
Wie al eens naar een Plopsapark ging, weet dat het rond openingsuur en vertrekuur gewoon filerijden is langs de invalswegen (in De Panne staat het verkeer meermaals vast door bezoekers Plopsa) dit leidt zelfs tot files op de autostrade. Dit zou aan Mechelen-Zuid een zeer gevaarlijke situatie op de autostrade kunnen opleveren.
De impact op de verkeerssituatie aan de week Mechelen-Zuid wordt op dit moment zwaar onderschat in de plannen en er zijn te weinig alternatieve routes om dit veilig te laten verlopen voor iedereen (lokaal verkeer / bezoekers waterpretpark / verkeer industriezone / verkeer autostrade)”


552 Zeer vruchtbare Landbouwgronden mogen NIET als onderpand ingenomen worden , om bomen te planten als vervanging van het ruimen van een oase van groen om dit plan (plopsaqua) te doen slagen. Ik dacht dat Mechelen zich inzet voor “koop lokaal” en dit bij onze lokale land-&tuinbouwers , maar ook ecologisch , minder transport en met de seizoen mee? Waarom bomen en natuur , die momenteel meer dan ok zijn , rooien (lees verwoesten ) voor een project als dit? Wat met de luchtvervuiling , zie De Panne.. fileprobleem .. Waarom waardevolle natuur verwoesten? Ik zie geen enkele logica


553 In een tijdperk van klimaatverandering moeten we zorgvuldig met water- en bodembeheer omgaan, om de natuurlijke buffers te herstellen. Dat is in het belang van alle burgers. De plannen van Plopsa staan hier haaks op.


554 bezwaar omtrent het Plopsaqua project in de Zennebeemden op grondgebied Mechelen.


555 “Laat de natuur van zennebeemdenbos intact aub.
De laatste jaren en zeker maanden wijzen op een katastrophe voor alle wat normaal leven is in onze omgeving en de onmiddellijke stadsomgeving.
Bezwaar omwille van
Verkeersovelast, geluidsoverlast, parkeerdruk, waterhuishouding, geuroverlast, enz….
In tweede orde is plotsa rijk genoeg om zelf te zorgen voor plekken waar men groen kan TOEVOEGEN ipv GEBRUIKEN van BESTAANDE groen.”


556 “Geachte ,
Met oprechte verbazing heb ik de plannen kunnen zien van het Plopsa aqua dossier.
Ik ben juist grootvader geworden dus de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen ligt me nauw aan het hart.
Ik span me al jaren in om het klimaat op mijn beperkte manier te helpen : ontharden tuin , in 2024 renoveren we ons huis ( tegen aanzienlijke kost) naar energieneutraal , ook kwestie van water -waterput, wadi – we planten mee bossen aan ,waar we ook al tegenwerking van krijgen .
En als ik dan lees en begrijp dat er weer een groot stuk verloren en verhard gaat worden en dan nog op moerasgrond dan vraag ik mij af ; leert men dan niets uit het verleden , trekt men zich niets aan van de toekomst , is alles goed te praten uit winstbejag?
Ik woon juist aan de andere zijde van Mechelen en heb er geen directe last van , maar ik zou niet graag daar in de buurt wonen …
De geluidsoverlast , de mobiliteitsproblemen , de lichtpolutie , de luchtproblemen , dit alles zal pas zeeeer duidelijk worden als het te laat is en men niet meer terug kan .
Zou ik graag met mijn kleinkinderen naar Plopsa aqua gaan ? Natuurlijk , het zou heerlijk plezant zijn , maar de enorme nadelen wegen niet op tegen mijn pleziertjes .
Ik hoop dat de beleidsmakers hun verantwoordelijkheid opnemen en een negatief advies geven
Hoogachtend


557 In Mechelen wordt al meer dan voldoende ontwikkeling voorzien en daarvoor wordt al meer dan voldoende infrastructuur aangepast. Denk maar aan de nieuwe wijken achter het station die er gaan komen, de wijk artisan, de wijk aan het keerdok,…. Allemaal positief maar als het zo doorgaat gaan we inzake verkeer, bos en groen zoveel moeten toegeven dat er niks meer overblijft. Plopsaqua is een project dat geen enkele meerwaarde biedt aan Mechelen., bovendien aan de samenleving. De enige meerwaarde is voor Plopsa hun portemonnee. Geen plopsaqua in Mechelen, dat is een brug te ver. Meer inzetten op groene, onderhouden, en kindvriendelijke bossen, DAT maakt Mechelen anders dan alle andere steden waar men nu wegloopt.


558 “Het Plopsa-zwembad is niet te vergunnen aangezien het uitgekozen perceel moerasgrond is.


559 Laat geen waardevolle natuur verloren gaan door de bouw van een waterpretpark! Bovendien ver buiten het centrum. Ik stel voor een stedelijk zwembad te bouwen bij het station van Mechelen. Daar is nog plaats en het is heel goed bereikbaar.


560 “Verkeersdrukte rond punt wordt nog hoger
Milieu overlast: bos verdwijnt, wat met dieren ? De biodiversiteit?
CO2 uitstoot verhoogd
Geur- en lawaai overlast”


561 Ik heb schrik dat het bouwen van een Plopsapark een enorm negatieve invloed gaat hebben om de natuur en omgeving in Mechelen-Zuid. Ik wil geen plopsapark hier.


562 Er is al zo weinig waardevolle natuur over dus er is echt geen plaats voor zo een groot commercieel project, wzt dan ook nog eens heel veel overlast van bezoekers zal aantrekken. Het is waardevoller om met je kinderen nog naar een mooi stukje natuur te kunnen gaan in plaats van naar een kunstmatig pretpark


563 Er gaat teveel verkeer zijn rond de technopolis. Teveel groen moet sneuvelen voor dit park.


564 Het zennebeemdenbos moet blijven .


565 Bewaar de parkeergelegenheid en de groene rust.


566 “Is absoluut de plaats niet om dit neer te poten.
Dit kan/mag daar nooit een omgevingsvergunning krijgen om zovele redenen dat het te gek is om het zelf maar voor te stellen.”


567 Er is geen enige reden waarom er een nieuwe groot commercieel centrum (Plopsa) de plaats inneemt van een bestaande natuurzone. In de huidige tijden dienen de politiek en de lokale besturen het signaal geven dat de bescherming van bestaande natuurgebieden verder beschermd moeten worden. Bestaande natuur afbreken onder het mom om nieuwe bomen aan te planten, is al lang achterhaald en ook niet effectief gebleken (wat natuurbeschermers ook al langer wisten). Tenslotte zijn er in de bufferzone niet alleen een diverse biodiversiteit vastgesteld maar ook verschillende dierlijke activiteiten. Bescherm deze soorten en maak bovenal een sterke politieke keuze!


568 “Ik ben sinds mijn geboorte een inwoner van zemst en nu ben ik 31 jaar.
Afgelopen 3 decennia heb ik groot zemst reeds veel zien veranderen.
We zijn een gemeente pet dorpen die een nauwe relatie met zijn bewoners en omgeving heeft.

Dit grootschalige project zou een absolute aanslag zijn op onze gemeenschap.

Als eerst moet er een ongelooflijk groot stuk natuur aan geloven dat absoluut niet bestemd is om te betoniseren.
Het wordt bestempeld als moerasgebied.

Dit is de woonplaats van ontelbare soorten dieren die een thuis HEBBEN in dit stuk natuurgebied. Er zijn nog maar enkele van deze plekken te vinden in deze omstreken.
Als dit leefgebied eraan moet geloven zullen deze dieren een andere thuis moeten zoeken wat wil zeggen dat deze soorten zullen verdwijnen uit inze streek. Het uiteindelijke resultaat van het uitroeien van bepaalde diersoorten doordat de mens foute beslissingenmaakt is onrechtvaardig en onaanvaardbaar.

De gemeente heeft absoluut geen behoefte aan nog meer verkeersoverlast op onze wegen. Alsook de infrastructuur is hier absoluut niet op voorzien.
De veiligheid voor jonge kinderen op de baan met fiets, moet op elk moment kunnen blijven worden gegarandeerd. Met dit project en de bijkomende verkeersgevaren is dit absoluut niet te garanderen. En tegendeel.
Dit brengen vervolgens ook heel wat schadelijke gevolgen voor onze gezondheid mee en die van de jonge kinderen. Door de extra uitstootgassen van de drukte en wat het colosale project met zich meebrengt. Integendtelling tot het huidige natuurgebied dat rust, zuivere lucht en mentale ontlading brengt. Wat kinderen en volwassenen van nu en later nodig hebben.

Zemst en mechelen hebben zwembaden. Ook in omstreken zijn er meer dan voldoende subtropische zwemparadijzen vlakbij. Dit project is dus absoluut overbodig voor onze gemeenschap.
Daarbij komt dat er een nieuw watersportcomplex in hofstade met zelfs een Olympisch bad zal zijn binnen dit en een paar jaar. Hiervoor zijn de plannen reeds in uitvoering.
Waterpret genoeg.

We kunnen ons niet permitteren in deze tijden dat huidige grote stukken natuur met zo veel fauna en flora moet plaats maken voor onnodig amusement.”


569 “Geachte,

Ik schrijf u deze brief om mijn bezwaren kenbaar te maken tegen het voorgenomen project van Plopsaqua in en aan het Zennebeemdenbos. Als betrokken burger van Mechelen maak ik mij grote zorgen over de mogelijke negatieve effecten van dit project op de natuurlijke omgeving en de kwaliteit van ons leefgebied.

Allereerst ben ik bezorgd over de mogelijke verstoring van het ecosysteem in het Zennebeemdenbos door de bouw van Plopsaqua. De biodiversiteit en het welzijn van lokale diersoorten kunnen ernstig worden aangetast door grootschalige bouwactiviteiten. Ik dring er bij u op aan om een grondig ecologisch onderzoek uit te voeren en de resultaten hiervan serieus te nemen in de besluitvorming omtrent dit project.

Daarnaast maak ik me zorgen over de impact van Plopsaqua op het beperkte natuurlijke landschap dat we koesteren. Het Zennebeemdenbos biedt momenteel een waardevolle bron van rust en natuurschoon voor onze gemeenschap. De bouw van een commercieel pretpark kan deze unieke natuurlijke omgeving onherstelbaar beschadigen. Ik verzoek u met klem om de waarde van dit natuurgebied te erkennen en zorgvuldig af te wegen of de voordelen van het pretpark opwegen tegen de schade aan het milieu en de levenskwaliteit van de lokale bevolking.

Tot slot maak ik bezwaar tegen de groeiende commercialisering van dergelijke projecten, vooral gericht op kinderen. Het lijkt erop dat organisaties zoals die achter Plopsaqua meer nadruk leggen op commerciële belangen dan op educatieve en culturele meerwaarde. Het is van essentieel belang om de belangen van onze kinderen te beschermen en ervoor te zorgen dat zij opgroeien in een omgeving die zowel educatief als cultureel waardevol is, zonder overmatige invloed van commerciële motieven.

Ik verzoek u vriendelijk om mijn bezwaren serieus te overwegen en alle nodige maatregelen te treffen om de impact van de bouw van Plopsaqua op het Zennebeemdenbos te minimaliseren. Ik waardeer uw aandacht voor dit belangrijke vraagstuk en hoop op een zorgvuldige afweging van alle aspecten van dit project.

Hoogachtend,


570 Megalomaan project ten koste van laatste stukje natuur Mechelen Zuid. Grote impact op milieu en mobliteit door grote aantallen wagens die dagelijks daar rijden. Absoluut geen meerwaarde voor de Mechelaars. Ik zal er nooit een Euro uitgeven. De Greenwashing van 2 sprieten per gekapte boom is absurd. Dit is geen compensatie van volwassen bomen.


571 Ik dien bezwaar in tegen de vergunning van Plopsaqua, owv het kappen van waardevolle natuur, ik ben dus voor het behoud van het kleine beetje natuur en tegen het commercialiseren van een pretpark.


572 “Waterhuishouding

Het gebied waarin het waterpretpark zou komen is al jaren moerasgrond. Het is heel vaste klei die heel veel water vasthoudt. Om daarin te bouwen moeten ze het volledige terrein een meter ophogen, en een bemaling doen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de stabiliteit van de grond in de omgeving. Barsten in huizen zijn daarbij niet ondenkbaar.

Maar het houdt niet op na de bouw. Daarna is er een heel groot stuk bos verhard door beton. Regenwater moet dan een andere weg gaan zoeken in de omgeving.

Een belangrijk deel van die afwatering gebeurd richting de huizen van de Zemstbaan.

Het gebied staat ingeschreven als overstromingsgevoelig. Het is een zogenaamd wetland.”


573 De bouw van het pretpark heeft een te grote inpakt op de natuur, er moet te veel waardevol bos verdwijnen


574 Het oude domein “Pauwels Trafo” in Mechelen Noord is vele geschikter en beter gelegen


575 Geen plopsa aqua


576 “Ik ben absoluut tegen de komst van plopsa aqua omdat deze locatie zich bevindt op een overstroming gevoelig gebied.


577 “Wegens verkeersdrukte en de ligging in overstromingsgebied.
De verkeersinfrastructuur is hierop niet voorzien en de verkeersdrukte is al hoog daar.”


578 “Dit zijn mijn bezwaren tegen de bouw van een waterpretpark in het Zennebeemdenbos

 1. Verhoging van de verkeersstroom op drukst bereden snelweg in Vlaanderen, wat meer fijn stof, luchtvervuiling en geluidsoverlast genereert, en dus ongezond is voor de omwonenden.
 2. Het teloor laten gaan van een natuurgebied, dat buffer biedt bij wateroverlast, recent was dit nog duidelijk zichtbaar. Als hier verhard wordt, zullen omwonenden meer last hebben van grondwater in hun huizen, wat voor sommigen nu al een zorg is.
 3. Het inkrimpen van groene zone, noodzakelijk voor mens en natuur.
  Wandelen en ontspannen in een groen bos, is gratis voor iedereen. Toegang voor waterpretpark is duurder en dus niet voor iedereen haalbaar.
 4. Stad eist ontharding van de burger, maar gaat zelf voor dit project betonneren. Stad wil meer investeren in groen maar kapt bomen, en vervangt ze door jonge bomen, die nooit de capaciteit van oude bomen kunnen compenseren. De leefomgeving gaat dus achteruit.
 5. Het Waterpretpark past helemaal niet in het grote Nationaal Park waar ooit sprake van was? Vlaams-Brabant en Antwerpen, zijn van de minst groene regio’s in Europa. Dus er kan best wel behouden worden wat er al eeuwen staat. Dit bos stond al op een Ferrariskaart. Laat Mechelen de plek zijn die inzet op oorspronkelijke bossen.


579 “we vrezen voor veel water overlast er staat nu al regelmatig water in de kelders ook bij de buren, en dank zij het zennebeemdebos, de buffer is dit nog te doen, waar is de stad mee bezig overal is er een probleem met water en nu nog een bij maken met in die groene zone alles vol beton te kappen laat staan de overlast die er bij komt die nu al op sommige plaatsen problemen maakt zelfs hofstade is gedeeltelijk afgesloten omdat het daar niet meer te doen was, en daar is trouwens een groot zwembad dat al jaren ligt te verkommeren, en het park hotel waar die beton constructie al jaren ligt te rotten waarom nog meer groene zone opofferen ?? natuur behoud hier en daar een boomje bijplanten op de zemstbaan zal niet veel helpen in het centrum moeten voetpaden wijken voor ontharding om water te laten indringen en hier zorgt de natuur ervoor en dat moet juist weg ?? wat is de zin van dit alles? en de wortels van de bomen tasten de riolering aan(verstoppingen) wat nu reeds het geval is?
Somers wil dit erdoor duwen zal er waarschijnlijk finacieel heel veel voordeel bij hebben anders doe je niet zoveel moeite als er zoveel negatief wordt over gedaan, ik zie liever onze burgemeester vertrekken dan komen


580 “Ik wil niet dat aqua plopsa er komt teneinde de groene buffer te beschermen.


581 “Bezwaarschrift tegen de vergunningsaanvraag met ref 2020113908

Als Mechelaar zie ik de plannen voor de aanleg van een waterpretpark in Mechelen-Zuid met grote
bezorgdheid tegemoet.
Levend in een tijd waarin drinkbaar water en waardevolle open ruimte met heel wat biodiversiteit een
schaars goed zijn, getuigen deze plannen van een totaal gebrek aan inzicht in de uitdagingen waar we als
mensheid voor staan…
Zorgen voor een duurzame toekomst voor de Mechelaar, wat ik verwacht van mijn bestuur, is niet de
drijfveer van deze plannen. Commerciële belangen gaan voor op de keuze voor een duurzame toekomst.
De uitdrukkelijke belofte van de stad om in te zetten op duurzaamheid, klimaatneutraliteit wordt hier met
de voeten getreden.
Hierna werk ik deze stelling uit in meer concrete bezwaren tegen het geplande waterpretpark.
-verlies aan biodiversiteit én aan wilde natuur voor de mens
Het kappen van een groot deel van het Zennebeemden Bos zoals voorzien in de plannen, getuigt van
wereldvreemdheid.
Het Zennebeemden Bos is ecologisch waardevol, het is een gemengd bos met een interessante struiklaag
met o.a. veldesdoorn, vlier, meidoorn.
Er staan ook enkele merkwaardige populieren op het terrein waar het parkeergebouw zou komen en een
unieke, grootse oude zomereik pal ernaast.
Het bos wordt al gedeeltelijk beheerd door Natuurpunt. Het herbergt een boeiende lijst van planten,
insecten en paddestoelen.
Reeën, uilen, foeragerende trekvogels, vleermuizen maken deel uit van de interessante fauna.
Wandelen tussen de bomen verlaagt onze bloeddruk, onze hartslag en het gehalte aan cortisol, dat samen
met adrenaline een stresshormoon is.
De Finse epidemioloog Tari Haahtela vond een verband tussen een afname aan biodiversiteit in een
gebied en een toename van chronische aandoeningen bij de mens wonend in dit gebied.
Contact met wilde natuur is essentieel voor de mentale en fysieke gezondheid van de mens.
Het idee van boscompensatie is een fabel.
Het ziet een bos niet als een levende gemeenschap die soortenrijker wordt met de tijd, een “wood wide
web” met de bodem als levend systeem waarin wortels en schimmels volop communiceren.
Een bos is meer dan een verzameling bomen en de huidige evolutie van ons klimaat met droogte- en
hitteperiodes maakt het aanplanten van jonge bomen tot een opdracht met weinig kans op succes!

-waterzuivering
Er is een waterzuiveringsinstallatie gepland die erg vervuilend is en waarvoor Plopsa een uitzondering
aanvraagt.
Dit kan ook geuroverlast geven in de omliggende wijken.

-verkeersdruk en parkeerdruk
De nu al drukke rotonde van Technopolis zal het verkeer voor Plopsaqua moeten slikken, naast het

verkeer afkomstig van de nieuwe tangent. Dit riskeert file te geven op de snelweg, als de afrit Mechelen-
Zuid vast komt te zitten.

Sluikverkeer via de Zemstbaan om Plopsaqua te bereiken is te verwachten en zal de Zemstbaan sterk
belasten.
Er is een parkeertoren gepland in het bos met ongeveer 1100 betalende plaatsen, dit zal parkeerdruk geven
in de omgevende straten aangezien het hier gratis parkeren is.
-waterhuishouding totaal verstoord, wetland definitief verloren
Het betrokken gebied maakt deel uit van de Zennevallei met een belangrijk waterbergend vermogen. Het
inplantingsgebied van het geplande pretpark is moerasgrond.
Er wordt een bemaling voorzien waarbij het grondwaterpeil 5m zou verlaagd worden.
Dit heeft een immense impact op het overblijvende bos en het natte grasland dat er bij aansluit.
Dit laatste wordt door plaatselijke vrijwilligers al enkele jaren gemaaid met een herstel van de rijke
hooilandflora als gevolg.
Een groot deel van het bos wordt verhard door een parkeertoren, regenwater kan dus niet indringen en zou
afgeleid worden naar het grasland dat, op het ogenblik dat de meeste regen valt, zelf drassig is…
Het niet verder laten teloorgaan van wetlands werd door de Vlaamse overheid als prioritair vooropgesteld.
Een waterpretpark op deze locatie druist hier regelrecht tegen in!

-geluidsoverlast, lichtoverlast, visuele vervuiling
Het buitenzwembad, wildwaterbaan, glijbanen van 30 meter hoog en vooral de koker met whirlpool
zullen voor geluidsoverlast zorgen in de buurt. De geluidsimpact van deze laatste werd niet onderzocht.
De sterke visuele impact op de omgeving spreekt voor zich.
Samen met de lichtvervuiling ten gevolge van o.a. de open parkeertoren met laat af- en aanrijdende
wagens, zal dit zorgen voor verstoring van de rust van de omwonenden en van de fauna in de omgeving.
-fossiele brandstof als bron van energie
Het gebruik van fossiele brandstof voor het opwarmen van het zwemwater, onder vorm van 3 gasketels
met elk een vermogen van 1300 kW, is onverenigbaar met de door de stad Mechelen geplande
klimaatneutraliteit. Hierdoor maakt zij haar eigen beloften ongeloofwaardig.

-onderzoek naar alternatieve locaties voor een stedelijk zwembad
Alternatieve plannen voor een stedelijk zwembad werden onvoldoende onderzocht.
De keuze voor een natuurgebied, dat op dit moment onvoldoende planologische is beschermd, is een
“gemakkelijke, goedkope” oplossing.
Deze groene ruimte gaat onherroepelijk verloren als Plopsaqua in dit gebied zou gerealiseerd worden.

Tot slot.
Natuur kan niet protesteren, er is enkel verzet mogelijk van mensen die voor haar opkomen,
vanuit het besef van haar intrinsieke waarde en onze totale afhankelijkheid van natuur,
omdat we natuur zijn…

Ik ben er van overtuigd dat u mijn bezwaren ernstig zal overwegen.

Met vriendelijke groeten,


582 “Ik ben bewoner van de Zemstbaan dus ben rechtstreeks betrokken bij de problematiek die er zal heersen bij de bouw van dit Plopsaquaproject:

?Het zwembad zal vlak achter mijn tuin gebouwd worden.
?De glijbanentoren van 30m hoog zal pal in mijn gezichtsveld liggen en de prachtige horizon voor mij en de andere buren helemaal verstoren. Jammer van de mooie zonsondergangen die we nu mogen aanschouwen.
? Hetzelfde met de open parkeertoren. Die heeft 3 verdiepingen. Wegrijdende auto’s zullen met hun koplampen op 7 tot 9m hoogte schijnen. Want het park is tot 22u open, dus zeker hinder hiervan want schijnt in mijn tuin en mijn huis. Ook de lampen en/of spots die ’s nachts voor de veiligheid zullen blijven branden. Lichtvervuiling heeft ook een grote impact op de fauna.
?Hinder van onze nachtrust
?Hinder van onze zondagsrust
?Hinder van geluidsoverlast
?Tussen de parking en het hoofdgebouw komt een buitenzwembad, een wildwaterbaan en een speeltuin, Er is een grote koker in de glijbanan voorzien waarin een zogenaamde wirlpool zit. Dus lawaai
? Het gebied waarin het project Plopsaqua zou komen is al jaren moerasgrond. Om daarin te bouwen moet het volledige terrein een meter opgehoogd worden. Dit kan grote gevolgen hebben voor de stabiliteit van de grond in de omgeving. Barsten in huizen zijn daarbij niet ondenkbaar. Ook na de bouw zal er hinder zijn. Een heel stuk bos zal verhard worden door de grote oppervlakte aan beton. Regenwater moet dan een andere weg gaan zoeken in de omgeving. Een deel van die afwatering zal richting onze huizen gebeuren die in de Zemstbaan liggen. De laatste zware regenval heeft bij mij en de buren al water in de kelder veroorzaakt . Wat zal het zijn als het waterpretpark er is. Volledig ondergelopen kelders of erger! Wateroverlast in onze huizen!
?Het staat beschreven als overgevoelig overstromingsgebied
?De bouw van het waterpretpark gebeurt voor een groot deel in het Zennebeemden Bos, maar ook het weiland en de beken verder in het bos gaan gevolgen dragen omdat het water langs daar moet weglopen. Het weiland moet dienst doen als waterbekken.
Men gaat op het terrein een waterzuiverings installatie plaatsen die zo vervuilend is dat ze niet binnen de normen kunnen blijven. Plopsa vraagt daarvoor een uitzondering aan. Kan niet aanvaardbaar zijn.
?Het mileu: Het bos is biologisch zeer waardevol. Een deel van het bos wordt nu al beheerd door Natuurpunt. De impact van zo’n groot project zou ook groot zijn in de rest van het bos. Er zitten bevers en ijsvogels.
?Parkeerdruk en hinder van de auto’s: Al het verkeer voor Plopsaqua moet via de rotonde komen van Technopolis. Die rotonde is nu al verzadigd. Wanneer de snelweg afrit Mechelen Zuid zou vast zitten, komt er file op de snelweg. En de auto’s zullen via onze straat, de Zemstbaan tot bij Plopsaqua proberen te komen.
Plopsaqua zou een parkeertoren plaatsen met 1000 autostaanplaatsen. De verwachtte prijs is 10 tot 15 euro per dag. Parkeren in de Zemstbaan, en omliggende straten is gratis. Dus zal onze straat overzadigd worden door auto’s. Ook auto’s die te snel zullen rijden. Gevaarlijk voor ons, onze kinderen en huisdieren (overlopen van katten). Onze straat is momenteel een zeer rustige en veilige straat.
?De verwarmingsinstallatie van het waterpretpark gaan de omgeving rond de Zemstbaan enorm belasten. Dit is in strijd met de normen die we moeten behalen wat het klimaat betreft. Heel de wereld doet moeite om de CO2 normen naar beneden te halen. MOET zelfs gebeuren. En hier zou dit geen bezwaar zijn? Ook de extra vervuiling van de auto’s wat zich met dit gaat meebrengen.
? Dit plopsaquaproject hoort NIET thuis in een bewonersgebied.
?En de kans die bestaat dat men in de toekomst gebruik gaat maken van de vereenvoudigde procedure om later nog verder uit te breiden? Dat betekent dan geen openbaar onderzoek. Wat onze buurt nog zwaarder gaat belasten.
?Men kan dit waterpretpark buiten de stad bouwen waar er geen last is van bovenstaande argumenten. Een industriegebied? Wordt dit in overweging genomen? Er komt ook reeds een waterrecreatiepark in het Blosodomein van Hofstade op enkele kilometers hiervandaan.
Waarom moet het project op deze plaats (bewonersgebied) komen?”


583 “Ondergetekende maakt bezwaar tegen het voorgenomen plan voor de bouw van Plopsaqua in het natuurgebied Zennebeemden te Mechelen.

Ten eerste ben ik van mening dat de bouw van een attractiepark in een natuurgebied niet in lijn is met het behoud en de bescherming van de natuur. Zennebeemden is een gebied met ecologische waarde en dient te worden beschermd om de lokale flora en fauna te behouden. De verstoring van het natuurlijk evenwicht en de impact op kwetsbare diersoorten kunnen aanzienlijk zijn.

Het natuurgebied Zennebeemden speelt een belangrijke rol als schakel in de verbinding tussen verschillende natuurgebieden in de regio. Deze ecologische corridors zijn van onschatbare waarde, dieren die afhankelijk zijn van ongestoorde doorgangen tussen natuurgebieden kunnen ernstig worden gehinderd, met mogelijk negatieve gevolgen voor hun voortbestaan. Als ook voor het behoud van biodiversiteit. Deze fragmentatie kan leiden tot isolatie van populaties, genetische verarming en verlies van biodiversiteit in de regio.

Daarnaast vrees ik voor de impact van de bouwwerkzaamheden op de bestaande fauna en flora in het gebied.

Tevens vraag ik om alternatieve locaties te overwegen die geen afbreuk doen aan deze waardevolle verbindingen.

Daarnaast vrees ik voor de toename van verkeersdrukte en de daarmee gepaard gaande milieuvervuiling in de omgeving. Een attractiepark trekt aanzienlijk meer bezoekers aan, wat kan leiden tot extra verkeersstromen en parkeerproblemen. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van de omgeving, maar ook voor de luchtkwaliteit en het milieu als geheel.

Bovendien maak ik mij zorgen over de mogelijke verstoring van de rust in de omgeving. Natuurgebieden zijn essentieel voor het welzijn van zowel mens als dier. De bouw en exploitatie van een attractiepark kunnen leiden tot geluidsoverlast en verstoring van het natuurlijke gedrag van de aanwezige fauna.

Tot slot maak ik mij ook zorgen over de waterhuishouding die aanzienlijk zal veranderen. De huidige situatie zorgt voor waterbuffering, bij een eventuele bouw zou hier echter versneld water afvoer plaatsvinden. De betonstop is bedoeld om de water infiltratie in Vlaanderen te bewaren, dit is echter op de lange baan geschoven waardoor projecten als deze nog mogelijk zijn. Ze zijn echter niet meer wenselijk.

Ik verzoek u dan ook vriendelijk om mijn bezwaren serieus te overwegen en de besluitvorming rondom dit project te heroverwegen. Ik ben bereid mijn standpunt nader toe te lichten indien nodig.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

Hoogachtend,


584 Geluidsoverlast en hinder wat het laden en lossen betreft van de vrachtwagens die goederen komen leveren. Vaak in de vroege ochtend voor openingstijd en in de avond na sluitingstijd. Als directe bewoner van de Zemstbaan uiteraard heel veel last van te ondervinden. Op een industrieterrein heeft men dat niet.


585 “Ik ben niet akkoord dat er natuur moet verdwijnen voor dit zwembad en de parking. We gaan steeds meer te maken krijgen met wateroverlast omdat deze niet de grond in kan trekken. Mechelen heeft al zeer veel plaatsen vol gebouwd en het grondwater kan niet weg als er nog meer natuur verdwijnt. De projecten waarbij ze zogezegd vergroenen betekenen echt niks in vergelijking hiermee. De politiek maakt ons blaasjes wijs en dan gaan ze hier plots Plopsa een zwembad laten bouwen. Daarnaast bouwen ze alles hier vol, het water zoekt een weg en komt dus in de huizen van de mensen terecht.
De natuur is zo hard nodig! Ik ben absoluut tegen het opgeven van dit stuk natuur. Naast het probleem met wateroverlast zijn er nog zoveel gevolgen verbonden aan dit idee. Ik ben absoluut tegen de bouw van dit zwembad! Vernieuwen van het bestaande zwembad zal wel geld kosten, maar is veel interessanter, zowel voor de verbinding van de omwonenden als voor de natuur. Burenfeesten aanmoedigen gebeurt wel, maar alle bestaande buurtlocaties worden weggedaan (iham, zwembad,… ) Schandalig!”


586 Verkeersdrukte


587 “Beste,

Ik verzet me tegen de inplanting van de plopsaqua in het Zennebeemdenbos.

Er komt een nieuw zwemadcomplex in Hofstade. Er is dus geen behoefte aan een zwembad. Vooral niet in een kwetsbaar en nuttig natuurgebied. Dit als buffer tegen geluidsoverlast, overlast van de autostrade, als habitat voor verschillende dieren, overstromingsgebied bij overvloedige regenval.

De implantatie van deze plopsaqua zal aanleiding geven tot bijkomende verkeersstromen en zal de autostrade, het rondpunt en de overige straten laten dichtslippen, door bezoekers, leveranciers en personeel. Dit zal ook aanleiding geven tot meer geluid en lichtoverlast en meer vervuiling door het bijkomende verkeer.


588 “Onderwerp: Bezwaarschrift tegen de verleende vergunning voor de bouw en uitbating van Plopsaqua Mechelen in zone Mechelen Zuid

Geachte,

Middels dit schrijven wil ik mijn bezwaar kenbaar maken tegen de verleende vergunning voor de bouw en uitbating van Plopsaqua Mechelen in zone Mechelen Zuid. Mijn bezwaren hebben betrekking op diverse aspecten, waaronder de impact op het milieu, parkeerdruk, verkeersstijging en mogelijke politieke inmenging.

Natuurbehoud:
  Aangezien het project mogelijk de diversiteit van fauna en flora in het natuurgebied aantast, is het van belang om een uitgebreide milieueffectrapportage uit te voeren.
  Recentelijke ontdekking van een bever in het betreffende gebied benadrukt de ecologische waarde ervan. Het kappen van bomen zou niet alleen de habitat van deze dieren schaden, maar ook de algehele biodiversiteit.

Geluidsoverlast:
  Het kappen van bomen kan extra geluidsoverlast veroorzaken, zowel van het toekomstige pretpark als van de aangrenzende autosnelweg. Dit dient grondig onderzocht te worden, met speciale aandacht voor mogelijke maatregelen ter beperking van geluidsoverlast.

Parkeerdruk:
  De bouw van Plopsaqua zal ongetwijfeld leiden tot een toename van bezoekers, wat de parkeerdruk in de omgeving kan verhogen. Het is van belang dat dit aspect grondig wordt geanalyseerd en dat er adequate maatregelen worden genomen om de parkeerproblematiek te voorkomen.

Verkeersstijging:
  De verwachte stijging van het verkeer rondom het gebied moet zorgvuldig worden geëvalueerd, met speciale aandacht voor mogelijke verbeteringen aan de infrastructuur om de verkeersstroom te reguleren.

Noodzaak van het project:
  Het is van belang dat de noodzaak van het project wordt onderbouwd. Is er werkelijk behoefte aan dit pretpark op deze locatie, gezien de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de omgeving?

Alternatieve locaties:
  Ik verzoek u om te overwegen of het project niet op een alternatieve locatie gerealiseerd kan worden, waar de impact op het milieu en de omgeving mogelijk minder groot is.

Politieke inmenging:
  Het is van essentieel belang dat de besluitvorming met betrekking tot dit project vrij is van politieke inmenging en dat alle belangen zorgvuldig worden afgewogen.

Ik verzoek u vriendelijk om mijn bezwaren serieus te nemen en een grondig onderzoek uit te voeren alvorens definitieve beslissingen te nemen met betrekking tot de vergunning voor Plopsaqua Mechelen. Daarnaast zou ik graag geďnformeerd worden over de verdere stappen in dit proces en de mogelijkheid om mijn bezwaren mondeling toe te lichten.
Hoogachtend,


589 “Geachte,
ik teken bezwaar aan tegen het geplande waterpretpark dat Plopsa midden in het Zennebeemden gebied wil plaatsen.
Dit zijn mijn bezwaren:

 1. Natuurwaarde
  Het gebied is een groene buffer in Mechelen-Zuid met waardevolle natuur, duizenden bomen en vele wilde dieren (vossen, uilen, reeën en zelfs bevers). Voor het grootste deel van het Zennebeemden gebied loopt er momenteel een procedure om het te erkennen als beschermd gebied. Plopsa wil die erkenning te snel af zijn. Ze beweren o.a. dat er geen waardevolle natuur is in de omgeving. Het tegendeel is waar.
 2. Water
  Het Zenne!beemden! gebied is sinds honderden jaren bekend als moerasgebied. In een onderzoek van Pidpa krijgt het gebied de hoogste score, D, voor overstromingsgevoeligheid. Dit gebied een vergunning verlenen voor zo een groot project is vragen om problemen. In deze vergunningsaanvraag wordt er bovenop geen rekening gehouden met de nieuwe strengere gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) voor hemelwater.
 3. Stikstof en klimaatimpact
  Plopsa plant de constante verwarming van het waterpretpark (binnen en buiten) door gasketels met een vermogen van 3900 KW. -Is dit ecologisch (fossiele brandstof) eigenlijk nog verantwoord?-
  Naast alle andere uitstoot zorgt dat ook voor stikstofneerslag in en rond het bos. Daarnaast komt er nog de uitstoot bij van duizenden wagens die Plopsa vanuit heel het land naar dit gebied wil brengen.
 4. Verkeersdruk
  Plopsa wil in het “”grootste waterpretpark van Benelux”” (Gazet van Antwerpen 05.07.2021) een parkeergebouw plaatsen met, in de erste fase, 1100 plaatsen. Daarnaast wil Technopolis de komende jaren het aantal bezoekers verdubbelen. Al dat vele verkeer moet langs dezelfde rotonde passeren. Bovenop wordt er aan de Uilmolenweg, in het industriegebied Mechelen-Zuid, een groot distributiecentrum geopend waarvoor het verkeer langs hetzelfde ronde punt moet. Het laatste onderzoek naar de mobiliteit dateert van vier jaar geleden (telling wagens op 04 januari 2020). Sindsdien is de situatie in Mechelen, ook door de opening van de tangent en het eenrichtingsverkeer op de vesten, grondig veranderd. Plopsa houdt hier geen rekening mee.
 5. Parkeerdruk
  Op dit moment kost het EUR 12,0 per wagen om het parkeergebouw te mogen binnen rijden. Dat is een relatief hoge kost, bovenop de kosten voor het bezoek aan het pretpark. Op recensies in andere Plopsaqua pretparken zijn er vaak erg negatieve reacties op deze bijkomende kosten te lezen. Dit gaat ervoor zorgen dat bezoekers hun wagen elders in de buurt, gratis, willen (wild) parkeren. Waar nu al geen plaats teveel is.
 6. Persoonlijke impact
  Mijn man en ik gaan heel graag in de natuur wandelen. Sinds 2020 is mijn man een hoogrisicopatiënt en zijn o.a. wandelingen verder weg verleden tijd. De radius voor wandelingen is beperkt tot de natuur in onze buurt. Gelukkig is er het Zennenbeemden Bos dat voor ons goed bereikbaar is. Het Zennebeemden Bos is voor ons het enige “”wilde”” bos, zijn naam waardig. Het voortbestaan van dit bos, in zijn geheel, is voor ons dus zeer belangrijk.”

590 Enough is enough he, t zwembad aan de vaart is al een attractie op zich om er te geraken.


591 Save thé tree’s, money does not make air.


592 “Beste,
Met grote ongerustheid wil ik mijn bezwaar indienen tegen een waterpark in het Zennebeemdenbos, voor alle duidelijkheid: tegen de inplanting ervan op deze specifieke locatie, en niet tegen een waterpark en zwembad an sich. Mijns inziens zijn er in Mechelen betere locaties met minder impact op natuur en minder kans op verkeersoverlast.
We wandelen er met ons gezin geregeld en komen er tot rust na een drukke werkdag, ook al is het gebied niet groot.
Toch is het volgens ons mij zeer waardevol omwille van de nabijheid van andere stukken natuur in de omgeving. Zo kunnen vogels, knaagdieren en andere fauna makkelijk nieuwe leefomgevingen bereiken.
Een lawaaierig park met grote aantallen auto’s en mensen zou dit ernstig verstoren. Aan de ingang van het gebied hangt sinds enkele maanden de lopende vergunningsaanvraag tot erkenning van officieel natuurgebied, dat stelde me enigszins gerust. Tot mijn grote verbazing verneem in nu opnieuw dat de plannen werden ingediend. Onbegrijpelijk als je weet dat iedereen de mond vol heeft van het beschermen van onze schaarse natuur.
De voorbije weken was een deel van de paden in het Zennebeemdengebied niet of moeilijk toegankelijk omwille van het vele water. Het gebied heeft van oudsher een functie als waterbuffer. Dat hoor je in de naam maar vertellen ook de bewoners van de Zennebeemden, die ik regelmatig tegenkom. Verschillende bewoners in de Zennebeemdenstraat hadden de voorbije weken wateroverlast in de tuin, en ook in de kelders. Hoe dat er zal gaan uitzien wanneer ook nog eens een heel stuk van het gebied wordt verhard laat zich raden: meer en frequentere wateroverlast.
Louis Neefs zong er al over in de jaren ’80: “”laat ons een boom en wat gras dat nog groen is, de wereld moet nog een eeuwigheid mee””…
Het wilde bos dat voor sommige aannemers “”geen waarde”” heeft is lang geleden ontstaan, en in het gebied waar de werken zijn gepland staan ondertussen zoveel inheemse soorten waar zoveel inheemse dieren afhankelijk van zijn voor voedsel, schuilplekken en nestruimte dat geen enkel mens met gezond verstand dit kan goedkeuren.
Hopelijk komt dit bezwaar dan ook bij hen terecht.

Met vriendelijke groet,


593 “Beste,
Met dit schrijven wil ik even mijn onbegrip uiten ivm de plannen voor een uitbreiding aan Technopolis Mechelen, met name in het aangrenzende Zennebeemdenbos.
Vandaag lees ik in de krant dat er nog steeds gebouwd wordt in overstromingsgevoelige gebieden (HLN) en de bijhorende verontwaardiging hierom. Het is wel duidelijk dat we in de toekomst regelmatig plaatselijk veel waterellende zullen meemaken. Een gebied dat al gekend is als overstromingsgevoelig (zie Geopunt) is wel degelijk het stuk natuur natuur tussen de afrit Mechelen-Zuid, de Zemstbaan en de Carrefour.
Huizen bouwen in zulke gebieden doet de regering af als dom, onverantwoord en bijgevolg zou ze hiervoor allicht geen toestemming geven. Waarom de bouw van een Plopsaqua/stedelijk zwembad daar dan wel zou overwogen worden is me een raadsel.
Een ander hekel punt is de energievoorziening van zulk een complex. Een zwembad + aquapark met dergelijke afmetingen heeft ongetwijfeld enorm veel energie nodig. Blijkbaar zou die opgewekt worden met gasinstallaties. Heb ik het goed dat binnen afzienbare tijd of misschien al dit jaar geen enkele nieuwbouw nog mag voorzien worden van een gasketel? Misschien wordt er geschermd met de deadline van de vergunningsaanvraag, of worden er voor industrieel recreatief winstbejag wel uitzonderingen gemaakt?
Dat zou dan zeer spijtig zijn voor de man in de straat die zich bovenop de zware kosten voor een eigen huis ook nog eens een veel duurdere alternatieve verwarming dient aan te schaffen. Begrijpe wie kan…
In een aantal artikelen die het regionale nieuws halen prijst men in Mechelen het aanplanten van nieuwe bomen. Inderdaad, dat is lovenswaardig. Sta me echter toe erop te wijzen dat een “natuurlijk onstane” bos oneindig veel troeven heeft tov een nieuw aangeplant terrein. Het wilde bos dat men wil rooien achter Technopolis deed er meer dan 100 jaar over om een natuurlijke biotoop te worden dat bruist van leven. Ik kan me moeilijk voorstellen dat die verdreven fauna en flora plotseling zou verkassen naar een perceel grasland met nieuwe bomen aan bijvoorbeeld het voetbalveld van Heffen.
Onbegrijpelijk dat men dit idee wil verkopen aan het volk van Mechelen…
Is er nu echt geen mogelijkheid om het oude zwembad aan de Geerdegemvaart te vernieuwen, is er nu echt geen braakliggend terrein in de grote Mechelse regio waar een zwembad zou kunnen gebouwd worden met veel minder impact op de leefomgeving van de Mechelaar?
Volgens mij is dit de derde poging van de Plopsaland-groep om die “kermisattractie” hier neer te poten. Tweemaal afgekeurd? Allicht omwille van de vele problemen rond impact op mens en natuur. Het is dan toch wel duidelijk dat, ŕls er al veel aan de plannen werd veranderd, dit slechts slim verpakte technische mooipraterij zal zijn.
Indien het stadsbestuur, provinciebestuur, of wie dan ook die de vergunningsaanvraag behandelt daarin zou trappen stel ik me bijzonder veel vragen!
Met vriendelijke groet,

Bezorgde maar voorlopig nog steeds trotse Mechelaar”


594 “Tegen het plaatsen van Pkopsaqua. in de Zennebeenden. Geen vergunning aub.


595 “Beste,
Ik maak hierbij bezwaar omdat de fona en flora van de streek volledig teniet zal gaan bij het bouwen van een gebouw van deze omvang. De extra problemen zoals verkeersoverlast, sluikstorten, wild parkeren in de aanpalende straten zal voor zeer veel sluikverkeer zorgen.
Niet te spreken over de toenemende wateroverlast over het hele gebied dat zich zeker zal vormen in de rest van het natuurgebied Zennebeemden.
De extra uitstoot van het nieuwe industriegebouw zal zeer schadelijk zijn voor de natuur en de mensen die in deze omgeving wonen.
Ook alle dieren die nu gehuisvest zijn in de bomen moeten een andere onderkomen zoeken. De meeste van deze dieren gaan dus volledig verloren lopen.
Vermoedelijk vergeet ik nog bijgaande argumenten te verwoorden, dus deze wil ik u ook nog meegeven.

In alle optie is en blijft dit nadelig en schadelijk voor de gezondheid van de mensen die in de buurt wonen. En het natuurgebied zal volledig teniet gedaan worden met alle gevolgen.

MVG,


596 “Beste,
Ik maak hierbij bezwaar omdat de fona en flora van de streek volledig teniet zal gaan bij het bouwen van een gebouw van deze omvang. De extra problemen zoals verkeersoverlast, sluikstorten, wild parkeren in de aanpalende straten zal voor zeer veel sluikverkeer zorgen.
Niet te spreken over de toenemende wateroverlast over het hele gebied dat zich zeker zal vormen in de rest van het natuurgebied Zennebeemden.
De extra uitstoot van het nieuwe industriegebouw zal zeer schadelijk zijn voor de natuur en de mensen die in deze omgeving wonen.
Ook alle dieren die nu gehuisvest zijn in de bomen moeten een andere onderkomen zoeken. De meeste van deze dieren gaan dus volledig verloren lopen.
Vermoedelijk vergeet ik nog bijgaande argumenten te verwoorden, dus deze wil ik u ook nog meegeven.

In alle optie is en blijft dit nadelig en schadelijk voor de gezondheid van de mensen die in de buurt wonen. En het natuurgebied zal volledig teniet gedaan worden met alle gevolgen.

mvg,”


597 “Beste,
Ik maak hierbij bezwaar omdat de fona en flora van de streek volledig teniet zal gaan bij het bouwen van een gebouw van deze omvang. De extra problemen zoals verkeersoverlast, sluikstorten, wild parkeren in de aanpalende straten zal voor zeer veel sluikverkeer zorgen.
Niet te spreken over de toenemende wateroverlast over het hele gebied dat zich zeker zal vormen in de rest van het natuurgebied Zennebeemden.
De extra uitstoot van het nieuwe industriegebouw zal zeer schadelijk zijn voor de natuur en de mensen die in deze omgeving wonen.
Ook alle dieren die nu gehuisvest zijn in de bomen moeten een andere onderkomen zoeken. De meeste van deze dieren gaan dus volledig verloren lopen.
Vermoedelijk vergeet ik nog bijgaande argumenten te verwoorden, dus deze wil ik u ook nog meegeven.

In alle optie is en blijft dit nadelig en schadelijk voor de gezondheid van de mensen die in de buurt wonen. En het natuurgebied zal volledig teniet gedaan worden met alle gevolgen.

met vriendelijke groet,”


598 “Beste,
Ik maak hierbij bezwaar omdat de fona en flora van de streek volledig teniet zal gaan bij het bouwen van een gebouw van deze omvang. De extra problemen zoals verkeersoverlast, sluikstorten, wild parkeren in de aanpalende straten zal voor zeer veel sluikverkeer zorgen.
Niet te spreken over de toenemende wateroverlast over het hele gebied dat zich zeker zal vormen in de rest van het natuurgebied Zennebeemden.
De extra uitstoot van het nieuwe industriegebouw zal zeer schadelijk zijn voor de natuur en de mensen die in deze omgeving wonen.
Ook alle dieren die nu gehuisvest zijn in de bomen moeten een andere onderkomen zoeken. De meeste van deze dieren gaan dus volledig verloren lopen.
Vermoedelijk vergeet ik nog bijgaande argumenten te verwoorden, dus deze wil ik u ook nog meegeven.

In alle optie is en blijft dit nadelig en schadelijk voor de gezondheid van de mensen die in de buurt wonen. En het natuurgebied zal volledig teniet gedaan worden met alle gevolgen.

gr,”


599 “Laat ons dit mooie stukje natuur behouden en geen verkeersdrukte in de buurt zodat de parkeerdruk niet vermeerderd


600 Groen en natuurlijk habitat voor dieren mag niet verdwijnen voor een Plopsapark waar elders in Mechelen plaats voor is zonder dat het milieu eronder lijdt.


601 “Ik dien bezwaar in tegen de bouw van Plopsaqua op de site van het Zennebeemdenbos en dit voor onderstaande redenen:

 1. Overstromingsgevoeligheid: Het feit dat het gebied gevoelig is voor overstromingen is een ernstige zorg. ik wijs dan ook op de mogelijke risico’s voor de veiligheid van zowel de infrastructuur als de mensen die het park bezoeken. Overstromingen kunnen niet alleen schade aanrichten aan het park zelf, maar ook aan omliggende gebieden en gemeenschappen.
 2. Milieurisico’s: De bouw van een amusementspark brengt vaak milieurisico’s met zich mee, zoals bodemverontreiniging, geluidshinder en verstoring van de lokale fauna en flora. Ik wil wijzen op de neerslag van stikstof door ingebruikname van een gascentrale om de infrastructuur te verwarmen.
 3. Alternatieve locaties: Onderzoek of er alternatieve locaties zijn die minder schadelijk zouden zijn voor het milieu en de levenskwaliteit van de Mechelaars is niet gebeurd. Misschien zijn er beschikbare stedelijke gebieden die geschikter zijn voor een amusementspark zonder de noodzaak om een waardevol natuurgebied aan te tasten.
 4. Duurzaamheid en groen beleid: Ondanks het belang van duurzaamheid en groen beleid in stedelijke planning kan de bouw van een amusementspark in strijd zijn met de inspanningen om groene ruimtes te behouden en de stad duurzamer te maken.”

602 “Geachte,
Hierbij dien ik een officieel bezwaar in tegen de vergunningsaanvraag voor de bouw van Plopsaqua in het Zennebeemden gebied te Mechelen. Mijn bezwaren zijn gebaseerd op de volgende punten:

 1. Natuurwaarde: Plopsa plant de bouw van het waterpretpark in het Zennebeemden gebied, dat momenteel in procedure is om erkend te worden als beschermd gebied. Het parkeergebouw met meer dan 1100 plaatsen zal aanzienlijke schade aanrichten aan het bos en de lokale flora en fauna. Het Zennebeemden gebied is bekend om zijn waardevolle natuur, met duizenden bomen en diverse wilde dieren, waaronder vossen, uilen, reeën en bevers.
 2. Water: Het Zennebeemden gebied is historisch bekend als moerasgebied met een hoge overstromingsgevoeligheid. Het recente onderzoek van Pidpa geeft aan dat het gebied een perceelscore D heeft, wat duidt op een hoge overstromingsgevoeligheid. In een tijd waarin waterproblemen steeds urgenter worden, is het verlenen van een vergunning voor een dergelijk groot project in dit gebied onverantwoord. Bovendien wordt geen rekening gehouden met de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwater.
 3. Stikstof en klimaatimpact: Het voorgenomen gebruik van gasketels met een vermogen van 3900 kW voor de constante verwarming van het waterpretpark zal leiden tot stikstofneerslag in en rond het bos. Daarnaast draagt de uitstoot van duizenden voertuigen bij aan de klimaatimpact. Deze aspecten zijn onvoldoende meegenomen in de vergunningsaanvraag.
 4. Verkeersdruk: Het geplande parkeergebouw met 1100 plaatsen, in combinatie met de voorgestelde verdubbeling van het aantal bezoekers door Technopolis, zal leiden tot aanzienlijke verkeersdruk. Het laatste mobiliteitsonderzoek dateert van 4 jaar geleden en houdt geen rekening met recente wijzigingen in de verkeersdynamiek, zoals de opening van de tangent en het eenrichtingsverkeer op de vesten, evenals de komst van een groot distributiecentrum.
 5. Parkeerdruk: De reeds gevraagde parkeerkosten van 12 euro per auto kunnen leiden tot onvoorziene extra kosten voor bezoekers, wat mogelijk resulteert in wildparkeren in omliggende straten. De stad lijkt geen effectief plan te hebben om dit probleem aan te pakken.

Gezien de bovengenoemde punten verzoek ik u vriendelijk om de vergunningsaanvraag voor Plopsaqua in het Zennebeemden gebied zorgvuldig te heroverwegen en deze af te wijzen.

Ik vertrouw erop dat u mijn bezwaren serieus zult nemen en de belangen van het milieu en de lokale gemeenschap in overweging zult nemen bij het nemen van een beslissing.

Hoogachtend,


603 Ik ben tegen de plannen van Plopsa in Mechelen


604 “Wij dienen bezwaar in tegen het oprichten van het Plopsaqua zwembad. Voor een goede leef- en luchtkwaliteit is er al een schrijnend te kort aan groen en ongerepte natuur.
Dit zwembad is maatschappelijk niet relevant genoeg en heeft op dit stuk natuur een te destructieve impact.
Laat die laatste restjes vrije natuur onaangeroerd in plaats van te zwichten voor geldgewin.”


605 “

Mechelen, 16 januari 2024

Betreft: Bezwaar tegen de bouw van Plopsaqua park in het Zennebeemden gebied

Geachte

Middels dit schrijven wil ik mijn diepe bezorgdheid uiten over het voorgenomen plan om het Plopsaqua park te bouwen in het Zennebeemden gebied in Mechelen. Als betrokken burger, en omwonende, ben ik begaan met de natuurlijke omgeving en de impact die deze ontwikkeling zou kunnen hebben op het delicate evenwicht van het gebied.

Het Zennebeemden gebied staat bekend om zijn rijke biodiversiteit en natuurlijke schoonheid, die niet alleen een thuis biedt aan diverse planten- en diersoorten, maar ook fungeert als een essentieel ecosysteem. Ik ben van mening dat de bouw van een grootschalig recreatiepark zoals Plopsaqua aanzienlijke schade zou kunnen toebrengen aan dit fragiele evenwicht, met gevolgen voor zowel flora als fauna.

Mijn voornaamste zorgen zijn als volgt:

 • Milieueffecten: De bouw van een waterpark brengt vaak aanzienlijke milieueffecten met zich mee, zoals veranderingen in de waterkwaliteit, verstoring van de natuur en verlies van groene ruimte. Dit zou niet alleen lokale planten en dieren beďnvloeden, maar ook de bredere ecologische balans van het gebied kunnen verstoren. Die verstoring kan leiden tot het verdwijnen van bepaalde planten- en diersoorten en het verminderen van de biodiversiteit in de regio.
 • Overstromingsrisico: Het Zennebeemden gebied is sinds honderden jaren bekend als moerasgebied. Daarenboven krijgt het gebied ‘perceel score D’ in een onderzoek van Pidpa. Dat is de hoogste score voor overstromingsgevoeligheid. Als omwonende ben ik oprecht bezorgd voor nog meer wateroverlast indien het project doorgevoerd wordt. Er wordt in het dossier momenteel ook nog geen rekening gehouden met de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) voor hemelwater.
 • Watergebruik en -afval: Recreatieparken zoals Plopsaqua vereisen aanzienlijke hoeveelheden water voor attracties en zwembaden. Dit kan leiden tot een verhoogd waterverbruik in een gebied dat mogelijk al kwetsbaar is voor watertekorten. Bovendien vormt het beheer van waterafval een mogelijke bedreiging voor lokale waterbronnen.
 • Verkeershinder/parkeerdruk: Betalende parking is niet voor alle bezoekers een optie, waardoor velen een gratis parkeerplaats in de (nu nog rustige) buurt zullen gaan zoeken.
 • Geluidshinder: Er is steeds meer hinder door geluid en trillingen, zowel overdag als ’s nachts. Het effect hiervan mag niet onderschat worden. Daarnaast zorgt een buitenbad (met openingsuren tot 21-22h!) voor heel wat extra geluidshinder.

Ik pleit ervoor om alternatieve locaties te overwegen die minder gevoelig zijn voor ecologische verstoring en rekening houden met de nabije omgeving en omwonenden.

In overeenstemming met mijn bezorgdheid vraag ik u vriendelijk de besluitvorming rondom dit project zorgvuldig te evalueren met het oog op het behoud van de natuurlijke schoonheid en biodiversiteit van het Zennebeemden gebied en met respect voor de bezwaren die ingediend zijn.

Ik hoop op een constructieve dialoog en dank u bij voorbaat voor uw aandacht voor deze belangrijke kwestie.

Hoogachtend,


606 “Betreft: Bezwaar tegen de bouw van het Plopsaqua pretpark in het Zennebeemden Bos

Geachte heer/mevrouw,

Ik schrijf u deze brief om mijn ernstige bezorgdheid te uiten over het voorgenomen plan om het Zennebeemden Bos te bebouwen met het Plopsaqua pretpark. Dit bos is een waardevol natuurgebied dat niet alleen essentieel is voor het behoud van onze lokale biodiversiteit, maar ook een cruciale rol speelt bij het tegengaan van klimaatverandering, het handhaven van de betonstop en het voorkomen van wateroverlast.

Behoud van Bestaande Bossen en Biodiversiteit:
Het Zennebeemden Bos herbergt een divers ecosysteem met zeldzame planten en dieren. Het vernietigen van dit bos voor de bouw van een pretpark zou niet alleen een verlies betekenen voor de lokale flora en fauna, maar ook voor de gezondheid van onze planeet. Het behoud van bestaande bossen is van cruciaal belang om de biodiversiteit te beschermen en de ecologische balans te handhaven.

Tegengaan van Klimaatverandering:
Bossen spelen een essentiële rol bij het absorberen van koolstofdioxide en het produceren van zuurstof. Het vernietigen van het Zennebeemden Bos zou een negatieve impact hebben op ons vermogen om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden. Het behoud van natuurlijke groene zones is van groot belang voor het verminderen van broeikasgassen en het handhaven van een gezond leefklimaat.

Betonstop en Duurzame Ruimtelijke Ordening:
De voorgestelde bouw van Plopsaqua gaat in tegen de principes van de betonstop en duurzame ruimtelijke ordening. Het is van groot belang om zuinig om te gaan met onze schaarse ruimte en bestaande groene gebieden te behouden in plaats van deze te bebouwen. Het behoud van natuurlijke habitats draagt bij aan een leefbare omgeving voor huidige en toekomstige generaties.

Voorkomen van Wateroverlast:
Het Zennebeemden Bos heeft ook een belangrijke functie bij het voorkomen van wateroverlast. Het absorberend vermogen van bomen en vegetatie helpt bij het reguleren van waterstanden en het verminderen van de kans op overstromingen. Het wegnemen van deze natuurlijke buffer kan leiden tot ernstige wateroverlastproblemen in de toekomst.

Ik roep u dringend op om dit bezwaar serieus te overwegen en de bouw van het Plopsaqua pretpark te stoppen. Het bestaande Zennebeemden Bos is een natuurlijke en gezonde omgeving om te vertoeven en te spelen zowel voor ouders als kinderen. We hebben meer nood aan bossen dan pretparken.

Ik kijk uit naar een positieve beslissing die in lijn is met de belangen van onze gemeenschap en het behoud van ons milieu.
Met vriendelijke groet,


607 “Het kan niet zijn dat in een tijd als deze er nog bossen worden gekapt voor het winstbejag van anderen. Er is meer dan genoeg recreatie in mechelen en omstreken. Een heus water complex hoort hier niet bij.


608 Ik verzet mij met klem tegen de kaalkap van dit waardevol natuurgebied in een het verstedelijkte Mechelen. De rustige plekken natuur worden allemaal opgeofferd voor een nutteloze activiteit die niks bijbrengt voor de Mechelen zelf.


609 “Het bos is de enige groene long tussen de uitvalsweg Brusselsesteenweg/spoorweg Mechelen – Brussel en de E19. Het bos is toegankelijk voor ieder en men voorziet een wandelpad. Het bos bestaat uit diverse soorten bomen, het gevallen hout blijft ter plaatse en is een huis voor de insecten. In de zomer is het een uitstekende geluidscherm tegen het vele verkeer van de autostrade.
De parkeertoren bevuilt het zicht door zijn grote en de nachtpollutie neemt enorm toe. Het project zal een enorme toestroom van verkeer teweegbrengen naar Mechelen-Zuid, zelfs zoveel dat sowieso de afrit Mechelen – Zuid te klein is en een gevaar zal opleveren op de E19 rijdende naar Mechelen-Antwerpen. Tevens gaat er een conflictsituatie veroorzaakt worden tussen het toegenomen verkeer van Brussel en van Antwerpen ter hoogte van de samenvoeging van de beide afritten.
Het gemotoriseerd verkeer zal de omgeving met de uitlaatgassen ernstig verstoren, het lawaai van de voertuigen zal nog meer toenemen. Zoals elders zou nu al geluidsschermen nodig zijn om de geluidshinder in te dijken, wat gaat dat zijn als de toevloed aan voertuigen enorm toeneemt.
Bijkomend is men van plan om de rotonde ter hoogte van het project te vervangen door verkeerslichten, het staat vast dat het doorgaand verkeer in file komt te staan. Al jaren plaatst men rotondes om het verkeer vlot te laten verlopen, hier in Mechelen andersom.
Bijkomend komt er een grote overlast van plaatszoekende bezoekers, die de parkeergelden te duur vinden. Men is zinnens om parkeerschijfparkeren in te voeren. Daarmee worden de bewoners gestraft, gezinnen met meerdere auto’s en hun bezoekers riskeren om in overtreding te worden genomen. Velen zullen hun toegelaten oprit uitbreiden met een niet vergunde verharding van de voortuin. Hetgeen nu al gebeurt trouwens. Bouwovertredingen dienen op te houden, vroeg of laat gaat de overheid hiervoor optreden, men moet niet verbaasd zijn dat de buurt in onmin gaat leven en elkaar de duvel aandoen.


610 “Beste

De reeds dramatische toestand aan de rotonde nabij Technopolis tijdens de spitsuren laat geen ruimte om nog meer verkeer toe te laten naar aanleiding van het geplande waterpretpark.

Tevens moet het weinige groen in onze regio Mechelen zuid behouden blijven

Mvg”