Rubriek Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Deze teksten zijn uit het POVC verslag gehaald. De tekst is geschreven door de gemeentelijke omgevingsambtenaar, en reflecteerd de visie van het stadsbestuur, als betrokken partij in het project. Hun rol als vergunningsverlener staat ter discussie. Je moet deze informatie dus vanuit dat oogpunt bekijken. Het is geen 100% objectieve mening.

Bezwaar 1

De bezwaarindiener stelt dat het rooien van een deel van het Zennebeemdenbos enhet realiseren van voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag ertoe zal leiden dat deluchtkwaliteit in de omgeving zal verslechteren. Volgens de bezwaarindiener wordt deverspreiding van fijn stof, ozon, stikstofdioxide en zwaveldioxide onnodig verhoogddoor het rooien van de bomen. Volgens de bezwaarindiener wordt de groene buffer dienu als groene long fungeert voor de omwonenden van de E19 verwijderd. Volgens debezwaarindiener is dit onaanvaardbaar.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
Het kappen van de bomen zal geen noemenswaardig effect hebben op deluchtkwaliteit. Het groen dat verwijderd wordt (ca. 1,4 ha op ca. 11,7 ha, watneerkomt op ca. 11,78% van het totale bos in het studiegebied), wordt maximaalbeperkt waardoor de groene long voor het grootste deel intact blijft en debufferende functie behouden wordt. In alle redelijkheid mag worden aangenomendat er geen verhoogd risico zal ontstaan op de verspreiding van fijn stof, ozon,stikstofdioxide en zwaveldioxide.De effecten op de luchtkwaliteit werden bovendien ook onderzocht in de project-MER-screening met als conclusie dat de impact als gevolg van de emissies op deluchtkwaliteit verwaarloosbaar zijn.

Bezwaar 2

De bezwaarindiener stelt dat het effect op de luchtkwaliteit onvoldoende werdonderzocht. Met het rooien van de bomen wordt een natuurlijke filter voor fijnstofafkomstig van de E19 verwijderd. Volgens de bezwaarindiener kunnen bomen echtertot 60% fijnstof filteren. Door voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag wordtenerzijds een deel van de huidige fijnstofproductie niet langer gecapteerd en wordt eranderzijds bijkomend fijnstof geproduceerd dat niet wordt gecapteerd door een nieuwegroenbuffer. Dit is volgens de bezwaarindiener onaanvaardbaar.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
De effecten op de luchtkwaliteit werden onderzocht in de project-m.e.r.-screeningmet als conclusie voor de discipline lucht: rekening houdend met de huidigeluchtkwaliteit, het aantal projectgerelateerde voertuigbewegingen via deB101/Brusselsesteenweg en de afwezigheid van streetcanyons langs dezeontsluitingsroute, kan besloten worden dat de door het project veroorzaakteverkeersemissies niet aanzienlijk zijn. De impact als gevolg van de emissies op deluchtkwaliteit zijn verwaarloosbaar.

Bezwaar 3

De bezwaarindiener stelt dat de omgeving van voorliggendeomgevingsvergunningsaanvraag reeds wordt gekenmerkt door een ondermaatseluchtkwaliteit. De realisatie van voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag zouertoe leiden dat deze alleen maar zou verslechteren. Volgens de bezwaarindiener is ditonaanvaardbaar.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
De project-m.e.r.-screening stelt dat op basis van de VMM interpolatiekaarten vanluchtkwaliteit (IRCEL) blijkt dat voor 2019 en 2020 de luchtkwaliteit in dereferentiesituatie in de ruime omgeving van het studiegebied voldoet aan deopgelegde milieucriteria (jaargemiddelde NO2, PM10, PM2,5 en Black Carbonconcentraties) en dat de impact als gevolg van de emissies van het project op deluchtkwaliteit verwaarloosbaar is.

Bezwaar 4

De bezwaarindiener verwacht een verhoogde aantasting van de luchtkwaliteit doorluchtemissies afkomstig van de warmtekrachtkoppeling (WKK) en 3 stookinstallaties.

Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
De algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II zijn van toepassing, meerbepaald hoofdstuk 4.4 beheersing van luchtverontreiniging en hoofdstuk 5.43stookinstallaties. De verplichte naleving van deze voorwaarden moet de hinder toteen minimum beperken. Volgens het aanvraagdossier en de bijgevoegde projectm.e.r.-screening worden de emissies door verwarming als verwaarloosbaar totbeperkt negatief beschouwd. De impact is niet aanzienlijk.