Rubriek Ontharding

Ontharding

Deze teksten zijn uit het POVC verslag gehaald. De tekst is geschreven door de gemeentelijke omgevingsambtenaar, en reflecteerd de visie van het stadsbestuur, als betrokken partij in het project. Hun rol als vergunningsverlener staat ter discussie. Je moet deze informatie dus vanuit dat oogpunt bekijken. Het is geen 100% objectieve mening.

Bezwaar 1

De bezwaarindiener stelt dat voorliggende aanvraag in strijd is met de beleidsvisie vande stad Mechelen inzake het ontharden van de private en publieke ruimte. Dit isonaanvaardbaar volgens de bezwaarindiener.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat een beleidsvisie geenverordenend karakter heeft, waardoor een aanvraag niet aan een beleidsvisie moetworden getoetst.De aanvraag strookt bovendien wel met de beleidsvisie, gelet op het spaarzameruimtegebruik en het feit dat de verhardingen in de aanvraag maximaal wordenbeperkt. Zo wordt het zwembadgebouw bijvoorbeeld ingeplant op de locatie van dehuidige parking van Technopolis, die momenteel quasi volledig verhard is.Bovendien wordt in het ontwerp ook een aanzienlijke oppervlakte aan nieuwe,groene ruimte voorzien met aanplant van nieuwe bomen, struiken en planten.