Rubriek Visuele Impact

Visuele Impact

Deze teksten zijn uit het POVC verslag gehaald. De tekst is geschreven door de gemeentelijke omgevingsambtenaar, en reflecteerd de visie van het stadsbestuur, als betrokken partij in het project. Hun rol als vergunningsverlener staat ter discussie. Je moet deze informatie dus vanuit dat oogpunt bekijken. Het is geen 100% objectieve mening.

Bezwaar 1

De bezwaarindiener stelt dat het uitzicht voor de aanpalende woningen langsheen deZemstbaan hoofdzakelijk wordt gekenmerkt door natuur en uitzonderlijk het gebouwvan Technopolis. De bezwaarindiener stelt dat het realiseren van voorliggendeaanvraag ertoe zal leiden dat dit groene uitzicht volledig teniet wordt gedaan. Volgensde bezwaarindiener past dit niet in een residentiële omgeving en al zeker niet wanneerde bestaande toestand een groene voorstedelijke omgeving betreft.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
De oostelijke en zuidelijke gevels van het zwembadgebouw werden in functie vande privacy van de bewoners van de woningen aan de Zemstbaan en om hinder eninkijk maximaal te voorkomen/vermijden, volledig gesloten ontworpen. Integenstelling tot de gevels die grenzen aan het belevingsplein en de buitenzone zijnde oostelijke en zuidelijke gevels niet afgewerkt met hout; wel wordt geopteerdvoor groengevels door middel van het aanbrengen van een inox draadstructuur diebegroeid wordt met klimplanten. Door gebruik te maken van gevelgroen past hetgebouw zich in en vindt het aansluiting bij de dichte groene buffers die er aangrenzen. Bijkomend zorgt de omgevingsaanleg (landschapsplan) voor een groeneinkleding en buffering van de gebouwen. Door het voorzien van dichte, gelaagdegroene buffers ontstaat er een visuele afscherming/buffering van de nieuwegebouwen ten opzichte van de omgeving. Het groene uitzicht blijft hierdoorbehouden.

Bezwaar 2

Volgens de bezwaarindiener kan er ongewenste schaduwhinder worden verwacht voorde woningen, gelegen aan de Zemstbaan en aanpalend aan het projectgebied, enwordt de daglichttoetreding voor deze woningen beperkt. Volgens de bezwaarindieneris dit ongewenst en onaanvaardbaar.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
Allereerst dient te worden gesteld dat de nieuwe gebouwen worden opgericht opruime afstand van de woningen die gelegen zijn aan de Zemstbaan. Hetzwembadgebouw wordt ingeplant op een afstand van minimaal 30m (tot 37m43)van de oostelijke perceelgrens, daar waar het perceel grenst aan de tuinzones vande woningen aan de Zemstbaan.Daarnaast werd in het kader van voorliggend project (in het kader van de projectm.e.r.-screening – ‘PRMS Zwembad Mechelen.pdf’) een schaduwstudie uitgevoerdin opdracht van de aanvrager. Uit deze studie blijkt dat de schaduwwerking op dewoningen ten oosten van het projectgebied beperkt is daar deze zich op eenafstand bevinden van 75-90 meter van het projectgebied. Voor de schaduwwerkingvan gebouwen is er geen specifieke wet- en regelgeving in Vlaanderen maar wordter doorgaans verwezen naar de TNO-normen. Bij de opmaak van het ontwerp werdop basis van een 3D-model een schaduwstudie uitgevoerd om de inplanting van degebouwen i.f.v. schaduwwerking op de omgeving te kunnen beoordelen. Deschaduwwerking werd onderzocht voor 4 periodes van het jaar. Uit de beeldenblijkt dat de aanpalende terreinen slechts in zeer beperkte mate te kampen hebbenmet verminderde bezonning, gelet op de ruime afstand tussen de nieuwe gebouwenen de bestaande woningen. De schaduwwerking ’s avonds treedt volgens debeelden uitsluitend op in de tuinen en wordt grotendeels geworpen door de bomenop de grens met de aanpalende percelen, niet door de gebouwen van het project.De beelden tonen ook aan dat aan de TNO-norm van minstens 2 bezonningsurenper dag op gevels die zon kunnen ontvangen, ruimschoots wordt voldaan. Bijgevolgwordt er geen hinder verwacht inzake schaduw of verminderde daglichttoetreding inhet kader van het geplande project.