Rubriek Overlast

Overlast

Deze teksten zijn uit het POVC verslag gehaald. De tekst is geschreven door de gemeentelijke omgevingsambtenaar, en reflecteerd de visie van het stadsbestuur, als betrokken partij in het project. Hun rol als vergunningsverlener staat ter discussie. Je moet deze informatie dus vanuit dat oogpunt bekijken. Het is geen 100% objectieve mening.

Bezwaar 1

Volgens de bezwaarindiener wordt de brandweg tussen het gebouw (zwembad) en detuinzones van de aanpalende woningen langsheen de Zemstbaan gebruikt voor debevoorrading van de site en zal dit ’s avonds en ’s nachts leiden tot overlast voor deaanpalenden.

Conclusie
Het bezwaar is niet gegrond en wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
De weg langs de oostelijke en zuidelijke zijde van het zwembadgebouw betreft eenbrandweg die wordt uitgevoerd in gewapend gras en louter fungeert als toegangsenontsluitingsweg voor de hulpdiensten in het geval van een calamiteit/noodgeval.Er wordt daarenboven een afzonderlijke laad-en loszone voorzien aan denoordelijke en westelijke zijde van het zwembadgebouw, toegankelijk via eenafzonderlijke toegangsweg in klinkers en grasdallen. De brandweg langs deoostelijke en zuidelijke zijde van het zwembadgebouw zal niet gebruikt worden infunctie van toelevering/bevoorrading.

Bezwaar 2

Volgens de bezwaarindiener is de bezettingsgraad van de huidige parking vanTechnopolis na 18:00 eerder beperkt omwille van de beperkte openingsuren. Debezwaarindiener stelt dat de voorgestelde openingsuren ’s avonds en ’s nachts zullenleiden tot meer overlast voor de aanpalenden.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
Het aspect mobiliteit werd reeds besproken onder de rubriek ‘Inhoudelijkebeoordeling van het dossier’, punt ‘h. Mobiliteit (transport en verkeersveiligheid)’.Aan het dossier werd een mobiliteitseffectenrapport (MOBER) alsook eenmobiliteitsplan toegevoegd. Door het Departement Mobiliteit en Openbare Werkenwerd op 3 mei 2022 een voorwaardelijk gunstig advies verleend. Ook hetAgentschap Wegen en Verkeer verleende op 13 mei 2022 een voorwaardelijkgunstig advies. De mobiliteitsimpact kan in alle redelijkheid aanvaardbaar wordengeacht.De aanvraag zal een verkeerstoename veroorzaken. Uit het MOBER blijkt echter datde langere openingsuren zorgen voor een betere spreiding van aankomst envertrek, van zowel individuele bezoekers als groepen.De drukste uren worden blijkens het MOBER vóór 18u verwacht. Na 18u zal hetinkomend verkeerafnemen, en na 19u daalt ook het volume uitrijdend verkeer over het algemeenaanzienlijk. Gelet de verkeersgeneratie na 18u in ieder geval beperkt is, zal deaanvraag geen onaanvaardbare geluid- of andere hinder veroorzaken voor deomwonenden.