Rubriek Geurhinder

Geurhinder

Deze teksten zijn uit het POVC verslag gehaald. De tekst is geschreven door de gemeentelijke omgevingsambtenaar, en reflecteerd de visie van het stadsbestuur, als betrokken partij in het project. Hun rol als vergunningsverlener staat ter discussie. Je moet deze informatie dus vanuit dat oogpunt bekijken. Het is geen 100% objectieve mening.

Bezwaar 1

De bezwaarindiener stelt dat de waterzuiveringsinstallatie geurhinder kan veroorzakenin de woonwijken. Tevens stelt de bezwaarindiener dat het gebufferd afvalwater in deopen gracht ook geurhinder kan veroorzaken.

Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
De algemene voorwaarden van Vlarem II zijn van toepassing, meer bepaaldhoofdstuk 4.1 algemene voorschriften. De verplichte naleving van dezevoorwaarden (afdeling 4.1.3 – hinderbeheersing) moet de hinder tot een minimumbeperken. Voor de effluentlozing van de WZI in de open baangracht zijn dealgemene voorwaarden voor het lozen in de gewone oppervlaktewateren vantoepassing. Volgens het document ‘Watertoets’ worden er geen negatieve effectenop de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht.Een veiligheidssysteem op de lozing van het effluent zal ervoor zorgen dat de lozingonmiddellijk wordt stopgezet in geval van een accidenteel onvoldoende zuivering.

Bezwaar 2

Volgens de bezwaarindiener kan er geurhinder verwacht worden afkomstig van deopslag van restafval.De bezwaarindiener stelt dat de aanvrager hierover geen duidelijke informatie bezorgt.

Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
De algemene voorwaarden van Vlarem II zijn van toepassing, meer bepaaldhoofdstuk 4.1 algemene voorschriften. De verplichte naleving van dezevoorwaarden (afdeling 4.1.3 – hinderbeheersing en afdeling 4.1.6 – beheer vanafvalstoffen) moet de hinder tot een minimum beperken. Volgens hetaanvraagdossier en de bijgevoegde project-m.e.r.-screeningsnota worden denodige maatregelen getroffen om het hinderrisico voor de omgeving tot eenminimum te beperken. Alle afvalstoffen worden gesorteerd en selectief ingezameld,in afwachting van verwijdering door een erkende afvalophaler. Op de site is eenafgeschermde zone voorzien waar de afvalstoffen tijdelijk worden opgeslagen.

Bezwaar 3

De bezwaarindiener stelt dat er geurhinder verwacht kan worden door de installatievan friteuses. De bezwaarindiener stelt dat de aanvrager hierover onvoldoendeinformatie omtrent de luchtzuivering bezorgt.

Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
De algemene voorwaarden van Vlarem II zijn van toepassing, meer bepaaldhoofdstuk 4.1 algemene voorschriften. De verplichte naleving van dezevoorwaarden (afdeling 4.1.3) moet de hinder tot een minimum beperken.

Bezwaar 4

De bezwaarindiener stelt dat er geurhinder verwacht kan worden afkomstig van hetchloorhoudend water.

Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
In bijlage ‘C6 Materialen, grondstoffen en processen’ wordt de waterbehandelingvan het zwembadwater uitvoerig besproken. Er werd gekozen voor eenwaterbehandeling/desinfectie via zoutelektrolyse en een geavanceerd chemischoxidatieproces om de desinfectiebijproducten (o.a. chlooramines) te verwijderen.Deze technieken werden opgenomen in de BBT-studie Zwembaden van Emis-VITO.Door het toepassen van de best beschikbare techniek wordt de hinder tot eenminimum beperkt.