Rubriek Werf

Werf

Deze teksten zijn uit het POVC verslag gehaald. De tekst is geschreven door de gemeentelijke omgevingsambtenaar, en reflecteerd de visie van het stadsbestuur, als betrokken partij in het project. Hun rol als vergunningsverlener staat ter discussie. Je moet deze informatie dus vanuit dat oogpunt bekijken. Het is geen 100% objectieve mening.

Bezwaar 1

De bezwaarindiener stelt dat de gevraagde werfuren onredelijk zijn en dienen teworden aangepast om de hinder naar de omwonenden te beperken.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
De uitvoering van de werken en de hieraan gekoppelde werffase vormt geenonderwerp van de beoordeling van voorliggende omgevingsvergunningsaanvraagen is niet stedenbouwkundig van aard. De werffase dient in een latere fase teworden opgevolgd in samenwerking met de betrokken diensten van de stadMechelen. Met betrekking tot de uitvoering van de werken en de werffase wordt welvolgende specifieke voorwaarde opgenomen in de vergunning:“Voorafgaand aan de uitvoering van de werken dient in functie van de uitvoeringvan het project (werffase) contact te worden opgenomen met het Team MinderHinder van de stad Mechelen. Er dient voor de start van de werken nagedacht teworden over de planning en de fasering van de werken (welk werfverkeer wordt erverwacht, welke route zal het werfverkeer volgen, hoe kan er maximaal ingezetworden op efficiënte of tijdelijke stockage, …).”