Rubriek boscompensatie

Boscompensatie

Deze teksten zijn uit het POVC verslag gehaald. De tekst is geschreven door de gemeentelijke omgevingsambtenaar, en reflecteerd de visie van het stadsbestuur, als betrokken partij in het project. Hun rol als vergunningsverlener staat ter discussie. Je moet deze informatie dus vanuit dat oogpunt bekijken. Het is geen 100% objectieve mening.

Bezwaar 1

De bezwaarindiener stelt dat de voorgestelde boscompensatie, zijnde elders in de stadMechelen een bos aanplanten met een oppervlakte 2x deze van het te rooien bos, geenalternatief vormt voor het bos dat wordt gerooid aangezien het verschillende jaren zalduren alvorens dit nieuwe bos dezelfde biologische waarde heeft als het huidige bos.De bezwaarindiener stelt dat dit onaanvaardbaar is.

Conclusie
Het bezwaar is niet gegrond en wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
Voor wat betreft de regelgeving m.b.t. ontbossing dient verwezen te worden naarhet Bosdecreet.Met toepassing van artikel 90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990 (BelgischStaatsblad, 28 september 1990) is de houder van een omgevingsvergunning voorbeboste terreinen verplicht om de ontbossing te compenseren. Compensatie van deontbossing is mogelijk op verschillende manieren. Doorgaans wordt geopteerd voorde betaling van een bosbehoudsbijdrage aan het Agentschap voor Natuur en Bos(ANB).Anderzijds heeft men ook de mogelijkheid om de ontbossing ‘in natura’ tecompenseren door elders een compenserende bebossing uit te voeren/te latenuitvoeren.Hoewel niet verplicht, wordt in voorliggende aanvraag door de aanvrager gekozenom de oppervlakte van het te kappen bos te compenseren in natura met een factor2, op het grondgebied van de Stad Mechelen, in plaats van te opteren voor debetaling van een financiële compensatie. De globale bosindex van de stad Mechelenwordt dan ook behouden, wat als positief kan aanzien worden. De percelen waar innatura bebost zal worden, sluiten ofwel aan bij bestaande bossen (Heffen, Leest,Walem) ofwel versterken ze delen van de Vrouwvlietvallei alsnatuurverbindingsfunctie (nabij Grote Nieuwedijkstraat).Aan de aanvraag tot omgevingsvergunning werd een boscompensatieformuliertoegevoegd. In functie van de ontbossing werd het dossier (inclusief hetboscompensatievoorstel) overgemaakt aan het Agentschap voor Natuur en Bos.Door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werd op 30 april 2022 een adviesverleend.