Rubriek Lichtvervuiling

Lichtvervuiling

Deze teksten zijn uit het POVC verslag gehaald. De tekst is geschreven door de gemeentelijke omgevingsambtenaar, en reflecteerd de visie van het stadsbestuur, als betrokken partij in het project. Hun rol als vergunningsverlener staat ter discussie. Je moet deze informatie dus vanuit dat oogpunt bekijken. Het is geen 100% objectieve mening.

Bezwaar 1

Volgens de bezwaarindiener zal de plaatsing van verlichting op het terrein zorgen voorlichtvervuiling. Bezwaarindiener heeft op basis van de aanvraag niet kunnenvaststellen dat er dimming of uitschakeling van de verlichting zal gebeuren. Er is ookniet genoeg buffer aanwezig om dit op te vangen.

Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
De algemene voorwaarden van Vlarem II zijn van toepassing, meer bepaaldhoofdstuk 4.6 beheersing van hinder door licht. De verplichte naleving van dezevoorwaarden moet de hinder tot een minimum beperken.Volgens het aanvraagdossier en de bijgevoegde project-m.e.r.-screeningsnotaworden verschillende maatregelen getroffen om de hinder tot een minimum tebeperken. ’s Avonds blijft enkel de essentiële buitencirculatiezone verlicht. Ook voorde zone van het belevingsplein, de wegenis, de glijbanen en het opluchtzwembadwerd eveneens de nodige aandacht besteed aan het vermijden van lichtuitstraling.De buitenverlichting wordt aangestuurd met een BMS-systeem en met eenastroklok uitgeschakeld tussen 22.00 uur en 6.00 uur. D.m.v. aansturing metbewegingsdetectoren zal de verlichting enkel ingeschakeld worden bijverplaatsingen op het terrein. Enkel oriëntatieverlichting zal ingeschakeld blijven.

Bezwaar 2

Volgens de bezwaarindiener zal na sluiting (22.00 uur) lichtvervuiling optreden tengevolge van wegrijdende wagens vanuit de parkeertoren. Deze schijnen met hunlampen op een hoogte van 7 tot 9 meter. De bezwaarindiener stelt ook dat de hogeparkeertoren ’s avonds en zelfs ’s nachts lichtinval zal veroorzaken in de tuinen(Zemstbaan).

Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
De algemene voorwaarden van Vlarem II zijn van toepassing, meer bepaaldhoofdstuk 4.6 beheersing van hinder door licht. De verplichte naleving van dezevoorwaarden moet de hinder tot een minimum beperken.Volgens het aanvraagdossier en de bijgevoegde project-m.e.r.-screeningsnotaworden verschillende maatregelen getroffen om de hinder tot een minimum tebeperken. De hellingsbanen worden inpandig aangelegd. Zowel de hellingsbanen alsde gevels op alle verdiepingen krijgen een dichte borstwering boven de plaatselijkvloer om lichtuitstraling te beperken. De verlichting in het parkeergebouw wordtuitgevoerd met armaturen die verticaal op het parkeerdek gericht worden en waarnodig naar buiten toe goed afgeschermd worden. ’s Avonds en ’s nachts zal deverlichting worden uitgeschakeld of gedimd worden tot 10-20 % van de maximalelichtsterkte van de verlichting. Er zal gebruik gemaakt worden vanbewegingsdetectie voor de verlichting.

Bezwaar 3

De bezwaarindiener stelt dat de verlichting een negatieve impact zal hebben op defauna (vogels, vleermuizen,…) in het bos.

Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
De algemene voorwaarden van Vlarem II zijn van toepassing, meer bepaaldhoofdstuk 4.6 beheersing van hinder door licht. De verplichte naleving van dezevoorwaarden moet de hinder tot een minimum beperken. Volgens hetaanvraagdossier en de bijgevoegde project-m.e.r.-screeningsnota werd bijzondereaandacht besteed aan het vermijden van lichtuitstraling richting bos (west- enzuidkant van de projectzone). Alle buitenverlichting werd afgewend van dezeboszone. De in- en uitrit van de parkeergarage is voorzien aan de noordzijdewaardoor het bos maximaal ontzien wordt. Ook in het ‘Rapport Ecologie’ dat deeluitmaakt van de vergunningsaanvraag werd de verstoring door licht uitgebreidbesproken. Hierin wordt geoordeeld dat het project geen significant negatievevermijdbare effecten zal veroorzaken op het natuurlijk systeem, noch op debeschermde soorten die binnen het projectgebied voorkomen.