Rubriek Klimaatimpact

Klimaat impact

Deze teksten zijn uit het POVC verslag gehaald. De tekst is geschreven door de gemeentelijke omgevingsambtenaar, en reflecteerd de visie van het stadsbestuur, als betrokken partij in het project. Hun rol als vergunningsverlener staat ter discussie. Je moet deze informatie dus vanuit dat oogpunt bekijken. Het is geen 100% objectieve mening.

Bezwaar 1

De bezwaarindiener stelt dat voorliggende aanvraag een ontbossing omvat die eennegatieve impact heeft op het gebied van klimaatadaptie en op het lokale klimaat open rondom de site, waar dit bos volgens de bezwaarindiener voor verkoeling enklimaatbuffering zorgt voor de omwonenden. Volgens de bezwaarindiener is dezeimpact ongewenst.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
Voor de realisatie van de omgevingsvergunningsaanvraag wordt een deel van hetbestaande groen ingenomen, maar de inname wordt beperkt tot het striktnoodzakelijke. Het gaat om ca. 1,4 ha van de 11,7 ha bos. Er blijft meer danvoldoende groen over voor verkoeling en klimaatbuffering voor de omwonenden.

Bezwaar 2

Volgens de bezwaarindiener staat voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag haaksop lokale en bovenlokale beleidsengagementen op het gebied van klimaatbeleid zoalshet Burgemeestersconvenant dat door de stad Mechelen werd ondertekend, deklimaatakkoorden van Parijs en de Europese doelstelling om de C02-uitstoot tereduceren tegen 2030. Dit is ongewenst volgens de bezwaarindiener.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
Het Burgemeestersconvenant, noch de klimaatakkoorden van Parijs, noch deEuropese doelstellingen omtrent de C02-uitstoot bevatten dwingende normenwaaraan zou moeten worden getoetst in het kader van eenomgevingsvergunningsaanvraag.De aanvraag is in ieder geval voldoende aangepast aan de klimaatverandering. Hetgroen dat wordt verwijderd, wordt tot een strikt minimum beperkt (ca. 1,4 ha vande 11,7 ha) en wordt bovendien ruimschoots gecompenseerd in natura met factor 2op het grondgebied van Mechelen. De totale oppervlakte aan boscompensatie innatura bedraagt 27.526m². De bomen buiten bosverband worden gecompenseerdmet factor 3. Verder wordt er in ruime bufferstroken voorzien die een koeleomgeving zullen creëren. Met oog op de overstromingsveiligheid wordt eenverhoging van het maaiveld voorzien.Gelet het te verwijderen groen tot een minimum wordt beperkt, en deboscompensatie lokaal en in natura zal gebeuren, is de impact van het project ophet klimaat in alle redelijkheid aanvaardbaar.

Bezwaar 3

Volgens de bezwaarindiener is het Zennebeemdenbos biologisch waardevol enstaat het rooien van een deel van het bos haaks op het Vlaams regeerakkoord dat deintentie heeft om bosgebieden te vrijwaren met het oog op de uitdagingen die gepaardgaan met de klimaatopwarming. Dit is onaanvaardbaar volgens de bezwaarindiener.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift
Het Vlaams regeerakkoord vormt geen toetsingsgrond vooromgevingsvergunningsaanvragen.De aanvraag voorziet in een maximaal behoud van het aanwezige groen, en in eencompensatie in natura.

Bezwaar 4

De bezwaarindiener stelt dat de Vlaamse regering de komende jaren een aanzienlijkeoppervlakte bos wilt bij creëren in Vlaanderen met het oog op de verhoging van deklimaatrobuustheid. De bezwaarindiener stelt dat een eerste stap hiertoe het behoud isvan het bestaande bosareaal. Het rooien van een deel van het Zennebeemdenbos isvanuit die optiek onaanvaardbaar volgens de bezwaarindiener.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift
Zie bespreking voorgaande punt (3).

Bezwaar 5

De bezwaarindiener stelt dat we spaarzaam moeten omgaan met de nog resterendegroene ruimtes in de stedelijke omgeving om het verlies aan biodiversiteit te stoppenen om steden weerbaarder te maken tegen de – deels onvermijdelijke -klimaatverandering (hittegolven, intensieve neerslag). Vanuit die optiek isvoorliggende omgevingsvergunningsaanvraag volgens de bezwaarindieneronaanvaardbaar.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift
Zie bespreking onder het voorgaande punt (3).