Rubriek Geluidsoverlast

Geluidsoverlast

Deze teksten zijn uit het POVC verslag gehaald. De tekst is geschreven door de gemeentelijke omgevingsambtenaar, en reflecteerd de visie van het stadsbestuur, als betrokken partij in het project. Hun rol als vergunningsverlener staat ter discussie. Je moet deze informatie dus vanuit dat oogpunt bekijken. Het is geen 100% objectieve mening.

Bezwaar 1

Volgens de bezwaarindiener werden in de omgevingsvergunningsaanvraag geengaranties opgenomen inzake geluidsoverlast van de utiliteitsgebouwen. Volgens debezwaarindiener bevat de aanvraag geen gegevens m.b.t. de geluidsbelasting vanallerhande apparatuur zoals airco-units, verwarmingsunits, waterzuiveringsunits enz.op de directe omgeving. De bezwaarindiener meent dat deze constante geluiden nefastzijn voor elke buurtbewoner en ver zullen dragen wegens hun hoge plaatsing. Deimpact op het huidige rustgebied tussen snelweg en afrittencomplex is onmiskenbaarvernietigend.

Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
Het aspect geluid werd uitgebreid onderzocht; de aanvraag omvat een apartegeluidstudie, waarin de geluidsemissies afkomstig van technische installatiesbestudeerd werden. De algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II zijn vantoepassing, meer bepaald hoofdstuk 4.5 beheersing van geluidshinder. Hetspecifiek geluid van de technische installaties moet voldoen aan deze wettelijkebepalingen, waardoor de hinder tot een minimum wordt beperkt. Voor hetverkrijgen van de nodige garanties m.b.t. het naleven van deze voorwaarden, zalals bijzondere voorwaarde, het uitvoeren van een akoestisch onderzoek bij startvan de exploitatie, opgenomen worden in de omgevingsvergunning.

Bezwaar 2

Volgens de bezwaarindiener zal de rust voor de omwonenden sterk verstoord wordendoor recreanten die luidruchtig plonsen in het buitenzwembad en de wildwaterbaanalsook door bezoekers die gebruikmaken van de ligweide/buitenspeelweide. Volgens debezwaarindiener werd in de geluidstudie geen rekening gehouden met het geluid datontstaat door bezoekers in het glijbanencomplex, hetwelke op hoogte niet wordtafgeschermd door de geluidsmuur, noch door andere gebouwen. Ook werd geenrekening gehouden met de whirlpool die zich in een grote koker bevindt ter hoogte vande glijbanen. Deze koker kan als reusachtige klankkast werken. Volgens degeluidstudie wordt geen geluid verondersteld vanuit de buitenspeelweide. Deze wordtniet afgedekt door de geluidsmuur.

Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
Het aspect geluid werd uitgebreid onderzocht; de aanvraag omvat een apartegeluidstudie, waarin het effect van de buitenactiviteiten bestudeerd werd. Dealgemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II zijn van toepassing, meerbepaald hoofdstuk 4.5 beheersing van geluidshinder. Er bestaan echter geenwettelijke Vlarem-normen m.b.t. stemgeluiden. Niettegenstaande dient deexploitant alle nodige maatregelen te treffen om geluidsoverdracht naar deomgeving te beperken. Volgens het aanvraagdossier worden maatregelen getroffenom de effecten van de menselijke geluiden afkomstig van de buitenzone tebeperken. Door het bouwen van een geluidsscherm en het voorzien van eengeluidswal ter hoogte van de woningen aan de Zemstbaan, zal de hinder tot eenminimum beperkt worden. Voor het verkrijgen van de nodige garanties m.b.t. degeluidsoverdracht afkomstig van de buitenspeelweide, het glijbanencomplex en deingebuisde whirlpool, zal als bijzondere voorwaarde, het uitvoeren van eenakoestisch onderzoek bij start van de exploitatie, opgenomen worden in deomgevingsvergunning.

Bezwaar 3

Volgens de bezwaarindiener is er ook sprake van geluidsoverdracht van binnen hetzwembadcomplex naar buiten toe. Ter hoogte van ramen en deuren, alsook bij deopening van de wildwaterbaan zal de geluidsuitstraling een stuk hoger zijn danmomenteel wordt aangegeven in de geluidstudie.

Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
De algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II zijn van toepassing, meerbepaald hoofdstuk 4.5 beheersing van geluidshinder. Er bestaan echter geenwettelijke Vlarem-normen m.b.t. stemgeluiden.Niettegenstaande dient de exploitant alle nodige maatregelen te treffen omgeluidsoverdracht naar de omgeving te beperken. Bij de materiaalkeuze van hetzwembadgebouw werd rekening gehouden met het geluidsaspect. Volgens hetaanvraagdossier is er geen geluidsoverdracht van binnen naar buiten, dankzij hetgebruik van betonnen geïsoleerde sandwichpanelen. Voor het verkrijgen van denodige garanties m.b.t. het naleven van deze voorwaarden, zal als bijzonderevoorwaarde, het uitvoeren van een akoestisch onderzoek bij start van deexploitatie, opgenomen worden in de omgevingsvergunning.

Bezwaar 4

Volgens de bezwaarindiener is de geluidstudie veel te eenzijdig en te subjectiefuitgevoerd. De geluidsmetingen werden slechts bij 3 adressen uitgevoerd, allemaalgelegen vlak achter het hoofdgebouw. Er werden geen metingen uitgevoerd bij huizendie verderop de Zemstbaan liggen en dewelke niet afgeschermd worden door hethoofdgebouw. Om een representatief beeld te vormen, moeten metingen uitgevoerdworden op verschillende dagen/tijdstippen en bij verschillende weersomstandigheden(windstil/oostenwind).

Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
De geluidstudie met titel ‘Het bouwen van een zwembad en parkeergebouw metomgevingsaanleg en infrastructuurwerken, Mechelen’ werd opgemaakt door eenerkende deskundige in de discipline geluid en trillingen, m.n. Guy Putzeys voordBA-Plan bvba. Voor het onderzoek van de geluidssituatie werden langlopendegeluidsmetingen uitgevoerd ter hoogte van de woningen aan de Zemstbaan.De geluidsemissies van het parkeergebouw, het openluchtzwembad, debuitenglijbanen en de technische installatie op het dak, werden gemodelleerd opbasis van geluidsmetingen van vergelijkbare installaties en inrichtingen elders inVlaanderen. Het uitvoeren van een nieuw akoestisch onderzoek bij start van deexploitatie, zal als bijzondere voorwaarde opgenomen worden in deomgevingsvergunning.

Bezwaar 5

Volgens de bezwaarindiener leidt voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag tot eenverhoogde circulatie ter hoogte van het voorplein van Technopolis. Volgens debezwaarindiener worden hier onvoldoende dempende maatregelen voorgesteld. Dit isonaanvaardbaar volgens de bezwaarindiener.

Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
Het voorplein ter hoogte van Technopolis maakt geen deel uit van deprojectcontour. Bijgevolg wordt het bezwaarschrift als niet relevant beschouwd.Bovendien is het niet correct om te stellen dat voorliggend project zorgt voor eenverhoogde circulatie ter hoogte van het voorplein. In voorliggend project wordtimmers voorzien in de oprichting van een parkeergebouw. Het parkeergebouwwordt zodanig ingeplant dat de toegangsweg en bijhorende verkeersbewegingen(circulatie) van het autoverkeer, zo ver mogelijk verwijderd liggen van de woningenlangsheen de Zemstbaan en zo dicht mogelijk aansluiten bij de E19.

Bezwaar 6

Volgens de bezwaarindiener leidt de nieuwe positie van de toegangspoort aan de zijdevan de Zemstbaan tot bijkomende geluidsoverlast voor de aanpalenden. Debezwaarindiener stelt dat hier bijkomende reglementering dient te worden opgesteld.

Het bezwaar is niet gegrond en wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat de toegang ter hoogte van deZemstbaan in de huidige toestand ook reeds voorzien is van een poort. In denieuwe situatie worden er twee poorten geplaatst; één ter hoogte van de fiets- envoetweg en één ter hoogte van de rijweg voor bussen van De Lijn. De poortenworden in de nieuwe situatie dieper op het terrein – en dus verder weg van dewoningen – ingeplant, wat net een positieve impact heeft op mogelijke/eventuelehinder qua geluid. Daarnaast dient gesteld te worden dat de poorten voor hetgrootste deel van de tijd geopend zijn en slechts op bepaalde tijdstippen geslotenworden om het terrein af te sluiten. Tot slot wordt geen overmatige geluidshinderverwacht ten gevolge van het openen of sluiten van de poorten.

Bezwaar 7

De bezwaarindiener stelt dat in de geluidstudie wordt verwezen naar het geluidgeproduceerd door de autosnelweg bij nat weer en westenwind. De bezwaarindienerstelt echter dat het geluid van voorliggend project niet kan worden vergeleken met eenautosnelweg louter op basis van decibels.

Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
In de geluidstudie met titel ‘Het bouwen van een zwembad en parkeergebouw metomgevingsaanleg en infrastructuurwerken, Mechelen’, opgemaakt door een erkendedeskundige in de discipline geluid en trillingen, m.n. Guy Putzeys voor dBA-Planbvba, werd zowel de bestaande situatie als de nieuwe situatie onderzocht. Daarbijwerd het geluid afkomstig van de snelweg als parameter meegenomen. Voor hetonderzoek van de geluidssituatie werden langlopende geluidsmetingen uitgevoerdter hoogte van de woningen aan de Zemstbaan. De geluidsemissies van hetparkeergebouw, het openluchtzwembad, de buitenglijbanen en de technischeinstallatie op het dak, werden gemodelleerd op basis van geluidsmetingen vanvergelijkbare installaties en inrichtingen elders in Vlaanderen.Het aspect ‘geluid’ werd uitgebreid onderzocht in de geluidstudie. Door het nemenvan projectgeïntegreerde maatregelen m.n. de inplanting van gebouwen met hetparkeergebouw aan de kant van de E19 (>200 m van woningen) en het zwembadvoorzien van geluidsscherm als afscherming van de zwemactiviteiten in open lucht,zal de hinder door geluidsemissies van het project te verwaarlozen zijn.Verder is er een positief effect op het wegverkeersgeluid voor een relevant aantalwoningen aan de Zemstbaan te verwachten door de afschermende werking van degebouwen. Er is hier een afname van het wegverkeersgeluid door de E19 teverwachten tot 3 dB(A). In de achtertuinen is dit meer dan 3 dB(A).Er zijn geen aanzienlijke effecten van het project te verwachten op hetgeluidsklimaat.

Bezwaar 8

De bezwaarindiener stelt dat bomen de beste geluidsmuren vormen. Debezwaarindiener stelt dat het rooien van de bomen in combinatie met het bijkomendverkeer en de installaties leidt tot meer geluidsoverlast voor de buurtbewoners. Dit isonaanvaardbaar.

Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
Het aspect ‘geluid’ werd uitgebreid onderzocht in de geluidstudie. Door het nemenvan projectgeïntegreerde maatregelen m.n. de inplanting van gebouwen met hetparkeergebouw aan de kant van de E19 (>200 m van woningen) en het zwembadvoorzien van geluidsscherm als afscherming van de zwemactiviteiten in open lucht,zal de hinder door geluidsemissies van het project te verwaarlozen zijn.Verder is er een positief effect op het wegverkeersgeluid voor een relevant aantalwoningen aan de Zemstbaan te verwachten door de afschermende werking van degebouwen. Er is hier een afname van het wegverkeersgeluid door de E19 teverwachten tot 3 dB(A). In de achtertuinen is dit meer dan 3 dB(A). Er zijn geenaanzienlijke effecten van het project te verwachten op het geluidsklimaat.

Bezwaar 9

De bezwaarindiener stelt dat de buffering langsheen de zijde van de Zemstbaan louterbestaat uit bomen. De bezwaarindiener stelt dat dit onvoldoende is en nooit debestaande buffer (bos) kan vervangen. Volgens de bezwaarindiener is ditonaanvaardbaar.

Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
De groenbuffers ter hoogte van de tuinen van de woningen aan de Zemstbaanbestaan niet louter uit bomen. Het betreft gelaagde, dichte groenbuffers (met eenkruidlaag, struiklaag en boomlaag) die met de nodige aandacht en zorg ontworpenwerden. In de oostelijke groenbuffer is ook een houtwal (met een hoogte van omen bij de 2m50) voorzien.Voor wat betreft de opbouw, soortenkeuze en hoogte van de beplanting van degroenbuffers dient verwezen te worden naar het landschapsplan dat werdtoegevoegd aan voorliggende aanvraag tot omgevingsvergunning waarinweloverwogen keuzes gemaakt werden met het oog op een afdoende buffering.Zoals blijkt uit deze documenten betreft het voldoende dichte en gelaagde buffersen werd zowel met een zomer- als met een wintersituatie rekening gehouden zodatgeconcludeerd kan worden dat de buffers afdoende bescherming (zowel visueel alsop vlak van geluid) bieden.