Rubriek Privacy

Privacy

Deze teksten zijn uit het POVC verslag gehaald. De tekst is geschreven door de gemeentelijke omgevingsambtenaar, en reflecteerd de visie van het stadsbestuur, als betrokken partij in het project. Hun rol als vergunningsverlener staat ter discussie. Je moet deze informatie dus vanuit dat oogpunt bekijken. Het is geen 100% objectieve mening.

Bezwaar 1

Volgens de bezwaarindiener leidt de realisatie van voorliggendeomgevingsvergunningsaanvraag tot ongewenste inkijk in de tuinen van de aanpalendewoningen langsheen de Zemstbaan. Volgens de bezwaarindiener zal deze inkijk wordenversterkt door het wijzigen van het reliëf (verhogen) en het realiseren vanvoorliggende aanvraag. Volgens de bezwaarindiener is dit ongewenst enonaanvaardbaar.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
De oostelijke en zuidelijke gevels van het zwembadgebouw werden in functie vande privacy van de bewoners van de woningen aan de Zemstbaan en om hinder eninkijk maximaal te voorkomen/vermijden, volledig gesloten ontworpen. Integenstelling tot de gevels die grenzen aan het belevingsplein en de buitenzone zijnde oostelijke en zuidelijke gevels niet afgewerkt met hout; wel wordt geopteerdvoor groengevels door middel van het aanbrengen van een inox draadstructuur diebegroeid wordt met klimplanten. Door gebruik te maken van gevelgroen past hetgebouw zich in en vindt het aansluiting bij de dichte groene buffers die er aangrenzen. Bijkomend zorgt de omgevingsaanleg (landschapsplan) voor een groeneinkleding en buffering van de gebouwen. Door het voorzien van dichte, gelaagdegroene buffers ontstaat er een visuele afscherming/buffering van de nieuwegebouwen ten opzichte van de omgeving en wordt de impact naar de aanpalendenop het gebied van het schenden van de bewegingsvrijheid maximaal beperkt.In functie van de realisatie van het project wordt het terrein +/- 1m opgehoogd.Het maaiveld wordt ter hoogte van de bouwzone verhoogd tot 7,4mTAW, gelijk aanhet maaiveld aan de westzijde van Technopolis en het maaiveld aan de westzijdevan de tuinen van de woningen aan de Zemstbaan. Het terrein is momenteelimmers lager gelegen dan de aanpalende percelen. Door de gevraagde ophogingenwordt er aangesloten op het niveau van de aanpalenden. Het is dus niet zo dat hetproject aanzienlijk hoger komt te liggen dan de aanpalende percelen. Daarnaastzijn er voldoende maatregelen genomen in het ontwerp om inkijk naar deaanpalende percelen te vermijden (o.a. gesloten gevels, aanleg groenbuffers). Degevraagde reliëfwijzigingen zijn noodzakelijk en worden niet als hinderlijkbeschouwd.Er wordt geen hinder verwacht ten gevolge van het project op vlak van inkijk.

Bezwaar 2

De bezwaarindiener stelt dat er geen garantie wordt gegeven dat er tussen hetzwembadgebouw en de tuinzones van de aanpalende woningen langsheen deZemstbaan geen bezoekers kunnen komen. Dit leidt tot een ongewenste schending vande privacy van de aanpalenden. Volgens de bezwaarindiener is dit onaanvaardbaar.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
De weg langs de oostelijke en zuidelijke zijde van het zwembadgebouw betreft eenbrandweg die wordt uitgevoerd in een ander materiaal (gewapend gras) en louterfungeert als toegangs- en ontsluitingsweg voor de hulpdiensten in het geval vaneen calamiteit/noodgeval. De materialisatie en de functie van deze weg zorgenervoor dat deze duidelijk wordt onderscheiden van de overige wegen die welpubliek toegankelijk zijn. Gelet op het uitzonderlijke en occasionele gebruik dientdan ook gesteld te worden dat er geen hinder verwacht wordt op vlak vanschending van de privacy/inkijk. Bijkomend dient te worden opgemerkt dat ertussen de brandweg en de tuinen van de woningen aan de Zemstbaan een groenebuffer voorzien zal worden (cfr. landschapsplan – omgevingsaanleg). Door hetvoorzien van een dichte, gelaagde groene buffer ontstaat er een visueleafscherming/buffering van de nieuwe gebouwen ten opzichte van de omgeving.Merk op dat in deze buffer onder andere ook de aanleg van een nieuwe grachtvoorzien is en eveneens een nieuw wilgenscherm wordt aangebracht in het kadervan de afscherming van de tuinzones van de woningen aan de Zemstbaan.Bijgevolg wordt er geen hinder verwacht in de vorm van schending van de privacyvan de aanpalenden.

Bezwaar 3

Volgens de bezwaarindiener worden in het zwembadgebouw ramen voorzien die leidentot inkijk in de tuinzones van de woningen gelegens langsheen de Zemstbaan enaanpalend aan de projectzone.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
De oostelijke en zuidelijke gevels van het zwembadgebouw werden in functie vande privacy van de bewoners van de woningen aan de Zemstbaan en om hinder eninkijk maximaal te voorkomen/vermijden, volledig gesloten ontworpen. Bijkomendzorgt de omgevingsaanleg (landschapsplan) voor een groene inkleding en bufferingvan de gebouwen. Door het voorzien van dichte, gelaagde groene buffers ontstaater een visuele afscherming/buffering van de nieuwe gebouwen ten opzichte van deomgeving.