Rubriek Energieverbruik

Energie verbruik

Deze teksten zijn uit het POVC verslag gehaald. De tekst is geschreven door de gemeentelijke omgevingsambtenaar, en reflecteerd de visie van het stadsbestuur, als betrokken partij in het project. Hun rol als vergunningsverlener staat ter discussie. Je moet deze informatie dus vanuit dat oogpunt bekijken. Het is geen 100% objectieve mening.

Bezwaar 1

De bezwaarindiener stelt dat de exploitatie van een zwembad leidt tot een groteecologische voetafdruk.Volgens de bezwaarindiener wordt voor het verwarmen van het zwembad gebruikgemaakt van aardgas. De bezwaarindiener stelt dat dit, gelet op de beslissing van deVlaamse Regering om het gebruik van aardgas te beperken, onverantwoord is. Debezwaarindiener stelt dat inzake dit dossier dient te worden gekozen voor eenduurzamer alternatief. De bezwaarindiener stelt ook dat de keuze voor fossiele energieertoe leidt dat de stad Mechelen haar ambities om klimaatneutraal te wordenmoeilijker zal kunnen halen.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
De gebouwen en het zwemwater zullen worden verwarmd met aardgas. Er geldtvoorlopig geen verbod op het gebruik van aardgas als energiebron. Uit de projectm.e.r.-screening blijkt dat de impact van de emissies als gevolg van hetbrandstofverbruik niet aanzienlijk is. Op het parkeergebouw en op hetzwembad wordt bijkomend een fotovoltaïsche installatie geplaatst voor verdereelektriciteitsproductie.De aanvraag voorziet dus in een verantwoorde mix van fossiele brandstof enhernieuwbare energie.

Bezwaar 2

De bezwaarindiener stelt dat er in het project geen hernieuwbare energiebronnenworden voorzien. Dit is onaanvaardbaar volgens de bezwaarindiener.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
Zoals reeds aangegeven wordt op het parkeergebouw en op het zwembadbijkomend een fotovoltaïsche installatie geplaatst voor verdereelektriciteitsproductie. De aanvraag voorziet dus wel degelijk in hernieuwbareenergiebronnen. Er geldt overigens geen verplichting om hernieuwbareenergiebronnen te voorzien.