Rubriek Gezondheid

Gezondheid

Deze teksten zijn uit het POVC verslag gehaald. De tekst is geschreven door de gemeentelijke omgevingsambtenaar, en reflecteerd de visie van het stadsbestuur, als betrokken partij in het project. Hun rol als vergunningsverlener staat ter discussie. Je moet deze informatie dus vanuit dat oogpunt bekijken. Het is geen 100% objectieve mening.

Bezwaar 1

De bezwaarindiener stelt dat het rooien van het bos en het realiseren van voorliggendeomgevingsvergunningsaanvraag een negatieve invloed zal hebben op de mentalegezondheid van de omwonenden en de bewoners van de stad Mechelen. De positieveinvloed van de nabijheid van groen voor het mentale welzijn van stadsbewoners werdsterk aangetoond tijdens de coronapandemie volgens de bezwaarindiener.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
De aanvraag voorziet in het kappen van ca. 1,4 ha van de 11,7 ha bos. Het gaatom ca. 11,78% van het totale bos in het studiegebied. Dit betekent dat slechts eenbeperkt deel van het bos zal worden ingenomen, en dat het bos voor het grootstedeel onaangetast blijft. De inname van het bos wordt bovendien gecompenseerdmet factor 2 op het grondgebied van Mechelen zelf. In alle redelijkheid mag wordengesteld dat het project geen impact zal hebben op het mentale welzijn van deomwonenden en de bewoners van Mechelen.

Bezwaar 2

Volgens de bezwaarindiener is het wetenschappelijk bewezen dat chloordampen vanzwembaden een verhoogd risico geven op longkanker voor de omgeving. Volgens debezwaarindiener vormt voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag bijgevolg eenrisico voor de gezondheid van de omwonenden daar er enerzijds bomen worden gekaptdie de lucht kunnen zuiveren en anderzijds een project wordt gerealiseerd waarbijchloordampen kunnen vrijkomen.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
Voor zuivering van het badwater is gekozen voor filtratie en een desinfectiemiddelop basis van chloor.Het zwembad voorziet o.a. in een ‘Advanced Oxidation System’. Met dit proceswordt vrije chloor geneutraliseerd. Er worden bijgevolg geen noemenswaardigeconcentraties chloordampen uitgestoten. Er zal dan ook geen gevaar naar devolksgezondheid optreden.Het gebruik van chloor, wordt zelfs door de VLAREM wetgeving (artikel5.32.8.1.12), naar voren geschoven als eerste desinfectie- en oxidatiemiddel.

Bezwaar 3

De bezwaarindiener stelt dat in de dichte nabijheid van het projectgebied zich deDupont-site bevindt. Volgens de bezwaarindiener is er op deze site een historischevervuiling van PFOS/PFAS. De bezwaarindiener stelt dat, gelet op het opwaaiende stofop de werf en de nabijheid van deze site, een bodemanalyse dient te gebeuren om devolksgezondheid niet in gevaar te brengen.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
De site van DuPont en Chemours is gelegen op ca. 1,1 km van het projectgebied.Uit bodemonderzoek in de omgeving van de site is gebleken dat de concentratiesvan PFAS/PFOS in de bodem rondom de site geen risico veroorzaken. Alleen op eennaast gelegen terrein van Dupont werd PFAS-vervuiling aangetroffen. Voor dezeomgeving zijn geen no regret-maatregelen rond grondgebruik van toepassing.Enkel de grond van het specifieke perceel wordt beschouwd als een verdachtegrond met betrekking tot de regelgeving voor grondverzet. De grond van hetprojectgebied wordt dus niet als PFAS-verdacht aangeduid.