Rubriek Milieu Effecten Rapport

Milieu Effecten Rapport

Deze teksten zijn uit het POVC verslag gehaald. De tekst is geschreven door de gemeentelijke omgevingsambtenaar, en reflecteerd de visie van het stadsbestuur, als betrokken partij in het project. Hun rol als vergunningsverlener staat ter discussie. Je moet deze informatie dus vanuit dat oogpunt bekijken. Het is geen 100% objectieve mening.

Bezwaar 1

De bezwaarindiener stelt dat er inconsistenties zijn in voorliggendeomgevingsvergunningsaanvraag betreffende de m.e.r.-screening. De bezwaarindienerstelt dat dit onaanvaardbaar is.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden

Evaluatie bezwaarschrift:
De m.e.r.-screening die gevoegd werd bij voorliggende aanvraag is voldoendeduidelijk zodat een beoordeling ten gronde mogelijk is. Dit document werdonderzocht in het kader van de volledigheids- en ontvankelijkheidsverklaring vanvoorliggend dossier. Bij het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek werdvastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn en dat de opmaak van eenmilieueffectenrapport (MER) niet vereist is.

Bezwaar 2

Volgens de bezwaarindiener dient een project-MER of een gemotiveerd verzoek totontheffing te worden opgesteld door de aanvrager daar de aanvraag voldoet aan beideniet-cumulatieve voorwaarden van bijlage II, punt 12 van het Besluit van de VlaamseRegering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën vanprojecten onderworpen aan milieueffectrapportage.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
Zie bespreking onder het hogervermelde punt.

Bezwaar 3

De bezwaarindiener stelt dat in voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag wordtgesteld dat er geen effecten worden verwacht op het gebied van mobiliteit, bodem,water, biodiversiteit, … Volgens de bezwaarindiener is dit fundamenteel onwaar enheerst de verplichting om de te verwachten milieueffecten grondig en kwalitatief teonderzoeken.

Conclusie
Het bezwaar wordt niet weerhouden.

Evaluatie bezwaarschrift:
De bezwaarindiener verduidelijkt niet waarom het onderzoek naar de effecten opgenoemde punten tekort zou schieten. De aanvraag tot omgevingsvergunningomvat een project-m.e.r.-screeningsnota waarin de mogelijke effecten en deverschillende disciplines uitgebreid aan bod komen. Dit document omvat weldegelijk een afdoende en zorgvuldig en correct onderzoek van de te verwachteneffecten.Zoals gemotiveerd/toegelicht bij de ‘Inhoudelijke beoordeling van het dossier’, punt‘e. M.e.r.-screening’, werd bij het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek reedsvastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn en dat de opmaak van eenmilieueffectenrapport (MER) niet vereist is.