Stap uit je bubble, Bart

Beste Bart Somers,
de dialoog met de burger speelt zich ook af buiten jouw eigen bubble. Stap er eens uit. Je zal zien dat het best meevalt…
#gewoondoen #wijbijtenniet

Na 5 weken hebben we nog altijd geen zinvolle dialoog kunnen aangaan met de burgemeester of iemand anders van het schepencollege. Als je dit bericht deelt kunnen we Bart mischien over zijn onwennigheid voor de buitenwereld krijgen. 

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Prettige verjaardag Bart Somers

Prettige verjaardag Bart Somers!
Jij mag vandaag 54 kaarsjes uitblazen!
Deze eik, met een omtrek van 4m, kan 154 jaar oud zijn vandaag. Hij staat op het terrein waarop jouw schoonbroer een waterpretpark wil bouwen. Hoe oud gaat deze boom nog worden denk jij?

Ook een prettige verjaardag wensen? Deel dan gerust deze kaart!

Afbeelding kan het volgende bevatten: boom, plant, lucht en buiten

Hoe Greet Geypen de held van alle Mechelse kinderen werd

Hoe Greet Geypen de held van alle Mechelse kinderen werd
en de moedigste persoon van het Mechelse schepencollege. *

Je kan dit bericht ook lezen op http://sulu.be/Groenebuffer/Speeldag/

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst en buiten

Greet Geypen heeft een hart van goud. Ze heeft waarschijnlijk 2 keer zoveel moed dan al haar mannelijke collega’s in het Mechelse schepencollege, en jammer genoeg ook een pak meer dan haar 2 enige vrouwelijke collega’s. Greet slaagt er namelijk in om een zeer pijnlijk Mechels thema aan te snijden, en dat onder de ogen van haar mannelijke partijgenoten, die hiervoor mee verantwoordelijk zijn. Ze spreekt ook nog eens de generatie aan die het meest getroffen wordt door dit thema, wat enorm sterk is en tegelijk ook heel tragisch. Greet Geypen is in Mechelen schepen voor Ruimtelijke ordening & stedenbouw, Wonen, Stadsvernieuwing, Vastgoedbeleid, Monumentenzorg, Landbouw en Jeugd en Gezin. Het is die combinatie die haar in staat stelde om deze fantastische zet te doen.

In haar hoedanigheden in het college koos zij, als thema voor de Mechelse SPEELDAG op 27 mei 2018, voor “In’t groen”. De hele dag staat in het teken van duurzaamheid en noodzaak voor onze jongste generatie om op te groeien in een groene omgeving waarin vrij kan gespeeld worden. In Mechelen gaan de laatste decennia meer en meer groene zone’s verloren. Wilde bomen worden vervangen door strakke stukjes gazon, en krijgen dan de naam “tuin”. Eén van de nieuwe potentiële wapenfeiten daarin van onze burgemeester, Bart Somers, is het plan van zijn schoonbroer om een waterpretpark neer te zetten in Mechelen Zuid, naast Technopolis, waar de laatste honderd jaar bomen en planten vrij spel hebben gekregen. De schepen van citymarketing noemt dit een belangrijk voordeel voor onze stad. Maar niet zo voor Greet Geypen. Om haar boodschap nog meer kracht bij te zetten toont ze op de site van het event schrijnende foto’s bij de diverse thema’s waarbij de stad getoond wordt, zonder enig stukje groen. Je ziet die foto’s bij deze post. De posters en banners van het event tonen een schattig naïef getekende wereld met groen en natuur zoals wij ons die herinneren uit onze eigen kindertijd, met daarin een verwonderd jongetje op een vlot waaraan ze tijdens de fotoshoot gevraagd hebben om zich in te beelden hoe dat groen in Mechelen er ooit uit heeft gezien. Het kon niet beter gebracht worden, en dat recht onder de neus van Somers! Als Bart Somers de citymarketeer is dan mag Greet Geypen met trots de badge leefbaarheidsmarketeer opspelden.

De site van het event zie je hier https://kinderstad.mechelen.be/speeldag

Greet toont hoop dat ouders na hun bezoek aan de SPEELSTAD met hun kinderen de bossen gaan intrekken en daar echt gaan spelen, de natuur gaan ontdekken, maar ook gaan praten met hun kinderen over wat zij echt verwachten van de wereld van morgen. Het gesprek over de leefbaarheid van onze steden moeten we nu aangaan met onze kinderen, maar ook met onze medebewoners en ook met onze burgemeester. En als Greet Geypen daarin een prominente rol durft nemen dan moeten wij dat allemaal toejuichen! Rommy heeft ons nodig!

Deel dit bericht alsjeblieft en laat ons haar boodschap opvolgen. Op 27 mei trekken we met z’n allen het schaarse Mechelse groen in, om met onze kinderen te spelen en te praten waarover het echt gaat in ons leven.

dankjewel voor je interesse,

* Disclaimer: Wat betreft de beweegredenen van Greet Geypen is het bovenstaande relaas slechts een naïeve fantasie van een bezorgde Mechelaar. Greet Geypen heeft dit stuk in geen enkele zin onderschreven. We hopen wel stilletjes dat ze eindelijk eens publiek reageert, wat betreft het dossier Plopsaqua in Mechelen Zuid. Je kan haar emailen met greet.geypen@mechelen.be en bellen op het nummer 015/29.75.13

Brief van Gert Eeraerts

Vandaag kregen we onderstaand antwoord van Gert Eeraerts als antwoord op de opmerking van 9 dagen geleden dat we nogal teleurgesteld waren over de verstrekte informatie, van de burgemeester.

<begin email>

Geachte Heer,

In opvolging van het mailverkeer tussen u en de burgemeester, stuur ik u deze e-mail.

De meegedeelde informatie beantwoordt aan de actuele stand van het dossier. Andere vaststaande, goedgekeurde informatie is er op dit moment niet, noch van het project zelf, noch van het GRUP en de bijbehorende plan-MER in opmaak. Dat heeft niets te maken met een gebrek aan transparantie, maar alles met de fase waarin dit complexe dossier, met meerdere betrokken actoren, zich bevindt.

Bovendien nog enkele verduidelijkingen:

1. Het is het Autonome Gemeentebedrijf SAM (Sport Actief Mechelen) dat een marktbevraging gedaan heeft voor een nieuw en groter zwembad dan dat van de Leliestraat. De stad doet dit tijdig en als een goede huisvader: het zwembad kan nu nog functioneren maar moet ten laatste in 2024 volledig worden vernieuwd (in de praktijk afgebroken). AGB SAM wil – in samenspraak met alle zwemclubs en scholen – geen tweede keer ten minste twee jaar over maar één zwembad beschikken. De vorige keer dat dit gebeurde was volledig buiten de wil van het stadsbestuur. Dat werd toen bij zijn aantreden in januari 2001 geconfronteerd met een brandweerrapport dat al vele maanden oud was en om veiligheidsredenen de onmiddellijke sluiting bepleitte.

2. AGB SAM kiest voor de bouw en uitbating van het nieuwe zwembad voor een formule van publiek-private samenwerking, zoals vele andere steden en gemeenten dat doen. Zwembaden lenen zich daar voor: de private sector kan dit efficiënter bouwen en uitbaten dan de publieke overheid.

3. Of er een Plopsaqua komt op de terreinen van Technopolis, is niet de beslissing van het stadsbestuur of van AGB SAM. Technopolis (samen met de Vlaamse regering) zal daarover beslissen, samen met Plopsaqua. De stad Mechelen is –evident- wel vragende partij voor de bouw van een nieuw zwembad, gezien bovenstaande argumentatie.

4. Het is uiteindelijk de planologische bestemming van de beschikbare gronden die bepaalt waar projecten als dit mogelijk zijn, en dat zijn er uiteraard niet zo veel. Bijkomend zouden er synergiën gezocht zijn met Technopolis voor de uitwerking van dit zwembad, annex waterpark met een educatieve overlapping. Het zwemwater moet voldoen aan verschillende voorwaarden zoals prijszetting, ruimte voor schoolzwemmen, mogelijkheden voor clubs enz. De locatie is goed gelegen naar ontsluiting. Via de rotonde sluit ze direct aan op het op- en afrittencomplex Mechelen-Zuid en de B101. De ontsluiting voor wagens zal dus ZEKER NIET gebeuren via de Zemstbaan. Een ander element dat ook heeft meegespeeld in de keuze van de locatie is de spreiding over het grondgebied. Het is logisch dat het niet te dicht tegen het zwembad aan De Nekker wordt gebouwd.

5. Indien de Vlaamse overheid en Technopolis tot een overeenkomst komen met Studio100 dan moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Er volgt nog een openbaar onderzoek in het kader van de procedure van het GRUP. Indien de aanvraag voor omgevingsvergunning van Plopsaqua niet afwijkt van het GRUP, dan moet er in principe geen openbaar onderzoek georganiseerd worden in de procedure van de omgevingsvergunning. Indien er wel wordt afgeweken van het GRUP, dan dient er wel een openbaar onderzoek te volgen.

6. In zijn bevoegdheid als vergunningverlenende overheid is het lokale bestuur gebonden aan de wet. De lokale overheid kan niet zonder meer beslissen wat haar behaagt, maar moet rekening houden met het wettelijk kader. Zo creëert de ruimtelijke bestemming rechten voor de eigenaar over bezitter van gronden die niet zomaar genegeerd kunnen worden door een lokaal bestuur. Concreet voorbeeld: een stadsbestuur kan niet zonder meer beslissen dat er niet gebouwd wordt op een stuk bouwgrond, louter en alleen omdat het graag heeft dat dit open ruimte blijft. Het is trouwens in deze de Vlaamse overheid en niet het stadsbestuur dat de bestemming van de gronden aan Technopolis bepaalt.

Omwonenden hebben evident ook rechten. Hun belangen worden onder meer beschermd door de verplichtingen om bij zulke projecten een Milieu-Effecten-Rapport te laten opstellen. Zo’n MER onderzoekt onder meer of de draagkracht inzake mobiliteit niet wordt overschreden, of de geluidsoverlast en waterhuishouding conform de wettelijke bepalingen blijven. Tevens is er een openbaar onderzoek, dat alle belanghebbenden toelaat om hun bezwaren te uiten. Deze bezwaren moeten verplicht beantwoord, weerlegd of overgenomen worden. Opnieuw, conform het wettelijke kader, dat iedereen rechten en plichten garandeert. Op basis van het openbare onderzoek en de MER kan een overheid het project weigeren of goedkeuren. Ze kan ook bijkomende bindende voorwaarden opleggen (bv buffering, maatregelen tegen geluidshinder, mobiliteitsmaatregelen,…), opnieuw niet willekeurig maar overeenkomstig wet en rechtspraak. Afhankelijk van de concrete inhoud en omvang van het dossier zal het de stad of de provincie zijn die de omgevingsvergunning aflevert.

7. Zoals steeds is het de ambitie van het stadsbestuur en zijn administratie om te zoeken naar een optimale verzoening van het algemeen belang met het belang van de omwonenden. Het doet dat op basis van een open en respectvolle dialoog.

Met vriendelijke groeten,

Gert Eeraerts

Directeur

Stad Mechelen

Kristof Calvo Kalibratie Kaart

Bij stijgende verkiezingsdruk bestaat de kans dat jouw Kristof Calvo zijn kalibratie verliest. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor je gezondheid. Gebruik in dat geval zo snel mogelijk deze kaart om de kalibratie te herstellen! Sharing is caring! 

Tijdens de wijkbabbels van “Voor Mechelen” beloofden Kristof en zijn collega’s meer info over het standpunt van de stad Mechelen betreffende het waterpretpark dat gepland is in het zuiden van Mechelen. Tot op vandaag hebben ze nog geen extra informatie publiek bekend gemaakt. Ze hebben wel al 30 miljoen euro uitgetrokken om het zwembad 28 jaar lang te financieren.

Wereld Astma Dag

Vandaag is ook Wereld Astma Dag. België kent 1.000.000 astma patiënten waarvan 200.000 kinderen.
Bossen zijn nog steeds de beste stof filters.
Hoeveel bomen moeten er verdwijnen voor jouw waterpretpark, Bart Somers?

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst