49%

Dat is het deel van het bos dat niet in het gebied zit, waarin Studio 100 het waterpretpark kan bouwen. Tot 44% van ons bos kan dan verdwijnen onder het beton.

De mensen van Voor Mechelen brengen vandaag een zeer optimistisch beeld van de toekomst van Mechelen, met heel veel natuur op de agenda. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Er wordt ook vaak gerefereerd naar de 80% van onze groene buffer, die zou gevrijwaard blijven.

Deze simulatie brengt hopelijk wat meer duiding. Je kan zelf je conclusies trekken en deze info gebruiken in gesprekken met onze (toekomstige) Mechelse politici zodat we op een realistische manier kunnen verder praten.
Er is nog geen bouwaanvraag gebeurd en geen plan bekend gemaakt. Onze politici moeten het dus ook doen met afspraken en schattingen. Je kan hen helpen om die schattingen realistischer te maken en de puntjes op de i te zetten.

In tijden van verkiezingsstress zijn feiten ons belangrijkste hulpmiddel om ons bos en de natuur in Mechelen te redden.

Elk blokje in de onderstaande kaart is momenteel begroeid, met bomen of weiland. Het zwarte stuk natuur zou blijven. Het rode stuk kan helemaal gebruikt worden voor het waterpretpark. Het roze stuk wordt een bufferzone voor de omwonenden. Die wordt mogelijk bepland met inheemse struiken.

 

Natuurpunt maakt nog geen waardebepaling van het bos, zolang er geen plan is.

Dit weekend kregen we een reactie van Natuurpunt over het uitblijven van een reactie op de bouwplannen in ons bos.
De anonieme persoon (Hendrik Moeremans?) zegt dat ze geen waardeschatting kunnen doen van het gebied zolang ze geen bouwplannen hebben gezien. 

Wetenschappelijk gezien houdt dat geen steek.
Politiek gezien is het natuurlijk wel zinvol voor hen om te wachten met uitspraken.

Ben je zeker dat je de trouwe Natuurpunt fans hiermee op de juiste manier bedient, Hendrik Moeremans? Ik ben er zeker van dat jullie wel beter kunnen? 

Twitter bericht
@natuurpunt

Je moet een duidelijk plan hebben om in te schatten wat de impact zal zijn. Er is een ouder gedeelte, een grasland en een populierenplantage. Wat natuur betreft is niet elk plan daar hetzelfde, dus. Net als dat zo is voor de levenskwaliteit diverse omwonenden.

Reacties op Facebook

Natuurpunt Toch een paar puntjes op de i, Jan. Er wordt ons gevraagd om uitspraken te doen over de natuurwaarde van de percelen die bedreigd zijn volgens de Plopsaqua-plannen. Dat lijkt misschien allemaal makkelijker dan het is, maar sommige natuurwaardes zie je nu eenmaal niet zomaar op het eerste zicht, en de ene boom is de andere niet (denk bijvoorbeeld aan de woekerende Amerikaanse vogelkers tegenover een eeuwenoud beukenbos). Vrijwilligers van Natuurpunt Mechels Rivierengebiedwillen dit onderzoek graag doen, maar dan wel op een wetenschappelijk behoorlijke manier. En daarom moeten we wel weten welke percelen we inventariseren en over welke percelen we bijgevolg uitspraak doen. Niemand kan ons dat voorlopig zeggen, vandaar onze vraag naar een correct inplantingsplan van dit project. Het bos is namelijk veel groter dan het perceel waar de inplanting zou komen. Na hun verlof komt de afdeling volgende week samen om het verder te hebben over dit dossier, en een plan van aanpak te maken. Strijdt Natuurpunt voor het behoud van waardevolle bossen en natuur in Mechelen? Uiteraard. Willen we meer inheemse bossen aanplanten en veiligstellen voor de toekomst door een rechtszekere ruimtelijke inplanning? Zeker, en we zijn daar volop mee bezig. Ik geloof dat we daar beter eens over babbelen in real life, in plaats van dat via quotes in de pers of op sociale media te doen.

Groene Buffer van Mechelen Zuid Goed nieuws! Dankjewel voor de puntjes op de i. We hebben al enkele maanden contact hoor, via email en telefoon, maar ik wil zeker ook eens rond de tafel zitten.

Email van Kristof Calvo: De helft van het bos blijft behouden

Dag Tom,
Dank voor je reactie.

Ik begrijp dat jullie zo snel mogelijk zoveel mogelijk informatie wensen te hebben. Da’s logisch, ik deel jullie ongeduld zelfs. Maar pas nu de Vlaamse overheid beslist heeft over de gronden van Technopolis zal het project concreter worden. Ik denk dat de door jou gesuggereerde timing voor een volgend overleg met het stadsbestuur, met name de maand september, realistisch en noodzakelijk is en zal daar in elk geval mee op aandringen.

Ik merkte dat ik jou (i.t.t. tot enkele andere mensen die mij al hebben gemaild) nog niet m’n uitgebreider antwoord had bezorgd. Dus dat doe ik bij deze alsnog. Aangezien je daarom vroeg, formuleer ik daarbij graag de aandachtspunten van Groen Mechelen in dit dossier.

Het zwembad aan de Geerdegemvaart dateert uit de jaren 70 en is versleten. Onderzoek heeft uitgewezen dat alleen al de stabiliteit van de zwemkuip er voor zorgt dat de levensduur nog maximaal 10 jaar bedraagt. Om te vermijden dat alle scholen, zwemclubs en recreanten dan enkel nog in de Nekkerpool terecht kunnen, is de bouw van een nieuw zwembad noodzakelijk.

De bouw van een nieuw zwembad kost al snel 15 miljoen euro. De stad heeft een marktbevraging gedaan om te bekijken of er een partner gevonden kon worden die de investering op zich zou willen nemen. Deze werkwijze wordt ook door andere gemeenten gebruikt, net omdat de bouw en exploitatie van zwembaden zo duur is.

Studio 100 kwam als winnaar uit die bevraging en is bereid een neutraal zwembad (zonder Plopsa-toestanden) te bouwen waar de Mechelaar en de clubs en scholen terecht kunnen aan dezelfde voorwaarden als dat momenteel het geval is. Studio 100 wil dit realiseren in combinatie met een nieuwe Plopsaqua op dezelfde site.

Door de combinatie komt er een nieuw zwembad voor de Mechelaars voor een jaarlijkse vergoeding die vergelijkbaar is aan de huidige jaarlijkse exploitatiekost van het zwembad aan de Geerdegemvaart (maar valt voor de stad dus een investeringskost van 15 à 20 miljoen euro weg).

Onze stad groeit en er is nood aan meer zwemwater voor onze inwoners en tal van clubs, zeker nu ook in de directe omgeving ook het zwembad van Hofstade sluit. Dat is meteen een van de redenen waarom een nieuw zwembad op dezelfde site niet evident is. Een groter zwembad aan de Geerdegemvaart zou daar voor de buurt niet leefbaar zijn. In zo’n scenario zou het zwembad ook lange tijd gesloten blijven.

Een nieuwe locatie vinden voor een dergelijk zwembad is niet evident. De locatie rond Technopolis was bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen jaren geleden voorzien als uitbreiding voor Technopolis zelf. Deze uitbreiding is er echter nooit gekomen, maar dat gebied (zie kaartje) heeft wel nog de bestemming ‘Gebied voor stedelijke ontwikkeling’. Die bestemming kan je niet zomaar wijzigen. Als het zwembad er niet zou komen, kan Technopolis er andere ontwikkelingen doen en moet je ook nog eens op zoek naar andere locatie voor het nieuwe zwembad.

De stad heeft geen eigen gronden ter beschikking waar een dergelijk project kan gerealiseerd worden. Van de beschikbare gronden met een geschikte bestemming, wordt de locatie naast Technopolis door Studio 100 als de beste optie beschouwd. Het is dus geen grond van de stad, maar zowel de Vlaamse regering als Technopolis hebben zich hier ondertussen akkoord mee verklaard. Er is op dit moment nog geen inplantingsplan of info over welk stuk grond Technopolis in erfpacht zal geven. Vanuit de stad werd wel al gevraagd om rekening te houden met de bewoners van de Zemstbaan en zoveel mogelijk groen te behouden (binnen de uitbreidingszone), met de opgelegde buffers en dergelijke moeten ze hoe dan ook rekening houden. Het is dus ook voor de stad wachten op akkoord tussen Technopolis en Studio100 voor we duidelijkheid krijgen over plan en inplanting.

Een groot deel van het gebied tussen Technopolis en Carrefour Zemst is (en blijft) gelukkig wel ingekleurd als groenzone. Dat deel (zeker de helft van het totale groene gebied) blijft sowieso behouden. In het plan van het uitbreidingsgebied van Technopolis zelf (zie kaartje) werd ook een bufferzone voorzien tussen de nieuwe ontwikkeling en de huizen. Het is voor ons uiteraard een absolute voorwaarde dat er aan de groenzone en deze buffer niet geraakt wordt.

 Figuur 1: gebieden die in de afbakening regionaalstedelijk gebied werden aangepast tov het gewestplan. Het bovenste groengekleurde gebied is de uitbreidingszone voor Technopolis, het onderste de site Carrefour Zemst. Het tussenstuk wordt dus in gelijk welk plan gevrijwaard (vanaf Zemstbaan 160 tot aan Carrefoursite).

Figuur 2: indeling van het uitbreidingsgebied Technopolis à rood kan ontwikkeld worden, de gearceerde zone aansluitend op de tuinen is voorzien als bufferzone (ca. 50 m breed – vanaf Zemstbaan 132 tem 158).

 Het recente akkoord van de Vlaamse regering maakt dat het dossier nu concreter zal worden, al moeten er nog heel wat stappen worden gezet. Voor Groen Mechelen zijn er daarbij enkele cruciale voorwaarden:

Mobiliteit: veilig en duurzaam

De ontsluiting van de uitbreidingsgebied van Technopolis werd ook in de oorspronkelijk plannen via de rotonde voorzien. Het is dan ook een must voor de leefbaarheid van de omwonenden (Zemstbaan en omgeving) dat dit voor het eventuele waterpretpark en zwembad ook zo zal zijn. Op die manier komt het autoverkeer rechtstreeks via de E19 of de tangent.

Het is voor ons cruciaal dat er een versterkte busverbinding met het station komt. Voor de fietsontsluiting moet er een veilige route komen via het tangentfietspad (langs de autotangent) en de fietsostrade langs het spoortalud richting Zemst. Het tangentfietspad zal worden aangelegd in functie van het stationsproject en de plannen voor de fietsostrade worden momenteel opgemaakt. We zullen er op toezien dat er een veilige, comfortabele en goed aangeduide verbinding wordt aangelegd tussen de fietsostrade en de site.

Op die manier ontstaat een quasi 100%-conflictvrije verbinding voor de fietsers tussen de stad en de site, waardoor dit zeker voor de Mechelaar een goede optie wordt, maar ook voor bezoekers extra gestimuleerd kan worden in combinatie met een treinticket (door gebruik te maken van BlueBike of Mobit).

Zoveel mogelijk groen behouden

Het belangrijkste voor ons is uiteraard het vrijwaren van zoveel mogelijk groen. Gelukkig is een groot deel van dit gebied rond Technopolis ook zo ingekleurd. Daar wordt dus niet aan geraakt. We doen grote inspanningen om extra groen te creëren in de stad. Het is dus ook onze doelstelling om te behouden wat er nog is. In dit geval zal hoe dan ook de bufferzone en alles buiten de rode zone op het kaartje (zie boven) gevrijwaard blijven.

Het groen binnen de uitbreidingszone heeft lange tijd vrij spel gekregen omdat dit gebied onbebouwd gebleven is, wat wel de bestemming is. Daar komt dus het project. Maar ook in dat gebied moet er zoveel mogelijk inspanningen worden geleverd om groen te vrijwaren. We zullen er op toezien dat dit bij de opmaak van de concrete bouwplannen wordt opgenomen.

Het buffergebied moet voor ons kwalitatief ingericht worden zodat het een echte groene en visuele buffer vormt voor de omwonenden. Het groen dat toch zal verdwijnen moet voor ons elders gecompenseerd worden.

Aard van het zwemwater: toegankelijk voor de Mechelaars

Ook willen we de absolute garantie dat het huidige aanbod voor de Mechelaar, de clubs en de scholen behouden blijft tegen dezelfde prijs én dat dit kan in een neutrale omgeving (los van het waterpretpark Plopsaqua dus). Studio 100 stemt hier ook mee in. Er komt dus – voor alle duidelijkheid – niet enkel een waterpretpark, maar ook een nieuw klassiek, neutraal zwembad. Voor de zwemmende Mechelaars wordt dit dus een erg positief verhaal.

Invulling van de site Geerdegemvaart: groen voor de buurt

Wanneer het nieuwe zwembad aan Technopolis komt, krijgt de site van het huidige zwembad dus ook een nieuwe invulling. Daar zijn nog geen concrete plannen voor, maar voor ons is het alvast duidelijk dat de site niet zomaar volgebouwd kan worden. Integendeel: het is een prima locatie voor extra groen, met opnieuw een park en veel ruimte voor recreatie en ontmoeting. Dat idee zal ook deel uitmaken van het programma van de stadslijst Vld-Groen-M+ bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Vriendelijke groet,
Kristof Calvo

Buurtbewoners Technopolis verkiezen bos boven nieuw Plopsaqua: “Weer groen dat verdwijnt voor het geld”

Verschillende Mechelaars maken zich zorgen over wat zich aankondigt als ‘het grootste waterpark van België’. Studio 100 wil naast Technopolis namelijk een nieuw Plopsaqua bouwen. Alleen, een geliefd stuk bos moet ervoor wijken. “Zelfs de kinderen vinden het niet leuk.”

https://www.demorgen.be/binnenland/buurtbewoners-technopolis-verkiezen-bos-boven-nieuw-plopsaqua-weer-groen-dat-verdwijnt-voor-het-geld-bda9ae30/