Beste burgemeester en leden van het stadsbestuur, wij zijn niet de oppositie.

Beste burgemeester en leden van het stadsbestuur,

Gisteren had ik het genoegen om rond de tafel te zitten met een aantal andere, zeer gepassioneerde, Mechelaars. We kenden elkaar al een hele tijd door “likes en shares”, maar gisteren konden we elkaar in levende lijve ontmoeten. In Mechelen zijn intussen een handvol actiegroepen opgericht met als gemeenschappelijk onderwerp, het beschermen van de schaarse Mechelse natuur en het behouden van de levenskwaliteit in onze mooie stad.

Tijdens deze eerste overkoepelende vergadering konden we onze strategieën delen, juridische en technische informatie uitwisselen, maar ook vooral emoties en ervaringen delen. De streven naar een beter leefmilieu zou een evidente zaak moeten zijn. Initiatieven van burgers om onze wereld te verbeteren worden overal geprezen als een voorbeeld voor de toekomst van ons samenlevingsmodel.

Toch blijft het in Mechelen een zeer frustrerende opdracht om deze acties te voeren. Alle mensen rond de tafel delen verhalen over zeer moeilijke communicatie met de leden van het stadsbestuur. Ze halen aan dat alles vlot loopt zolang je kan meestappen in de goed-nieuws-show van onze stadslijst. Van zodra de eerste woorden van kritiek vallen, stopt de communicatie en lijkt het alsof je lid wordt van een virtuele oppositie. Hoe rijm je zo’n houding met een boodschap van verdraagzaamheid, burgerparticipatie en afkeer van populisme?

De meeste van de actiegroepen rond de tafel hebben geen bijkomende politieke agenda. Het heeft weinig zin om te verwachten dat de verkiezingsuitslag veel gaat veranderen in onze strijdtonelen. Ongeacht welke uitslag er komt, wij gaan gewoon verder met ons streven om van Mechelen een leefbare stad te maken.

Dus beste burgemeester en leden van het stadsbestuur, ondanks en dankzij ons groot engagement in Mechelen, zijn we ook gewone burgers.
Wij zijn niet de oppositie. Wij zijn allemaal voor Mechelen.

 

met vriendelijke groeten,

Jan De Coster
mede-initiatiefnemer Groene Buffer van Mechelen Zuid

Ook namens

Actiegroep Geen sloop Bos van Loos (https://www.facebook.com/groups/1753234388227836/)

Actiegroep Red het Hanswijkbos
(https://www.facebook.com/redhethanswijkbeekbos/)

Actiegroep Hombeeks plateau

Actiegroep Red Stadsbos Kauwendaal
(https://www.facebook.com/groups/REDSTADSBOSKAUWENDAAL/)

Leefmilueugroep Mechelen-Zuid VZW 
(http://www.leefmilieugroep-mechelen-zuid.be/)

Actiegroep Zwembad Geerdegemvaart
(https://www.facebook.com/ActieZwemGeerdegem/)

 

Je weet dat je hypocrisie een nieuw niveau heeft bereikt, Kristof Calvo, als de Mechelaars dit soort berichten moeten lezen van jouw partij.

Gisteren pakte Groen uit met hun terechte verontwaardiding over het kappen van 200 bomen in Torhout. We confronteerden hen daarop met de kap van honderden bomen in Mechelen.

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst en buiten

Hieronder de reactie van de anonieme account van Groen:

Beste, het Mechels stadsbestuur heeft nog niets definitief beslist. Het heeft wel een bevraging opgestart om een privépartner te zoeken die een nieuw publiek zwembad voor de stad zou bouwen. Mechelen heeft dringend een nieuw openbaar zwembad nodig, omdat het zwembad aan de Geerdegemvaart versleten is en het nog maar een paar jaar zal uithouden. Het zwembad van Hofstade sluit nu ook. Dat terwijl de Mechelse bevolking blijft groeien. Studio 100 blijkt in principe bereid om dit te bouwen, indien er naast het publieke zwembad ruimte is voor het waterpretpark Plopsaqua. Studio 100 stelde de locatie naast Technopolis voor de beste optie. De locatie rond Technopolis komt in principe in aanmerking omdat de bestemming stedelijk ontwikkelingsgebied is. Het terrein was immers al jaren geleden voorzien voor de uitbreiding van Technopolis. Die uitbreiding komt er niet en Technopolis is bereid het terrein af te staan aan het project. Voor Groen is het belangrijk dat het bos zo maximaal mogelijk gevrijwaard wordt. Indien het project zou doorgaan zou maximum de helft van de groene ruimte tussen Technopolis en de Carrefour van Zemst verdwijnen. Daarnaast wordt ook voorzien in een groene buffer tegen de woningen aan de Zemstbaan. Zoals gezegd, is er nog geen beslissing genomen en zit het hele project nog in de onderzoeksfase. Dit project kan voor Groen enkel gerealiseerd worden als voldaan wordt aan een aantal cruciale bijkomende voorwaarden: (1) er moet zoveel mogelijk groen gevrijwaard worden, (2) het groen dat toch zal verdwijnen moet elders gecompenseerd worden en (3) wanneer het huidige zwembad aan de Geerdegemvaart gesloten wordt, moet het plaats maken voor onder meer een park. Op alle niveaus zet Groen zich in voor meer groen.

Natuurpunt maakt nog geen waardebepaling van het bos, zolang er geen plan is.

Dit weekend kregen we een reactie van Natuurpunt over het uitblijven van een reactie op de bouwplannen in ons bos.
De anonieme persoon (Hendrik Moeremans?) zegt dat ze geen waardeschatting kunnen doen van het gebied zolang ze geen bouwplannen hebben gezien. 

Wetenschappelijk gezien houdt dat geen steek.
Politiek gezien is het natuurlijk wel zinvol voor hen om te wachten met uitspraken.

Ben je zeker dat je de trouwe Natuurpunt fans hiermee op de juiste manier bedient, Hendrik Moeremans? Ik ben er zeker van dat jullie wel beter kunnen? 

Twitter bericht
@natuurpunt

Je moet een duidelijk plan hebben om in te schatten wat de impact zal zijn. Er is een ouder gedeelte, een grasland en een populierenplantage. Wat natuur betreft is niet elk plan daar hetzelfde, dus. Net als dat zo is voor de levenskwaliteit diverse omwonenden.

Reacties op Facebook

Natuurpunt Toch een paar puntjes op de i, Jan. Er wordt ons gevraagd om uitspraken te doen over de natuurwaarde van de percelen die bedreigd zijn volgens de Plopsaqua-plannen. Dat lijkt misschien allemaal makkelijker dan het is, maar sommige natuurwaardes zie je nu eenmaal niet zomaar op het eerste zicht, en de ene boom is de andere niet (denk bijvoorbeeld aan de woekerende Amerikaanse vogelkers tegenover een eeuwenoud beukenbos). Vrijwilligers van Natuurpunt Mechels Rivierengebiedwillen dit onderzoek graag doen, maar dan wel op een wetenschappelijk behoorlijke manier. En daarom moeten we wel weten welke percelen we inventariseren en over welke percelen we bijgevolg uitspraak doen. Niemand kan ons dat voorlopig zeggen, vandaar onze vraag naar een correct inplantingsplan van dit project. Het bos is namelijk veel groter dan het perceel waar de inplanting zou komen. Na hun verlof komt de afdeling volgende week samen om het verder te hebben over dit dossier, en een plan van aanpak te maken. Strijdt Natuurpunt voor het behoud van waardevolle bossen en natuur in Mechelen? Uiteraard. Willen we meer inheemse bossen aanplanten en veiligstellen voor de toekomst door een rechtszekere ruimtelijke inplanning? Zeker, en we zijn daar volop mee bezig. Ik geloof dat we daar beter eens over babbelen in real life, in plaats van dat via quotes in de pers of op sociale media te doen.

Groene Buffer van Mechelen Zuid Goed nieuws! Dankjewel voor de puntjes op de i. We hebben al enkele maanden contact hoor, via email en telefoon, maar ik wil zeker ook eens rond de tafel zitten.

Email van Kristof Calvo: De helft van het bos blijft behouden

Dag Tom,
Dank voor je reactie.

Ik begrijp dat jullie zo snel mogelijk zoveel mogelijk informatie wensen te hebben. Da’s logisch, ik deel jullie ongeduld zelfs. Maar pas nu de Vlaamse overheid beslist heeft over de gronden van Technopolis zal het project concreter worden. Ik denk dat de door jou gesuggereerde timing voor een volgend overleg met het stadsbestuur, met name de maand september, realistisch en noodzakelijk is en zal daar in elk geval mee op aandringen.

Ik merkte dat ik jou (i.t.t. tot enkele andere mensen die mij al hebben gemaild) nog niet m’n uitgebreider antwoord had bezorgd. Dus dat doe ik bij deze alsnog. Aangezien je daarom vroeg, formuleer ik daarbij graag de aandachtspunten van Groen Mechelen in dit dossier.

Het zwembad aan de Geerdegemvaart dateert uit de jaren 70 en is versleten. Onderzoek heeft uitgewezen dat alleen al de stabiliteit van de zwemkuip er voor zorgt dat de levensduur nog maximaal 10 jaar bedraagt. Om te vermijden dat alle scholen, zwemclubs en recreanten dan enkel nog in de Nekkerpool terecht kunnen, is de bouw van een nieuw zwembad noodzakelijk.

De bouw van een nieuw zwembad kost al snel 15 miljoen euro. De stad heeft een marktbevraging gedaan om te bekijken of er een partner gevonden kon worden die de investering op zich zou willen nemen. Deze werkwijze wordt ook door andere gemeenten gebruikt, net omdat de bouw en exploitatie van zwembaden zo duur is.

Studio 100 kwam als winnaar uit die bevraging en is bereid een neutraal zwembad (zonder Plopsa-toestanden) te bouwen waar de Mechelaar en de clubs en scholen terecht kunnen aan dezelfde voorwaarden als dat momenteel het geval is. Studio 100 wil dit realiseren in combinatie met een nieuwe Plopsaqua op dezelfde site.

Door de combinatie komt er een nieuw zwembad voor de Mechelaars voor een jaarlijkse vergoeding die vergelijkbaar is aan de huidige jaarlijkse exploitatiekost van het zwembad aan de Geerdegemvaart (maar valt voor de stad dus een investeringskost van 15 à 20 miljoen euro weg).

Onze stad groeit en er is nood aan meer zwemwater voor onze inwoners en tal van clubs, zeker nu ook in de directe omgeving ook het zwembad van Hofstade sluit. Dat is meteen een van de redenen waarom een nieuw zwembad op dezelfde site niet evident is. Een groter zwembad aan de Geerdegemvaart zou daar voor de buurt niet leefbaar zijn. In zo’n scenario zou het zwembad ook lange tijd gesloten blijven.

Een nieuwe locatie vinden voor een dergelijk zwembad is niet evident. De locatie rond Technopolis was bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen jaren geleden voorzien als uitbreiding voor Technopolis zelf. Deze uitbreiding is er echter nooit gekomen, maar dat gebied (zie kaartje) heeft wel nog de bestemming ‘Gebied voor stedelijke ontwikkeling’. Die bestemming kan je niet zomaar wijzigen. Als het zwembad er niet zou komen, kan Technopolis er andere ontwikkelingen doen en moet je ook nog eens op zoek naar andere locatie voor het nieuwe zwembad.

De stad heeft geen eigen gronden ter beschikking waar een dergelijk project kan gerealiseerd worden. Van de beschikbare gronden met een geschikte bestemming, wordt de locatie naast Technopolis door Studio 100 als de beste optie beschouwd. Het is dus geen grond van de stad, maar zowel de Vlaamse regering als Technopolis hebben zich hier ondertussen akkoord mee verklaard. Er is op dit moment nog geen inplantingsplan of info over welk stuk grond Technopolis in erfpacht zal geven. Vanuit de stad werd wel al gevraagd om rekening te houden met de bewoners van de Zemstbaan en zoveel mogelijk groen te behouden (binnen de uitbreidingszone), met de opgelegde buffers en dergelijke moeten ze hoe dan ook rekening houden. Het is dus ook voor de stad wachten op akkoord tussen Technopolis en Studio100 voor we duidelijkheid krijgen over plan en inplanting.

Een groot deel van het gebied tussen Technopolis en Carrefour Zemst is (en blijft) gelukkig wel ingekleurd als groenzone. Dat deel (zeker de helft van het totale groene gebied) blijft sowieso behouden. In het plan van het uitbreidingsgebied van Technopolis zelf (zie kaartje) werd ook een bufferzone voorzien tussen de nieuwe ontwikkeling en de huizen. Het is voor ons uiteraard een absolute voorwaarde dat er aan de groenzone en deze buffer niet geraakt wordt.

 Figuur 1: gebieden die in de afbakening regionaalstedelijk gebied werden aangepast tov het gewestplan. Het bovenste groengekleurde gebied is de uitbreidingszone voor Technopolis, het onderste de site Carrefour Zemst. Het tussenstuk wordt dus in gelijk welk plan gevrijwaard (vanaf Zemstbaan 160 tot aan Carrefoursite).

Figuur 2: indeling van het uitbreidingsgebied Technopolis à rood kan ontwikkeld worden, de gearceerde zone aansluitend op de tuinen is voorzien als bufferzone (ca. 50 m breed – vanaf Zemstbaan 132 tem 158).

 Het recente akkoord van de Vlaamse regering maakt dat het dossier nu concreter zal worden, al moeten er nog heel wat stappen worden gezet. Voor Groen Mechelen zijn er daarbij enkele cruciale voorwaarden:

Mobiliteit: veilig en duurzaam

De ontsluiting van de uitbreidingsgebied van Technopolis werd ook in de oorspronkelijk plannen via de rotonde voorzien. Het is dan ook een must voor de leefbaarheid van de omwonenden (Zemstbaan en omgeving) dat dit voor het eventuele waterpretpark en zwembad ook zo zal zijn. Op die manier komt het autoverkeer rechtstreeks via de E19 of de tangent.

Het is voor ons cruciaal dat er een versterkte busverbinding met het station komt. Voor de fietsontsluiting moet er een veilige route komen via het tangentfietspad (langs de autotangent) en de fietsostrade langs het spoortalud richting Zemst. Het tangentfietspad zal worden aangelegd in functie van het stationsproject en de plannen voor de fietsostrade worden momenteel opgemaakt. We zullen er op toezien dat er een veilige, comfortabele en goed aangeduide verbinding wordt aangelegd tussen de fietsostrade en de site.

Op die manier ontstaat een quasi 100%-conflictvrije verbinding voor de fietsers tussen de stad en de site, waardoor dit zeker voor de Mechelaar een goede optie wordt, maar ook voor bezoekers extra gestimuleerd kan worden in combinatie met een treinticket (door gebruik te maken van BlueBike of Mobit).

Zoveel mogelijk groen behouden

Het belangrijkste voor ons is uiteraard het vrijwaren van zoveel mogelijk groen. Gelukkig is een groot deel van dit gebied rond Technopolis ook zo ingekleurd. Daar wordt dus niet aan geraakt. We doen grote inspanningen om extra groen te creëren in de stad. Het is dus ook onze doelstelling om te behouden wat er nog is. In dit geval zal hoe dan ook de bufferzone en alles buiten de rode zone op het kaartje (zie boven) gevrijwaard blijven.

Het groen binnen de uitbreidingszone heeft lange tijd vrij spel gekregen omdat dit gebied onbebouwd gebleven is, wat wel de bestemming is. Daar komt dus het project. Maar ook in dat gebied moet er zoveel mogelijk inspanningen worden geleverd om groen te vrijwaren. We zullen er op toezien dat dit bij de opmaak van de concrete bouwplannen wordt opgenomen.

Het buffergebied moet voor ons kwalitatief ingericht worden zodat het een echte groene en visuele buffer vormt voor de omwonenden. Het groen dat toch zal verdwijnen moet voor ons elders gecompenseerd worden.

Aard van het zwemwater: toegankelijk voor de Mechelaars

Ook willen we de absolute garantie dat het huidige aanbod voor de Mechelaar, de clubs en de scholen behouden blijft tegen dezelfde prijs én dat dit kan in een neutrale omgeving (los van het waterpretpark Plopsaqua dus). Studio 100 stemt hier ook mee in. Er komt dus – voor alle duidelijkheid – niet enkel een waterpretpark, maar ook een nieuw klassiek, neutraal zwembad. Voor de zwemmende Mechelaars wordt dit dus een erg positief verhaal.

Invulling van de site Geerdegemvaart: groen voor de buurt

Wanneer het nieuwe zwembad aan Technopolis komt, krijgt de site van het huidige zwembad dus ook een nieuwe invulling. Daar zijn nog geen concrete plannen voor, maar voor ons is het alvast duidelijk dat de site niet zomaar volgebouwd kan worden. Integendeel: het is een prima locatie voor extra groen, met opnieuw een park en veel ruimte voor recreatie en ontmoeting. Dat idee zal ook deel uitmaken van het programma van de stadslijst Vld-Groen-M+ bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Vriendelijke groet,
Kristof Calvo

Verslag overleg met AGB SAM

We kregen een verslag over de vergadering, met Walter Schroons en de Mechelse sportdienst, afgelopen dinsdag.
Jullie kunnen het hier lezen: http://sulu.be/Groenebuffer/20180619verslag.pdf

Ik heb gevraagd om onderstaande nog toe te voegen. We hebben hier lang bij stil gestaan, maar het is toch niet in het verslag geraakt. Mijn vraag om een audio opname te maken van de vergadering hebben ze expliciet geweigerd. Walter Schroons vermelde achteraf dat het geen politieonderzoek is.

1. AGB SAM heeft zich vooral toegelegd op het verwerven van een nieuw zwembad, om zwemwater aan te bieden voor sportclubs en individuele zwemmers. Ze hebben een zeer duidelijk beeld op wat dit zwembad moet inhouden. Tot op dit moment heeft AGB SAM geen enkel idee wat de impact gaat zijn van het waterpretpark, noch wat de oppervlakte gaat zijn, noch wat de bezoekersaantallen zijn, noch hoe groot de parking moet worden, noch wat de milieuimpact gaat zijn. Na aandringen van de actiegroep wordt er nu een vragenlijst opgemaakt voor Studio 100. Deze vragenlijst zal Studio 100 bereiken NADAT de verwachte goedkeuring van het project wordt verwacht.

2. Walter Schroons verwacht juridische stappen tegen dit project, maar hij zegt dat dit normaal is bij dit soort projecten.

3. Walter Schroons vermeldt dat Bart Somers zeer expliciet niet aanwezig is in dit project, om elke schijn van partijdigheid te vermijden. Hij is zich bewust dat dit een probleem is.

4. Katrien Vandessel vertelt dat de gemeente Hofstade hun zwembad weliswaar wil sluiten, maar dat ze in de toekomst een nieuw zwembad willen bouwen. Dit ligt op amper 2 km van Technopolis.

Brief van Gert Eeraerts

Vandaag kregen we onderstaand antwoord van Gert Eeraerts als antwoord op de opmerking van 9 dagen geleden dat we nogal teleurgesteld waren over de verstrekte informatie, van de burgemeester.

<begin email>

Geachte Heer,

In opvolging van het mailverkeer tussen u en de burgemeester, stuur ik u deze e-mail.

De meegedeelde informatie beantwoordt aan de actuele stand van het dossier. Andere vaststaande, goedgekeurde informatie is er op dit moment niet, noch van het project zelf, noch van het GRUP en de bijbehorende plan-MER in opmaak. Dat heeft niets te maken met een gebrek aan transparantie, maar alles met de fase waarin dit complexe dossier, met meerdere betrokken actoren, zich bevindt.

Bovendien nog enkele verduidelijkingen:

1. Het is het Autonome Gemeentebedrijf SAM (Sport Actief Mechelen) dat een marktbevraging gedaan heeft voor een nieuw en groter zwembad dan dat van de Leliestraat. De stad doet dit tijdig en als een goede huisvader: het zwembad kan nu nog functioneren maar moet ten laatste in 2024 volledig worden vernieuwd (in de praktijk afgebroken). AGB SAM wil – in samenspraak met alle zwemclubs en scholen – geen tweede keer ten minste twee jaar over maar één zwembad beschikken. De vorige keer dat dit gebeurde was volledig buiten de wil van het stadsbestuur. Dat werd toen bij zijn aantreden in januari 2001 geconfronteerd met een brandweerrapport dat al vele maanden oud was en om veiligheidsredenen de onmiddellijke sluiting bepleitte.

2. AGB SAM kiest voor de bouw en uitbating van het nieuwe zwembad voor een formule van publiek-private samenwerking, zoals vele andere steden en gemeenten dat doen. Zwembaden lenen zich daar voor: de private sector kan dit efficiënter bouwen en uitbaten dan de publieke overheid.

3. Of er een Plopsaqua komt op de terreinen van Technopolis, is niet de beslissing van het stadsbestuur of van AGB SAM. Technopolis (samen met de Vlaamse regering) zal daarover beslissen, samen met Plopsaqua. De stad Mechelen is –evident- wel vragende partij voor de bouw van een nieuw zwembad, gezien bovenstaande argumentatie.

4. Het is uiteindelijk de planologische bestemming van de beschikbare gronden die bepaalt waar projecten als dit mogelijk zijn, en dat zijn er uiteraard niet zo veel. Bijkomend zouden er synergiën gezocht zijn met Technopolis voor de uitwerking van dit zwembad, annex waterpark met een educatieve overlapping. Het zwemwater moet voldoen aan verschillende voorwaarden zoals prijszetting, ruimte voor schoolzwemmen, mogelijkheden voor clubs enz. De locatie is goed gelegen naar ontsluiting. Via de rotonde sluit ze direct aan op het op- en afrittencomplex Mechelen-Zuid en de B101. De ontsluiting voor wagens zal dus ZEKER NIET gebeuren via de Zemstbaan. Een ander element dat ook heeft meegespeeld in de keuze van de locatie is de spreiding over het grondgebied. Het is logisch dat het niet te dicht tegen het zwembad aan De Nekker wordt gebouwd.

5. Indien de Vlaamse overheid en Technopolis tot een overeenkomst komen met Studio100 dan moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Er volgt nog een openbaar onderzoek in het kader van de procedure van het GRUP. Indien de aanvraag voor omgevingsvergunning van Plopsaqua niet afwijkt van het GRUP, dan moet er in principe geen openbaar onderzoek georganiseerd worden in de procedure van de omgevingsvergunning. Indien er wel wordt afgeweken van het GRUP, dan dient er wel een openbaar onderzoek te volgen.

6. In zijn bevoegdheid als vergunningverlenende overheid is het lokale bestuur gebonden aan de wet. De lokale overheid kan niet zonder meer beslissen wat haar behaagt, maar moet rekening houden met het wettelijk kader. Zo creëert de ruimtelijke bestemming rechten voor de eigenaar over bezitter van gronden die niet zomaar genegeerd kunnen worden door een lokaal bestuur. Concreet voorbeeld: een stadsbestuur kan niet zonder meer beslissen dat er niet gebouwd wordt op een stuk bouwgrond, louter en alleen omdat het graag heeft dat dit open ruimte blijft. Het is trouwens in deze de Vlaamse overheid en niet het stadsbestuur dat de bestemming van de gronden aan Technopolis bepaalt.

Omwonenden hebben evident ook rechten. Hun belangen worden onder meer beschermd door de verplichtingen om bij zulke projecten een Milieu-Effecten-Rapport te laten opstellen. Zo’n MER onderzoekt onder meer of de draagkracht inzake mobiliteit niet wordt overschreden, of de geluidsoverlast en waterhuishouding conform de wettelijke bepalingen blijven. Tevens is er een openbaar onderzoek, dat alle belanghebbenden toelaat om hun bezwaren te uiten. Deze bezwaren moeten verplicht beantwoord, weerlegd of overgenomen worden. Opnieuw, conform het wettelijke kader, dat iedereen rechten en plichten garandeert. Op basis van het openbare onderzoek en de MER kan een overheid het project weigeren of goedkeuren. Ze kan ook bijkomende bindende voorwaarden opleggen (bv buffering, maatregelen tegen geluidshinder, mobiliteitsmaatregelen,…), opnieuw niet willekeurig maar overeenkomstig wet en rechtspraak. Afhankelijk van de concrete inhoud en omvang van het dossier zal het de stad of de provincie zijn die de omgevingsvergunning aflevert.

7. Zoals steeds is het de ambitie van het stadsbestuur en zijn administratie om te zoeken naar een optimale verzoening van het algemeen belang met het belang van de omwonenden. Het doet dat op basis van een open en respectvolle dialoog.

Met vriendelijke groeten,

Gert Eeraerts

Directeur

Stad Mechelen

Brief van de burgemeester

Vanavond kreeg ik deze informatie van de burgemeester.
De bijlage zie je in de foto bij deze post.

Geachte heer Boermans,
geachte heer De Coster,

Hierbij bezorgen wij u de gevraagde informatie betreffende de inkleuring van de gronden rondom Technopolis:

De bestemming (inkleuring) van de gronden rondom Technopolis is deels vastgelegd volgens het gewestplan en deels volgens het deelplan Technopolis van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaal stedelijk gebied Mechelen (GRUP).

Hierbij is een kaartje opgenomen met de aanduiding van de bestemmingen.

Volgende bestemmingen zijn van kracht volgens het gewestplan:
– gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (deel van Technopolis en EMT)
– bufferzone (zuidelijk deel thv Zennebeemden)

Volgende bestemmingen zijn van kracht volgens het GRUP:
– gebied voor stedelijke ontwikkeling
– buffer (deel achter woningen Zemstbaan 130 – 158)

De bestemming buffer is een ‘overdruk’ over de bestemming gebied voor stedelijke ontwikkeling. Dit betekent dat de bestemming gebied voor stedelijke ontwikkeling is hier als basisbestemming geldt maar dat er bijkomend de voorschriften voor buffer gelden. Deze voorschriften stellen het volgende:

‘- Tussen het gebied en het aangrenzende woongebied wordt in een buffer voorzien. De buffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming, landschappelijke inpassing en afstand.
– De buffer wordt beplant met streekeigen struiken en hoogstammige bomen met het oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende functies.
– Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de buffer zijn toegelaten.
– Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning, na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone voor buffer aangelegd en beplant zijn.’

Volgens de bestemming gebied voor stedelijke ontwikkeling zijn volgende invullingen mogelijk:
‘Het gebied is bestemd voor personeelsintensieve en bezoekersintensieve activiteiten, openbare groene en verharde ruimten.
Ook verwante voorzieningen zijn toegelaten, zoals:
– horeca
– openbare en private nutsvoorzieningen en diensten
– gemeenschapsvoorzieningen
– sociaal-culturele inrichtingen
– recreatieve inrichtingen
voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddelijke omgeving.’

Momenteel loopt er vanuit Vlaanderen (departement Omgeving) de procedure om het Gewestelijk RUP Afbakening regionaal stedelijk gebied Mechelen (waaronder ook het deelplan Technopolis) te ‘hernemen’. Het betreft zowel de procedure voor het GRUP als de bijhorende beoordeling van de milieueffecten (plan-MER). Aan de procedure van het GRUP is ook nog een openbaar onderzoek gekoppeld. Vanuit Vlaanderen is er nog geen exacte timing meegegeven voor dit openbaar onderzoek. Wanneer dit gekend is zal dit zowel door Vlaanderen als door de stad aangekondigd worden.

Met vriendelijke groeten,
Bart Somers

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.