Brief van de burgemeester

Vanavond kreeg ik deze informatie van de burgemeester.
De bijlage zie je in de foto bij deze post.

Geachte heer Boermans,
geachte heer De Coster,

Hierbij bezorgen wij u de gevraagde informatie betreffende de inkleuring van de gronden rondom Technopolis:

De bestemming (inkleuring) van de gronden rondom Technopolis is deels vastgelegd volgens het gewestplan en deels volgens het deelplan Technopolis van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaal stedelijk gebied Mechelen (GRUP).

Hierbij is een kaartje opgenomen met de aanduiding van de bestemmingen.

Volgende bestemmingen zijn van kracht volgens het gewestplan:
– gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (deel van Technopolis en EMT)
– bufferzone (zuidelijk deel thv Zennebeemden)

Volgende bestemmingen zijn van kracht volgens het GRUP:
– gebied voor stedelijke ontwikkeling
– buffer (deel achter woningen Zemstbaan 130 – 158)

De bestemming buffer is een ‘overdruk’ over de bestemming gebied voor stedelijke ontwikkeling. Dit betekent dat de bestemming gebied voor stedelijke ontwikkeling is hier als basisbestemming geldt maar dat er bijkomend de voorschriften voor buffer gelden. Deze voorschriften stellen het volgende:

‘- Tussen het gebied en het aangrenzende woongebied wordt in een buffer voorzien. De buffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming, landschappelijke inpassing en afstand.
– De buffer wordt beplant met streekeigen struiken en hoogstammige bomen met het oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende functies.
– Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de buffer zijn toegelaten.
– Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning, na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone voor buffer aangelegd en beplant zijn.’

Volgens de bestemming gebied voor stedelijke ontwikkeling zijn volgende invullingen mogelijk:
‘Het gebied is bestemd voor personeelsintensieve en bezoekersintensieve activiteiten, openbare groene en verharde ruimten.
Ook verwante voorzieningen zijn toegelaten, zoals:
– horeca
– openbare en private nutsvoorzieningen en diensten
– gemeenschapsvoorzieningen
– sociaal-culturele inrichtingen
– recreatieve inrichtingen
voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddelijke omgeving.’

Momenteel loopt er vanuit Vlaanderen (departement Omgeving) de procedure om het Gewestelijk RUP Afbakening regionaal stedelijk gebied Mechelen (waaronder ook het deelplan Technopolis) te ‘hernemen’. Het betreft zowel de procedure voor het GRUP als de bijhorende beoordeling van de milieueffecten (plan-MER). Aan de procedure van het GRUP is ook nog een openbaar onderzoek gekoppeld. Vanuit Vlaanderen is er nog geen exacte timing meegegeven voor dit openbaar onderzoek. Wanneer dit gekend is zal dit zowel door Vlaanderen als door de stad aangekondigd worden.

Met vriendelijke groeten,
Bart Somers

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.

Geef een reactie